515/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.09.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

515
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Honduras s účinnosťou od 30. septembra 2004 a Ekvádor s účinnosťou od 1. februára 2005 pristúpili k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.).
Sv. Vincent a Grenadíny a San Maríno oznámili depozitárovi dohovoru doplnenie orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru uverejnených ako dodatok k oznámeniu č. 213/2002 Z. z. Uvedený zoznam sa dopĺňa takto:
San Maríno
2. ............... zoznam určených osôb v prílohe:
„Fabio Berardi (Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici, la Programmazione Economica e la Giustizia)
Loris Francini (Segretario di Stato per gli Affari Interni, la Protezione Civile e i Rapporti con le Giunte di Castello)
Pier Marino Mularoni (Segretario di Stato per le Finanze, il Bilancio, i Trasporti e i Rapporti con l’Azienda Autonoma di Stato Filarelica e Numismatica e l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici)
Luciano Bollini (Coordinatore, Dipartimento Affari Esteri)
Pietro Giacomini (Direttore Generale, Dipartimento Affari Esteri)
Maria Lea Pedini (Direttore degli Affari Culturali e Informazione, Dipartimento Affari Esteri)
Savina Zafferani (Collaboratore nella Direzione degli Affari Economici e Sociali, Dipartimento Affari Esteri)
Maria Alessandra Albertini (Incaricata della gestione della Direzione Affari Politici, Dipartimento Affari Esteri)
Dario Galassi (Collaboratore nella Direzione degli Affari Politici e nella Direzione degli Affari Economici e Sociali, Dipartimento Affari Esteri)
Luca Brandi (Incaricato della gestione della Direzione dei Rapporti con le Comunitŕ all’estero e della Direzione Affari Politici, Dipartimento Affari Esteri)
Marcello Beccari (Incaricato della gestione del Cerimoniale dello Stato, Dipartimento Affari Esteri)
Corrado Carattoni (Incaricato della gestione del Cerimoniale dello Stato, Dipartimento Affari Esteri)
Silvia Berti (Segretario d’Ambasciata, Dipartimento Affari Esteri)
Eros Gasperoni (Segretario d’Ambasciata, Dipartimento Affari Esteri)
Giovanna Crescentini (Dirigente Segretaria Istituzionale, Dipartimento Affari Interni)
Domenico Gasperoni (Dirigente Segretaria Esecutiva, Dipartimento Affari Interni)
Lucio Leopoldo Daniele (Avvocato dello Stato Dirigente, Dipartimento Affari Interni)“
Sv. Vincent a Grenadíny
3. „The Senior Crown Counsel, The Ministry of Legal Affairs“