506/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.09.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

506
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 26 zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou.
Výnos ustanovuje v rámci spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami podrobnosti o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou.
Výnos nadobúda účinnosť 15. septembra 2004.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 23/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.