497/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

497
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 4 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 23. augusta 2004 č. 1/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien za výrobu a rozvod tepla a pri určovaní rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.
Výnos upravuje detaily postupu pri regulácii cien v tepelnom hospodárstve, pri určovaní ekonomicky oprávnených nákladov a pri určovaní primeraného zisku.
Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.
Výnos je uverejnený v čiastke 27/2004 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.