553/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

553
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. augusta 2004 v Bratislave a 13. septembra 2004 v Bruseli bola podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Komisiou Európskych spoločenstiev o vykonávaní Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike.
Dohoda nadobudne platnosť 12. novembra 2004 na základe článku 6.
K oznámeniu č. 553/2004 Z. z.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a Komisiou Európskych spoločenstiev o vykonávaní Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike
Keďže podľa Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev (ďalej len „protokol“), ktorý predstavuje prílohu k Zmluve o založení jednej Rady a jednej Komisie Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965, sa od inštitúcií Európskych spoločenstiev vyžaduje, aby spolupracovali s kompetentnými orgánmi členských štátov, ktorých sa týka uplatňovanie príslušného protokolu, vláda Slovenskej republiky a Komisia Európskych spoločenstiev sa dohodli na nasledujúcej úprave:
Článok 1
Rozsah oslobodenia
Orgány Slovenskej republiky poskytnú podľa druhého odseku článku 3 protokolu inštitúciám Európskych spoločenstiev oslobodenie od DPH, spotrebných daní a iných nepriamych daní z dodávok tovaru a služieb, ktoré Európske spoločenstvá obstarávajú na svoje oficiálne použitie od 1. mája 2004.
Článok 2
Limity pre oslobodenie
1.
Orgány Slovenskej republiky budú uplatňovať oslobodenie ustanovené v článku 1 v rámci limitov ustanovených hostiteľským členským štátom (štát, v ktorom je etablovaná inštitúcia Európskeho spoločenstva, ktorá obstaráva tovar alebo prijíma služby).
2.
Ak je hostiteľským členským štátom Slovenská republika, oslobodenie od nepriamych daní z dodávok tovaru a služieb sa poskytuje, ak hodnota tohto tovaru alebo služieb je aspoň 2 000 Sk vrátane dane na faktúru. Oslobodenie od nepriamych daní z minerálneho oleja používaného ako pohonná látka sa poskytuje bez podmienky uvedeného limitu.
Článok 3
Metóda oslobodenia pre vnútroštátne nákupy a nákupy vnútri Spoločenstva
1.
Vnútroštátne nákupy
V prípade vnútroštátnych nákupov tovaru alebo služieb orgány Slovenskej republiky budú uskutočňovať oslobodenie ustanovené v článku 1 vrátením DPH a iných nepriamych daní účtovaných Európskym spoločenstvám. Na tento účel Európske spoločenstvá budú ročne zasielať žiadosti o vrátenie Ministerstvu financií Slovenskej republiky spolu s priloženými faktúrami. Orgány Slovenskej republiky zabezpečia, aby sa vrátenie uskutočnilo do šiestich mesiacov od prijatia žiadosti.
2.
Nákupy v rámci Spoločenstva
V prípade DPH za nákupy tovaru a služieb vnútri Spoločenstva orgány Slovenskej republiky poskytnú Európskym spoločenstvám priame oslobodenie podľa článku 15 ods. 10 smernice Rady 77/388/EHS,1) ak dodávateľ obdrží tlačivo potvrdzujúce oslobodenie tovaru a služieb, ktoré sú určené na dodanie, riadne schválené kompetentnými orgánmi.
V prípade spotrebnej dane za nákupy tovaru vnútri Spoločenstva orgány Slovenskej republiky poskytnú Európskym spoločenstvám priame oslobodenie podľa článku 23 smernice 92/12/EHS2) a uplatnením postupu ustanoveného v nariadení Komisie3) (ES) č. 31/96.
Článok 4
Pracovníci Európskych spoločenstiev
Podľa druhého odseku článku 13 protokolu orgány Slovenskej republiky poskytnú oslobodenie od národných daní osobám ustanoveným v článku 2 nariadenia Rady č. 260/68,4) ktoré podliehajú v Spoločenstve zdaneniu svojich miezd, platov a požitkov vyplácaných spoločenstvami pri uplatňovaní nariadenia Rady č. 259/685) vo vzťahu k týmto mzdám, platom a požitkom.
Článok 5
Zmeny a doplnky
Akékoľvek zmeny týchto ustanovení vyžadujú súhlas oboch strán.
Článok 6
Nadobudnutie platnosti
Táto dohoda nadobúda platnosť v 60. deň od dátumu podpisu.
Dané v Bratislave 16. augusta 2004 a v Bruseli 13. septembra 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a anglickom jazyku, pričom oba texty sú rovnako autentické.
Za vládu Slovenskej republiky:

Ivan Mikloš v. r.

Za Komisiu:

Michaele Schreyer v. r.
1)
Smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – všeobecného systému dane z pridanej hodnoty: jednotná základňa vymeriavania (Úradný vestník ES L 145 z 13. 06. 1977, s.1), naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2004/15/ES z 10. februára 2004 (Úradný vestník ES L 052, 21. 02. 2004, s. 61).
2)
Smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecnej úprave pre produkty podliehajúce spotrebnej dani a o držbe, pohybe a monitorovaní týchto produktov, naposledy zmenená smernicou Rady 2000/47/ES z 20. júla 2000 (Úradný vestník ES L 193, 29. 07. 2000, s. 73).
3)
Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o potvrdení o oslobodení od spotrebnej dane (Úradný vestník ES L 8, 11. 01. 1996, s. 8).
4)
Úradný vestník ES L 56, 04. 03. 1968, s. 8, naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1750/2002 z 30. septembra 2002 (Úradný vestník ES L 264, 02. 10. 2002, s. 15).
5)
Úradný vestník ES L 56, 04. 03. 1968, s. 1, naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES, EZUO, Euratom) č. 628/2000 z 20. marca 2000 (Úradný vestník ES L 076, 25. 03. 2000, s. 1).