560/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.10.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

560
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Rumunsko oznámilo 26. mája 2004 depozitárovi dohovoru ďalšie orgány oprávnené podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.).
V dôsledku uvedeného sa zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru uverejnený ako dodatok k oznámeniu č. 213/2002 dopĺňa takto:
Rumunsko
3. Odvolacie súdy (Curti de apel) pre listiny uvedené v článku 1 písm. a), c), d) dohovoru
4. Prefektúry pre listiny uvedené v článku 1 písm. b) dohovoru