520/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.09.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

520
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 21. septembra 2004
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1.
vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2.
určujem
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 29. januára 2005;
b)
podľa § 48 ods. 5 zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Pavol Hrušovský v. r.
Príloha č. 1
k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 520/2004 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 29. januára 2005
Obec Volí sa Okres Kraj
Moravské Lieskové   poslanci Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
Krásno starosta   Partizánske
Livina starosta  
Mudroňovo starosta   Komárno Nitriansky kraj
Podlužany starosta   Levice
Beňadovo starosta   Námestovo Žilinský kraj
Muránska Lehota starosta   Revúca Banskobystrický kraj
Trebejov starosta poslanec Košice - okolie Košický kraj
Brzotín starosta   Rožňava
Príloha č. 2
k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 520/2004 Z. z.
LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 29. januára 2005
Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16-9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu
vyhlásenia volieb
obec 5. 11. 2004
65 dní 9-3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu
poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách
do obecného zastupiteľstva
obecné
zastupiteľstvo
25. 11. 2004
55 dní 16-2
21-1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany
a nezávislí
kandidáti
5. 12. 2004
55 dní 14-1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka
do miestnej volebnej komisie pri voľbách do
obecného zastupiteľstva
politické strany 5. 12. 2004
50 dní 14-3 Uskutočnenie prvého zasadania
miestnej volebnej komisie
miestna
volebná komisia
10. 12. 2004
45 dní 17-2
22-2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov
obecného zastupiteľstva a na starostu obce
miestna
volebná komisia
15. 12. 2004
40 dní 10-2 Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných
miestností
starosta obce 20. 12. 2004
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných
kandidátov
miestna
volebná komisia
25. 12. 2004
30 dní 13 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej
volebnej komisie
obvodná volebná
komisia
30. 12. 2004
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov
a o čase a mieste konania volieb
obec 4. 1. 2005
20 dní 15-1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka
do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do
obecného zastupiteľstva
politické strany 9. 1. 2005
17 dní 30-1 Začiatok volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
12. 1. 2005
15 dní 15-3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej
volebnej komisie
okrsková volebná
komisia
14. 1. 2005
48 hodín 30-3 Ukončenie volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
27. 1. 2005
26-1 Volebný deň okrsková volebná
komisia
29. 1. 2005