513/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2004 do 31.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

513
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. augusta 2004,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poplatkoch za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 a § 42 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poplatkoch za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol sa mení takto:
1.
V § 6 sa slovo „transponuje“ nahrádza slovom „preberá“.
2.
V prílohe č. 1 časti A prvom bode písmeno e) znie:
„e)
hydinové mäso:
1.
brojlery a ostatná mladá hydina na výkrm s hmotnosťou tela menšou ako 2 kg a nosnice: 0,01 EUR za kus,
2.
ostatná mladá hydina na výkrm s hmotnosťou tela 2 kg a vyššou ako 2 kg: 0,02 EUR za kus,
3.
ostatná ťažká dospelá hydina s hmotnosťou tela 5 kg a vyššou ako 5 kg: 0,04 EUR za kus,“.
3.
Príloha č. 4 znie:
„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 71/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Týmto nariadením sa preberá tento právny akt:
Smernica Rady 85/73/EHS z 29. januára 1985 o financovaní veterinárnych inšpekcií a kontrol čerstvého mäsa a hydinového mäsa (Ú. v. ES L 32, 5. 2. 1985, s. 14) v znení
smernice Rady 88/409/EHS z 15. júna 1988 (Ú. v. ES L 194, 22. 7. 1988, s. 28),
smernice Rady 93/118/ES z 22. decembra 1993 (Ú. v. ES L 40, 31. 12. 1993, s. 15),
smernice Rady 94/64/ES zo 14. decembra 1994 (Ú. v. ES L 368, 31. 12. 1994, s. 8),
smernice Rady 95/24/ES z 22. júna 1995 (Ú. v. ES L 243, 11. 10. 1995, s. 14),
smernice Rady 96/17/ES z 19. marca 1996 (Ú. v. ES L 078, 28. 3. 1996, s. 30),
smernice Rady 96/43/ES z 26. júna 1996 (Ú. v. ES L 162, 1. 7. 1996, s. 1) a
smernice Rady 97/79/ES z 18. decembra 1997 (Ú. v. ES L 24, 30. 1. 1998, s. 31).
Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. septembra 2004.
Mikuláš Dzurinda v. r.