558/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.10.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

558
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. augusta 2004 vydalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlásenie o vzájomnosti medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou na použitie článku XV Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o doplnení Európskeho dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957 a uľahčení jeho vykonávania (oznámenie č. 50/1996 Z. z.) aj na postup na základe európskeho zatýkacieho rozkazu.
Do textu vyhlásenia možno nazrieť na odbore justičnej spolupráce v trestných veciach Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.