546/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

546
ZÁKON
z 10. septembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení zákona č. 448/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení zákona č. 448/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slovo „Nitre“ nahrádza slovom „Bratislave“.
2.
§ 2 znie:
㤠2
(1)
Členmi komory sa môžu stať fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v poľnohospodárstve, potravinárstve a v biologických, technických a v obchodných službách pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo.
(2)
Členmi komory sa môžu stať aj samosprávne organizácie združujúce fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v oblastiach uvedených v odseku 1.
(3)
Členmi komory sa môžu stať aj iné fyzické osoby a právnické osoby ako uvedené v odsekoch 1 a 2.
(4)
Členstvo v komore vzniká na základe písomnej prihlášky dňom prijatia za člena komory. Členstvo v komore zaniká dňom doručenia písomnej žiadosti člena komory o zrušenie členstva v komore.
(5)
Podrobnosti o vzniku a zániku členstva v komore upravia stanovy komory.“.
3.
V § 3 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
využívajú odborné stanoviská a návrhy komory pri príprave koncepcií rozvoja, všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení na ich vykonávanie, správy o stave poľnohospodárstva za príslušný kalendárny rok a ustanovujú zástupcov komory do odborných a poradných orgánov ministerstva,“.
4.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
5.
V § 4 ods. 1 sa za slovo „činnosť“ vkladajú slová „poradenskú činnosť a edičnú činnosť“ a na konci sa pripája táto veta: „Komora spolupracuje v oblasti odborného vzdelávania so vzdelávacími inštitúciami Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.“.
6.
V § 5 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Regionálna komora vzniká rozhodnutím ustanovujúceho valného zhromaždenia o jej založení, prijatím stanov a zvolením orgánov. Spôsob zvolania a ďalšie podmienky konania ustanovujúceho valného zhromaždenia regionálnej komory a spôsob jej rozhodovania upravia stanovy komory.
(3)
Regionálna komora plní úlohy uvedené v § 3 vo vzťahu k dotknutým orgánom miestnej štátnej správy2) a územnej samosprávy v rozsahu a spôsobom určeným stanovami komory.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Zákon č. 518/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov.
Zákon č. 519/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov.“.
7.
V § 7 ods. 1 písm. b) sa za slovo „obdobie“ vkladá čiarka a slová „jedného roka“ sa nahrádzajú slovami „ktorého dĺžku upravia stanovy komory“.
8.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
Valné zhromaždenie sa skladá z delegátov. Počet delegátov, spôsob ich voľby a spôsob rozhodovania valného zhromaždenia určujú stanovy komory.“.
9.
V § 7 ods. 6 sa slovo „dvakrát“ nahrádza slovom „jedenkrát“.
10.
V § 8 ods. 3 sa slovo „šesťkrát“ nahrádza slovom „štyrikrát“ a slová „je najviac tri roky“ sa nahrádzajú slovami „upravia stanovy komory“.
11.
V § 10 ods. 2 sa slová „je tri roky“ nahrádzajú slovami „upravia stanovy komory“.
12.
V § 10 ods. 3 sa slovo „šesťkrát“ nahrádza slovom „štyrikrát“ a slová „je najviac tri roky“ sa nahrádzajú slovami „upravia stanovy komory“.
13.
V § 12 ods. 1 sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „príjmov za realizáciu podporných programov, vzdelávacích a poradenských činností.“.
14.
V § 14 ods. 2 sa slovo „okresu“ nahrádza slovom „regiónu“.
15.
V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3 a odsek 4, ktoré znejú:
„(3)
Regionálna komora môže vzniknúť so súhlasom komory aj na inom než územnom princípe. Minimálny počet členov takto vzniknutej komory upravia stanovy komory.
(4)
Ustanovujúce valné zhromaždenie regionálnej komory, ktorá vznikla podľa odseku 3, sa môže uznášať, len ak sa na ňom zúčastnia aspoň dve tretiny členov podľa § 2 ods. 1 a 2, ktorí vznik komory iniciovali.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
16.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
㤠15a
(1)
Komora je povinná do 30. júna 2005 uviesť svoje stanovy do súladu s týmto zákonom.
(2)
Ak komora svoje stanovy neuvedie do súladu s týmto zákonom v lehote podľa odseku 1, uplynutím uvedenej lehoty strácajú platnosť.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z. a zákona č. 472/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 4 znie:
„(4)
Nové potraviny,1b) zložky nových potravín1b) a geneticky modifikované potraviny1c) sú také potraviny a zložky, ktoré sa doteraz významnou mierou na ľudskú spotrebu nepoužívali.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1b a 1c znejú:
„1b)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových druhoch potravín a potravinových prísad (Ú. v. ES L 102, 19. 04. 1997).
1c)
Nariadenie (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. ES L 268, 18. 10. 2003).“.
2.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „potraviny“ a v § 6 ods. 2 písm. b) prvom bode sa slová „nového typu a“ nahrádzajú slovami „nové potraviny a“.
3.
V § 6 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
geneticky modifikované potraviny len so súhlasom a za podmienok ustanovených ministerstvom a schválených Európskou komisiou.“.
4.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:
㤠7a
(1)
Potravina vyrobená alebo uvedená do obehu v členskom štáte Európskeho spoločenstva alebo ktorá má pôvod v niektorom zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „spoločenstvo"), nesmie byť odmietnutá na uvedenie do obehu v Slovenskej republike za predpokladu, že táto potravina zodpovedá
a)
predpisom, ktoré sú pre výrobu tejto potraviny alebo jej uvedenie na trh v niektorom z týchto štátov záväzné a ktoré sú zárukou ich zdravotnej neškodnosti, alebo
b)
výrobným postupom a pravidlám správnej výrobnej praxe používaným v niektorých z týchto štátov, pre ktoré existuje dostatočne podrobná dokumentácia, na základe ktorej v prípade potreby možno vykonať dodatočné zisťovanie podrobností.
(2)
Ustanovenia odseku 1 sa neuplatnia vtedy, ak všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky smerujú k obmedzeniu voľného pohybu tovaru potravín z dôvodov ochrany oprávnených národných záujmov.8ba) Obmedzujúce ochranné opatrenia prijímané príslušnými orgánmi potravinového dozoru musia byť v súlade s právnymi predpismi Európskych spoločenstiev a musia v nevyhnutnom a primeranom rozsahu zohľadňovať i národné záujmy krajiny pôvodu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8ba znie:
5.
V § 9 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
obchodným menom a adresou výrobcu, baliarne, distribútora alebo dovozcu so sídlom v rámci spoločenstva,“.
6.
V § 9 odsek 6 znie:
„(6)
Nové potraviny a geneticky modifikované potraviny sa na spotrebiteľskom obale označujú okrem údajov podľa odseku 1 aj údajmi podľa osobitných predpisov.1b), 1c)“.
7.
V § 9a ods. 1 sa za slová „poľnohospodárskeho výrobku“ vkladajú slová „alebo potraviny“.
8.
V § 9a ods. 3 sa za slová „Kontrolu špecifikácie poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín“ vkladajú slová „schválených podľa osobitných predpisov9aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9aaa znie:
„9aaa)
Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89 z 29. mája 1989 ustanovujúce všeobecné pravidlá na definovanie, opis a uvádzanie liehovín na trh v znení neskorších zmien (Ú. v. ES L 160, 12. 06. 1989), nariadenie Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. ES L 208, 24. 07. 1992), nariadenie Rady (EHS) č. 2082/92 zo 14. júla 1992 o osvedčeniach špecifického charakteru na poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. ES L 208, 24. 07. 1992).“.
9.
V § 12 ods. 1 písm. h) sa slová „potraviny nového typu“ nahrádzajú slovami „nové potraviny a geneticky modifikované potraviny“.
10.
V § 18 ods. 2 sa za slová „s požiadavkami ustanovenými“ vkladajú slová „osobitnými predpismi,9ac)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9ac znie:
„9ac)
Napríklad nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002 stanovujúce všeobecné zásady a požiadavky zákona o potravinách, ustanovujúce Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujúce postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 01. 02. 2002), nariadenie Rady (ES) č. 2991/94 z 5. decembra 1994, ktorým sa ustanovujú normy pre roztierateľné tuky (Ú. v. ES L 316, 09. 12. 1994), nariadenie (ES) č. 1829/2003 z 22. 9. 2003 Európskeho parlamentu a Rady o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. ES L 268, 18. 10. 2003), nariadenie (ES) č. 1830/2003 z 22. 9. 2003 Európskeho parlamentu a Rady o vysledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a vysledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Ú. v. ES L 268, 18. 10. 2003), rozhodnutie Komisie 2003/867/ES z 1. decembra 2003, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh salatrimy ako nové zložky potravín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Ú. v. ES L 326, 13. 12. 2003).“.
11.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:
㤠18a
Národným orgánom pre administrovanie osobitných predpisov1c) a styk s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín je ministerstvo.“.
12.
V § 22 ods. 4 písm. a) sa slová „výrobky a potraviny“ nahrádzajú slovami „výrobky alebo potraviny“.
13.
V § 22 ods. 4 písm. b) sa slová „pôvodu a zemepisným“ nahrádzajú slovami „pôvodu alebo zemepisným“.
14.
V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
geneticky modifikovaných potravín.“.
15.
V § 23 ods. 7 písmeno b) znie:
„b)
nad výrobou nových potravín, manipuláciou s nimi a ich uvádzaním do obehu,“.
16.
V § 25 odsek 1 znie:
„(1)
Skúšanie vykonávajú laboratóriá poverené ministerstvom alebo ministerstvom zdravotníctva. Spôsobilosť na vykonávanie skúšania sa preukazuje osvedčením o akreditácii. Ostatné akreditované laboratóriá môžu vykonávať skúšanie na základe poverenia ministerstvom alebo ministerstvom zdravotníctva v rozsahu predmetu akreditácie.“.
Čl. III
Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení zákona č. 473/2003 Z. z. a zákona č. 520/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
uložením povinnosti odstrániť z trhu určené množstvo výrobkov.“.
2.
V § 10 ods. 1 sa za slová „rybie výrobky“ vkladá čiarka a slová „tabak, chmeľ a rezané kvety“.
3.
V § 10 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
4.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 5 až 9, ktoré znejú:
„(5)
Kontrolu kvality rastlinných a živočíšnych produktov podľa odseku 1 podliehajúcich spoločnej organizácii trhu16a) vykonáva Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa") podľa predpisov Európskej únie.16a) V prípade zistenia menej závažného porušenia predpisov Európskej únie16a) týkajúceho sa kvality rastlinných a živočíšnych produktov uloží štátna veterinárna a potravinová správa podnikateľovi opatrenie na nápravu, v prípade zistenia závažného porušenia postupuje podľa § 10a.
(6)
Na základe žiadosti podnikateľa pri dovoze a vývoze16b) vykoná štátna veterinárna a potravinová správa kontrolu kvality rastlinných a živočíšnych produktov. Žiadateľ o vykonanie kontroly kvality rastlinných a živočíšnych produktov je povinný uhradiť štátnej veterinárnej a potravinovej správe ekonomicky oprávnené náklady, ktoré jej vzniknú pri výkone tejto kontroly.
(7)
Na výkon kontroly kvality rastlinných a živočíšnych produktov16a) vymenúva štátna veterinárna a potravinová správa autorizovaného inšpektora.16b)
(8)
Za autorizovaného inšpektora možno vymenovať osobu, ktorá
a)
má ukončené stredoškolské vzdelanie poľnohospodárskeho alebo príbuzného smeru,
b)
po kvalifikačnej skúške získala osvedčenie o autorizácii na výkon kontroly kvality.
(9)
Podrobnosti o kvalifikačnej skúške a o osvedčení o autorizácii na výkon kontroly kvality ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16a a 16b znejú:
„16a)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 22001/1996 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (Ú. v. ES L 297, 21. 11. 1996), nariadenie Rady (EHS) č. 2075/1992 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu so surovým tabakom (Ú. v. ES L 215, 30. 07. 1992), nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o systéme organizovania spoločného trhu v sektore cukru (Ú. v. ES L 178, 30. 06. 2001).
16b)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1148/2001 z 12. júna 2001 o kontrole zhody čerstvého ovocia a zeleniny s obchodnými normami (Ú. v. ES L 156, 13. 06. 2001).“.
5.
Doterajší odkaz 16a a poznámka pod čiarou k nemu sa označujú ako 16c.
Čl. IV
Zákon č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 20 ods. 1 sa za slovo „tomu“ vkladá čiarka a slová „žiadateľovi o podporu, ktorý“ sa nahrádzajú slovom „kto“.
2.
V § 20 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „podľa § 8 a 9“.
3.
V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
neodstráni z trhu určené množstvo výrobkov.28a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 60/2004 zo 14. januára 2004, ktoré stanovuje dočasné opatrenia v sektore cukru z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (Ú. v. ES L 009, 15. 01. 2004).“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.