Predpis bol zrušený predpisom 364/2005 Z. z.

528/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2004 do 14.08.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

528
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 22. septembra 2004,
ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 20a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne
(1)
Pri výkone ošetrovateľskej praxe sestra samostatne
a)
vykonáva sesterskú diagnostiku posudzovaním zdravotného stavu osoby a zhodnotením zdravotných problémov,
b)
stanovuje sesterskú diagnózu podľa osobitného predpisu,1) podľa písmena a) a Medzinárodnej klasifikácie ošetrovateľskej praxe,
c)
vypracúva individuálny plán ošetrovateľskej starostlivosti v spolupráci s osobou, ktorého súčasťou je stanovenie cieľa, výsledných kritérií a intervencií sestry,
d)
plánuje intervencie, priebežne posudzuje a hodnotí účinnosť jednotlivých intervencií a reakcií osoby,
e)
informuje osobu o potrebe, rozsahu a cieľoch ošetrovateľskej starostlivosti zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, primerane veku a aktuálnemu zdravotnému stavu osoby,
f)
vyhodnocuje ošetrovateľský proces.
(2)
V nadväznosti na ošetrovateľské výkony uvedené v odseku 1 sestra samostatne
a)
nepretržite sleduje a zabezpečuje uspokojovanie biologických, psychických, sociálnych a duchovných potrieb osoby súvisiacich so zdravím, chorobou a umieraním s rešpektovaním ľudskej dôstojnosti a udržiavaním kvality života,
b)
spolupracuje s osobou, s jej rodinou alebo inými blízkymi osobami, podporuje a usmerňuje ich v procese adaptácie na bežný život vrátane poskytnutia potrebných vedomostí a nácviku potrebných zručností,
c)
zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia, ochranu intimity a komfort pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti,
d)
podporuje, obhajuje a presadzuje potreby a práva osoby,
e)
vykonáva činnosti na prevenciu vzniku syndrómu z imobility polohovaním a ošetrovateľskou rehabilitáciou,
f)
ošetruje drény, periférne a centrálne cievne katétre, epidurálne katétre, permanentné močové katétre, kanyly a stómie,
g)
aplikuje zábaly a obklady,
h)
meria, sleduje a interpretuje zistené numerické a klinické údaje fyziologických a vitálnych funkcií osoby v rozsahu nevyhnutom na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti,
i)
zabezpečuje starostlivosť o dieťa,
j)
zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a zabezpečuje dodržiavanie príslušných hygienických predpisov,
k)
informuje o možnosti použitia voľnopredajných liekov a doplnkov výživy a ich spôsobe použitia,
l)
podieľa sa na tvorbe programov na podporu verejného zdravia, zdravotnej politiky, vzdelávania a výskumu v ošetrovateľstve a na ich realizácii.
(3)
Na základe indikácie lekára sestra samostatne
a)
meria fyziologické funkcie a vitálne funkcie,
b)
odoberá biologický materiál,
c)
preväzuje a ošetruje rany s výnimkou rán, ktoré svojím priebehom hojenia vyžadujú zásah lekára,
d)
zavádza žalúdočné a dvanástnikové sondy,
e)
zavádza permanentné močové katétre u žien a rektálne rúrky,
f)
aplikuje kyslíkovú liečbu, enterálnu výživu, klyzmy, liečivé kúpele,
g)
vykonáva kontinuálnu abdominálnu peritoneálnu dialýzu,
h)
podáva lieky všetkými dostupnými formami; vnútrožilovú formu liekov a parenterálnu výživu môže podávať len na základe písomného poverenia lekára, ktorého vzor je uvedený v prílohe,
i)
zabezpečuje okamžitú lekársku pomoc v prípade potreby počas ošetrovateľského výkonu.
§ 2
Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou v spolupráci s lekárom
Sestra vykonáva aj ošetrovateľské výkony, ktoré súvisia s diagnostickými výkonmi a liečebnými výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri
a)
zavádzaní epidurálneho katétra, močového katétra u detí a mužov,
b)
chirurgických výkonoch,
c)
endoskopických vyšetreniach,
d)
invazívnych a neinvazívnych výkonoch,
e)
podávaní kontrastných látok vnútrožilovou formou,
f)
podávaní transfúzie krvi a krvných derivátov.
§ 3
Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne
(1)
Okrem výkonov uvedených v § 1 ods. 1 a 2 v závislosti od reprodukčného obdobia ženy pôrodná asistentka
a)
poskytuje informácie a služby súvisiace s podporou zdravého rodinného života, informácie o plánovanom rodičovstve, liečebnej telesnej výchove, zdravom životnom štýle, o metódach a voľbe plánovania rodiny s ohľadom na vek, zdravotný stav, kultúru a vierovyznanie a o možnostiach genetickej diagnostiky rodičovského páru,
b)
informuje o zdravých sexuálnych návykoch a pozitívnom rodičovstve, o prevencii, diagnostike a liečbe gynekologických ochorení vrátane skríningu,
c)
poskytuje poradenstvo v oblasti metodiky diagnostiky a liečby sterility, alternatívnej liečby klimakterických ťažkostí, sexuálnych problémov,
d)
informuje o možnostiach ochrany pred domácim násilím, citovým zneužívaním, fyzickým zanedbávaním a dôsledkami spoločenskej neprispôsobilosti,
e)
poskytuje informácie o včasnej diagnostike tehotnosti a podľa rozhodnutia ženy orientačne posudzuje dátum pôrodu,
f)
vykonáva posúdenie zdravotného stavu a poskytuje starostlivosť tehotnej žene v oblasti telesnej, psychickej a sociálnej,
g)
identifikuje a hodnotí rizikové faktory z anamnézy,
h)
vykonáva psychofyzickú prípravu tehotnej ženy a sprevádzajúcich osôb,
i)
informuje tehotnú ženu o možnostiach pôrodu a podporuje ju a jej rodinu pri výbere miesta a spôsobu pôrodu,
j)
podporuje, obhajuje a presadzuje potreby a práva ženy, plodu a novorodenca.
(2)
Pôrodná asistentka samostatne počas pôrodu v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti2)
a)
posudzuje rodičku v oblasti fyzickej, duševnej a sociálnej,
b)
monitoruje zdravotný stav plodu,
c)
monitoruje zdravotný stav rodičky,
d)
usmerňuje rodičku a sprevádzajúce osoby, usmerňuje aktivity rodičky a osoby prítomnej pri pôrode,
e)
posudzuje priebeh a postup pôrodu kontrolovaním kontrakčnej činnosti, vaginálnym vyšetrením dilatácie pôrodných ciest,
f)
identifikuje odchýlky od normálneho priebehu pôrodu,
g)
odporúča rodičke výber nefarmakologických metód na zmiernenie a zvládnutie pôrodných bolestí,
h)
podporuje rodičku pri výbere alternatív vedenia pôrodu,
i)
zabezpečuje psychickú podporu rodičke a sprevádzajúcim osobám,
j)
odvádza fyziologický pôrod vrátane pôrodu, pri ktorom sa vyžaduje epiziotómia v prítomnosti lekára,
k)
ošetruje jednoduché pôrodné poranenia vrátane epiziotómie po odvedení fyziologického pôrodu,
l)
vykonáva prvé ošetrenie novorodenca a zabezpečí jeho včasné priloženie k prsníku matky,
m)
monitoruje psychický a fyzický stav rodičky bezprostredne po pôrode,
n)
zabezpečuje okamžitú lekársku pomoc počas výkonu v prípade potreby.
(3)
Pôrodná asistentka samostatne po pôrode a v šestonedelí
a)
monitoruje fyzický a psychický stav ženy a novorodenca, odchýlky od normy a v prípade potreby odporučí, prípadne zabezpečí lekársku starostlivosť,
b)
ošetruje novorodenca,
c)
asistuje rodičke pri začatí dojčenia a dohliada na dodržiavanie zásad správnej techniky dojčenia,
d)
podporuje ženu pri dojčení, v prípade nedostatočnej laktácie oboznamuje ženu o možnostiach náhradnej výživy novorodenca,
e)
poskytuje vedomosti z oblasti správnej životosprávy, plánovaného rodičovstva počas dojčenia a starostlivosti o novorodenca.
(4)
Na základe indikácie lekára pôrodná asistentka samostatne
a)
meria fyziologické funkcie a vitálne funkcie,
b)
odoberá biologický materiál,
c)
preväzuje a ošetruje rany s výnimkou rán, ktoré svojím priebehom hojenia vyžadujú zásah lekára,
d)
zavádza permanentné močové katétre u žien a rektálne rúrky,
e)
aplikuje kyslíkovú liečbu, enterálnu výživu, klyzmy, liečivé kúpele,
f)
podáva lieky všetkými dostupnými formami; vnútrožilovú formu liekov a parenterálnu výživu môže podávať len na základe písomného poverenia lekára, ktorého vzor je uvedený v prílohe,
g)
monitoruje priebeh fyziologického tehotenstva, v ktorého rámci najmä sleduje hmotnosť, fyziologické funkcie, laboratórne testy, vyšetruje panvu pelvimetrom, vonkajšími hmatmi, stetoskopom, UDOP prístrojom, elektronickým fetálnym monitorom a Dopplerovým prístrojom.
§ 4
Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou v spolupráci s lekárom
Pôrodná asistentka vykonáva aj ošetrovateľské výkony podľa § 2 okrem zavádzania močového katétra u detí a mužov a výkony pôrodnej asistencie, ktoré súvisia s diagnostickými výkonmi a liečebnými výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri
a)
nefyziologickom priebehu tehotenstva a šestonedelia,
b)
nefyziologickom pôrode a pôrode operačnou cestou, spolupracuje pri diagnostike a liečbe gynekologických ochorení,
c)
uskutočňovaní metód asistovanej reprodukcie.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2004.
Rudolf Zajac v. r.
Príloha k vyhláške č. 528/2004 Z. z.
POVERENIE NA VNÚTROŽILOVÚ APLIKÁCIU
1)
§ 2 ods. 7 zákona č. 311/2002 Z. z. o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z.