529/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.10.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

529
Oznámenie
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.
výnos z 10. septembra 2004 č. 2916/2004-II/1 o rozšírení záväznosti Dodatku č. 3 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.
Vo výnose sa ustanovuje, že Dodatok č. 3 z 29. apríla 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 zo 4. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky je záväzný aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe k tomuto výnosu.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky a vo Zväze hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.