522/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.09.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

522
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 39 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov
opatrenie zo 14. septembra 2004 č. OPL0504-18363/2004-SL, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.
V prílohe k tomuto opatreniu sa vykonávajú zmeny v časti A Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia, ďalej v časti B Indikačné obmedzenia a mení sa aj časť I Abecedný zoznam liečiv a liekov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.
Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. septembra 2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.