550/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.10.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

550
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. februára 2004 bola depozitárovi, vláde Poľskej republiky, odovzdaná nóta o vypovedaní Dohovoru o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných odborných a vysokých škôl a rovnako dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov podpísaného v Prahe 7. júna 1972.
Platnosť dohovoru sa skončila 13. augusta 2004 na základe článku 5 dohovoru.