512/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2004 do 31.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

512
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. augusta 2004,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2004 Z. z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol
Vláda Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2004 Z. z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol sa mení takto:
V § 2 písmeno e) znie:
e) hydinové mäso
1.
brojlery a ostatná mladá hydina na výkrm s hmotnosťou tela menšou ako 2 kg a nosnice: 0,20 Sk za kus,
2.
ostatná mladá hydina na výkrm s hmotnosťou tela 2 kg a vyššou ako 2 kg: 0,40 Sk za kus,
3.
ostatná ťažká dospelá hydina s hmotnosťou tela 5 kg a vyššou ako 5 kg: 0,80 Sk za kus,“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. septembra 2004.
Mikuláš Dzurinda v. r.