504/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

504
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. augusta 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 483/2003 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 483/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo ústredný orgán členského štátu,5) ktorý je príslušný vo veterinárnej oblasti, alebo každý orgán členského štátu, na ktorý tento ústredný orgán takúto právomoc preniesol“.
2.
V § 8 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
3.
V § 9 ods. 2 písm. a) sa za slovo „prijímali“ vkladajú slová „priamou dodávkou alebo prostredníctvom sprostredkovateľa“.
4.
V § 9 odsek 5 znie:
„(5)
Štátna veterinárna a potravinová správa zabezpečí
a)
zavedenie princípu monitorovania kvality produkčného reťazca dotknutými stranami do svojich predpisov,
b)
zintenzívnenie opatrení pri vlastnom monitorovaní špecifikácie obchodných značiek alebo etikiet.“.
5.
V § 10 ods. 2 sa za slovo „farme“ vkladajú slová „podľa prílohy č. 9“.
6.
V § 10 ods. 3 sa za slovo „registra“ vkladajú slová „podľa prílohy č. 10“.
7.
V prílohe č. 1 sa v nadpise slová „TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV“ nahrádzajú slovami „PREBERANÝCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE“, za slovami „Rozhodnutie Komisie 2002/657/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 221, 17. 8. 2002, s. 8)“ sa bodka nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „Nariadenie Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003) a Akt o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).“.
8.
Za prílohu č. 8 sa vkladajú prílohy č. 9 a č. 10, ktoré znejú:
„Príloha č. 9
k nariadeniu vlády č. 504/2004 Z. z.
Príloha č. 10
k nariadeniu vlády č. 504/2004 Z. z.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. septembra 2004.
Mikuláš Dzurinda v. r.