552/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.10.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

552
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. septembra 2003 bol v Bruseli podpísaný Dodatočný protokol medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými k Dohode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej podpore a ochrane investícií z 22. októbra 1991 (oznámenie č. 193/1995 Z. z.).
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dodatočným protokolom súhlas uznesením č. 694 zo 16. decembra 2003 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 14. apríla 2004.
Dodatočný protokol nadobudol platnosť 13. júla 2004 na základe článku VI.
K oznámeniu č. 552/2004 Z. z.
DODATOČNÝ PROTOKOL
medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými k Dohode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej podpore a ochrane investícií z 22. októbra 1991
Zástupcovia vlád Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických,
želajúc si, aby Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej podpore a ochrane investícií na základe protokolu a príslušnej výmeny troch listov, podpísaná vo Washingtone 22. októbra 1991 (ďalej len „Dohoda“) bola účinnejšia,
prerokujúc zámery Spojených štátov amerických a Slovenskej republiky o zhode záväzkov Slovenskej republiky na základe tejto Dohody a jej povinností vyplývajúcich z jej členstva v Európskej únii,
potvrdzujúc, že Slovenská republika podľa článku 307 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článku 6.10 Aktu o pristúpení Slovenskej republiky podľa toho, čo je platné, musí podniknúť všetky vhodné kroky na to, aby odstránila nezlučiteľnosti medzi Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva a jej ďalšími medzinárodnými dohodami vrátane tejto Dohody,
dohodnutí, že niektoré zmeny Dohody sú nevyhnutné, aby sa predišlo takýmto nezlučiteľnostiam,
rozhodnutí uzatvoriť dodatočný protokol k Dohode,
dohodli sa takto:
Článok I
Keďže je dôležité, aby Slovenská republika splnila svoje záväzky podľa opatrení prijatých Európskou úniou, článok II ods. 5 Dohody nebude obmedzovať schopnosť Slovenskej republiky stanoviť požiadavky na výkon
a)
v sektore poľnohospodárstva, ktorý sa vzťahuje na výrobu, spracovanie a obchod s poľnohospodárskymi a spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami, ktorý realizuje kvóty alebo ktorý požaduje nákup alebo využitie spracovaného tovaru alebo poskytnutých služieb v Európskej únii, alebo s ohľadom na spracovaný tovar, alebo poskytnuté služby, na určitú úroveň alebo percento obsahu zo zdroja v Európskej únii, alebo
b)
v audiovizuálnom sektore, ktorý sa vzťahuje na výrobu, distribúciu a využitie audiovizuálnych diel, ktorý realizuje kvóty alebo ktorý požaduje nákup alebo využitie spracovaného tovaru alebo poskytnutých služieb v krajinách Rady Európy, alebo s ohľadom na spracovaný tovar, alebo poskytnuté služby, na určitú úroveň alebo percento obsahu zo zdroja v krajinách Rady Európy.
Článok II
Strany potvrdzujú, že podmienky oblasti colnej únie alebo voľného obchodu, ktoré sa nachádzajú v článku II ods. 9 písm. a) Dohody, budú sa uplatňovať na všetky záväzky strany na základe jej členstva v dohode o hospodárskej integrácii, ktorá obsahuje oblasť voľného obchodu alebo colnej únie (napr. Európska únia), vrátane povinností prisudzovaných občanom alebo spoločnostiam ktorejkoľvek tretej krajiny.
Článok III
Článok XII Dohody sa nahradí nasledujúcim textom:
„Strany súhlasia, že budú na žiadosť ktorejkoľvek strany okamžite konzultovať, aby vyriešili akékoľvek spory v súvislosti s touto Dohodou alebo aby diskutovali o akejkoľvek záležitosti vo vzťahu k interpretácii alebo uplatneniu tejto Dohody. Strany takisto súhlasia, že budú okamžite konzultovať vždy, keď sa niektorá strana bude domnievať, že sú nevyhnutné nejaké kroky na zabezpečenie zhody medzi touto Dohodou a Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva s cieľom zabezpečiť zhodu.“.
Článok IV
A. Dodatok k Dohode sa za odsekom 4 dopĺňa nasledujúcimi odsekmi:
(4)
V súlade s článkom II ods. 1, keďže je nevyhnutné plniť svoje povinnosti podľa opatrení prijatých Európskou úniou, vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo urobiť alebo ponechať si výnimky z národného zaobchádzania v sektoroch alebo záležitostiach uvedených nižšie:
poľnohospodárstvo,
audiovizuálna oblasť,
cenné papiere, investičné služby a iné finančné služby,
rybolov,
uhľovodíky,
dotácie,
doprava (leteckí prepravcovia),
doprava (vnútrozemské vodné trasy),
doprava (námorná).
(5)
V súlade s článkom II ods. 1, keďže je nevyhnutné plniť svoje záväzky podľa opatrení prijatých Európskou úniou, Slovenská republika si vyhradzuje právo urobiť alebo ponechať si výnimky z doložky najvyšších výhod v sektoroch alebo záležitostiach uvedených nižšie:
poľnohospodárstvo,
audiovizuálna oblasť,
uhľovodíky.
(6)
Akákoľvek výnimka Slovenskej republiky udelená podľa uvedených odsekov 4 a 5 (t. j. prostredníctvom akéhokoľvek zákona alebo nariadenia prijatého Slovenskou republikou alebo akejkoľvek smernice Európskej únie priamo aplikovateľnej v Slovenskej republike) sa nebude uplatňovať v období stanovenom v písmene a) ďalej na investície občanov alebo spoločností Spojených štátov amerických, ktoré existujú v príslušnom sektore v čase platnosti tohto dodatku alebo v čase, keď Európska komisia bude publikovať svoj návrh na uzákonenie príslušného opatrenia vo svojom Úradnom vestníku, podľa toho, ktorý dátum bude neskorší.
a)
Časové obdobie, na ktoré sa odkazuje v tomto odseku, bude desať rokov od dátumu, keď príslušný zákon alebo nariadenie prijaté Slovenskou republikou alebo opatrenie Európskej únie priamo aplikovateľné v Slovenskej republike nadobudne platnosť, alebo dvadsať rokov od dátumu, keď Dohoda nadobudne platnosť, podľa toho, ktorý dátum bude neskorší.
b)
V žiadnom prípade sa však nemôže výnimka udelená podľa uvedených odsekov 4 alebo 5 uplatniť na existujúcu investíciu definovanú v tomto odseku do takej miery, že by sa vyžadovalo zrušenie takej celej alebo čiastočnej existujúcej investície.“.
B. Doterajší odsek 4 dodatku k Dohode sa označuje ako odsek 7.
C. Odsek 1 dodatku k Dohode sa mení tak, že v súlade s článkom II ods. 1 Spojené štáty americké si vyhradzujú právo urobiť alebo ponechať si obmedzené výnimky z národného zaobchádzania v nových sektoroch alebo záležitostiach uvedených nižšie:
rybolov,
dotácie.
D. Odsek 2 dodatku k Dohode sa mení tak, že v súlade s článkom II ods. 1 Spojené štáty americké si vyhradzujú právo urobiť alebo ponechať si obmedzené výnimky z doložky najvyšších výhod v nových sektoroch alebo záležitostiach uvedených nižšie:
rybolov.
Článok V
Tento dodatočný protokol, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Dohody, bude predmetom ratifikácie.
Článok VI
Tento dodatočný protokol nadobudne platnosť výmenou ratifikačných listín a zostane v platnosti tak dlho, pokiaľ bude v platnosti Dohoda.
Na dôkaz toho podpísaní, na to riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali tento dodatočný protokol.
Dané v Bruseli 22. septembra 2003 v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia sú rovnako platné.
Za Slovenskú republiku:

Miroslav Adamiš v. r.

Za Spojené štáty americké:

Rockwell A. Schnabel v. r.