548/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.10.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

548
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. januára 2004 bol v Prahe podpísaný Protokol k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti colníctva (oznámenie č. 198/1996 Z. z.).
V súlade s článkom 5 ods. 3 protokol nadobudol platnosť 1. mája 2004.
Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky alebo na jeho internetovej stránke www.finance.gov.sk.