498/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.09.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

498
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 25. augusta 2004 uložená táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa a uložené dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2004 z 26. júna 2004 uzavretá medzi Asociáciou textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky
a
Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.
2. Dodatok č. 3 z 13. júla 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva
a
Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.
3. Dodatok č. 2 z 19. júla 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 29. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom METALURG
a
Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
4. Dodatok č. 2 z 21. júla 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 25. júna 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Zväzom mäsiarov Slovenska.