519/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.09.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

519
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 3. augusta 2004 č. MF/003652/2004-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.