536/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2004 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

536
ZÁKON
z 10. septembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. f) sa slová „s výnimkou zostatkov prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „a zostatky prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu, ak spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu,1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 10 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 5 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa slovo „obecného“.
3.
V § 5 ods. 2 písm. d) sa slová „domove sociálnej starostlivosti pre deti“ nahrádzajú slovami „domove sociálnych služieb pre deti“.
4.
V § 8 ods. 3 sa písmeno „e)“ nahrádza písmenom „f)“.
5.
V § 8 odsek 4 znie:
„(4)
Na účel podľa § 5 ods. 1 písm. d) možno poskytnúť podporu žiadateľovi
a)
podľa § 7 písm. a),
b)
podľa § 7 písm. b), ak je žiadateľom obec a byty sú určené na nájom za podmienok, ktoré ustanoví všeobecne záväzné nariadenie obce.“.
6.
V § 8 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Podporu podľa odseku 4 možno poskytnúť, iba ak na predmet podpory nebola poskytnutá podpora na účely podľa § 5 ods. 1 písm. a) alebo b).
(6)
Na účel podľa § 5 ods. 1 písm. f) možno poskytnúť podporu len žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. b), ak je žiadateľom obec alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu podľa osobitného zákona14a) (ďalej len „nezisková organizácia").“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
§ 2 ods. 2 písm. i) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 7 a 8.
7.
V § 9 ods. 1 písm. a) sa za slová „obstarávacej ceny,“ vkladajú slová „najviac 1 500 000 Sk na byt,“.
8.
V § 9 ods. 1 písm. b) sa za slová „obstarávacej ceny,“ vkladajú slová „najviac 1 500 000 Sk na byt,“.
9.
V § 9 ods. 1 písm. c) sa slová „písm. a), b) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. a), b), d) a f)“ a za slová „obstarávacej ceny,“ sa vkladajú slová „najviac 200 000 Sk na byt,“.
10.
V § 9 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
11.
V § 10 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „pre obyvateľov obce“.
12.
V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
podľa § 7 písm. b), ak je žiadateľom nezisková organizácia, ktorá žiada o poskytnutie podpory na účel podľa § 5 ods. 1 písm. f), a byty sú určené na nájom za podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí podpory.“.
13.
V § 10 ods. 4 písm. a) sa číslica „90“ nahrádza číslicou „80“.
14.
V § 10 ods. 4 písm. b) sa slová „240 m2“ nahrádzajú slovami „160 m2 bez plochy pre garáž“.
15.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 1a písm. f) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 608/1992 Zb.“ nahrádza citáciou „STN 73 4301 Budovy na bývanie.“.
16.
V § 10 odsek 5 znie:
„(5)
Ak je byt v rodinnom dome stavebne určený na trvalé bývanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 5 ods. 2 písm. a), podlahová plocha bytových priestorov a nebytových priestorov prislúchajúca k jednému bytu nesmie prevýšiť 180 m2 bez plochy pre garáž.“.
17.
V § 10 ods. 6 sa za slová „odseku 4“ vkladajú slová „písm. a)“.
18.
V § 10 ods. 9 sa vypúšťajú slová „ktorým je obec,“ a slová „za kalendárny rok predchádzajúci“ sa nahrádzajú slovami „k 30. júnu kalendárneho roka predchádzajúceho“.
19.
V § 12 ods. 2 písmeno j) znie:
„j)
ak je žiadateľom osoba podľa § 7 písm. b), ktorá požiadala o podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. f), tak aj minimálny čas, v ktorom bude stavbu vlastniť a dávať byty do nájmu.“.
20.
V § 13 odsek 2 znie:
„(2)
Fond počas platnosti zmluvy vykonáva kontrolu
a)
účelu použitia podpory,
b)
dodržiavania zmluvných podmienok.“.
21.
V § 13 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Krajský stavebný úrad32) počas platnosti zmluvy vykonáva u žiadateľa podľa § 7 písm. b) kontrolu
a)
dodržiavania zmluvných podmienok,
b)
čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou.
(4)
Obec počas platnosti zmluvy vykonáva u žiadateľa podľa § 7 písm. a) kontrolu
a)
dodržiavania zmluvných podmienok,
b)
čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
22.
V § 15 ods. 2 sa číslica „3“ nahrádza číslicou „5“.
23.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:
㤠18a
Žiadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a neboli overené do 1. novembra 2004, sa posudzujú podľa ustanovení zákona účinných do 1. novembra 2004.“.
Čl. II
Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:
1.
V § 4 písm. c) treťom bode sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou,“.
2.
V § 5 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a kontrolu čerpania podpory podľa osobitného predpisu.7)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 13 ods. 4 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 536/2004 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.