516/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.09.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

516
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 39 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov
opatrenie zo 7. septembra 2004 č. OPP0304-16794/2004-OAP, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. apríla 2004 č. OPP0204-09109/2004-OAP, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia (oznámenie č. 255/2004 Z. z.).
Opatrenie obsahuje zmenu prílohy v skupinách A, B, G, J, N a K.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.
Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. septembra 2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.