496/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.09.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

496
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. apríla 2004 na základe vzájomnej dohody zmluvných strán skončila sa platnosť medzinárodných zmlúv s uvedenými štátmi:
Bulharská republika
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín podpísaná v Sofii 8. decembra 1995 (oznámenie č. 215/1996 Z. z.).
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny podpísaná v Sofii 8. decembra 1995 (oznámenie č. 169/1996 Z. z.).
Rumunská republika
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny podpísaná v Bratislave 6. júna 2000 (oznámenie č. 242/2002 Z. z.).
Srbsko a Čierna Hora
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín podpísaná v Bratislave 3. októbra 1996 (oznámenie č. 452/2001 Z. z.).
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny podpísaná v Bratislave 3. októbra 1996 (oznámenie č. 449/2001 Z. z.).