495/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

495
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou osobných listov ministra zahraničných vecí Spojených štátov mexických zo 14. júla 2004 a ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky z 19. júla 2004 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov mexických o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov Slovenskej republiky a držiteľov diplomatických a úradných pasov Spojených štátov mexických (oznámenie č. 369/1991 Zb.).
Dohoda nadobudne platnosť 19. októbra 2004.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.