553/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.10.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

553
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. augusta 2004 v Bratislave a 13. septembra 2004 v Bruseli bola podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Komisiou Európskych spoločenstiev o vykonávaní Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike.
Dohoda nadobudne platnosť 12. novembra 2004 na základe článku 6.
K oznámeniu č. 553/2004 Z. z.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a Komisiou Európskych spoločenstiev o vykonávaní Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike
Keďže podľa Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev (ďalej len „protokol“), ktorý predstavuje prílohu k Zmluve o založení jednej Rady a jednej Komisie Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965, sa od inštitúcií Európskych spoločenstiev vyžaduje, aby spolupracovali s kompetentnými orgánmi členských štátov, ktorých sa týka uplatňovanie príslušného protokolu, vláda Slovenskej republiky a Komisia Európskych spoločenstiev sa dohodli na nasledujúcej úprave:
Článok 1
Rozsah oslobodenia
Orgány Slovenskej republiky poskytnú podľa druhého odseku článku 3 protokolu inštitúciám Európskych spoločenstiev oslobodenie od DPH, spotrebných daní a iných nepriamych daní z dodávok tovaru a služieb, ktoré Európske spoločenstvá obstarávajú na svoje oficiálne použitie od 1. mája 2004.
Článok 2
Limity pre oslobodenie
1.
Orgány Slovenskej republiky budú uplatňovať oslobodenie ustanovené v článku 1 v rámci limitov ustanovených hostiteľským členským štátom (štát, v ktorom je etablovaná inštitúcia Európskeho spoločenstva, ktorá obstaráva tovar alebo prijíma služby).
2.
Ak je hostiteľským členským štátom Slovenská republika, oslobodenie od nepriamych daní z dodávok tovaru a služieb sa poskytuje, ak hodnota tohto tovaru alebo služieb je aspoň 2 000 Sk vrátane dane na faktúru. Oslobodenie od nepriamych daní z minerálneho oleja používaného ako pohonná látka sa poskytuje bez podmienky uvedeného limitu.
Článok 3
Metóda oslobodenia pre vnútroštátne nákupy a nákupy vnútri Spoločenstva
1.
Vnútroštátne nákupy
V prípade vnútroštátnych nákupov tovaru alebo služieb orgány Slovenskej republiky budú uskutočňovať oslobodenie ustanovené v článku 1 vrátením DPH a iných nepriamych daní účtovaných Európskym spoločenstvám. Na tento účel Európske spoločenstvá budú ročne zasielať žiadosti o vrátenie Ministerstvu financií Slovenskej republiky spolu s priloženými faktúrami. Orgány Slovenskej republiky zabezpečia, aby sa vrátenie uskutočnilo do šiestich mesiacov od prijatia žiadosti.
2.
Nákupy v rámci Spoločenstva
V prípade DPH za nákupy tovaru a služieb vnútri Spoločenstva orgány Slovenskej republiky poskytnú Európskym spoločenstvám priame oslobodenie podľa článku 15 ods. 10 smernice Rady 77/388/EHS,1) ak dodávateľ obdrží tlačivo potvrdzujúce oslobodenie tovaru a služieb, ktoré sú určené na dodanie, riadne schválené kompetentnými orgánmi.
V prípade spotrebnej dane za nákupy tovaru vnútri Spoločenstva orgány Slovenskej republiky poskytnú Európskym spoločenstvám priame oslobodenie podľa článku 23 smernice 92/12/EHS2) a uplatnením postupu ustanoveného v nariadení Komisie3) (ES) č. 31/96.
Článok 4
Pracovníci Európskych spoločenstiev
Podľa druhého odseku článku 13 protokolu orgány Slovenskej republiky poskytnú oslobodenie od národných daní osobám ustanoveným v článku 2 nariadenia Rady č. 260/68,4) ktoré podliehajú v Spoločenstve zdaneniu svojich miezd, platov a požitkov vyplácaných spoločenstvami pri uplatňovaní nariadenia Rady č. 259/685) vo vzťahu k týmto mzdám, platom a požitkom.
Článok 5
Zmeny a doplnky
Akékoľvek zmeny týchto ustanovení vyžadujú súhlas oboch strán.
Článok 6
Nadobudnutie platnosti
Táto dohoda nadobúda platnosť v 60. deň od dátumu podpisu.
Dané v Bratislave 16. augusta 2004 a v Bruseli 13. septembra 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a anglickom jazyku, pričom oba texty sú rovnako autentické.
Za vládu Slovenskej republiky:

Ivan Mikloš v. r.

Za Komisiu:

Michaele Schreyer v. r.
1)
Smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – všeobecného systému dane z pridanej hodnoty: jednotná základňa vymeriavania (Úradný vestník ES L 145 z 13. 06. 1977, s.1), naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2004/15/ES z 10. februára 2004 (Úradný vestník ES L 052, 21. 02. 2004, s. 61).
2)
Smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecnej úprave pre produkty podliehajúce spotrebnej dani a o držbe, pohybe a monitorovaní týchto produktov, naposledy zmenená smernicou Rady 2000/47/ES z 20. júla 2000 (Úradný vestník ES L 193, 29. 07. 2000, s. 73).
3)
Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o potvrdení o oslobodení od spotrebnej dane (Úradný vestník ES L 8, 11. 01. 1996, s. 8).
4)
Úradný vestník ES L 56, 04. 03. 1968, s. 8, naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1750/2002 z 30. septembra 2002 (Úradný vestník ES L 264, 02. 10. 2002, s. 15).
5)
Úradný vestník ES L 56, 04. 03. 1968, s. 1, naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES, EZUO, Euratom) č. 628/2000 z 20. marca 2000 (Úradný vestník ES L 076, 25. 03. 2000, s. 1).