547/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.10.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

547
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. mája 2004 Slovenská republika oznámila svoje vyhlásenia k článkom 23, 26 a 52 Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa.
V dôsledku toho sa Zoznam zmluvných strán dohovoru k 1. januáru 2002 a prehľad ich výhrad a vyhlásení uverejnený ako príloha k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. dopĺňa takto:
Slovenská republika
„Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na uplatnenie jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Slovenskej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.“.