Predpis bol zrušený predpisom 476/2011 Z. z.

570/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2004 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

570
VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
z 15. októbra 2004,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 písm. b) zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Podrobnosti o návrhu kodifikačných údajov
(1)
Návrhom kodifikačných údajov sa rozumie návrh súboru údajov o výrobku na účely obrany, o jeho príslušenstve a náhradných dielcoch (ďalej len „produkt“) a o výrobcovi produktu (ďalej len „výrobca“) v rozsahu uvedenom touto vyhláškou.
(2)
Návrh kodifikačných údajov obsahuje
a)
identifikačné údaje o výrobcovi, ktorými sú názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty a internetová adresa,
b)
údaje o produkte v rozsahu, ktorý zodpovedá referenčnej metóde identifikácie podľa technickej normy,1)
c)
údaje o produkte v kódovej podobe v rozsahu, ktorý zodpovedá inej metóde identifikácie položky, ako je referenčná metóda identifikácie podľa technickej normy.1)
(3)
Návrh kodifikačných údajov môže obsahovať aj ďalšie údaje, ktoré sú potrebné na prepravu, skladovanie a manipuláciu s produktom, ako aj údaje, ktoré sú potrebné na používanie produktu, a logistické údaje o produkte vyžadované používateľom.
§ 2
Podrobnosti o povinnostiach dodávateľa produktu
(1)
Dodávateľ produktu (ďalej len „dodávateľ“) dodá používateľovi návrh kodifikačných údajov v elektronickej a písomnej forme, v rozsahu ustanovenom v § 1 ods. 2, ak produkt nebol zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky.
(2)
Dodávateľ pri dodaní návrhu kodifikačných údajov sprístupní používateľovi dokumentáciu o produkte potrebnú na overenie správnosti návrhu kodifikačných údajov podľa § 1 ods. 2 a 3, ak produkt nebol zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky.2)
(3)
Dodávateľ oznámi používateľovi podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona zmeny v dokumentácii o produkte, ktoré majú vplyv na schválené kodifikačné údaje.
(4)
Dodávateľ používateľovi pri dodaní návrhu kodifikačných údajov, ak produkt nebol zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky, oznámi
a)
svoje identifikačné údaje uvedené v § 1 ods. 2 písm. a),
b)
údaje o produkte:
1.
názov produktu,
2.
výrobcom pridelené číslo produktu, ktoré ho jednoznačne identifikuje a odlišuje od iných produktov, najmä číslo výkresu, číslo a názov technických podmienok, identifikačné číslo z katalógu výrobcu a číslo modelu.
§ 3
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.
Juraj Liška v. r.
1)
STN 98.10.15 ACodP1-2 Príručka NATO o kodifikácii.
2)
§ 5 zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany.