548/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

548
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. januára 2004 bol v Prahe podpísaný Protokol k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti colníctva (oznámenie č. 198/1996 Z. z.).
V súlade s článkom 5 ods. 3 protokol nadobudol platnosť 1. mája 2004.
Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky alebo na jeho internetovej stránke www.finance.gov.sk.