534/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

534
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. septembra 2004,
ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie ustanovuje princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín.1)
(2)
Veterinárne kontroly produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín musia byť vykonávané v súlade s týmto nariadením a podľa osobitného predpisu.1a)
§ 2
(1)
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a)
produktmi produkty živočíšneho pôvodu uvedené v osobitných predpisoch2) vrátane živočíšnych vedľajších produktov3) a rastlinných produktov uvedených v § 17,
b)
dokladovou kontrolou overenie veterinárnych certifikátov, veterinárnych dokladov alebo iných dokladov sprevádzajúcich zásielku,
c)
identifikačnou kontrolou vizuálne overenie, či veterinárne certifikáty, veterinárne doklady alebo iné doklady požadované podľa veterinárnych požiadaviek v súlade s osobitným predpisom4) sa zhodujú s prepravovanými produktmi,
d)
fyzickou kontrolou vlastná kontrola produktov, ktorá môže zahŕňať kontrolu obalov a teploty, ako aj odber vzoriek a ich laboratórne vyšetrenie,
e)
osobou zodpovednou za náklad fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitného predpisu5) zodpovedná za nakladanie so zásielkou, a takisto jej zástupca podľa osobitného predpisu,5) ktorý prevzal takúto zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce z kontrol ustanovených v tomto nariadení,
f)
zásielkou množstvo produktov rovnakého druhu, ktoré sú kryté rovnakým veterinárnym certifikátom alebo veterinárnym dokladom, alebo iným dokladom požadovaným podľa veterinárnych požiadaviek v súlade s osobitným predpisom,4) ktoré sú prepravované jedným dopravným prostriedkom a ktoré pochádzajú z rovnakej tretej krajiny alebo rovnakej časti takejto krajiny,
g)
hraničnou inšpekčnou stanicou inšpekčné miesto určené a schválené podľa § 6 na vykonávanie veterinárnych kontrol produktov prichádzajúcich z tretích krajín na hranicu Slovenskej republiky,
h)
dovozom voľný obeh produktov a úmysel uvoľniť produkty do voľného obehu v súlade s osobitným predpisom,5)
i)
colne schváleným určením alebo použitím colne schválené určenie alebo použitie podľa osobitného predpisu,5)
j)
dovoznými podmienkami veterinárne požiadavky na produkty, ktoré sú predmetom dovozu podľa osobitného predpisu,4)
k)
príslušným orgánom Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“).
(2)
Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v nariadeniach,6) ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 1 týchto nariadení.
§ 3
(1)
Na územie Európskych spoločenstiev možno dopraviť zásielky pochádzajúce z tretích krajín, len ak boli podrobené veterinárnym kontrolám podľa osobitného predpisu7) a podľa tohto nariadenia a len cez hraničné inšpekčné stanice.
(2)
Osoby zodpovedné za náklad sú povinné podľa osobitného predpisu8) vopred zaslať informácie veterinárnym inšpektorom hraničnej inšpekčnej stanice, na ktorú sa majú produkty predviesť, a to náležitým vyplnením certifikátu podľa § 5 ods. 1, alebo im poskytnúť v písomnej forme alebo počítačovej forme podrobný opis zásielky uvedenej v odseku 1 vrátane produktov uvedených v § 9 a § 17 ods. 1.
(3)
Veterinárni inšpektori hraničnej inšpekčnej stanice môžu preverovať zoznamy nákladov lodí a lietadiel a kontrolovať, či sa zhodujú s vyhláseniami a dokladmi uvedenými v odseku 2.
(4)
Pohraničný colný úrad, ktorému hraničná inšpekčná stanica územne prislúcha, povolí zamýšľané colne schválené určenie alebo použitie zásielky len v súlade s podmienkami ustanovenými v certifikáte podľa § 5 ods. 1.
(5)
Podrobný postup podľa tohto ustanovenia prijme orgán veterinárnej správy podľa osobitného predpisu9) v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie a vypracuje zoznam produktov podliehajúcich veterinárnej kontrole.
§ 4
(1)
Každá zásielka musí byť na hraničnej inšpekčnej stanici podľa § 3 ods. 1 podrobená veterinárnej kontrole príslušným orgánom, za ktorú je zodpovedný veterinárny inšpektor podľa § 6 ods. 1 písm. b).
(2)
Veterinárny inšpektor na základe informácií podľa § 3 ods. 2 a 3 preverí pri každej zásielke údaje v databáze vrátených zásielok10) a pri každej zásielke určenej na dovoz do Európskych spoločenstiev preverí, ak je to potrebné, údaje v databáze veterinárnych požiadaviek na dovoz živých zvierat a produktov.11)
(3)
Veterinárny inšpektor musí zabezpečiť vykonávanie všetkých činností požadovaných na vedenie databáz podľa osobitného predpisu.12)
(4)
Každá zásielka musí byť bez ohľadu na jej colne schválené určenie alebo použitie podrobená dokladovej kontrole, aby sa potvrdilo, že
a)
informácie v certifikátoch alebo dokladoch podľa § 7 ods. 1 zodpovedajú informáciám vopred zaslaným podľa § 3 ods. 2 a 3,
b)
ak ide o dovoz do Európskych spoločenstiev, údaje obsiahnuté vo veterinárnych certifikátoch, veterinárnych dokladoch alebo iných dokladoch poskytujú požadované záruky.
(5)
Okrem výnimiek podľa § 9 až 15 vykonáva veterinárny inšpektor
a)
identifikačnú kontrolu každej zásielky, aby sa presvedčil, že produkty zodpovedajú informáciám uvedeným vo veterinárnych certifikátoch alebo dokladoch sprevádzajúcich zásielku. Okrem voľne uložených zásielok podľa osobitného predpisu13) táto kontrola zahŕňa,
1.
ak ide o produkty živočíšneho pôvodu privážané v kontajneroch, overenie, že plomby pripevnené úradným veterinárnym lekárom alebo príslušným orgánom tretej krajiny, ak to vyžadujú veterinárne požiadavky podľa osobitného predpisu,4) sú neporušené a že údaje na nich uvedené sa zhodujú s údajmi v sprievodnom certifikáte alebo doklade,
2.
ak ide o ostatné druhy produktov, okrem živočíšnych produktov podľa prvého bodu, overenie, že sú prítomné odtlačky pečiatok, úradné značky a zdravotné značky identifikujúce krajinu a prevádzkareň pôvodu, a overenie, že sa zhodujú s odtlačkami pečiatok a značkami uvedenými v sprievodnom certifikáte alebo doklade, a okrem toho overenie, či sú balené živočíšne produkty označené osobitnou etiketou v súlade s veterinárnymi požiadavkami podľa osobitného predpisu,4)
b)
fyzickú kontrolu každej zásielky,
1.
aby sa presvedčil, že produkty zodpovedajú veterinárnym požiadavkám podľa osobitného predpisu4) a sú v takom stave, aby sa dali použiť na účely uvedené v sprievodnom certifikáte alebo doklade. Tieto kontroly musia byť vykonávané v súlade s kritériami ustanovenými v prílohe č. 1,
2.
pred vykonávaním akýchkoľvek laboratórnych vyšetrení na mieste a akéhokoľvek úradného odberu vzoriek požadovaného na vyšetrenia vykonané v čo najkratšej lehote, a to v zhode s frekvenciou stanovenou štátnou veterinárnou a potravinovou správou v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
(6)
Podrobný postup podľa tohto ustanovenia prijme orgán veterinárnej správy podľa osobitného predpisu9) v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
§ 5
(1)
Po ukončení požadovaných veterinárnych kontrol veterinárny inšpektor vystaví na zásielku produktov certifikát potvrdzujúci výsledky kontrol podľa vzoru určeného štátnou veterinárnou a potravinovou správou v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
(2)
Certifikát podľa odseku 1 musí sprevádzať zásielku
a)
dovtedy, kým je pod colným dohľadom, a v takom prípade sa certifikát musí odkazovať na colný doklad,
b)
pri dovoze do Európskych spoločenstiev až do prvej prevádzkarne podľa osobitného predpisu14) alebo do prvého strediska, alebo organizácie podľa osobitného predpisu.15)
(3)
Ak sa zásielka rozdeľuje, ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú na každú časť zásielky.
(4)
Podrobný postup podľa tohto ustanovenia prijme orgán veterinárnej správy podľa osobitného predpisu9) v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie vrátane úprav certifikátu podľa odseku 1.
§ 6
(1)
Hraničná inšpekčná stanica musí byť
a)
umiestnená v bezprostrednej blízkosti miesta vstupu na územie Slovenskej republiky a na území, ktoré je určené colnými orgánmi podľa osobitného predpisu;5) ak je to vynútené geografickými obmedzeniami, ktorými je najmä vykladacie prístavisko alebo priesmyk, možno v súlade s postupom podľa odseku 2 tolerovať určitú vzdialenosť hraničnej inšpekčnej stanice od miesta vstupu a v prípade prepravy po železnici môže byť hraničná inšpekčná stanica umiestnená v prvej železničnej stanici určenej príslušným orgánom,
b)
podriadená veterinárnemu inšpektorovi, ktorý je zodpovedný za kontroly; veterinárnemu inšpektorovi môžu pri vykonávaní kontroly pomáhať odborne spôsobilé osoby;16) veterinárny inšpektor musí zabezpečiť vykonávanie aktualizácie databáz zásielok zvierat a živočíšnych produktov dovážaných na územie Európskych spoločenstiev podľa osobitného predpisu.17)
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa v závažných prípadoch, najmä z dôvodov ochrany zdravia ľudí alebo zdravia zvierat, dočasne pozastaví schválenie hraničnej inšpekčnej stanice umiestnenej na území Slovenskej republiky. O tomto pozastavení a o jeho dôvodoch informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty.
(3)
Hraničná inšpekčná stanica môže byť opätovne zaradená Európskou komisiou na zoznam, ak
a)
bola navrhnutá Slovenskou republikou po tom, ako štátna veterinárna a potravinová správa overila, že spĺňa požiadavky podľa prílohy č. 2, a
b)
Európska komisia v spolupráci so štátnou veterinárnou a potravinovou správou vykonala na hraničnej inšpekčnej stanici inšpekciu.
§ 7
(1)
Každá zásielka určená na dovoz na územie Európskych spoločenstiev musí byť sprevádzaná originálmi veterinárnych certifikátov alebo originálmi veterinárnych dokladov, alebo originálmi iných dokladov požadovaných podľa veterinárnych požiadaviek v súlade s osobitným predpisom.4) Originály veterinárnych certifikátov alebo dokladov musia zostať na hraničnej inšpekčnej stanici.
(2)
Každá zásielka produktov z tretích krajín určená na dovoz na územie Európskych spoločenstiev musí byť podrobená identifikačnej kontrole a fyzickej kontrole podľa § 4 ods. 5. Ustanovenia § 10 tým nie sú dotknuté.
(3)
Colné orgány nepovolia dovoz zásielok produktov na územie Európskych spoločenstiev, ak sa nepreukáže, že boli vykonané veterinárne kontroly s uspokojivými výsledkami, na zásielky produktov boli vystavené príslušné certifikáty podľa § 5 ods. 1 a príslušný orgán má záruky, že poplatky za kontroly boli alebo budú uhradené v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu.1a) Colné predpisy, ako aj prijaté rozhodnutia podľa § 10 tým nie sú dotknuté.
(4)
Ak zásielka spĺňa dovozné podmienky, veterinárny inšpektor poskytne dotknutej osobe overené rovnopisy originálov veterinárnych certifikátov alebo dokladov a vystaví podľa § 5 ods. 1 certifikát, ktorým potvrdzuje, že zásielka na základe vykonaných veterinárnych kontrol spĺňa dovozné podmienky.
(5)
Obchod s produktmi podľa osobitných predpisov,2) ktorých dovoz bol povolený na územie Európskych spoločenstiev podľa odseku 3, sa riadi pravidlami ustanovenými osobitnými predpismi.19)
(6)
Podrobný postup podľa tohto ustanovenia prijme príslušný orgán veterinárnej správy podľa osobitného predpisu9) v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
§ 8
(1)
Príslušnému orgánu členského štátu v mieste určenia musia byť prostredníctvom ANIMO siete20) oznámené dodatočné informácie, ak
a)
sú produkty určené pre členský štát alebo oblasť, pre ktorú platia špecifické požiadavky v rámci veterinárnych požiadaviek podľa osobitného predpisu,4)
b)
boli odobraté vzorky, ale v okamihu, keď dopravný prostriedok opúšťa hraničnú inšpekčnú stanicu, ešte nie sú známe výsledky vyšetrení,
c)
ide o dovozy do členských štátov schválené na špecifické účely, a to v prípadoch stanovených v súlade s veterinárnymi požiadavkami.4)
(2)
Každá zásielka produktov uvedených v odseku 1 písm. a) a c), ktorá nie je určená pre Slovenskú republiku, a hraničná veterinárna kontrola sa vykonáva na území Slovenskej republiky, musí byť pri vstupe na územie Slovenskej republiky podrobená na hraničnej inšpekčnej stanici dokladovej kontrole, identifikačnej kontrole a fyzickej kontrole podľa § 4 ods. 4 a 5, aby sa overilo, či dotknuté produkty zodpovedajú veterinárnym požiadavkám členského štátu alebo oblasti určenia.
(3)
Výnimkou z odseku 2 je zásielka srstnatej voľne žijúcej zveri, ktorá je dovážaná v koži, musí byť na hraničnej inšpekčnej stanici podrobená identifikačnej a fyzickej kontrole, pričom zdravotná kontrola a vyšetrenie na rezíduá21) sa musia vykonať podľa osobitného predpisu22) v prevádzkarni určenia, kam musí byť zverina dopravená pod colným dohľadom podľa odseku 5 písm. a) spolu s certifikátom podľa § 5 ods. 1. Výsledky kontrol musia byť zaslané veterinárnemu orgánu zodpovednému za hraničnú inšpekčnú stanicu, cez ktorú boli dotknuté produkty prepustené. V závislosti od výsledku, ak je to potrebné, použijú sa opatrenia uvedené v § 22.
(4)
Štátna veterinárna a potravinová správa v prípade produktov uvedených v odseku 1 písm. a) a c), ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky, ale sú určené pre iný členský štát, prijme všetky nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že dotknutá zásielka bude doručená do členského štátu určenia.
(5)
Produkty, ktoré sa podľa veterinárnych požiadaviek4) monitorujú z hraničnej inšpekčnej stanice vstupu až do prevádzkarne v mieste určenia, možno prepravovať pod podmienkou, že
a)
zásielky budú odosielané z hraničnej inšpekčnej stanice vstupu do prevádzkarne v mieste určenia pod dohľadom príslušného orgánu23) v nepriepustných dopravných prostriedkoch alebo kontajneroch zapečatených príslušnými orgánmi23) alebo príslušnými orgánmi tretej krajiny; produkty uvedené v odseku 1 písm. c), až kým nedosiahnu miesto určenia, zostávajú pod colným dohľadom v súlade s postupom T 5 podľa osobitného predpisu5) spoločne s certifikátom podľa § 5 ods. 1, ktorý ustanovuje schválené určenie a v prípade potreby určuje typ zamýšľaného spracovania,
b)
veterinárny inšpektor príslušnej hraničnej inšpekčnej stanice informuje prostredníctvom ANIMO siete veterinárny orgán zodpovedný za prevádzkareň v mieste určenia o mieste pôvodu zásielky a o mieste určenia produktov,
c)
produkty sú v prevádzkarni v mieste určenia podrobené ošetreniu určenému podľa veterinárnych požiadaviek,4)
d)
úradný veterinárny lekár v mieste určenia alebo v prípadoch podľa osobitného predpisu24) úradný veterinárny lekár zodpovedný za medzisklad je informovaný vedením prevádzkarne určenia alebo medziskladu o príjazde produktov do miesta určenia a do 15 dní musí oznámiť dodávku zásielky veterinárnemu inšpektorovi hraničnej inšpekčnej stanice, ktorá mu predtým zásielku ohlásila; úradný veterinárny lekár v mieste určenia alebo úradný veterinárny lekár zodpovedný za medzisklad vykonajú bežné kontroly a najmä kontroly záznamov o vstupe, aby sa zabezpečilo, že produkty sa dostali do prevádzkarne určenia.
(6)
Ak je príslušnému orgánu hraničnej inšpekčnej stanice vstupu podaný dôkaz, že produkty deklarované ako produkty určené pre schválenú prevádzkareň neboli nikdy dopravené do miesta určenia, tento orgán prijme potrebné opatrenia voči osobe zodpovednej za náklad. Ustanovenia § 18 tým nie sú dotknuté.
(7)
Štátna veterinárna a potravinová správa predloží Európskej komisii zoznam prevádzkarní uvedených v odseku 5, schválených pre príslušné produkty podľa veterinárnych požiadaviek.4) Ak prevádzkareň neplní ohlasovacie požiadavky, štátna veterinárna a potravinová správa môže zrušiť rozhodnutie o schválení prevádzkarne a uložiť pokuty v súlade s charakterom vzniknutého rizika. Štátna veterinárna a potravinová správa v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie vydá zoznam schválených prevádzkarní a zabezpečí jeho aktualizáciu.
(8)
Podrobný postup podľa tohto ustanovenia prijme orgán veterinárnej správy podľa osobitného predpisu9) v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
§ 9
Zásielky určené na dovoz do Európskych spoločenstiev, ktoré prichádzajú na prvú hraničnú inšpekčnú stanicu, ale sú určené na dovoz cez inú hraničnú inšpekčnú stanicu umiestnenú na území toho istého členského štátu alebo iného členského štátu, podrobia sa identifikačnej kontrole a fyzickej kontrole až na hraničnej inšpekčnej stanici určenia zásielky pod podmienkou, že ide o lodnú prepravu alebo leteckú prepravu. Na prvej hraničnej inšpekčnej stanici sa vykonajú tieto kontroly:
a)
ak je zásielka prekladaná z jedného lietadla do druhého lietadla alebo z jednej lode do druhej lode v rámci colného územia toho istého prístavu alebo letiska, a to priamo alebo po vyložení v prístavisku alebo na letiskovú plochu na dobu kratšiu, ako je minimálna doba uvedená v písmene b), príslušný orgán musí byť o tom vopred informovaný osobou zodpovednou za náklad, a najmä o predpokladanej dobe prekládky alebo vykládky, o hraničnej inšpekčnej stanici určenia zásielky, a ak je to nutné, o presnom určení zásielky; vo výnimočných prípadoch, ak existuje riziko ohrozenia zdravia ľudí alebo zvierat, môže príslušný orgán vykonať dokladovú kontrolu na základe certifikátu alebo veterinárneho dokladu pôvodu zásielky, alebo akéhokoľvek iného originálu dokladu sprevádzajúceho príslušnú zásielku, alebo jeho overeného rovnopisu,
b)
ak je zásielka vyložená iným spôsobom, musí byť
1.
uskladnená počas maximálnej doby a minimálnej doby a za podmienok určených podľa odsekov 2 a 3 pod dohľadom príslušného orgánu v colnom území prístavu alebo letiska, až kým nebude odoslaná po mori alebo vzduchom na ďalšiu hraničnú inšpekčnú stanicu,
2.
podrobená dokladovej kontrole vo vzťahu k dokladom uvedeným v písmene a),
3.
výnimočne podrobená identifikačnej kontrole a fyzickej kontrole, ak vznikne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia ľudí alebo zvierat; ustanovenia § 18 tým nie sú dotknuté.
§ 10
(1)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže požiadať na základe výsledkov predchádzajúcich kontrol Európsku komisiu o zníženie frekvencie fyzických kontrol produktov, pre ktoré sú dovozné podmienky harmonizované a spĺňajú tieto podmienky:
a)
pochádzajú z tretích krajín alebo z regiónov tretích krajín, ktoré poskytujú dostačujúce zdravotné záruky vo vzťahu ku kontrolám v mieste pôvodu produktov určených na dovoz do Európskych spoločenstiev,
b)
na základe veterinárnych požiadaviek podľa osobitného predpisu4) pochádzajú z prevádzkarní uvedených v zozname podľa osobitného predpisu25),
c)
pre produkty boli vystavené dovozné certifikáty.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie znížiť frekvenciu kontrol produktov, ak sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) až c).
(3)
Podrobný postup podľa odseku 1 týkajúci sa zníženia frekvencie fyzických kontrol produktov prijme orgán veterinárnej správy podľa osobitného predpisu9) v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
§ 11
(1)
V záujme všetkých členských štátov, cez ktoré prebieha tranzit, môže štátna veterinárna a potravinová správa povoliť tranzit zásielok z jednej tretej krajiny do druhej alebo do tej istej tretej krajiny, len ak
a)
ide o zásielky pochádzajúce z tretej krajiny, pre ktorej produkty nie je zakázaný vstup na územie Európskych spoločenstiev, a tie sú určené pre ďalšiu tretiu krajinu; štátna veterinárna a potravinová správa môže upustiť od tejto požiadavky pri prekládke zásielok podľa § 9 ods. 1 písm. a) z jedného lietadla do druhého lietadla alebo z jednej lode do druhej lode v rámci colného územia toho istého prístavu alebo letiska na účely ďalšieho odoslania bez zastávky na území Európskych spoločenstiev na základe všeobecných kritérií prijatých podľa odseku 4,
b)
tranzit bol vopred povolený veterinárnym inšpektorom hraničnej inšpekčnej stanice, kde zásielka prvýkrát vstupuje na územie Európskych spoločenstiev,
c)
osoba zodpovedná za náklad sa vopred zaviaže znovu prevziať zásielku, ak nebude prijatá, a naložiť s ňou podľa § 16.
(2)
Tranzit môže byť povolený podľa odseku 1, len ak boli splnené tieto podmienky:
a)
zásielky predvedené na hraničnú inšpekčnú stanicu na účely tranzitu musia byť sprevádzané dokladmi podľa § 7 ods. 1, a ak je to nevyhnutné, spolu s overenými prekladmi takýchto dokladov,
b)
zásielky produktov musia byť dopravené na hraničnú inšpekčnú stanicu na účel vykonania dokladovej kontroly a identifikačnej kontroly; štátna veterinárna a potravinová správa môže povoliť výnimku z vykonania dokladovej kontroly a identifikačnej kontroly pri preprave zásielok loďou alebo lietadlom, ak zásielka
1.
nie je vykladaná a dokladová kontrola sa obmedzí na preverenie nákladného listu; ustanovenia § 18 tým nie sú dotknuté,
2.
je prekladaná, ako je uvedené v § 9 ods. 1 písm. a), z jedného lietadla do druhého lietadla alebo z jednej lode do druhej lode v colnom území toho istého letiska alebo prístavu,
c)
ak sa zistí riziko ohrozenia zdravia ľudí alebo zdravia zvierat alebo iné nedostatky, vykoná sa dodatočná fyzická kontrola,
d)
ak ide o tranzit cez územie Európskych spoločenstiev po ceste, železnici alebo vodnou cestou, musí zásielka
1.
byť prepravovaná pod colným dohľadom v súlade s postupom T1 podľa osobitného predpisu5) až na miesto výstupu z Európskych spoločenstiev spolu s dokladmi podľa písmena a) a certifikátom podľa § 5 ods. 1 potvrdzujúcim hraničnú inšpekčnú stanicu, ktorou zásielka opustí územie Európskych spoločenstiev,
2.
byť prepravovaná v dopravných prostriedkoch alebo kontajneroch zapečatených príslušnými orgánmi23) alebo príslušným orgánom tretej krajiny a nesmie byť po opustení hraničnej inšpekčnej stanice vstupu vykladaná alebo rozdeľovaná; počas prepravy sa nepovoľuje žiadna manipulácia so zásielkou,
3.
najneskôr do 30 dní od prepustenia cez hraničnú inšpekčnú stanicu vstupu opustiť územie Európskych spoločenstiev cez hraničnú inšpekčnú stanicu na výstupe okrem prípadu, keď sa povoľuje všeobecná výnimka v súlade s postupom podľa odseku 4, berúc do úvahy náležite odôvodnené geografické vzdialenosti,
e)
veterinárny inšpektor, ktorý povoľuje prepravu, musí prostredníctvom ANIMO siete informovať veterinárneho inšpektora hraničnej inšpekčnej stanice na výstupe,
f)
veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice na výstupe musí deklarovať na certifikáte podľa § 5 ods. 1, že príslušné zásielky opustili územie Európskych spoločenstiev, a musí zaslať faxom alebo iným spôsobom rovnopis dokladu hraničnej inšpekčnej stanici vstupu; ak veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice vstupu nebol počas doby ustanovenej podľa písmena d) tretieho bodu informovaný o výstupe produktov z Európskych spoločenstiev, oznámi túto skutočnosť príslušnému colnému orgánu, ktorý podľa potreby začne šetrenie, aby sa zistilo, kam boli skutočne produkty určené.
(3)
Všetky náklady vynaložené v súvislosti s realizáciou ustanovení tohto paragrafu znáša osoba zodpovedná za náklad alebo jej zástupca podľa osobitného predpisu.18)
(4)
Podrobný postup podľa tohto ustanovenia prijme orgán veterinárnej správy podľa osobitného predpisu9) v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie a najmä pri výmene informácií medzi hraničnými inšpekčnými stanicami vstupu a výstupu.
§ 12
(1)
Zásielky pochádzajúce z tretej krajiny určené pre slobodné colné pásma, slobodné colné sklady alebo colné sklady môžu byť v súlade s osobitným predpisom5) prepustené príslušným orgánom, len ak osoba zodpovedná za náklad vopred vyhlási,
a)
že príslušné produkty sú určené na prepustenie do voľného obehu v Európskych spoločenstvách alebo
b)
že je presne určené iné konečné použitie a produkty spĺňajú alebo nespĺňajú dovozné podmienky; ak chýbajú dostatočne jasné údaje o ich konečnom použití, musia byť produkty považované za také, ktoré sú určené na prepustenie do voľného obehu v Európskych spoločenstvách.
(2)
Zásielky podľa odseku 1 musia byť na vstupnej hraničnej inšpekčnej stanici podrobené dokladovej kontrole, identifikačnej kontrole a fyzickej kontrole, aby sa zistilo, či produkty spĺňajú alebo nespĺňajú dovozné podmienky. Ak sa pri dokladovej kontrole zistí, že produkty nespĺňajú veterinárne požiadavky, možno upustiť od fyzickej kontroly okrem prípadov, ak vznikne podozrenie na riziko ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí. Takéto zásielky musia byť sprevádzané dokladmi podľa § 7 ods. 1, a ak je to nutné, musia byť priložené aj osvedčené preklady týchto dokladov.
(3)
Ak sa podľa kontrol uvedených v odseku 2 zistí, že boli splnené veterinárne požiadavky, veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice vystaví v spojení s colnými dokladmi certifikát podľa § 5 ods. 1. Príslušný orgán a colný orgán vykonávajúci colnú kontrolu na hraniciach v mieste hraničnej inšpekčnej stanice povolia vstup do skladu v slobodnom colnom pásme, do slobodného colného skladu alebo do colného skladu. Takéto produkty musia byť z veterinárneho hľadiska deklarované ako vhodné na následné prepustenie do voľného obehu.
(4)
Ak sa podľa kontrol uvedených v odseku 2 zistí, že produkty nespĺňajú veterinárne požiadavky, veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice vystaví v spojení s úradnými colnými dokladmi certifikát podľa § 5 ods. 1. Príslušný orgán a colný orgán hraničnej inšpekčnej stanice môžu v takýchto prípadoch povoliť len vstup do skladu v slobodnom colnom pásme, do slobodného colného skladu alebo do colného skladu, ak sú bez dotknutia ustanovení § 16 splnené tieto požiadavky:
a)
produkty nemôžu pochádzať z tretej krajiny, na ktorú sa vzťahuje zákaz podľa § 11 ods. 1 písm. a) prvej vety,
b)
sklady v slobodných colných pásmach a slobodné colné sklady alebo colné sklady musia byť schválené príslušným orgánom23) na skladovanie produktov; aby mohli byť schválené, musia
1.
byť vybavené na vstupe a výstupe krytými uzatvárateľnými priestormi, ktoré sú pod stálou kontrolou vedenia skladu; ak je sklad umiestnený v slobodnom colnom pásme, toto pásmo musí byť uzavreté a pod stálou colnou kontrolou,
2.
vo vzťahu k uskladneniu príslušných produktov spĺňať podmienky na ich schválenie ustanovené v osobitnom predpise,4)
3.
byť vybavené zariadeniami na dennú registráciu všetkých zásielok vstupujúcich do skladu alebo vystupujúcich zo skladu s uvedením podrobností týkajúcich sa druhov a množstva produktov pri každej zásielke a mena a priezviska a adresy príjemcu; takéto záznamy musia byť uschované najmenej tri roky,
4.
byť vybavené skladovacími alebo mraziacimi priestormi umožňujúcimi oddelené uskladnenie produktov, ktoré nezodpovedajú veterinárnym požiadavkám;4) v prípade existujúceho skladu môže príslušný orgán27) povoliť oddelené uskladnenie takýchto produktov v rovnakých priestoroch pod podmienkou, že produkty, ktoré nezodpovedajú veterinárnym požiadavkám,4) sú uskladnené v uzamykateľných ohradených oddeleniach,
5.
mať k dispozícii priestory vyhradené pre zamestnancov vykonávajúcich veterinárne kontroly.
(5)
Ak sa kontrolami uvedenými v odseku 2 zistí, že osoba zodpovedná za náklad predložila nepravdivé vyhlásenie podľa odseku 1, bude musieť tovar odstrániť podľa § 16.
(6)
Príslušné orgány27) musia prijať všetky nevyhnutné kroky
a)
na zabezpečenie dodržania podmienok na schválenie skladov,
b)
na zabránenie uskladnenia produktov, ktoré nespĺňajú veterinárne požiadavky, v rovnakých miestnostiach alebo priestoroch, ako sú uskladnené produkty, ktoré tieto veterinárne požiadavky spĺňajú,
c)
na zabezpečenie efektívnej kontroly na vstupoch do skladu a na výstupoch zo skladu a na zabezpečenie dozoru príslušného orgánu27) počas doby, keď je sklad otvorený; musia zabezpečiť najmä to, že produkty, ktoré nespĺňajú veterinárne požiadavky, nemôžu byť vyskladnené z miestností alebo priestorov, kde sú skladované, bez súhlasu príslušného orgánu,27)
d)
aby sa mohli vykonať kontroly potrebné na zabránenie akejkoľvek zmeny, zámeny produktov skladovaných v sklade alebo akejkoľvek zmeny balenia, prípravy pre trh alebo spracovania.
(7)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže z dôvodov zdravia zvierat alebo zdravia ľudí zamietnuť vstup produktov do colných skladov, slobodných colných skladov alebo slobodných colných pásiem, ak tieto produkty nespĺňajú veterinárne požiadavky.4)
(8)
Zásielky nesmú vstúpiť do slobodného colného pásma, slobodného colného skladu alebo colného skladu, ak nie sú zabezpečené colnou uzáverou.
(9)
Zásielky uvedené v odseku 4 môžu opustiť slobodné colné pásmo, slobodný colný sklad alebo colný sklad len na účel odoslania do tretej krajiny alebo do skladu podľa § 13, alebo na účel neškodného odstránenia pod podmienkou, že
a)
odoslanie do tretej krajiny je v súlade s požiadavkami uvedenými v § 11 ods. 1 písm. c) a § 11 ods. 2 písm. a), d), e) a f),
b)
preprava do skladu podľa § 13 je vykonávaná na základe colného kontrolného dokladu T1 s vyznačením názvu a umiestnenia skladu uvedeného v sprievodnom certifikáte podľa § 13 ods. 2 písm. a),
c)
preprava na miesto neškodného odstránenia bola vykonaná po tom, ako boli produkty denaturované.
(10)
Zásielky podľa odseku 9 musia byť odoslané za takých podmienok, aby bolo zabezpečené, že preprava sa vykonáva bez vykladania tovaru a pod dohľadom príslušných orgánov23) v nepriepustných dopravných prostriedkoch alebo kontajneroch zapečatených príslušnými orgánmi.23) Takéto zásielky nesmú byť prepravované medzi skladmi uvedenými v tomto paragrafe.
(11)
Štátna veterinárna a potravinová správa predloží Európskej komisii zoznam
a)
slobodných colných pásiem, slobodných colných skladov alebo colných skladov uvedených v odseku 4,
b)
fyzických osôb a právnických osôb uvedených v § 13.
(12)
Ak nie sú splnené podmienky podľa odsekov 1 až 12, ktoré sa vzťahujú na sklady, môže príslušný orgán pozastaviť platnosť schválenia alebo zrušiť schválenie skladu uvedené v odseku 4 písm. b); o každom takomto opatrení informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty.
(13)
Ak sa zistí, že došlo k zámernému porušeniu predpisov alebo ich porušeniu pre vedomú nedbanlivosť, uloží príslušný orgán27) veterinárnej správy osobe zodpovednej za prepravu zásielky po tom, ako zásielka opustila sklad, pokutu podľa osobitného predpisu.28)
(14)
Štátna veterinárna a potravinová správa určí v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie podrobnosti o kontrolných postupoch, ktoré sa musia vykonať pri príjazde do pásiem a skladov a pri odoslaní z nich, o preprave zásielok medzi pásmami a skladmi, spôsobe uskladnenia produktov a povolenej manipulácii.
§ 13
(1)
Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré priamo zásobujú námorné lode vykonávajúce medzinárodnú prepravu produktmi uvedenými v § 12 ods. 4 na účel stravovania personálu a cestujúcich (ďalej len „dodávatelia“), musia okrem splnenia požiadaviek podľa § 12 ods. 1, 2 a 4 písm. a) a b) druhého až štvrtého bodu a § 12 ods. 6, 7, 8 a 11
a)
byť vopred schválené príslušným orgánom ako dodávatelia na takéto účely,
b)
získavať zásoby produktov, ktoré nemôžu byť spracované, ak surovina nespĺňa veterinárne požiadavky,4)
c)
vlastniť uzavreté priestory, ktorých vstupné a výstupné miesta sú pod stálou kontrolou zodpovednej osoby; ak je sklad umiestnený v slobodnom colnom pásme, musí spĺňať požiadavky podľa § 12 ods. 4 písm. b) prvého bodu druhej vety,
d)
sa zaviazať, že neuvoľnia produkty uvedené v § 12 ods. 4 na konzumáciu na území Európskych spoločenstiev,
e)
čo najskôr oznámiť príslušnému orgánu príchod produktov do skladu podľa písmena c).
(2)
Dodávatelia uvedení v odseku 1 musia
a)
vykonávať dodávky priamo na paluby námorných lodí alebo do osobitne schválených skladov v prístave určenia pod podmienkou, že boli prijaté opatrenia, aby sa zabezpečilo, že príslušné produkty nebudú prepravené zo zóny prístavu na iné miesto; preprava produktov zo skladu pôvodu do prístavu určenia musí byť vykonaná pod colným dohľadom v súlade s postupom T1 podľa osobitného predpisu;5) produkty musia byť sprevádzané veterinárnym certifikátom vypracovaným v súlade s postupom podľa odseku 6,
b)
vopred oznámiť príslušnému orgánu zóny prístavu,27) z ktorého sú produkty odosielané, a príslušnému orgánu prístavu určenia dátum odoslania produktov a podrobnosti týkajúce sa ich miesta určenia,
c)
úradne doložiť, že produkty boli dopravené na konečné miesto ich určenia,
d)
uchovávať zoznam vstupov a výstupov produktov najmenej tri roky; zoznam musí umožňovať kontrolu vykonávanú pri častiach zásielok, ktoré zostali v sklade.
(3)
Dodávatelia musia zabezpečiť, že lode nebudú zásobované produktmi, ktoré nespĺňajú veterinárne požiadavky,4) okrem zásobovania cestujúcich a posádky mimo teritoriálnych vôd Európskych spoločenstiev.
(4)
Príslušný orgán zóny prístavu,27) z ktorého sú produkty dodávané, musí prostredníctvom ANIMO siete najneskôr v čase odoslania produktov oznámiť ich odoslanie príslušnému orgánu zóny prístavu určenia27) a informovať ho o mieste určenia produktov.
(5)
V prípade nesplnenia podmienok ustanovených v tomto paragrafe musí príslušný orgán zrušiť schválenie uvedené v odseku 1 písm. a). O každom takomto opatrení informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty.
(6)
Štátna veterinárna a potravinová správa určí v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie podrobnosti o kontrolných postupoch, ktoré sa musia vykonať pri odosielaní a počas prepravy a doručovania produktov dodávaných priamo na námorné lode, vrátane dôkazu, že takéto produkty sa dostali na správne miesto určenia.
§ 14
(1)
Produkty, ktorých colne schválené určenie alebo použitie podľa osobitného predpisu5) je iné, ako je uvedené v § 7 a § 12 ods. 3, ak nie sú neškodne odstránené alebo vrátené, musia byť podrobené identifikačnej kontrole a fyzickej kontrole, aby sa zistilo, či spĺňajú, alebo nespĺňajú dovozné podmienky.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa určí v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie podrobnosti o identifikačnej a fyzickej kontrole uvedenej v odseku 1.
§ 15
(1)
Spätný dovoz zásielok produktov pochádzajúcich z Európskych spoločenstiev, ktorých vstup do tretej krajiny bol touto krajinou odmietnutý, možno povoliť, ak
a)
produkty sú sprevádzané
1.
originálom certifikátu alebo rovnopisom overeným príslušným orgánom, ktorý potvrdil certifikát sprevádzajúci produkty, spoločne s opisom dôvodov, ktoré viedli k zamietnutiu zásielky, a zárukami, že podmienky týkajúce sa uskladnenia a prepravy produktov boli dodržané, a vyhlásením, že s týmito produktmi nebolo nijakým spôsobom manipulované,
2.
ak ide o zapečatené kontajnery, certifikátom od dopravcu, v ktorom vyhlasuje, že s obsahom zásielky nebolo nijakým spôsobom manipulované alebo že nebol vykladaný,
b)
produkty boli podrobené dokladovej a identifikačnej kontrole a v prípadoch podľa § 18 fyzickej kontrole,
c)
zásielka je priamo vrátená za dodržania podmienok podľa § 8 ods. 5 do prevádzkarne pôvodu v Európskych spoločenstvách, kde bol vystavený certifikát,
d)
ide o tranzit cez ďalší členský štát, tranzit bol v záujme všetkých členských štátov, cez ktoré prebieha, vopred povolený veterinárnym inšpektorom hraničnej inšpekčnej stanice, kde zásielka prvýkrát vstupuje na územie Európskych spoločenstiev.
(2)
Na územie Európskych spoločenstiev nemožno zamietnuť opätovný vstup zásielke produktov pochádzajúcej z Európskych spoločenstiev, ktorá bola zamietnutá treťou krajinou, ak príslušný orgán, ktorý vystavil originál certifikátu, súhlasí so spätným prevzatím zásielky a ak boli splnené podmienky ustanovené v odseku 1.
(3)
Ak nastanú okolnosti podľa odsekov 1 a 2, možno produkty odoslať za takých podmienok, aby bolo zabezpečené, že preprava sa vykonáva až do prevádzkarne pôvodu v súlade s postupom podľa § 8 ods. 5 v nepriepustných dopravných prostriedkoch alebo kontajneroch, ktoré sú identifikované a zapečatené príslušnými orgánmi23) alebo príslušnými orgánmi tretej krajiny tak, že plomby budú zlomené vždy, keď sa dopravný prostriedok alebo kontajner otvorí.
(4)
Úradný veterinárny lekár, ktorý schválil prepravu, musí prostredníctvom ANIMO siete informovať príslušný orgán miesta určenia.
(5)
Štátna veterinárna a potravinová správa určí v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie podrobnosti postupu pri spätnom dovoze zásielok a produktov uvedených v odseku 1 až 3.
§ 16
(1)
Zásielky, ktoré boli dovezené na územie Slovenskej republiky bez vykonania hraničnej veterinárnej kontroly v súlade s požiadavkami podľa § 3 a 4, budú zabavené a príslušný orgán27) rozhodne o ich neškodnom odstránení podľa odseku 2 písm. b) alebo o ich vrátení podľa odseku 2 písm. a).
(2)
Ak kontroly príslušného orgánu27) podľa tohto nariadenia zistia, že produkty nespĺňajú dovozné podmienky, alebo odhalia iné nedostatky, príslušný orgán27) po konzultácii s osobou zodpovednou za náklad alebo s jej zástupcom rozhodne
a)
o vrátení produktov mimo územia Európskych spoločenstiev z tej istej hraničnej inšpekčnej stanice do miesta určenia odsúhlaseného osobou zodpovednou za náklad pri použití rovnakého dopravného prostriedku a v maximálnej lehote do 60 dní, ak to nie je vylúčené výsledkami veterinárnej kontroly a zdravotnými požiadavkami; v tomto prípade veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice musí poskytnúť potrebné informácie týkajúce sa vrátených zásielok17) a spôsobom ustanoveným štátnou veterinárnou a potravinovou správou v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie podľa odseku 7, znehodnotiť veterinárne certifikáty alebo doklady sprevádzajúce zamietnutú zásielku produktov tak, aby bol vylúčený opakovaný vstup tejto zásielky cez inú hraničnú inšpekčnú stanicu, alebo
b)
o neškodnom odstránení produktov v zariadeniach určených na tento účel29) a umiestnených v blízkosti hraničnej inšpekčnej stanice, ak vrátenie zásielky nie je možné alebo 60-dňový časový limit uvedený v písmene a) uplynul, alebo osoba zodpovedná za náklad dá na to okamžitý súhlas; počas postupu vrátenia zásielky produktov podľa tohto odseku alebo počas potvrdzovania dôvodov na zamietnutie zásielky musia byť také produkty uskladnené pod dozorom príslušného orgánu27) na náklady osoby zodpovednej za náklad.
(3)
Ak sa kontrolami podľa odsekov 1 a 2 zistí vážne alebo opakované porušenie veterinárnych požiadaviek,4) použijú sa ustanovenia § 21 a 22.
(4)
Ustanovenia odseku 2 sa nepoužijú, ak príslušný orgán27) povolil použitie produktov podľa osobitného predpisu29) pod podmienkou, že nie je ohrozené zdravie ľudí alebo zdravie zvierat.
(5)
Náklady vynaložené na vrátenie zásielky alebo na jej neškodné odstránenie, alebo na využitie produktov na iné účely znáša osoba zodpovedná za náklad alebo jej zástupca.
(6)
Ak sa zistí, že došlo k zámernému porušeniu predpisov alebo k ich porušeniu pre vedomú nedbanlivosť, príslušný orgán27) uloží osobe zodpovednej za náklad pokutu podľa osobitného predpisu.28)
(7)
Na účely tohto paragrafu sa použijú ustanovenia podľa osobitného predpisu.12)
(8)
Štátna veterinárna a potravinová správa určí v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie podrobnosti o štandardizácii hodnotiacich kritérií na rozhodovanie o zamietnutí, zabavení alebo neškodnom odstránení zásielky.
§ 17
(1)
Štátna veterinárna a potravinová správa v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie
a)
vydá zoznam rastlinných produktov, ktoré najmä vzhľadom na ich ďalšie určenie môžu zvýšiť riziko šírenia infekčných chorôb alebo nákazlivých chorôb zvierat a z tohto dôvodu majú podliehať veterinárnym kontrolám podľa tohto nariadenia, a najmä kontrolám podľa § 4, aby sa overil pôvod a zamýšľané určenie týchto rastlinných produktov,
b)
určí podmienky týkajúce sa zdravia zvierat, ktoré musí tretia krajina spĺňať, a záruky, ktoré musí tretia krajina ponúknuť, najmä spôsob spracovania požadovaný na základe situácie týkajúcej sa zdravia zvierat v tejto krajine,
c)
vydá zoznam tretích krajín, ktoré môžu byť na základe záruk schválené na vývoz rastlinných produktov podľa písmena a) do Európskych spoločenstiev,
d)
určí špecifické kontrolné postupy, najmä vzhľadom na odber vzoriek, ktoré sa môžu použiť pri týchto produktoch, hlavne v prípade dovozov voľne uložených zásielok.
(2)
Čerstvé produkty rybolovu priamo vykladané z rybárskej lode plávajúcej pod vlajkou tretej krajiny musia byť predtým, ako sú dovezené na územie Európskych spoločenstiev, podrobené v súlade s osobitným predpisom30) veterinárnym kontrolám ustanoveným pre ryby priamo vykladané z rybárskych lodí plávajúcich pod vlajkou členského štátu.
(3)
Výnimkou z § 3 ods. 2 možno v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie vykonávať kontroly ustanovené v tomto nariadení pri zmrazených a hlboko zmrazených tuniakoch, ktoré boli bez odrezania hlavy a vyňatia čriev priamo vyložené z lode patriacej spoločnému podniku registrovanému v súlade s veterinárnymi požiadavkami, ak
a)
takéto kontroly sú vykonávané príslušným orgánom najbližšej hraničnej inšpekčnej stanice v podniku určenia schválenom na spracúvanie takýchto produktov,
b)
spracúvajúci podnik je umiestnený vo vzdialenosti nie väčšej ako 75 km od hraničnej inšpekčnej stanice,
c)
produkty sú prepravované z miesta zakotvenia do podniku určenia pod colným dohľadom v súlade s postupom ustanoveným v § 8 ods. 5 písm. a).
(4)
V súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie môže štátna veterinárna a potravinová správa povoliť výnimky z ustanovení § 6 ods. 1 písm. b), ak ide o zamestnancov zodpovedných za vykonávanie kontrol a vystavovanie certifikátov, z ustanovení § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 pre hraničné inšpekčné stanice, kde sú ryby predkladané na kontrolu v súlade s osobitným predpisom.30)
§ 18
(1)
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 3 až 17, úradný veterinárny lekár môže vykonať akékoľvek kontroly, ktoré považuje za primerané, aby potvrdil alebo vylúčil podozrenie, že nie sú splnené veterinárne požiadavky podľa osobitného predpisu4) alebo sú pochybnosti o
a)
totožnosti alebo aktuálnom určení produktov,
b)
tom, či produkty zodpovedajú zárukám ustanoveným pre jednotlivé druhy produktov,
c)
zhode so zárukami týkajúcimi sa zdravia ľudí a zdravia zvierat ustanovenými v osobitnom predpise.4)
(2)
Kontrolované produkty musia zostať pod dozorom príslušného orgánu veterinárnej správy až do získania výsledkov kontrol. Ak sa potvrdí podozrenie podľa odseku 1, musí sa sprísniť a zintenzívniť kontrola produktov rovnakého pôvodu podľa § 16 ods. 3.
(3)
Štátna veterinárna a potravinová správa určí v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie podrobnosti o kontrolách uvedených v odseku 1 a 2.
§ 19
(1)
Ustanovenia § 3 až 18 sa nevzťahujú na produkty, ktoré
a)
tvoria súčasť osobnej batožiny cestujúcich a sú určené na ich osobnú spotrebu, ak ich množstvo nepresahuje množstvo podľa odseku 3 a ak pochádzajú z členského štátu alebo z tretej krajiny, alebo jej časti, ktorá je uvedená na zozname podľa osobitného predpisu31) a z ktorej nie je dovoz zakázaný,
b)
sú zasielané v malých balíčkoch fyzickým osobám, ak nie sú dovážané na účely obchodu a ak ich množstvo nepresahuje množstvo stanovené v súlade s odsekom 3 a ak pochádzajú z tretej krajiny alebo jej časti, ktorá je uvedená na zozname podľa osobitného predpisu31) a z ktorej nie je dovoz zakázaný,
c)
sa nachádzajú na palubách dopravných prostriedkov zabezpečujúcich medzinárodnú prepravu a sú určené na stravovanie personálu a cestujúcich pod podmienkou, že nebudú uvedené na územie Európskych spoločenstiev; ak sa takéto produkty alebo kuchynský odpad z nich vykladajú, musia sa neškodne odstrániť. Nie je však potrebné neškodne odstrániť produkty, ak sa prekladajú priamo z jedného dopravného prostriedku zabezpečujúceho medzinárodnú prepravu do druhého v tom istom prístave alebo na tom istom letisku pod colným dohľadom,
d)
boli podrobené tepelnému ošetreniu v nepriedušne uzavretých obaloch pri hodnote Fo 3,00 alebo viac a ak ich množstvo nepresahuje množstvo stanovené v súlade s odsekom 3,
1.
tvoria súčasť osobnej batožiny cestujúcich a sú určené na ich osobnú spotrebu,
2.
sú zasielané v malých balíčkoch fyzickým osobám a nie sú dovážané na účely obchodu,
e)
sú zasielané ako obchodné vzorky alebo sú určené na výstavy pod podmienkou, že nie sú určené na predaj a boli vopred schválené na takéto účely príslušným orgánom,
f)
sú určené na výskumné účely alebo na analýzy, ak je to možné určiť na základe úradných kontrol, za predpokladu, že takéto produkty nie sú dodané na výživu ľudí a že po skončení výstavy alebo po vykonaní výskumu alebo analýz budú tieto produkty, s výnimkou množstva použitého pri analýzach, zničené alebo odoslané naspäť do krajiny pôvodu pri splnení určitých podmienok stanovených príslušným orgánom; v tom prípade a v prípade uvedenom v písmene e) musí príslušný orgán zabezpečiť, aby uvedené produkty nemohli byť použité na iné účely ako tie, na ktoré boli dovezené na územie štátu určenia.
(2)
Ustanoveniami podľa odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia vzťahujúce sa na čerstvé mäso a mäsové výrobky podľa osobitného predpisu.32)
(3)
Štátna veterinárna a potravinová správa určí v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie implementačné pravidlá, a najmä limity váhy pre rôzne produkty zahrnuté vo výnimkách podľa odseku 1.
§ 20
(1)
Ak sa na území tretej krajiny vyskytla choroba alebo sa šíri choroba podliehajúca povinnému hláseniu podľa osobitného predpisu,33) zoonóza alebo iná choroba, alebo jav, ktorý môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí alebo zdravie zvierat, alebo ak na to oprávňujú akékoľvek iné dôvody týkajúce sa zdravia zvierat, najmä v dôsledku zistení zo strany veterinárnych odborníkov alebo kontrolami vykonanými na hraničnej inšpekčnej stanici, štátna veterinárna a potravinová správa môže v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie okamžite a vzhľadom na závažnosť situácie
a)
zastaviť dovozy z tretej krajiny alebo jej časti, prípadne dovozy realizované cez dotknutú tretiu krajinu tranzitu,
b)
určiť osobitné podmienky pre produkty pochádzajúce z príslušnej tretej krajiny alebo jej časti,
c)
vypracovať na základe aktuálnych zistení požiadavky na vhodné kontroly, ktoré môžu zahŕňať špecifické vyhľadávanie rizík pre zdravie ľudí alebo zdravie zvierat a v závislosti od výsledku týchto kontrol zvýšiť frekvenciu fyzických kontrol.
(2)
Ak akákoľvek z kontrol podľa tohto nariadenia preukáže, že by zásielka produktov mohla predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie ľudí alebo zdravie zvierat, príslušný orgán
a)
môže okamžite zadržať zásielku a dať ju neškodne odstrániť,
b)
musí informovať ostatné hraničné inšpekčné stanice a Európsku komisiu o zistených skutočnostiach a o pôvode produktov v súlade s osobitným predpisom.12)
(3)
Ak nastanú okolnosti podľa odseku 1, môže štátna veterinárna a potravinová správa prijať v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie dočasné ochranné opatrenia týkajúce sa produktov, na ktoré sa vzťahujú § 11 až 13.
(4)
Ak štátna veterinárna a potravinová správa oficiálne informuje Európsku komisiu o potrebe prijať ochranné opatrenia a Európska komisia neuplatní ustanovenia podľa odsekov 1 až 3 alebo neupovedomí Stály veterinárny výbor, môže štátna veterinárna a potravinová správa prijať dočasné ochranné opatrenia vzhľadom na dotknuté produkty, pričom o tom informuje ostatné členské štáty a Európsku komisiu.
(5)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie zmeniť, zrušiť alebo rozšíriť opatrenia prijaté podľa odsekov 1 až 4.
(6)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie prijať podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto paragrafu.
§ 21 - Zrušený od 1. 1. 2006.
§ 22
(1)
Ak kontroly podľa tohto nariadenia nasvedčujú tomu, že boli vážne alebo opakovane porušené veterinárne požiadavky,4) štátna veterinárna a potravinová správa
a)
informuje Európsku komisiu o druhu použitých produktov a druhu dotknutej zásielky,
b)
vykoná prísnejšie kontroly všetkých zásielok produktov rovnakého pôvodu, a najmä nasledujúcich desať zásielok rovnakého pôvodu musí pozastaviť na hraničnej inšpekčnej stanici na účel vykonania fyzickej kontroly vrátane odberu vzoriek a laboratórnych vyšetrení podľa prílohy č. 2 a musí byť zložená záloha na pokrytie nákladov za kontrolu; ak takéto dodatočné kontroly potvrdia, že produkty nezodpovedajú veterinárnym požiadavkám podľa osobitného predpisu,4) chybná zásielka alebo jej časť musí byť neškodne odstránená podľa § 16,
c)
informuje Európsku komisiu o výsledkoch oveľa prísnejších kontrol.
(2)
Ak kontroly zistia, že boli prekročené maximálne limity rezíduí, vykonajú sa kontroly podľa odseku 1 písm. b).
§ 23
(1)
Ak sa štátna veterinárna a potravinová správa na základe kontrol na mieste obchodovania s produktmi domnieva, že sa nedodržali požiadavky podľa tohto nariadenia na hraničnej inšpekčnej stanici alebo v colnom sklade, slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade uvedenom v § 12 iného členského štátu, ihneď kontaktuje príslušný ústredný orgán tohto členského štátu.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa, ak sa to týka hraničných inšpekčných staníc alebo colných skladov, slobodných colných pásiem alebo slobodných colných skladov na území Slovenskej republiky, prijme všetky potrebné opatrenia a informuje príslušné orgány dotknutého členského štátu o povahe vykonaných kontrol, o prijatých rozhodnutiach a o dôvodoch na také rozhodnutia.
§ 24
(1)
Štátna veterinárna a potravinová správa v spolupráci s príslušnými orgánmi iných členských štátov zostaví programy na výmenu úradníkov splnomocnených vykonávať kontroly produktov z tretích krajín. Programy budú spoločne s Európskou komisiou koordinované so Stálym veterinárnym výborom. Na účely zlepšenia a rozvoja výmenných programov sa musia vziať do úvahy získané skúsenosti.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa v spolupráci s príslušnými orgánmi iných členských štátov prijme všetky opatrenia nevyhnutné na umožnenie implementácie programov, ktoré sú výsledkom koordinácie podľa odseku 1.
(3)
Štátna veterinárna a potravinová správa informuje jedenkrát ročne Stály veterinárny výbor o implementácii programu podľa odseku 1.
§ 25
Štátna veterinárna a potravinová správa zabezpečí, aby sa úradní veterinárni lekári pracujúci na hraničných inšpekčných staniciach zúčastňovali na špeciálnych školiacich programoch organizovaných štátnou veterinárnou a potravinovou správou alebo príslušnými orgánmi iných členských štátov, ktoré musia byť pripravené v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
§ 26
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 3.
§ 27
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín.
§ 28
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2004.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 534/2004 Z. z.
FYZICKÁ KONTROLA PRODUKTOV
(1) Fyzické kontroly živočíšnych produktov sa vykonávajú s cieľom zabezpečiť, aby produkty zodpovedali účelu uvedenému vo veterinárnom certifikáte alebo v doklade. Záruky týkajúce sa pôvodu potvrdené krajinou pôvodu musia byť primerane overené, až kým nie je zaručené, že nasledujúca preprava produktov nezmení ich pôvodne garantovanú kvalitu.
(2) Vykonávajú sa
a) senzorické vyšetrenia ako vôňa, farba, konzistencia a chuť,
b) jednoduché fyzické testy alebo chemické testy ako rez, rozmrazovanie, skúška varom a pečením,
c) laboratórne testy na detekciu
1. rezíduí,
2. patogénov,
3. kontaminantov,
4. dôkazov svedčiacich o zmene.
(3) Bez ohľadu na druh produktu musí sa vykonať
a) kontrola podmienok prepravy a dopravného prostriedku, najmä na účel identifikovania nedostatkov alebo zmien v chladiacom reťazci,
b) skutočná hmotnosť zásielky a hmotnosť uvedená vo veterinárnom certifikáte alebo v doklade musia byť porovnané a v prípade potreby musí byť celá zásielka odvážená,
c) obalový materiál a všetky označenia (pečiatky, etikety) musia byť skontrolované, aby sa zabezpečil ich súlad s veterinárnymi požiadavkami podľa osobitného predpisu,1)
d) kontrola teploty požadovanej v súlade s veterinárnymi požiadavkami podľa osobitného predpisu1) a jej dodržania počas prepravy,
e) celá sada balení alebo v prípade veľkospotrebiteľských balení vzoriek musí byť skontrolovaná predtým, ako sa podrobí senzorickému vyšetreniu a fyzikálnym testom, chemickým testom a iným laboratórnym testom. Testy sa musia vykonávať tak, aby zahŕňali celé vzorky odobraté z celej zásielky, ktorá v prípade potreby musí byť čiastočne vyložená, aby sa zabezpečilo, že všetky časti zásielky sú dostupné. Vyšetrenia musia byť vykonané pri 1 % jednotiek alebo balení zásielky, minimálne pri dvoch a maximálne pri desiatich jednotkách/balení. V závislosti od produktov a okolností môžu orgány veterinárnej správy trvať na rozsiahlejších kontrolách. V prípade veľkoobjemových tovarov musí byť odobratých najmenej päť vzoriek z rôznych častí zásielky,
f) tam, kde sa vykonávajú náhodné laboratórne testy, ktoré hneď neposkytnú výsledky, a ak nehrozí nebezpečenstvo vo vzťahu k zdraviu ľudí a zdraviu zvierat, možno zásielku prepustiť. Ak sa laboratórne testy vykonávali z dôvodu podozrenia na nedostatky alebo predchádzajúce testy dali pozitívny výsledok, zásielky nesmú byť prepustené, ak takéto laboratórne testy nedajú negatívny výsledok,
g) dopravné prostriedky musia byť úplne vyložené v prípadoch, ak
1. nakládka bola vykonaná takým spôsobom, že ani čiastočné vyloženie zásielky neumožňuje prístup ku všetkým častiam zásielky,
2. kontrolami vzoriek sa zistili nedostatky,
3. pri predchádzajúcej zásielke sa zistili nedostatky,
4. veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice má podozrenie na nedostatky,
h) len čo bola fyzická kontrola ukončená, príslušný orgán veterinárnej správy musí potvrdiť jej vykonanie uzavretím a úradným opečiatkovaním všetkých otvorených balení a opätovným zaplombovaním všetkých kontajnerov, pričom číslo plomby sa musí zapísať do hraničných prepravných dokladov.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 534/2004 Z. z.
VŠEOBECNÉ PODMIENKY NA SCHVÁLENIE HRANIČNÝCH INŠPEKČNÝCH STANÍC
Hraničná inšpekčná stanica sa schváli na účely kontroly produktov, len ak je vybavená
a) personálom potrebným na vykonávanie kontroly dokladov (certifikáty o zdravotnom stave zvierat a zdravotnej neškodnosti produktov alebo akékoľvek ďalšie doklady stanovené v súlade s veterinárnymi požiadavkami),1) ktoré sprevádzajú produkty,
b) dostatočným počtom veterinárnych inšpektorov a odborných veterinárnych zamestnancov špeciálne vyškolených na vykonávanie kontrol, ktorý zodpovedá množstvu produktov kontrolovaných na hraničnej inšpekčnej stanici, potvrdzujúcich, že produkty zodpovedajú sprievodným dokladom, a systematických fyzických kontrol každej zásielky produktov,
c) personálom na odber a spracovanie náhodných vzoriek zo zásielok produktov kontrolovaných na hraničnej inšpekčnej stanici,
d) dostatočne veľkými priestormi vyhovujúcimi potrebám zamestnancov, ktorí zodpovedajú za vykonávanie veterinárnych kontrol,
e) vhodnými hygienickými priestormi a zariadeniami na vykonávanie bežných analýz a na odber vzoriek podľa tohto aproximačného nariadenia,
f) vhodnými hygienickými priestormi a zariadeniami na odber a spracovanie vzoriek na bežné kontroly v súlade s veterinárnymi požiadavkami1) (mikrobiologické štandardy),
g) službami špecializovaného laboratória, ktoré je schopné vykonávať špeciálne vyšetrenia vzoriek odobratých na hraničnej inšpekčnej stanici,
h) chladiarenskými alebo mraziarenskými skladmi a priestormi na uskladnenie častí zásielok odobratých na účely vyšetrení a produktov, ktorých uvoľnenie do voľného obehu nebolo schválené veterinárnym inšpektorom hraničnej inšpekčnej stanice,
i) vhodným vybavením umožňujúcim rýchlu výmenu informácií, najmä s ostatnými hraničnými inšpekčnými stanicami (cez počítačový systém podľa osobitného predpisu2) alebo Shift projekt),
j) službami prevádzkarne kvalifikovanej vykonávať ošetrenie podľa osobitného predpisu.3)
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 534/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Rady 97/78/EHS z 18. decembra 1997 stanovujúca princípy vplývajúce na organizáciu veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín (Ú. v. ES L 24, 30. 1. 1998) v znení
Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30. 4. 2004).
2. Rozhodnutie Rady 92/438/EHS z 13. júla 1992 o počítačovej automatizácii veterinárnych postupov pri dovoze (projekt Shift), ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a smernica 90/424/EHS a ktorým sa ruší rozhodnutie 88/192/EHS (92/439/EHS) (Ú. v. ES L 243, 25. 8. 1992) v znení nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003).
3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov (Ú. v. ES L 273, 10. 10. 2002).
4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 139, 30. 4. 2004).
1)
§ 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
1a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30. 4. 2004).
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa produkcie, spracovania, distribúcie a uvádzania na trh produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 139, 30. 4. 2004).
3)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov (Ú. v. ES L 273, 10. 10. 2002).
4)
5)
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z.
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
7)
§ 33 zákona č. 488/2002 Z. z.
9)
§ 6 zákona č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Príloha č. 1 rozhodnutia Rady 92/438/EHS z 13. júla 1992 o počítačovej automatizácii veterinárnych postupov pri dovoze (projekt Shift), ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a smernica 90/424/EHS a ktorým sa ruší rozhodnutie 88/192/EHS (92/439/EHS) (Ú. v. ES, L 243, 25. 8. 1992) v znení nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 z 14. 4. 2003 (Ú. v. EÚ, L. 122, 16. 5. 2003).
11)
Príloha č. 2 rozhodnutia Rady 92/438/EHS.
12)
Rozhodnutie Rady 92/438/EHS.
13)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám.
14)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z.
15)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
16)
17)
Čl. I ods. 1 rozhodnutia Rady 92/438/EHS.
18)
§ 42 zákona č. 488/2002 Z. z.
20)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 271/2003 Z. z. o počítačovej sieti spájajúcej veterinárne orgány (ANIMO).
21)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu.
22)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh.
23)
Zákon č. 199/2004 Z. z.
Zákon č. 488/2002 Z. z.
24)
Kapitola XI nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 273, 10. 10. 2002).
26)
Rozhodnutie Rady 95/408/ES z 22. júna 1995 o podmienkach na vypracovanie na dočasné obdobie predbežných zoznamov podnikov tretích krajín, z ktorých sú členské štáty oprávnené dovážať niektoré výrobky živočíšneho pôvodu, rybie produkty alebo živé lastúrniky (Ú. v. ES L 243, 11. 10. 1995).
27)
§ 8 zákona č. 488/2002 Z. z. v znení zákona č. 442/2004 Z. z.
28)
§ 43 a 45 zákona č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.
30)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 383/2004 Z. z.
32)
§ 1 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín.
33)
§ 17 zákona č. 488/2002 Z. z.
34)
1)
§ 3 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
1)
§ 3 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 271/2003 Z. z. o počítačovej sieti spájajúcej veterinárne orgány (ANIMO).
3)
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 zo dňa 3. októbra 2002, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 273, 10. 10. 2002).