526/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

526
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 20. septembra 2004
o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 75 ods. 7 a § 771a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje výšku výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora podľa osobitného predpisu.1)
Odmena likvidátora
§ 2
(1)
Základom na určenie odmeny likvidátora za vykonanie likvidácie je majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie pred určením odmeny likvidátora (ďalej len „likvidačný majetok“).
(2)
Ak súd rozhodol o dodatočnej likvidácii majetku,2) základom na určenie odmeny likvidátora za vykonanie dodatočnej likvidácie je likvidačný majetok, ktorý vyplynie z dodatočnej likvidácie.
§ 3
Odmena likvidátora je
z prvých 3 319,39 eura základu ........................... 15 %,
zo sumy presahujúcej 3 319,39 eura
až do 16 596,96 eura základu .............................. 10 %,
zo sumy presahujúcej 16 596,96 eura
až do 33 193,92 eura základu ............................... 7 %,
zo sumy presahujúcej 33 193,92 eura základu ..... 5 %
najmenej 33,19 eura.
Suma nad 331 939,19 eura sa do základu nezapočítava.
§ 4
(1)
Ak dôjde k skončeniu likvidácie pred zistením výšky likvidačného majetku alebo ak likvidačný majetok celkom alebo sčasti nepostačuje na úhradu odmeny, patrí likvidátorovi odmena vo výške 33,19 eura.
(2)
Súd môže podľa okolností prípadu odmenu likvidátora podľa odseku 1 primerane zvýšiť až do výšky 165,97 eura.
§ 5
Ak likvidáciu vykonalo viac likvidátorov, patrí každému z nich podiel odmeny určenej podľa § 2 a 3 alebo podľa § 4 zodpovedajúci rozsahu a dĺžke doby jeho činnosti.
§ 6
V odmene likvidátora je zahrnutá aj náhrada za administratívne a iné práce vykonané v súvislosti s likvidáciou.
§ 7
Výdavky likvidátora
(1)
Likvidátorovi patrí náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonaním likvidácie. Medzi hotové výdavky patria najmä súdne a iné poplatky, cestovné náhrady, poštovné, telekomunikačné poplatky, náklady na znalecké posudky a odborné stanoviská, preklady, odpisy a fotokópie.
(2)
Výška cestovných náhrad sa určuje podľa osobitného predpisu.3)
§ 8
Prechodné ustanovenie
Táto vyhláška sa vzťahuje na určenie výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátorov, ktorí boli vymenovaní po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky.
§ 9
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.
Daniel Lipšic v. r.