542/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

542
ZÁKON
z 9. septembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 156/2003 Z. z. a o doplnení zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 133/2004 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 156/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slovo „podpora“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „dotácia“ v príslušnom gramatickom tvare.
2.
Slovo „obec“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „obec alebo vyšší územný celok“ v príslušnom gramatickom tvare.
3.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Priemyselný park
(1)
Priemyselným parkom je územie vymedzené územným plánom obce alebo územným plánom zóny,2) na ktorom sa vykonáva alebo má vykonávať priemyselná výroba alebo služby jedného podnikateľa alebo viacerých podnikateľov (ďalej len „podnikateľ").
(2)
Priemyselný park zriaďuje obec3) na svojom území. Ak sa zriaďuje priemyselný park na území dvoch alebo viacerých obcí, obce môžu uzatvoriť zmluvu na tento účel podľa osobitných predpisov.3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 829 až 841 Občianskeho zákonníka.“.
4.
V § 3 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu7) a“.
5.
V § 4 ods. 1 úvodná veta znie: „Dotáciu možno obci poskytnúť, ak preukáže, že“.
6.
V § 4 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
má zabezpečené finančné prostriedky vo výške minimálne 15 % nákladov na obstaranie a zriadenie priemyselného parku vrátane nákladov na kúpu alebo iný prevod, nájom alebo zámenu pozemkov a nákladov na zriadenie vecného bremena na pozemkoch určených na zriadenie priemyselného parku, nákladov na technickú vybavenosť územia a na inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku podľa § 3 ods. 2 a 3,“.
7.
V § 4 ods. 1 písm. d) sa na konci pripája tento text: „zabezpečenia záväzkov podnikateľa na obstaranie investície a jej výšky v priemyselnom parku, záväzkov podnikateľa na vytvorenie nových pracovných miest v prevádzkach, ktoré zriadi v priemyselnom parku, a ich udržania najmenej po dobu piatich rokov od začatia prevádzky a prípadného záväzku podnikateľa na spolufinancovanie nákladov na zriadenie priemyselného parku. Táto zmluva zároveň obsahuje záväzok obce, že po zriadení priemyselného parku prenajme obec podnikateľovi na dobu najmenej 20 rokov pozemky a technickú vybavenosť priemyselného parku uvedenú v § 3 ods. 2 a 3; môže obsahovať aj predkupné právo na kúpu pozemkov a technickej vybavenosti priemyselného parku pre podnikateľa, ktorý poskytol obci finančné prostriedky na zabezpečenie jej podielu na spolufinancovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku,".
8.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Finančné zabezpečenie podľa odseku 1 písm. b) sa preukazuje schváleným rozpočtom obce alebo záväzným vyhlásením podnikateľa o poskytnutí finančných prostriedkov obci na zabezpečenie jej podielu na spolufinancovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku alebo záväzným prísľubom banky na poskytnutie úveru obci vo výške jej podielu na spolufinancovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku. Finančné zabezpečenie podľa odseku 1 písm. d) sa preukazuje súvahou a výkazom ziskov a strát podnikateľa v plnom rozsahu za ostatné dva roky, ako aj daňovým priznaním za dve zdaňovacie obdobia predchádzajúce roku, v ktorom bola žiadosť o zriadenie priemyselného parku obcou podaná, alebo výpisom z účtu podnikateľa s potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o viazaní prostriedkov podnikateľa na uskutočnenie jeho podnikateľského zámeru v priemyselnom parku, alebo záväzným prísľubom banky na poskytnutie úveru podnikateľovi na uskutočnenie jeho podnikateľského zámeru v priemyselnom parku.“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10a sa citácia „§ 24 ods. 3 písm. a) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „§ 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.".
10.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak má byť priemyselný park zriadený na území okresu,10b) v ktorom je miera evidovanej nezamestnanosti vyššia ako 10 % podľa štatistických údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k poslednému dňu kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom bola predložená žiadosť, podiel obce na spolufinancovaní nákladov na obstaranie a zriadenie priemyselného parku uvedený v odseku 1 písm. b) sa znižuje na 5 %.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:
„10b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
11.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Výška dotácie
(1)
Dotácia obci na technickú vybavenosť územia a na inžinierske stavby, ktoré sú nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku, možno poskytnúť do 85 % nákladov určených na tieto účely, najviac do výšky 50 % z hodnoty nákladov na obstaranie investície podnikateľa v priemyselnom parku, ktorý má s obcou uzavretú zmluvu podľa § 4 ods. 1 písm. d); výška týchto nákladov sa overuje znaleckým posudkom vyhotoveným podľa osobitných predpisov.11)
(2)
Dotácia na kúpu alebo iný prevod, nájom alebo zámenu pozemkov určených na zriadenie priemyselného parku alebo na zriadenie vecného bremena na pozemkoch určených na zriadenie priemyselného parku sa môže poskytnúť do 85 % nákladov určených na tieto účely, najviac do výšky ceny pozemkov zistených znaleckým posudkom podľa osobitných predpisov,11) alebo ak ide o nájom pozemkov, do 85 % dohodnutého nájomného za prvých desať rokov ich nájmu. Nájomné za toto obdobie nemôže byť vyššie ako 10 % z všeobecnej hodnoty pozemku zistenej znaleckým posudkom podľa osobitných predpisov.11)
(3)
Dotácia na úhradu odvodov za vyňatie pozemkov z lesného pôdneho fondu sa môže poskytnúť do 85 % celkovej sumy týchto odvodov.
(4)
Ak má byť priemyselný park zriadený na území okresu,10b) v ktorom je miera evidovanej nezamestnanosti vyššia ako 10 % podľa štatistických údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k poslednému dňu kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom bola predložená žiadosť, možno dotácie na účely podľa odsekov 1 až 3 zvýšiť až do 95 % nákladov určených na tieto účely.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.“.
12.
V § 6 ods. 2 písm. f) sa za slovom „identifikáciu" dopĺňajú slová „podnikateľa alebo".
13.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Ak sa konanie o poskytnutie dotácie nezastavilo podľa odseku 3, ministerstvo zabezpečí k predloženej žiadosti odborný posudok z hľadiska prínosu uskutočnenia a prevádzkovania priemyselného parku pre verejné financie, pre rozvoj regiónu a nárast zamestnanosti a vypracuje návrh na poskytnutie dotácie obci (ďalej len „návrh na dotáciu“).“.
14.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Prevod pozemkov, technickej vybavenosti územia a inžinierskych stavieb nevyhnutných na zriadenie priemyselného parku podnikateľovi v priemyselnom parku
(1)
Obec môže pozemky alebo technickú vybavenosť územia a inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku previesť za odplatu podnikateľovi, ktorý podniká na území priemyselného parku. Tento prevod sa uskutoční za všeobecnú hodnotu celého pozemku, všeobecnú hodnotu technickej vybavenosti a všeobecnú hodnotu inžinierskych stavieb v celom priemyselnom parku, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom podľa osobitných predpisov.11) Ak pôjde o predaj len časti územia priemyselného parku, odplatný prevod sa uskutoční za všeobecnú hodnotu vyčleneného pozemku, všeobecnú hodnotu vyčlenenej technickej vybavenosti a vyčlenených inžinierskych stavieb v časti priemyselného parku, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom podľa osobitných predpisov.11)
(2)
Príjmy z prevodu podľa odseku 1 sú príjmom rozpočtu obce a príjmom štátneho rozpočtu v pomere, v akom sa tieto zdroje podieľali na financovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku.“.
15.
V § 11 ods. 4 sa slovo „podnikateľom" nahrádza slovom „podnikateľovi".
Čl. II
Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 133/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak investícia bude realizovaná na území kraja,1) v ktorom je miera nezamestnanosti najmenej 15 % podľa štatistických údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k poslednému dňu kalendárneho polroka predchádzajúceho kalendárnemu polroku, v ktorom bola predložená žiadosť, suma uvedená v odseku 2 písm. a) sa znižuje na polovicu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.