576/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2005 do 31.08.2005

576
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, postup pri úmrtí a výkon štátnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby (ďalej len „osoba“), zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu.
(2)
Zdravotný výkon je ucelená činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú jednotku poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(3)
Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len „neodkladná starostlivosť“) je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu, ktorú vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.1)
(4)
Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je zdravotnícky pracovník určený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe; ak je takýmto ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom lekár alebo zubný lekár, ide o ošetrujúceho lekára, ak je ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom sestra alebo pôrodná asistentka, ide o ošetrujúcu sestru alebo o ošetrujúcu pôrodnú asistentku. Ak je poskytovateľom fyzická osoba, ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom je táto osoba.
(5)
Konzílium je poradný orgán ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka zložený zo zdravotníckych pracovníkov určených poskytovateľom, ktorí sú vo vzťahu k poskytovanej zdravotnej starostlivosti ošetrujúcimi zdravotníckymi pracovníkmi.
(6)
Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.
(7)
Prevencia na účely tohto zákona je
a)
výchova a vzdelávanie s cieľom ochrany, zachovania alebo navrátenia zdravia osobe,
b)
aktívne vyhľadávanie možných príčin chorôb, ich odstraňovanie a predchádzanie vzniku chorôb,
c)
vyhľadávanie patologických procesov v ich asymptomatickom období s cieľom liečby, ktorou sa predchádza ich klinickému prejavu,
d)
aktívne sledovanie choroby s cieľom predchádzania zhoršeniu zdravotného stavu osoby.
(8)
Dispenzarizácia je aktívne a systematické sledovanie zdravotného stavu osoby, u ktorej je predpoklad zhoršovania zdravotného stavu, jej vyšetrenie a liečba.
(9)
Diagnostika je zisťovanie a hodnotenie zdravotného stavu osoby a v prípade zistenia poruchy zdravia alebo choroby určenie závažnosti poruchy zdravia alebo choroby; jej výsledkom je určenie choroby.
(10)
Liečba je vedomé ovplyvnenie zdravotného stavu osoby s cieľom navrátiť jej zdravie, zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu jej zdravotného stavu alebo zmierniť prejavy a dôsledky jej choroby.
(11)
Liečebný režim je životospráva osoby na podporu liečby, ktorú určuje ošetrujúci lekár.
(12)
Biomedicínsky výskum je získavanie a overovanie nových biologických, medicínskych, ošetrovateľských poznatkov a poznatkov z pôrodnej asistencie na človeku. Biomedicínsky výskum v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii umožňuje aj podporovať schopnosti jednotlivcov a rodín alebo zlepšovať optimum funkcií a minimalizovať tie, ktoré sú príčinou ochorení.
(13)
Ošetrovateľská starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje sestra s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu2) metódou ošetrovateľského procesu v rámci ošetrovateľskej praxe.
(14)
Ošetrovateľská prax je praktické uskutočňovanie činnosti sestry a činnosti pôrodnej asistentky pri
a)
poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencii,
b)
riadení a poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ambulantná starostlivosť“) a ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ústavná starostlivosť“) metódou ošetrovateľského procesu.
(15)
Ošetrovateľská prax zahŕňa najmä
a)
vyhodnocovanie ošetrovateľských potrieb a zdrojov ich zabezpečovania,
b)
vedenie ošetrovateľskej dokumentácie, ktorá je súčasťou zdravotnej dokumentácie, a vyhodnocovanie výsledkov ošetrovateľskej starostlivosti,
c)
výchovu pacienta k podpore, udržiavaniu a obnove zdravia a poskytovanie informácií o potrebnej ošetrovateľskej starostlivosti,
d)
výchovu zdravotníckych pracovníkov v ošetrovateľstve a k profesionálnej etike,
e)
spoluprácu s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi a s inými odbornými pracovníkmi v zdravotníctve príslušného zdravotníckeho zariadenia a spoluprácu s inými fyzickými osobami a právnickými osobami pri plánovaní, poskytovaní, koordinácii a vyhodnocovaní ošetrovateľskej starostlivosti.
(16)
Pôrodná asistencia je zdravotná starostlivosť pôrodnej asistentky s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu2) o ženu a dieťa počas fyziologického tehotenstva, pôrodu a šestonedelia, zdravotná starostlivosť o reprodukčné zdravie a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pri gynekologických a pôrodníckych chorobách. Pôrodná asistencia sa poskytuje metódou ošetrovateľského procesu v rámci praxe pôrodnej asistencie.
(17)
Prax pôrodnej asistencie je riadenie a poskytovanie starostlivosti pôrodnej asistentky metódou ošetrovateľského procesu. Prax pôrodnej asistencie zahŕňa najmä
a)
určovanie potrieb pôrodnej asistencie, ošetrovateľských potrieb a zdrojov ich zabezpečovania,
b)
vedenie dokumentácie pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej dokumentácie, ktorá je súčasťou zdravotnej dokumentácie, a vyhodnocovanie výsledkov pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej starostlivosti,
c)
starostlivosť o reprodukčné zdravie,
d)
výchovu zdravotníckych pracovníkov v pôrodnej asistencii a k profesionálnej etike,
e)
spoluprácu s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi a s inými odbornými pracovníkmi v zdravotníctve príslušného zdravotníckeho zariadenia a spoluprácu s inými fyzickými osobami a s právnickými osobami pri plánovaní, poskytovaní, koordinácii a vyhodnocovaní ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie.
(18)
Ošetrovateľský proces je systematická, racionálna a individualizovaná metóda plánovania, poskytovania a dokumentovania ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie. Jeho cieľom je určovať skutočné alebo predpokladané problémy osoby v súvislosti so starostlivosťou o zdravie, naplánovať uspokojenie zistených potrieb, vykonať, dokumentovať a vyhodnotiť špecifické ošetrovateľské zásahy na ich uspokojenie. Súčasťou ošetrovateľského procesu je určenie sesterskej diagnózy. Zoznam sesterských diagnóz ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).
(19)
Lekárska služba prvej pomoci je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje nepretržitá dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti a ambulantnej starostlivosti v špecializačnom odbore stomatológia.
(20)
Ústavná pohotovostná služba je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje nepretržitá dostupnosť ústavnej starostlivosti v nemocnici.
§ 3
Katalóg zdravotných výkonov
(1)
Katalóg zdravotných výkonov je súhrn zdravotných výkonov, ich frekvencií a indikačných obmedzení patriacich k jednotlivým chorobám podľa prílohy č. 1, ktoré predstavujú nevyhnutný predpoklad na správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti (§ 4 ods. 3), okrem zdravotných výkonov, ktoré sa plne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Ministerstvo zdravotníctva zriaďuje Katalogizačnú komisiu pre zdravotné výkony ako svoj poradný orgán na odborné posudzovanie zdravotných výkonov prislúchajúcich k chorobám podľa prílohy č. 1.
(3)
Do katalógu zdravotných výkonov sa zaradia zdravotné výkony, ktoré pri danej chorobe vedú k
a)
záchrane života,
b)
vyliečeniu choroby,
c)
zabráneniu vzniku závažných zdravotných komplikácií,
d)
zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia,
e)
účinnej prevencii,
f)
včasnému zisteniu choroby,
g)
zmierneniu prejavov choroby.
(4)
Do katalógu zdravotných výkonov sa zaradia aj zdravotné výkony potrebné na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v osobitných prípadoch (§ 26 až 40).
(5)
Kritériami pri zaraďovaní zdravotných výkonov do katalógu zdravotných výkonov sú
a)
účinnosť zdravotného výkonu v rámci prevencie, diagnostiky alebo liečby danej choroby,
b)
prínos zdravotného výkonu v rámci prevencie, diagnostiky alebo liečby danej choroby pri znižovaní chorobnosti a úmrtnosti,
c)
zlepšenie prevencie, diagnostiky alebo liečby danej choroby pri porovnaní s existujúcimi možnosťami prevencie, diagnostiky alebo liečby.
(6)
Z katalógu zdravotných výkonov možno vyradiť zdravotné výkony, ak je preukázateľné, že z hľadiska prevencie, diagnostiky alebo liečby danej choroby
a)
sa týmito zdravotnými výkonmi nedosiahnu uspokojivé výsledky alebo
b)
existujú účinnejšie zdravotné výkony obsiahnuté v katalógu zdravotných výkonov.
(7)
Katalogizačná komisia pre zdravotné výkony má jedenásť členov, z toho troch členov navrhuje ministerstvo zdravotníctva, troch členov navrhujú zdravotné poisťovne a piatich členov navrhujú odborné spoločnosti.
(8)
Činnosť Katalogizačnej komisie pre zdravotné výkony upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(9)
Katalóg zdravotných výkonov vydáva vláda Slovenskej republiky nariadením.
DRUHÁ ČASŤ
POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A SLUŽIEB SÚVISIACICH S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
§ 4
Úvodné ustanovenia
(1)
Zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytuje poskytovateľ a zdravotnícki pracovníci za podmienok ustanovených osobitným predpisom.4)
(2)
Zdravotná starostlivosť sa poskytuje vo vzťahu k chorobe určenej zdravotníckym pracovníkom.
(3)
Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa bezodkladne vykonajú všetky zdravotné výkony potrebné na určenie správnej choroby a zabezpečí sa správny preventívny postup alebo správny liečebný postup.
(4)
Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas (§ 6 ods. 4), ak v tomto zákone nie je ustanovené inak (§ 6 ods. 8).
(5)
Neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie (§ 2 ods. 6).
§ 5
Posudzovanie etických otázok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
(1)
Etické otázky vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a etickú prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu (§ 2 ods. 12) posudzuje nezávislá etická komisia (ďalej len „etická komisia“).
(2)
Etickú komisiu zriaďuje
a)
ministerstvo zdravotníctva na posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu,
b)
samosprávny kraj na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti,
c)
poskytovateľ ústavnej starostlivosti na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.
(3)
Etická komisia má najmenej piatich členov; skladá sa zo zdravotníckych pracovníkov, z pracovníkov iných profesií, ktorých odbornosť sa vyžaduje pre činnosť etickej komisie, a z osôb bez odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania alebo v oblasti výskumu. Členom každej etickej komisie je aj zástupca menovaný stavovskými organizáciami v zdravotníctve. Počet členov etickej komisie bez odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania alebo v oblasti výskumu nesmie presiahnuť nadpolovičnú väčšinu všetkých členov etickej komisie.
(4)
Členovia etickej komisie sú povinní
a)
oznámiť zriaďovateľovi etickej komisie skutočnosti, ktoré predstavujú alebo by mohli predstavovať konflikt záujmov v prípade konkrétneho posudzovaného projektu; ak člen etickej komisie je v konflikte záujmov, nesmie sa zúčastniť na posudzovaní a na prijímaní stanoviska etickej komisie k takémuto projektu,
b)
zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie; povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady, ak tieto skutočnosti oznamujú so súhlasom toho, koho sa týkajú.
(5)
Etická komisia je povinná viesť záznamy o činnosti, zápisnice z rokovaní, závery, stanoviská a odporúčania. Zriaďovateľ príslušnej etickej komisie je povinný zabezpečiť ich uchovávanie počas 20 rokov.
(6)
Etická komisia vydáva svoje stanoviská v písomnej forme; v každom stanovisku je povinná uviesť odôvodnenie jeho záveru. Na prijatie stanoviska etickej komisie je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov komisie.
(7)
Činnosť etickej komisie upraví štatút, ktorý vydá zriaďovateľ príslušnej etickej komisie.
§ 6
Poučenie a informovaný súhlas
(1)
Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytnúť poučenie“)
a)
osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inú osobu, ktorú si táto osoba určila,
b)
zákonného zástupcu, opatrovníka alebo osobu, ktorá má maloleté dieťa v pestúnskej starostlivosti5) (ďalej len „zákonný zástupca“), ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je maloleté dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony (ďalej len „osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas“) a vhodným spôsobom aj osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas.
(2)
Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.
(3)
Každý, kto má právo na poučenie podľa odseku 1, má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam.
(4)
Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa tohto zákona. Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak (§ 27 ods. 1, § 36 ods. 2, § 38 ods. 1, § 40 ods. 2).
(5)
Informovaný súhlas dáva
a)
osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo
b)
zákonný zástupca, ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas; takáto osoba sa podieľa na rozhodovaní v najväčšej miere, ktorú dovoľujú jej schopnosti.
(6)
Ak zákonný zástupca odmietne dať informovaný súhlas, poskytovateľ môže dať návrh na súd, ak je to v záujme osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť. V tomto prípade súhlas súdu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti nahrádza informovaný súhlas zákonného zástupcu. Do rozhodnutia súdu možno vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života tejto osoby.
(7)
Každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať.
(8)
Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade
a)
neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať,
b)
ochranného liečenia uloženého súdom podľa osobitného predpisu,6)
c)
ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá
1.
šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo
2.
v dôsledku duševnej choroby, alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.
(9)
Spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu sú súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie (§ 21). Ak informovaný súhlas dal zákonný zástupca [odsek 5 písm. b)], súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie je aj vyjadrenie osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti.
§ 7
Formy poskytovania zdravotnej starostlivosti
(1)
Zdravotná starostlivosť sa poskytuje ako
a)
ambulantná starostlivosť
1.
všeobecná,
2.
špecializovaná,
b)
ústavná starostlivosť,
c)
lekárenská starostlivosť.
(2)
V rámci všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa poskytuje lekárska služba prvej pomoci najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov.7)
(3)
V rámci ústavnej starostlivosti v nemocnici sa poskytuje ústavná pohotovostná služba najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov.
§ 8
Ambulantná starostlivosť
(1)
Ambulantná starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Ambulantná starostlivosť sa poskytuje aj v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje (ďalej len „domáca starostlivosť“).
(2)
Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria (ďalej len „všeobecný lekár“) a poskytovateľom určená sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou.
(3)
Špecializovanú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo, zubný lekár (ďalej len „lekár špecialista“) alebo zdravotnícky pracovník8) s príslušnou odbornou spôsobilosťou.
(4)
Domáca starostlivosť, ktorú poskytuje sestra alebo pôrodná asistentka s príslušnou odbornou spôsobilosťou metódou ošetrovateľského procesu, je domáca ošetrovateľská starostlivosť.
§ 9
Ústavná starostlivosť
(1)
Ústavná starostlivosť sa poskytuje na základe
a)
odporúčania ošetrujúceho lekára, ak zdravotný stav osoby vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, alebo
b)
rozhodnutia súdu.
(2)
Odporúčanie ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej starostlivosti zahŕňa odôvodnenie prijatia do ústavnej starostlivosti a výpis zo zdravotnej dokumentácie (§ 24 ods. 1).
(3)
O prijatí osoby do ústavnej starostlivosti, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, rozhoduje orgán zdravotníckej služby Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý zabezpečí potrebnú ochranu tejto osoby a poskytovateľa.
(4)
Ak ide o ústavnú starostlivosť, na ktorú sa nevyžaduje informovaný súhlas podľa § 6 ods. 8 písm. c), poskytovateľ je povinný prevzatie osoby do ústavnej starostlivosti oznámiť do 24 hodín súdu, v ktorého obvode sa zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti nachádza. O zákonnosti dôvodov prevzatia do ústavnej starostlivosti rozhodne súd. Do rozhodnutia súdu možno vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života a zdravia osoby alebo na zabezpečenie jej okolia.
(5)
Ak pominú dôvody na prevzatie osoby do ústavnej starostlivosti, na ktorú sa nevyžaduje informovaný súhlas, poskytovateľ je povinný osobu prepustiť z ústavnej starostlivosti alebo si vyžiadať informovaný súhlas (§ 6 ods. 4 a 5).
(6)
Poskytovateľ prepustí osobu z ústavnej starostlivosti
a)
po pominutí dôvodov ústavnej starostlivosti,
b)
pri jej preložení k inému poskytovateľovi ústavnej starostlivosti alebo
c)
na jej vlastnú žiadosť, alebo na žiadosť jej zákonného zástupcu, ak napriek náležitému poučeniu odmieta ústavnú starostlivosť, ak nejde o ústavnú starostlivosť uloženú súdom alebo o ústavnú starostlivosť, o ktorej zákonnosti rozhoduje súd.
(7)
Ak ide o prepustenie z ústavnej starostlivosti osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas, ošetrujúci lekár je povinný s predstihom informovať jej zákonného zástupcu.
(8)
Pri prepustení osoby z ústavnej starostlivosti ošetrujúci lekár
a)
poučí túto osobu alebo jej zákonného zástupcu o liečebnom režime a o ďalšom liečebnom postupe,
b)
poskytne jej potrebné lieky na tri dni nasledujúce po prepustení z ústavnej starostlivosti a túto skutočnosť zaznamená do prepúšťacej správy,
c)
vyhotoví lekársku prepúšťaciu správu dňom prepustenia z ústavnej starostlivosti, ktorú bezodkladne odošle príslušnému všeobecnému lekárovi a
1.
inému ošetrujúcemu lekárovi, ak k prijatiu do ústavnej starostlivosti došlo na základe jeho odporúčania, alebo
2.
inému poskytovateľovi ústavnej starostlivosti, ak ide o preloženie k inému poskytovateľovi ústavnej starostlivosti,
d)
založí rovnopis lekárskej prepúšťacej správy do zdravotnej dokumentácie.
(9)
Pri prepustení osoby z ústavnej starostlivosti ošetrujúca sestra alebo ošetrujúca pôrodná asistentka
a)
poučí túto osobu alebo jej zákonného zástupcu o ošetrovateľskej starostlivosti a o ďalšom ošetrovateľskom postupe,
b)
vyhotoví ošetrovateľskú prepúšťaciu správu dňom prepustenia z ústavnej starostlivosti, ktorej súčasťou je vyhodnotenie ošetrovateľského procesu, a bezodkladne ju zašle príslušnému všeobecnému lekárovi a inému poskytovateľovi ošetrovateľskej starostlivosti, ak ide o pokračovanie ošetrovateľskej starostlivosti, a jeden rovnopis odovzdá tejto osobe alebo jej zákonnému zástupcovi,
c)
založí rovnopis ošetrovateľskej prepúšťacej správy do zdravotnej dokumentácie.
(10)
Lekárska prepúšťacia správa je výpis zo zdravotnej dokumentácie (§ 24 ods. 1), ktorú vedie ošetrujúci lekár pri poskytovaní ústavnej starostlivosti. Ošetrovateľská prepúšťacia správa je výpis zo zdravotnej dokumentácie (§ 24 ods. 1), ktorú vedie ošetrujúca sestra alebo ošetrujúca pôrodná asistentka pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.
§ 10
Lekárenská starostlivosť
Lekárenskú starostlivosť upravuje osobitný predpis.9)
§ 11
Práva a povinnosti osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
(1)
Každý má právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
(2)
Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa zaručuje rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v zdravotnej starostlivosti ustanovenou osobitným predpisom.10) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodov pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia.
(3)
Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu inej osoby. Osoba nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaná ani inak postihovaná za to, že podá na inú osobu, zdravotníckeho pracovníka, poskytovateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.
(4)
Každý, kto sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného zákona.11)
(5)
Poskytovateľ nesmie osobu postihovať alebo znevýhodňovať preto, že osoba uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona.
(6)
Každý má právo na výber poskytovateľa. Toto právo sa nevzťahuje na
a)
osobu, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody,
b)
žiadateľa o azyl.12)
(7)
Právo na výber poskytovateľa sa nevzťahuje ani na osobu, ktorá je príslušníkom
a)
ozbrojených síl Slovenskej republiky,
b)
Policajného zboru,
c)
Slovenskej informačnej služby,
d)
Národného bezpečnostného úradu,
e)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
f)
Železničnej polície,
g)
Hasičského a záchranného zboru,
ak takejto osobe určil poskytovateľa služobný orgán alebo služobný úrad.
(8)
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo za podmienok ustanovených týmto zákonom na
a)
ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,
b)
informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,
c)
informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (§ 6 ods. 1),
d)
odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa tohto zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu (§ 6 ods. 8),
e)
rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,
f)
odmietnutie odoberania a prenosu orgánov, tkanív a buniek po svojej smrti,
g)
zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom13) nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti,
h)
zmiernenie utrpenia,
i)
humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov.
(9)
Každý má právo na odmietnutie pitvy za podmienok ustanovených osobitným predpisom.14)
(10)
Žena, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, má právo na osobitnú ochranu svojich osobných údajov.
(11)
Každý je povinný poskytnúť alebo sprostredkovať nevyhnutnú pomoc každej osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí známky závažnej poruchy zdravia, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie.
(12)
Osoba, ktorá má prenosnú chorobu, je povinná
a)
správať sa tak, aby zabránila prenosu takejto choroby na iné osoby,
b)
označiť ošetrujúcemu lekárovi zdroj nákazy, ak ho pozná, a poskytnúť mu všetky informácie na jeho určenie,
c)
určiť okruh osôb, na ktorý mohla prenosnú chorobu preniesť.
§ 12
Právne vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
(1)
Právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vzniká na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú osoba uzatvorí s poskytovateľom.
(2)
Poskytovateľ môže odmietnuť návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak
a)
by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie,
b)
osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej má zdravotnú starostlivosť poskytovať, nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu alebo
c)
poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať.
(3)
Dôvody ustanovené v odseku 2 písm. c) sa vzťahujú len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu.
(4)
Ak poskytovateľ odmietne návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z dôvodov ustanovených v odseku 2, príslušný samosprávny kraj preverí tieto skutočnosti na podnet osoby a bezodkladne určí, ktorý poskytovateľ s ňou uzatvorí takúto dohodu. Ak zistí, že odmietnutie uzatvorenia dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nebolo opodstatnené, môže určiť aj poskytovateľa, ktorý návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti odmietol. Poskytovateľ sa podľa možností určí tak, aby bol čo najmenej vzdialený od bydliska alebo pracoviska osoby. Rozhodnutie lekára samosprávneho kraja je poskytovateľ povinný rešpektovať.
(5)
Odmietnutím návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nie je dotknuté právo osoby na poskytnutie neodkladnej starostlivosti.
(6)
Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov; jej prvopis je súčasťou zdravotnej dokumentácie a druhopis sa odovzdá osobe alebo jej zákonnému zástupcovi.
(7)
Poskytovateľ môže odstúpiť od dohody podľa odseku 6 z dôvodov ustanovených v odseku 2 písm. a) a b); osoba, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje, aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu.
(8)
Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti zaniká smrťou osoby, smrťou alebo zánikom poskytovateľa alebo uplynutím výpovednej lehoty pri odstúpení od dohody.
§ 13
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú
a)
poskytovanie stravovania počas poskytovania ústavnej starostlivosti,
b)
poskytovanie pobytu na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti,
c)
spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme na účely zdravotného poistenia,
d)
štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu15) na účely zdravotného poistenia,
e)
doprava,
f)
pobyt sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti,
g)
vypracovanie lekárskeho posudku,
h)
poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie podľa § 24 ods. 4.
§ 14
Doprava
(1)
Doprava podľa § 13 písm. e) zahŕňa okrem neodkladnej prepravy, ktorá je súčasťou neodkladnej starostlivosti (§ 2 ods. 3), prepravu
a)
osoby do zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti a zo zdravotníckeho zariadenia po poskytnutí zdravotnej starostlivosti,
b)
biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie,
c)
krvi a transfúznych liekov,
d)
orgánov, tkanív a buniek na účely transplantácie,
e)
sprievodcu osoby podľa písmena a) alebo sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti.
(2)
Dopravu osoby, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, vykonáva Zbor väzenskej a justičnej stráže.
(3)
Dopravu osoby, ktorá je v cele policajného zaistenia, zabezpečuje Policajný zbor; to neplatí, ak si ochrana života a zdravia osoby vyžaduje poskytnutie neodkladnej starostlivosti.
§ 15
Sprievodca osoby v ústavnej starostlivosti
(1)
Sprievodca osoby v ústavnej starostlivosti je osoba, ktorá bola prijatá do ústavnej starostlivosti spolu s osobou, ktorej sa poskytuje ústavná starostlivosť.
(2)
Sprievodcom osoby v ústavnej starostlivosti môže byť len osoba plnoletá;16) to neplatí, ak sprievodcom je dieťa do troch rokov veku prijaté do ústavnej starostlivosti spolu s rodičom alebo maloletý rodič prijatý do ústavnej starostlivosti spolu s dieťaťom do jedného roku veku.
§ 16
Lekársky posudok
(1)
Lekársky posudok na účely tohto zákona je výsledok posúdenia
a)
zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti,
b)
zdravotného stavu v súvislosti s priznaním choroby z povolania,
c)
bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania a iných poškodeniach na zdraví.17)
(2)
Lekársky posudok vydáva poskytovateľ a posudzovanie podľa odseku 1 vykonáva poskytovateľom určený lekár.
(3)
Lekársky posudok sa vydáva na žiadosť osoby, ktorej sa má posudzovanie týkať, alebo na žiadosť právnickej osoby so súhlasom takejto osoby.
§ 17
Rozhodovanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
(1)
Ak sa osoba domnieva, že sa jej neposkytla zdravotná starostlivosť správne (§ 4 ods. 3), alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať poskytovateľa o nápravu; žiadosť sa podáva písomne.
(2)
Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne informovať žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti.
(3)
Ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie alebo bezodkladne neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti, osoba má právo
a)
požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“) o vykonanie dohľadu podľa osobitného predpisu,18) ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti,
b)
obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru podľa osobitného predpisu,19) ak predmetom žiadosti je iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
TRETIA ČASŤ
ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA
§ 18
Spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie
(1)
Poskytovateľ je povinný údaje zo zdravotnej dokumentácie spracúvať, poskytovať a sprístupňovať v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom.20)
(2)
Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie sa za podmienok ustanovených týmto zákonom nevyžaduje.
(3)
Každý, komu sa poskytnú alebo sprístupnia údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa tohto zákona, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť a zabezpečiť ich ochranu tak, aby nedošlo k ich strate alebo zneužitiu.
§ 19
Vedenie zdravotnej dokumentácie
(1)
Vedenie zdravotnej dokumentácie je získavanie, zhromažďovanie a zaznamenávanie údajov podľa odseku 2.
(2)
Zdravotná dokumentácia obsahuje
a)
osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu nevyhnutnom na jej identifikáciu a zistenie anamnézy,
b)
údaje o poučení a informovanom súhlase (§ 6),
c)
údaje o chorobe osoby, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
d)
údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
e)
údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
f)
údaje o dočasnej práceneschopnosti pre chorobu a úraz a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
g)
epidemiologicky závažné skutočnosti,
h)
identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,
i)
identifikačné údaje poskytovateľa.
(3)
Zdravotnú dokumentáciu vedie ako celok všeobecný lekár. Iný ošetrujúci zdravotnícky pracovník vedie zdravotnú dokumentáciu v rozsahu ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
(4)
V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom (§ 11 ods. 10), vedie sa osobitná zdravotná dokumentácia v rozsahu zdravotnej starostlivosti súvisiacej s tehotenstvom a pôrodom, ktorej súčasťou sú osobné údaje tejto ženy nevyhnutné na zistenie anamnézy a údaje uvedené v odseku 2 písm. b) až i). Osobné údaje nevyhnutné na jej identifikáciu sa vedú oddelene od osobitnej zdravotnej dokumentácie spolu s písomnou žiadosťou podľa § 11 ods. 10. Osobitná zdravotná dokumentácia sa o tieto údaje doplní a zapečatí ako celok.
(5)
Poskytovateľ je povinný osobitnú zdravotnú dokumentáciu vrátane osobných údajov nevyhnutných na identifikáciu viesť oddelene od zdravotnej dokumentácie ostatných osôb. Na osobitnú zdravotnú dokumentáciu sa nevzťahujú ustanovenia § 24 ods. 4 a § 25.
§ 20
Formy vedenia zdravotnej dokumentácie
(1)
Zdravotná dokumentácia sa vedie v písomnej forme alebo v elektronickej forme so zaručeným elektronickým podpisom21) (ďalej len „elektronický podpis“).
(2)
Zdravotná dokumentácia v elektronickej forme s elektronickým podpisom sa vedie na záznamovom nosiči v textovej forme, grafickej forme alebo v audiovizuálnej forme.
(3)
Zdravotnú dokumentáciu možno viesť v elektronickej forme s elektronickým podpisom, len ak
a)
bezpečnostné kópie dátových súborov sa vyhotovujú najmenej jedenkrát za každý pracovný deň,
b)
o vytvorených záložných kópiách dátových súborov sa vedie presná evidencia a tie sa ukladajú na mieste prístupnom len osobám oprávneným vyhotovovať záložné kópie,
c)
pred uplynutím doby životnosti zápisu na archívnom médiu je z archivovaných dát vyhotovená kópia a údaje zo starého nosiča sa odstránia,
d)
archívne kópie sa vytvárajú najmenej jedenkrát za rok, pričom spôsob vyhotovenia archívnych kópií znemožňuje vykonať v nich dodatočné zásahy.
§ 21
Zápis do zdravotnej dokumentácie
(1)
Zápis do zdravotnej dokumentácie obsahuje
a)
dátum a čas zápisu,
b)
spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu,
c)
dátum a čas poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak je odlišný od dátumu a času zápisu,
d)
rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
e)
výsledky iných vyšetrení, ak sú súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o ktorej sa vykonáva zápis,
f)
identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka,
g)
identifikáciu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla.
(2)
Identifikácia ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka sa preukazuje v zdravotnej dokumentácii vedenej v písomnej forme menom a priezviskom, odtlačkom pečiatky a podpisom ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, v zdravotnej dokumentácii vedenej v elektronickej forme elektronickým podpisom ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.
(3)
Zápis v zdravotnej dokumentácii musí byť pravdivý a čitateľný.
(4)
Oprava zápisu v zdravotnej dokumentácii sa vykonáva novým zápisom, ktorý obsahuje dátum opravy, znenie opravy zápisu a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, ktorý opravu vykonal. Opravu zápisu môže vykonať len zdravotnícky pracovník, ktorý vykonal pôvodný zápis; pôvodný zápis musí zostať čitateľný.
§ 22
Zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie
(1)
Za zabezpečenie zdravotnej dokumentácie zodpovedá poskytovateľ. Poskytovateľ je povinný ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu, a to aj počas jej uchovávania podľa odseku 2.
(2)
Zdravotnú dokumentáciu, ktorú vedie všeobecný lekár, uchováva poskytovateľ 20 rokov po smrti osoby; ostatnú zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe.
(3)
Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby k osobitnej zdravotnej dokumentácii nemali prístup iné osoby ako ošetrujúci lekár a v nevyhnutnom rozsahu zdravotnícki pracovníci.
§ 23
Odovzdanie zdravotnej dokumentácie a jej prevzatie do úschovy
(1)
Pri zmene poskytovateľa z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti (§ 12 ods. 7) je poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti.
(2)
Pri dočasnom pozastavení licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe22) a pri dočasnom pozastavení povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia23) je poskytovateľ povinný bezodkladne umožniť prevzatie zdravotnej dokumentácie do úschovy lekárovi príslušného samosprávneho kraja; pri zrušení licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia je povinný umožniť prevzatie zdravotnej dokumentácie ten, komu sa licencia alebo povolenie zrušilo.
(3)
Pri zániku platnosti licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe24) a pri zániku platnosti povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia25) je každá osoba, ktorá má po zániku platnosti licencie alebo povolenia prístup k zdravotnej dokumentácii, povinná
a)
bezodkladne o tejto skutočnosti informovať lekára príslušného samosprávneho kraja, dohodnúť s ním postup pri prevzatí zdravotnej dokumentácie a bezodkladne umožniť lekárovi príslušného samosprávneho kraja jej prevzatie do úschovy,
b)
ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu, a to až do jej prevzatia lekárom samosprávneho kraja.
(4)
Lekár príslušného samosprávneho kraja, ktorý prevzal zdravotnú dokumentáciu do úschovy podľa odsekov 2 a 3, bezodkladne odovzdá zdravotnú dokumentáciu poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti.
(5)
Osobitnú zdravotnú dokumentáciu (§ 19 ods. 4) je poskytovateľ povinný po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu odovzdať bez zbytočného odkladu ministerstvu zdravotníctva [§ 45 písm. p)], ak žena v tejto lehote písomne neodvolala svoju žiadosť o utajenie svojej osoby.
(6)
Pri odovzdaní zdravotnej dokumentácie podľa odsekov 1 až 5 nesmie dôjsť k jej poškodeniu, zničeniu alebo zneužitiu.
§ 24
Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie
(1)
Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa poskytujú formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Výpis zo zdravotnej dokumentácie obsahuje okrem údajov uvedených v § 19 ods. 2 písm. a), h) a i)
a)
chronologický opis vývoja zdravotného stavu,
b)
prehľad o doterajšej liečbe,
c)
údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
d)
dátum vystavenia a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.
(2)
Všeobecný lekár je povinný bezodkladne poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie inému ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi v rozsahu jeho vyžiadania. Pri odosielaní osoby na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti poskytuje výpis zo zdravotnej dokumentácie z vlastného podnetu.
(3)
Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu ním poskytnutej zdravotnej starostlivosti všeobecnému lekárovi, a to bezodkladne po poskytnutí zdravotnej starostlivosti a na požiadanie aj v priebehu jej poskytovania.
(4)
Poskytovateľ je povinný na základe písomného vyžiadania poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu vyžiadania
a)
lekárovi územnej vojenskej správy na účely pravidelného odvodu,26)
b)
príslušnému orgánu27) na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti podľa osobitných predpisov,28)
c)
inšpektorátu práce29) a orgánom dozoru podľa osobitných predpisov30) na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
d)
príslušnému orgánu na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa,31)
e)
osobám oprávneným nahliadať do zdravotnej dokumentácie, ak rozsah vyžiadania nepresahuje rozsah sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie týmto osobám podľa § 25 ods. 1.
§ 25
Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie
(1)
Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osoby
a)
tejto osobe alebo jej zákonnému zástupcovi v celom rozsahu,
b)
manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti tejto osoby, a to v celom rozsahu; ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej,16) ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti,32) blízkej osobe33) alebo ich zákonnému zástupcovi,
c)
osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva34) osoby podľa písmena a) alebo b) s osvedčeným podpisom podľa osobitného predpisu35) v nevyhnutnom rozsahu uvedenom v plnomocenstve,
d)
revíznemu lekárovi príslušnej zdravotnej poisťovne na účely kontrolnej činnosti36) v celom rozsahu,
e)
úradu pre dohľad na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou37) v celom rozsahu,
f)
posudkovému lekárovi na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia a v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov podľa osobitných predpisov38) v celom rozsahu,
g)
posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu38a) v celom rozsahu,
h)
znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s občianskym súdnym konaním alebo s trestným konaním v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie znaleckého posudku; o rozsahu údajov potrebných na vypracovanie znaleckého posudku rozhoduje znalec,
i)
poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu39) na účely kontrolnej činnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahuje poistné plnenie,
j)
príslušnému orgánu stavovskej organizácie v rozsahu kontroly výkonu príslušného zdravotníckeho povolania.
(2)
Osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu ustanovenom v odseku 1.
(3)
Poskytovateľ môže odmietnuť nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie osobe, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore klinická psychológia, ak by negatívne ovplyvnilo jej liečbu.
(4)
Každý má právo domáhať sa rozhodnutia súdu, ak sa domnieva, že nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie sa mu odmietlo neprávom.
(5)
Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú znalcovi [odsek 1 písm. g)] aj formou vydania zdravotnej dokumentácie alebo jej časti na základe vyžiadania znalca a súhlasu prokurátora alebo súdu na účely overenia pravosti a úplnosti záznamov vrátane pravosti odtlačku pečiatky a podpisu zdravotníckeho pracovníka v zdravotnej dokumentácii.
(6)
Pred vydaním zdravotnej dokumentácie alebo jej časti podľa odseku 5 je poskytovateľ povinný zabezpečiť vyhotovenie kópie zdravotnej dokumentácie alebo jej časti, ktorej každú stranu podpíše znalec a zdravotnícky pracovník, a k podpisom uvedú čitateľne meno a priezvisko, dátum vydania a pripoja odtlačok pečiatky. Kópia časti zdravotnej dokumentácie sa založí do originálu zdravotnej dokumentácie.
(7)
Znalec nesmie oznamovať údaje zo zdravotnej dokumentácie ani tomu, na koho dožiadanie spracúva znalecký posudok okrem údajov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou znaleckého posudku.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH
PRVÁ HLAVA
BIOMEDICÍNSKY VÝSKUM
Všeobecné podmienky
§ 26
(1)
Biomedicínsky výskum zahŕňa každú výskumnú činnosť v oblasti biológie, medicíny, farmácie, ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a psychológie, ktorá môže ovplyvniť fyzické alebo psychické zdravie človeka, ktorý sa zúčastňuje na tomto výskume (ďalej len „účastník výskumu“).
(2)
Biomedicínsky výskum možno vykonávať len za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.9)
(3)
Biomedicínsky výskum sa vykonáva slobodne, pri zachovaní práva na ochranu dôstojnosti, na rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity [§ 11 ods. 8 písm. a)], bezpečnosti a oprávnených záujmov účastníka výskumu. Záujmy účastníka výskumu majú vždy prednosť pred záujmami vedy a spoločnosti.
(4)
Biomedicínsky výskum možno vykonať len vtedy, ak neexistuje porovnateľne efektívna alternatíva a takýto výskum
a)
je vedecky zdôvodnený,
b)
spĺňa všeobecne akceptované kritériá vedeckej kvality,
c)
sa vykoná pod vedením kvalifikovaného výskumného pracovníka v súlade s príslušnými vedeckými a etickými princípmi,
d)
sa posúdi a schváli podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.9)
(5)
Biomedicínsky výskum schvaľuje
a)
v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti poskytovateľ ústavnej starostlivosti po jeho preskúmaní a kladnom posúdení etickou komisiou [§ 5 ods. 1 a ods. 2 písm. c)],
b)
v zdravotníckom zariadení ambulantnej starostlivosti po jeho preskúmaní a kladnom posúdení etickou komisiou [§ 5 ods. 1 a ods. 2 písm. b)] samosprávny kraj, v ktorého územnej pôsobnosti má toto zdravotnícke zariadenie miesto prevádzkovania.
(6)
Ak sa má biomedicínsky výskum vykonať vo viacerých zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti, jeho posúdeniu a schváleniu podľa odseku 5 písm. a) predchádza jeho preskúmanie a posúdenie etickou komisiou zriadenou poskytovateľom ústavnej starostlivosti, ktorého zdravotnícke zariadenie je koordinujúcim pracoviskom tohto výskumu.
(7)
Ak sa má biomedicínsky výskum vykonať na viacerých pracoviskách zdravotníckych zariadení ambulantnej starostlivosti, ktoré sa nachádzajú na území viac ako jedného samosprávneho kraja, jeho vykonanie posudzuje a schvaľuje samosprávny kraj, v ktorého územnej pôsobnosti má sídlo koordinujúce pracovisko tohto výskumu.
(8)
Biomedicínsky výskum, od ktorého sa očakáva priamy prospech pre fyzické alebo psychické zdravie účastníka výskumu (ďalej len „výskum na základe zdravotnej indikácie“), nesmie zahŕňať riziká, ktoré sú v nepomere s jeho očakávaným prínosom.
(9)
Biomedicínsky výskum, od ktorého sa neočakáva priamy prospech pre fyzické alebo psychické zdravie účastníka výskumu (ďalej len „výskum bez zdravotnej indikácie“), môže sa vykonať len vtedy, ak riziko alebo záťaž spojené s účasťou v tomto výskume sú pre účastníka výskumu prijateľné.
(10)
Výskum bez zdravotnej indikácie nemožno vykonať na
a)
živom ľudskom plode alebo zárodku,
b)
osobe vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody,
c)
vojakovi základnej služby, náhradnej služby a prípravnej služby a osobe vykonávajúcej civilnú službu,
d)
osobe v ústavnej starostlivosti podľa § 6 ods. 8 písm. c),
e)
cudzincovi.
§ 27
(1)
Podmienkou účasti na biomedicínskom výskume je písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dátum jeho udelenia a podpis budúceho účastníka biomedicínskeho výskumu alebo jeho zákonného zástupcu.
(2)
Poučenie predchádzajúce informovanému súhlasu sa musí poskytnúť spôsobom ustanoveným v § 6 ods. 2 a musí zahŕňať informácie o
a)
možnosti účastníka výskumu kedykoľvek informovaný súhlas odvolať aj bez uvedenia dôvodu,
b)
účele, plánovanom postupe, rizikách, ktoré možno predpokladať, a očakávanom prínose tohto výskumu,
c)
podstate, rozsahu a trvaní všetkých výkonov a postupov spojených s účasťou na tomto výskume, najmä takých, ktoré opisujú záťaž a riziká, ktoré možno predpokladať,
d)
iných preventívnych, diagnostických a liečebných postupoch, ktoré sú k dispozícii,
e)
opatreniach určených na riešenie nežiaducich fyzických alebo psychických reakcií, ktoré by sa mohli vyskytnúť u účastníka výskumu v súvislosti s týmto výskumom, alebo na riešenie otázok účastníkov výskumu, ktoré by mohli vzniknúť v jeho priebehu,
f)
opatreniach na zabezpečenie rešpektovania súkromia a ochrany osobných údajov účastníka výskumu,
g)
opatreniach na zabezpečenie využitia informácií o zdravotnom stave účastníka výskumu získaných v súvislosti s jeho účasťou na tomto výskume v záujme zlepšenia alebo zachovania jeho zdravia,
h)
opatreniach na zabezpečenie primeranej kompenzácie v prípade poškodenia zdravia účastníka výskumu v súvislosti s jeho účasťou na tomto výskume,
i)
predpokladanom využití výsledkov, údajov alebo biologických materiálov získaných počas tohto výskumu vrátane ich uvažovaného komerčného využitia,
j)
stanovisku etickej komisie,
k)
zdrojoch financovania tohto výskumu.
(3)
Odmietnutie účasti na biomedicínskom výskume, informovaný súhlas účastníka výskumu a jeho odvolanie nesmú nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nesmú pre túto osobu znamenať iné nepriaznivé dôsledky zo strany zdravotníckych pracovníkov.
§ 28
Posudzovanie etickej prijateľnosti projektu biomedicínskeho výskumu
(1)
Účelom posúdenia etickej prijateľnosti projektu biomedicínskeho výskumu je najmä zabezpečiť právo na ochranu dôstojnosti, na rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity, bezpečnosti a oprávnených záujmov účastníka výskumu (§ 26 ods. 3). Posúdenie má vylúčiť možnosť neprimeraného ovplyvňovania alebo vyvíjania nátlaku na osobu v záujme jej účasti na tomto výskume. Osobitná pozornosť sa musí venovať osobám nespôsobilým dať informovaný súhlas (§ 32) a osobám, ktoré pre svoj zdravotný stav nie sú schopné dať informovaný súhlas (§ 34).
(2)
Posúdenie etickej prijateľnosti projektu biomedicínskeho výskumu sa musí zakladať na primeranej odbornosti a skúsenosti členov etickej komisie. Pri hodnotení vedeckých, právnych a etických aspektov plánovaného biomedicínskeho výskumu sa musí primerane zohľadniť vedecko-odborné hľadisko a hľadisko tých členov etickej komisie, ktorí nemajú odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania alebo odbornú spôsobilosť v oblasti výskumu.
(3)
Etická prijateľnosť projektu biomedicínskeho výskumu sa posudzuje na základe informácií obsiahnutých v úplnej písomnej dokumentácii tohto projektu, ktorú etickej komisii predkladá na preskúmanie a posúdenie osoba zodpovedná za plánovanie a realizáciu tohto projektu (ďalej len „zodpovedný riešiteľ“); v prípade biomedicínskeho výskumu, ktorý je klinickým skúšaním liečiv podľa osobitného predpisu9) na základe protokolu,40) ktorý predkladá etickej komisii zadávateľ.
(4)
Etická komisia môže pred vydaním svojho stanoviska požiadať o doplnenie dokumentácie posudzovaného projektu biomedicínskeho výskumu o informácie, ktoré považuje za potrebné na posúdenie tohto projektu, alebo navrhnúť také zmeny posudzovaného projektu a jeho dokumentácie, ktoré považuje za potrebné z hľadiska jeho etickej prijateľnosti.
(5)
Etická komisia vydá stanovisko o etickej prijateľnosti projektu biomedicínskeho výskumu do 90 dní od predloženia úplnej písomnej dokumentácie tohto projektu.
(6)
Etická komisia, zodpovedný riešiteľ a ten, kto schvaľuje vykonanie biomedicínskeho výskumu (§ 26 ods. 5 až 7), sú povinní prijať opatrenia na zabezpečenie ochrany informácií dôverného charakteru obsiahnutých v dokumentácii.
§ 29
Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov výskumu
(1)
Pri plánovaní a vykonávaní biomedicínskeho výskumu je zodpovedný riešiteľ povinný uplatniť všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a zníženie rizika a záťaže účastníkov výskumu.
(2)
Biomedicínsky výskum možno vykonávať len pod stálym dohľadom lekára, ktorý má zodpovedajúcu odbornú spôsobilosť a skúsenosti. Biomedicínsky výskum v ošetrovateľstve možno vykonávať len pod stálym dohľadom sestry, ktorá má zodpovedajúcu odbornú spôsobilosť a skúsenosti; biomedicínsky výskum v pôrodnej asistencii možno vykonávať len pod stálym dohľadom pôrodnej asistentky, ktorá má zodpovedajúcu odbornú spôsobilosť a skúsenosti.
(3)
Lekár je povinný pred zaradením každého účastníka do biomedicínskeho výskumu dôkladne zhodnotiť jeho zdravotný stav a vykonať potrebné vyšetrenia na odhalenie zvýšeného rizika v súvislosti s jeho účasťou na tomto výskume.
(4)
Ak je účastníkom výskumu žena v reprodukčnom veku, lekár je povinný venovať osobitnú pozornosť možnému nepriaznivého vplyvu v súvislosti s jej účasťou na tomto výskume na jej aktuálne alebo budúce tehotenstvo a na zdravie jej počatého alebo narodeného dieťaťa.
(5)
Účasť na biomedicínskom výskume nesmie oddialiť alebo znemožniť poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti účastníkovi výskumu.
(6)
Pre účastníkov výskumu zaradených do kontrolných skupín sa musí zabezpečiť použitie overených postupov zdravotnej starostlivosti.
(7)
Použitie placeba je dovolené len v tých prípadoch, ak neexistujú metódy s overenou účinnosťou alebo ak prerušenie alebo vynechanie takýchto metód nepredstavuje pre účastníka výskumu neprijateľné riziko alebo záťaž.
(8)
Placebo podľa odseku 7 je forma liečby bez špecifického vplyvu na liečený stav s cieľom simulovať účinnú liečbu a vylúčiť skreslenie zo strany výskumníka v kontrolovanom experimente.
§ 30
Dohľad nad priebehom biomedicínskeho výskumu a postup pri zistení nových závažných poznatkov
(1)
Zodpovedný riešiteľ je povinný v určených časových intervaloch, najmenej jedenkrát za rok písomne informovať toho, kto schválil biomedicínsky výskum (§ 26 ods. 5 a 7), a príslušnú etickú komisiu o jeho priebehu.
(2)
Ak sa v priebehu biomedicínskeho výskumu objavia nové vedecké poznatky, závažné nežiaduce udalosti alebo iné skutočnosti, ktoré závažným spôsobom menia podmienky tohto výskumu, zodpovedný riešiteľ je povinný bezodkladne informovať toho, kto biomedicínsky výskum schválil, príslušnú etickú komisiu a navrhnúť potrebné opatrenia.
(3)
Ak je ohrozená bezpečnosť alebo zdravie účastníkov výskumu, zodpovedný riešiteľ je povinný zabezpečiť potrebné opatrenia okamžite.
(4)
Po prijatí informácie podľa odseku 2 je povinný ten, kto biomedicínsky výskum schválil (§ 26 ods. 5 až 7, bezodkladne prehodnotiť svoje rozhodnutie o schválení biomedicínskeho výskumu. Ak je to potrebné, je povinný bezodkladne rozhodnúť o prerušení alebo zastavení biomedicínskeho výskumu. Príslušná etická komisia je povinná zaujať stanovisko k informáciám podľa odseku 2 na svojom najbližšom zasadnutí.
(5)
Zodpovedný riešiteľ je povinný včas informovať účastníkov výskumu alebo ich zákonných zástupcov o nových skutočnostiach podľa odseku 2 a o prijatých opatreniach, a ak je to potrebné, vyžiadať si informovaný súhlas na pokračovanie účasti účastníkov výskumu na biomedicínskom výskume.
(6)
Zodpovedný riešiteľ je povinný bezodkladne informovať toho, kto biomedicínsky výskum schválil, a príslušnú etickú komisiu o prerušení alebo predčasnom ukončení biomedicínskeho výskumu a o dôvodoch, ktoré k jeho prerušeniu alebo predčasnému ukončeniu viedli.
§ 31
Nakladanie s novými vedeckými informáciami a poznatkami o zdravotnom stave účastníkov biomedicínskeho výskumu
(1)
Ak sa v priebehu biomedicínskeho výskumu získajú informácie významné z hľadiska súčasného alebo budúceho zdravia, alebo kvality života účastníka výskumu, tieto informácie sa mu v primeranom čase a s jeho súhlasom poskytnú.
(2)
Zodpovedný riešiteľ je povinný pri ukončení biomedicínskeho výskumu písomne informovať toho, kto biomedicínsky výskum schválil (§ 26 ods. 5 až 7), a príslušnú etickú komisiu o priebehu a výsledkoch biomedicínskeho výskumu. Výsledky biomedicínskeho výskumu sa účastníkovi výskumu sprístupňujú po jeho vyhodnotení na požiadanie.
(3)
Zodpovedný riešiteľ je povinný výsledky biomedicínskeho výskumu v primeranom čase a primeraným spôsobom zverejniť.
§ 32
Biomedicínsky výskum s účasťou osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas
(1)
Výskum na základe zdravotnej indikácie s účasťou osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas možno vykonať len vtedy, ak
a)
výskum s porovnateľnou efektívnosťou nemožno vykonať s účasťou osoby, ktorá je spôsobilá dať informovaný súhlas,
b)
bola spôsobom primeraným svojmu zdravotnému stavu a svojim rozumovým schopnostiam informovaná o tomto výskume a o svojich právach a zákonných opatreniach na ich ochranu,
c)
neprejavuje s účasťou na tomto výskume zrejmý nesúhlas vyjadrený spôsobom, ktorý zodpovedá možnostiam vyjadrenia vzhľadom na jej fyzický a psychický stav.
(2)
Výskum bez zdravotnej indikácie s účasťou osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas možno výnimočne vykonať vtedy, ak sú okrem podmienok podľa odseku 1 splnené aj tieto podmienky:
a)
cieľom výskumu je dosiahnutie výsledkov, ktoré umožnia prospech pre iné osoby v rovnakom alebo v obdobnom stave, s rovnakou alebo obdobnou chorobou alebo postihnutím,
b)
výskum predstavuje pre účastníka výskumu len
1.
riziko, ktoré podľa súčasného stavu vedeckého poznania predstavuje možnosť malého a krátko trvajúceho negatívneho vplyvu na zdravotný stav účastníka výskumu (ďalej len „zanedbateľné riziko“), alebo
2.
záťaž, pri ktorej miera nepohodlia účastníka výskumu je malá a trvá veľmi krátko (ďalej len „zanedbateľná záťaž“).
(3)
Biomedicínsky výskum s účasťou osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas možno vykonať len na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu budúceho účastníka výskumu.
§ 33
Biomedicínsky výskum s účasťou tehotnej alebo dojčiacej ženy
(1)
Výskum na základe zdravotnej indikácie s účasťou tehotnej alebo dojčiacej ženy možno vykonať len vtedy, ak
a)
výskum s porovnateľnou efektívnosťou nemožno vykonať s účasťou ženy, ktorá nie je tehotná alebo ktorá nedojčí,
b)
cieľom výskumu je dosiahnutie výsledkov, ktoré umožnia prospech aj pre iné ženy vo vzťahu k reprodukcii alebo prospech pre iné počaté alebo narodené deti,
c)
očakávaný prospech z výskumu nepredstavuje pre zúčastnenú ženu riziká, ktoré sú v nepomere s jeho očakávaným prínosom pre zúčastnenú ženu a pre jej počaté alebo narodené dieťa,
d)
pri posudzovaní vedeckých a etických aspektov tohto výskumu sa za jeho účastníka považuje nielen zúčastnená žena, ale aj jej počaté alebo narodené dieťa.
(2)
Výskum bez zdravotnej indikácie s účasťou tehotnej alebo dojčiacej ženy možno vykonať len vtedy, ak
a)
výskum s porovnateľnou efektívnosťou nemožno vykonať s účasťou ženy, ktorá nie je tehotná alebo ktorá nedojčí,
b)
cieľom výskumu je dosiahnutie výsledkov, ktoré umožnia prospech pre iné ženy vo vzťahu k reprodukcii alebo prospech pre iné počaté alebo narodené deti,
c)
výskum predstavuje pre zúčastnenú ženu len zanedbateľné riziko alebo zanedbateľnú záťaž [§ 32 ods. 2 písm. b)],
d)
sa zamedzí akémukoľvek nepriaznivému vplyvu na zdravie počatého alebo narodeného dieťaťa, ktorý možno predpokladať.
§ 34
Biomedicínsky výskum s účasťou osoby v stave vyžadujúcom neodkladnú starostlivosť
(1)
Výskum na základe zdravotnej indikácie s účasťou osoby, ktorá sa nachádza v stave vyžadujúcom neodkladnú starostlivosť (§ 2 ods. 3) a ktorá nie je vzhľadom na svoj fyzický alebo psychický stav schopná dať informovaný súhlas, alebo ak z dôvodu neodkladnosti nemožno včas získať takýto súhlas od jej zákonného zástupcu, možno vykonať len vtedy, ak
a)
výskum s porovnateľnou efektívnosťou nemožno vykonať s účasťou osoby, ktorá sa nenachádza v stave vyžadujúcom neodkladnú starostlivosť,
b)
projekt tohto výskumu bol posúdený a schválený aj pre účasť osôb, ktoré sa nachádzajú v stave vyžadujúcom neodkladnú starostlivosť,
c)
súhlas možno predpokladať,
d)
cieľom výskumu je dosiahnutie výsledkov, ktoré umožnia prospech pre iné osoby v rovnakom alebo v obdobnom stave s rovnakou alebo obdobnou chorobou,
e)
výskum predstavuje pre účastníka výskumu len zanedbateľné riziko alebo zanedbateľnú záťaž [§ 32 ods. 2 písm. b)].
(2)
Zodpovedný riešiteľ je povinný zabezpečiť informovanie účastníkov biomedicínskeho výskumu podľa odseku 1 alebo ich zákonných zástupcov o účasti na tomto výskume ihneď, ako je to možné. Ďalej pokračovať v účasti na biomedicínskom výskume možno len na základe informovaného súhlasu s účasťou na biomedicínskom výskume (§ 27 ods. 1).
DRUHÁ HLAVA
ODOBERANIE, UCHOVÁVANIE A PRENOS ORGÁNOV, TKANÍV A BUNIEK
§ 35
Všeobecné podmienky
(1)
Odoberanie, uchovávanie a prenos orgánov, tkanív a buniek na účely transplantácie a vedeckovýskumné ciele môžu vykonávať len poskytovatelia na základe povolenia podľa osobitného predpisu.4)
(2)
Príjemca na účely tohto zákona je osoba, do ktorej tela sa vkladá orgán, tkanivo alebo bunky.
(3)
Darca na účely tohto zákona je živá osoba alebo mŕtva osoba, z ktorej tela sa odoberajú orgány, tkanivá a bunky určené na účely transplantácie a vedeckovýskumné ciele.
(4)
Poskytovatelia podľa odseku 1 si zriaďujú
a)
transplantačné centrum, ktoré vykonáva výkony spojené s odberom, distribúciou a prenosom orgánov príjemcovi,
b)
odberové centrum, ktoré vykonáva výkony spojené s odberom a distribúciou orgánov,
c)
tkanivovú banku, ktorá vykonáva výkony spojené s odberom, spracúvaním, uchovávaním a distribúciou tkanív a buniek na účely transplantácie.
(5)
Poskytovateľ ústavnej starostlivosti je povinný oznamovať údaje o potenciálnych darcoch do registra darcov, ktorý vedie ministerstvo zdravotníctva [§ 45 písm. o)].
(6)
Odobratý orgán a odobraté tkanivo sa musia pred transplantáciou odborne biopticky vyšetriť.
(7)
Medzinárodnú spoluprácu týkajúcu sa výmeny orgánov, tkanív a buniek možno uskutočňovať len s uznávanými medzinárodnými organizáciami na základe písomných dohôd a so súhlasom ministerstva zdravotníctva.
(8)
Odobratie a prenos orgánov, tkanív a buniek s cieľom finančného zisku alebo iného majetkového prospechu je zakázaný.
§ 36
Odoberanie orgánov, tkanív a buniek z tiel živých darcov
(1)
Odobrať orgány, tkanivá a bunky z tela živého darcu na účely ich prenosu do tela inej osoby možno len vtedy, ak
a)
sa predpokladá, že odber vážne neohrozí zdravotný stav darcu,
b)
sa predpokladá priamy liečebný prospech pre príjemcu,
c)
prospech pre príjemcu prevažuje nad ujmou darcu,
d)
nemožno získať vhodný orgán, tkanivo alebo bunky od mŕtveho darcu,
e)
nie je známy nijaký alternatívny liečebný postup s lepším alebo porovnateľným výsledkom.
(2)
Darcom podľa odseku 1 môže byť len osoba plne spôsobilá na právne úkony,41) ktorá dala na odber písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení. Vo výnimočných prípadoch darcom podľa odseku 1 môže byť aj osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu, ak
a)
sa odber týka regeneratívneho tkaniva,
b)
nie je k dispozícii vhodný darca, ktorý je spôsobilý dať informovaný súhlas,
c)
potenciálnym príjemcom je brat darcu alebo sestra darcu,
d)
darcovstvo má pre príjemcu život zachraňujúci potenciál.
(3)
Darcom podľa odseku 1 nesmie byť osoba, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.
(4)
Konzílium transplantačného centra posúdi, či možno odôvodnene predpokladať úspešné ukončenie odberu orgánu alebo tkaniva a jeho prenosu príjemcovi, a zváži splnenie podmienok podľa odseku 1. Odber nemožno uskutočniť, ak možno predpokladať vážne ohrozenie zdravotného stavu darcu, a to ani za predpokladu jeho informovaného súhlasu.
(5)
Odber orgánov alebo tkaniva na účely prenosu do tela osoby priamo geneticky príbuznej s darcom sa môže vykonať len po schválení konzíliom transplantačného centra. Odber orgánov alebo tkaniva na účely prenosu do tela osoby vzdialene geneticky príbuznej s darcom alebo osoby geneticky nepríbuznej s darcom sa môže vykonať len po schválení konzíliom, ktoré na tieto účely určí ministerstvo zdravotníctva.
§ 37
Odoberanie orgánov, tkanív a buniek z tiel mŕtvych darcov
(1)
Mŕtvym darcom môže byť len osoba, u ktorej bola podľa tohto zákona určená smrť (§ 43).
(2)
Odobrať orgány, tkanivá alebo bunky z tiel mŕtvych darcov možno iba vtedy, ak osoba počas svojho života neurobila písomné vyhlásenie, že s týmto zásahom do svojej telesnej integrity nesúhlasí. Za osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas môže takéto písomné vyhlásenie urobiť počas jej života zákonný zástupca.
(3)
Vyhlásenie podľa odseku 2 s osvedčeným podpisom podľa osobitného predpisu35) sa zasiela do registra osôb, ktoré vyjadrili počas svojho života nesúhlas s odobratím orgánov, tkanív a buniek po smrti, ktorý vedie ministerstvo zdravotníctva [§ 45 písm. o)].
(4)
Nesúhlas podľa odseku 2 možno kedykoľvek odvolať; pri odvolaní nesúhlasu sa postupuje podľa odseku 3.
(5)
Poskytovateľ je povinný pred odobratím orgánu, tkaniva a buniek z tela mŕtveho darcu
a)
overiť jeho totožnosť,
b)
zistiť v registri osôb podľa odseku 3, či osoba vyjadrila nesúhlas s odobratím.
(6)
Po odbere orgánov alebo tkanív od mŕtveho darcu sa vo všetkých prípadoch vykoná pitva.14) Správa o odbere orgánov alebo tkanív sa pripojí k zápisnici o pitve.
§ 38
Prenos orgánov, tkanív a buniek príjemcovi
(1)
Prenos orgánu, tkaniva alebo buniek do tela príjemcu možno uskutočniť len vtedy, ak je príjemca zdravotne spôsobilý na takýto zákrok; podmienkou jeho vykonania je písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení.
(2)
Zdravotnú spôsobilosť príjemcu posúdi ošetrujúci lekár a lekár transplantačného centra.
(3)
Register čakateľov na transplantáciu vedie ministerstvo zdravotníctva [§ 45 písm. o)].
(4)
Výber príjemcu sa riadi výlučne medicínskym hľadiskom.
§ 39
Odber krvi na transfúziu a na prípravu transfúznych liekov
(1)
Darcom krvi môže byť len osoba plne spôsobilá na právne úkony, staršia ako 18 rokov.
(2)
Odber krvi na transfúziu a na prípravu transfúznych liekov možno vykonať len vtedy, ak
a)
mu predchádza informovaný súhlas,
b)
sa pred odberom krvi vykonajú potrebné vyšetrenia darcu krvi,
c)
sa neohrozí zdravotný stav darcu krvi a
d)
nie je zdravotná kontraindikácia na odber krvi.
TRETIA HLAVA
STERILIZÁCIA
§ 40
Sterilizácia
(1)
Sterilizácia na účely tohto zákona je zabránenie plodnosti bez odstránenia alebo poškodenia pohlavných žliaz osoby.
(2)
Sterilizáciu možno vykonať len na základe písomnej žiadosti a písomného informovaného súhlasu po predchádzajúcom poučení osoby plne spôsobilej na právne úkony41) alebo zákonného zástupcu osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas doplnenej o písomnú žiadosť a informovaný súhlas osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas a rozhodnutie súdu na základe žiadosti zákonného zástupcu.
(3)
Poučenie predchádzajúce informovanému súhlasu sa musí poskytnúť spôsobom ustanoveným v § 6 ods. 2 a musí zahŕňať informácie o
a)
alternatívnych metódach antikoncepcie a plánovaného rodičovstva,
b)
možnej zmene životných okolností, ktoré viedli k žiadosti o sterilizáciu,
c)
medicínskych dôsledkoch sterilizácie ako metóde, ktorej cieľom je nezvratné zabránenie plodnosti,
d)
možnom zlyhaní sterilizácie.
(4)
Žiadosť o sterilizáciu sa podáva poskytovateľovi, ktorý sterilizáciu vykonáva. Žiadosť o sterilizáciu ženy posudzuje a sterilizáciu vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, žiadosť o sterilizáciu muža posudzuje a sterilizáciu vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia.
(5)
Sterilizáciu nemožno vykonať skôr ako 30 dní po informovanom súhlase.
PIATA ČASŤ
POSTUP PRI ÚMRTÍ
§ 41
Oznámenie úmrtia
(1)
Každý, kto sa dozvedel o úmrtí mimo zdravotníckeho zariadenia alebo našiel mŕtve telo, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť najbližšiemu poskytovateľovi; to neplatí, ak oznámil túto skutočnosť útvaru Policajného zboru alebo ošetrujúcemu lekárovi.
(2)
Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť úmrtie, ktoré sa mu oznámilo podľa odseku 1, a úmrtie v zdravotníckom zariadení
a)
osobám blízkym33) zomrelej osobe, a ak takéto osoby nie sú známe, obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomrelého; ak trvalý pobyt alebo prechodný pobyt zomrelého nie je známy, obci, v ktorej má zdravotnícke zariadenie, ktorému sa úmrtie oznámilo podľa odseku 1 alebo v ktorom k úmrtiu došlo, miesto prevádzkovania,
b)
úradu pre dohľad.42)
(3)
Úmrtie osoby v zdravotníckom zariadení, ktorá sa liečila v súvislosti s úrazom, poškodením zdravia zavineným inou osobou alebo otravou, je poskytovateľ povinný oznámiť aj príslušnému útvaru Policajného zboru.
§ 42
Prehliadka mŕtveho tela
(1)
Prehliadkou mŕtveho tela sa zisťuje smrť, jej čas a príčina.
(2)
Prehliadku mŕtveho tela vykoná lekár poverený úradom pre dohľad.42) Každý je povinný poskytnúť lekárovi, ktorý prehliada mŕtve telo, informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu.
(3)
Lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, je povinný bezodkladne oznámiť úmrtie príslušnému matričnému úradu;43) pri podozrení, že úmrtie bolo spôsobené trestným činom alebo samovraždou, alebo ak ide o úmrtie cudzieho štátneho príslušníka, aj príslušnému útvaru Policajného zboru.
(4)
Po prehliadke mŕtveho tela možno nariadiť pitvu len za podmienok ustanovených osobitným predpisom.14)
§ 43
Určovanie smrti
(1)
Lekár je povinný zisťovať smrť v súlade so súčasnými poznatkami vedy.
(2)
Osoba sa považuje za mŕtvu, ak lekár zistí, že došlo k trvalému zastaveniu dýchania a srdcovej činnosti.
(3)
Osoba sa považuje za mŕtvu aj vtedy, ak dôjde k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého mozgu (ďalej len „smrť mozgu“).
(4)
Ak sa dýchacie funkcie a obehové funkcie osoby udržiavajú pomocou prístrojov, smrť mozgu musí jednomyseľne potvrdiť konzílium (§ 2 ods. 5).
(5)
Členom konzília podľa odseku 4 musí byť ošetrujúci lekár, lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a resuscitácia.44) Členom konzília nesmie byť lekár transplantačnej skupiny, ktorý má vykonať transplantáciu.
(6)
Po určení smrti mozgu konzíliom je ošetrujúci lekár povinný upustiť od ďalšej resuscitácie okrem prípadu, ak konzílium navrhlo pokračovanie resuscitácie aj po určení smrti, ak ide o mŕtvu osobu, ktorej sa má odobrať orgán, tkanivo alebo bunky na účely transplantácie.
(7)
Lekár alebo konzílium sú povinní ihneď spísať zápisnicu o určení smrti.
(8)
Po určení smrti lekárom alebo konzíliom možno na mŕtvom tele vykonať len
a)
pitvu,14)
b)
zdravotné výkony potrebné na účely odoberania orgánov, tkanív a buniek (§ 37),
c)
zdravotné výkony vedúce k pôrodu, ak ide o tehotnú ženu.
ŠIESTA ČASŤ
INFORMAČNÁ SÚSTAVA ZDRAVOTNÍCTVA
§ 44
(1)
Informačnú sústavu zdravotníctva tvoria zdravotnícke informačné systémy a ich prevádzkovatelia a záväzné štandardy pre zdravotnícku informatiku a štatistiku (ďalej len „záväzné štandardy“).
(2)
Zdravotnícke informačné systémy sú súbory softvérových a hardvérových a iných prostriedkov určených na evidenciu, kontrolu, spracovanie a poskytovanie údajov týkajúcich sa zdravotníctva.
(3)
Záväzné štandardy sú nástroje porovnateľnosti, informačno-komunikačné technológie, štruktúry a formáty dátových rozhraní, štruktúra, kvalita, čas a spôsob evidencie údajov a poskytovania údajov a ďalšie štandardizované predpisy a postupy. Údaje evidované v zdravotníckych informačných systémoch musia byť zrozumiteľné, prehľadné a preukazné a musia poskytovať pravdivý obraz o zaznamenaných skutočnostiach. Záväzné štandardy ustanoví ministerstvo zdravotníctva všeobecne záväzným právnym predpisom.
(4)
Ustanovením odseku 3 nie sú dotknuté nástroje porovnateľnosti a štandardy vydávané alebo vyhlasované Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov.45)
(5)
Pri ochrane dôverných údajov v zdravotníckych informačných systémoch postupujú ich prevádzkovatelia podľa osobitného predpisu.15)
(6)
Pri ochrane osobných údajov v zdravotníckych informačných systémoch postupujú ich prevádzkovatelia podľa osobitného predpisu.20) Zoznam osobných údajov, ktoré sú prevádzkovatelia zdravotníckych informačných systémov oprávnení získavať a spracúvať, účel ich spracúvania, podmienky ich získavania a okruh dotknutých osôb je uvedený v prílohe č. 2.
(7)
Právnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, poskytovatelia, zdravotné poisťovne, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva46) a orgán príslušný na vydanie povolenia podľa osobitného predpisu47) sú povinní
a)
pri prevádzke zdravotníckych informačných systémov dodržiavať a používať záväzné štandardy podľa odseku 3,
b)
poskytovať Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje a iné údaje v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,15)
c)
poskytovať ministerstvu zdravotníctva údaje evidované podľa písmena a) na účely tvorby a výkonu štátnej zdravotnej politiky a na účely dozoru,
d)
poskytovať úradu pre dohľad42) údaje podľa písmena a) na účely dohľadu,
e)
na vyžiadanie ministerstva zdravotníctva alebo úradu pre dohľad predložiť podklady a podať vysvetlenie k poskytnutým údajom, a to v určenej lehote.
(8)
Povinnosti podľa odseku 7 písm. a) a b) je povinný plniť aj úrad pre dohľad.42)
SIEDMA ČASŤ
VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY
§ 45
Ministerstvo zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva ako ústredný orgán štátnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti v rámci svojej pôsobnosti
a)
vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky,
b)
odborne usmerňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
c)
vydáva štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy,
d)
riadi celoštátne programy zamerané na ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia,
e)
koordinuje výskumnú činnosť v zdravotníctve a uplatňovanie výsledkov vedeckého výskumu v praxi,
f)
riadi a kontroluje výchovu a výučbu v zdravotníckom školstve48) v spolupráci s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky,
g)
riadi a kontroluje zdravotnícke vysoké školy,49)
h)
riadi ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,50)
i)
vydáva osvedčenia o akreditácii špecializačných študijných programov a o akreditácii certifikačných študijných programov,51)
j)
vydáva povolenia a iné rozhodnutia vo veciach ustanovených osobitným predpisom,4)
k)
vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,4)
l)
plní úlohu príslušného úradu v oblasti verejného zdravotného poistenia na koordináciu vecných dávok zdravotnej starostlivosti,
m)
je notifikačným orgánom vo veciach ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov; oznamuje Európskej komisii, členským štátom Európskej únie a členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu zoznam diplomov, osvedčení a iných dokladov o získaných špecializáciách a certifikátoch vydaných v Slovenskej republike a zodpovedajúcich kritériám ustanoveným osobitným predpisom52) vrátane ich zmien a doplnkov a diplomy, osvedčenia a iné doklady o získaných špecializáciách a certifikátoch, ktoré nezodpovedajú ustanoveným kritériám, a vzdelávanie v nich sa pozastavilo,
n)
vypracúva koncepciu rozvoja a integrácie informačnej sústavy zdravotníctva a prevádzkuje informačný systém,
o)
vedie národné zdravotnícke registre,
p)
vedie a uchováva osobitnú zdravotnú dokumentáciu,
q)
zriaďuje etickú komisiu na posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu [§ 5 ods. 2 písm. a)],
r)
zriaďuje zariadenia na plnenie osobitných úloh v zdravotníctve, najmä štatisticko-informačné zariadenia a knižničné zariadenia,
s)
zabezpečuje koordináciu poskytovania zdravotnej starostlivosti s inými ústrednými orgánmi štátnej správy,
t)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti,
u)
usmerňuje prenesený výkon štátnej správy uskutočňovaný na úseku zdravotníctva samosprávnymi krajmi,
v)
zabezpečuje jednotnú prípravu zdravotníctva na obranu štátu.
§ 46
Výkon miestnej štátnej správy na úseku zdravotníctva
(1)
Štátnu správu na úseku zdravotníctva v samosprávnom kraji ako prenesený výkon štátnej správy vykonáva samosprávny kraj, ktorý
a)
zriaďuje etické komisie na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti [§ 5 ods. 2 písm. b)],
b)
určuje poskytovateľa osobe pri odmietnutí jej návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 12 ods. 4),
c)
preberá do úschovy a zabezpečuje odovzdanie zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi (§ 23 ods. 2 až 4),
d)
schvaľuje biomedicínsky výskum v zdravotníckom zariadení ambulantnej starostlivosti [§ 26 ods. 5 písm. b) a ods. 7],
e)
zabezpečuje zastupovanie53) v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti iným poskytovateľom a pri dočasnom pozastavení povolenia,
f)
vydáva povolenia a iné rozhodnutia vo veciach ustanovených osobitným predpisom,4)
g)
vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,4)
h)
určuje lekára na vykonanie odvodu,26)
i)
zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva týkajúcich sa zdravotníctva,
j)
spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu.
(2)
Samosprávny kraj na plnenie úloh na úseku zdravotníctva ustanovuje lekára samosprávneho kraja a sestru samosprávneho kraja, ktorých vymenúva a odvoláva predseda samosprávneho kraja so súhlasom ministerstva zdravotníctva.
(3)
Sestra samosprávneho kraja plní úlohy na úseku zdravotníctva vo vzťahu k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie.
ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 47
(1)
Organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky upravia jednotlivé ústredné orgány štátnej správy všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré vydajú po dohode s ministerstvom zdravotníctva.
(2)
Organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej informačnej službe a Národnom bezpečnostnom úrade ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva.
§ 48
(1)
Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorené podľa doterajších predpisov sa považujú za dohody uzatvorené podľa tohto zákona.
(2)
Konanie o právach a povinnostiach fyzických osôb v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona nebolo právoplatne skončené, dokončí sa podľa doterajších predpisov.
§ 49
Osoby, ktoré zabezpečujú evidenciu a uchovávanie osobitnej zdravotnej dokumentácie, a osoby, ktoré sa dozvedeli údaje z osobitnej zdravotnej dokumentácie, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o týchto skutočnostiach. Povinnosti mlčanlivosti môže tieto osoby zbaviť len súd.
§ 50
Zrušujú sa smernice Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky zo 14. apríla 1972 č. Z-4582/1972-B/1 o vykonávaní sterilizácie (registrované v čiastke 13/1972 Zb.).
Čl. II
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
ide o spracúvanie na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia, ak tieto údaje spracúva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo“.
2.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
ide o spracúvanie údajov v sociálnom poistení, v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a v službách zamestnanosti, ak tieto údaje spracúva Sociálna poisťovňa alebo iný orgán.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 80/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 219/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 138/2003 Z. z., zákona č. 445/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 578/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 377/2004 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 396/2004 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 1 až 20a, § 23 až 29, § 31 až 33b, § 35, 36 a § 36b až 58 sa vypúšťajú.
2.
V § 59 ods. 3 sa slovo „vyhlásené“ nahrádza slovom „uznané“.
3.
V § 59 ods. 5 sa slová „ministerstva zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva")“.
4.
V § 65 ods. 2 sa slovo „vyhlásiť“ nahrádza slovom „uznať“.
5.
V § 65 ods. 3 sa slovo „vyhlásené“ nahrádza slovom „uznané“.
6.
V § 65 ods. 4 až 10 sa slovo „vyhlásenie“ nahrádza slovom „uznanie“.
7.
V § 65 odsek 14 znie:
„(14)
Ministerstvo zdravotníctva vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým sa uzná prírodný zdroj za prírodný liečivý zdroj alebo za zdroj prírodnej minerálnej vody, a vyhlási sa ochranné pásmo tohto zdroja, alebo sa zruší uznanie prírodného liečivého zdroja alebo zdroja prírodnej minerálnej vody a vyhlásenie jeho ochranného pásma, ak taký zdroj stratil predpísané vlastnosti a účinky podľa odsekov 2 a 3.“.
8.
V § 65 ods. 15 sa slovo „vyhlásenie“ nahrádza slovom „uznanie“.
9.
V § 65a ods. 2 sa slovo „vyhlásených“ nahrádza slovom „uznaných“.
10.
V § 65a odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Na plnenie do spotrebiteľského balenia a na uvádzanie do obehu pod označením “Prírodná liečivá voda„ možno využívať len prírodný zdroj vody uznaný za prírodný liečivý zdroj.
(5)
Plniť do spotrebiteľského balenia a uvádzať do obehu s označením podľa osobitného predpisu16a) možno len prírodnú vodu uznanú za prírodnú minerálnu vodu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 65b ods. 6 písm. b) sa slovo „vyhlásenia“ nahrádza slovom „uznania“.
12.
V § 66 ods. 7 sa slovo „vyhlásenie“ nahrádza slovom „uznanie“.
13.
V § 68 druhá veta znie: „Rovnako môže ministerstvo zdravotníctva zrušiť uznanie prírodných zdrojov za prírodné liečivé zdroje alebo za zdroje prírodných minerálnych vôd alebo vyhlásenie klimatických podmienok priaznivých na liečenie, ak stratili vlastnosti, ktoré boli podmienkou na ich uznanie alebo vyhlásenie.“.
14.
V § 69 ods. 1 písm. e) sa slovo „vyhlási“ nahrádza slovom „uzná“ a slovo „vyhlásiť“ sa nahrádza slovom „uznať“.
15.
V § 70 ods. 1, 4 a 6 sa vypúšťajú.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2, odsek 5 sa označuje ako odsek 3 a doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 4 a 5.
16.
§ 71 znie:
㤠71
(1)
Na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.11)
(2)
Povolenia na využívanie prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za povolenia vydané na využívanie zdrojov prírodných minerálnych vôd podľa tohto zákona.
(3)
Prírodné liečivé zdroje a prírodné zdroje minerálnych stolových vôd vyhlásené podľa doterajších predpisov sa považujú za prírodné liečivé zdroje a zdroje prírodných minerálnych vôd uznané podľa tohto zákona.“.
17.
§ 72 a 73 sa vypúšťajú.
18.
§ 74 znie:
㤠74
Ministerstvo zdravotníctva
a)
určuje opatrenia na ochranu prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov, zdrojov prírodných minerálnych vôd a klimatických podmienok priaznivých na liečenie a zabezpečuje dozor nad ich dodržiavaním,
b)
je kompetentným orgánom vo veci uznávania prírodných minerálnych vôd dovezených z tretích krajín,
c)
je notifikačným orgánom vo veciach uznania prírodných vôd za prírodné minerálne vody; oznamuje Európskej komisii prírodné vody uznané v Slovenskej republike za prírodné minerálne vody a prírodné minerálne vody, ktorým uznanie zrušilo.“.
19.
§ 74a, § 76 až 80b, § 80d až 80g, § 80i až 80m sa vypúšťajú.
20.
V § 75 písmeno d) znie:
„d)
posudzuje návrhy na vyhlásenie kúpeľných miest, návrhy na uznanie prírodných zdrojov za prírodné liečivé zdroje a za zdroje prírodných minerálnych vôd, návrhy na zriadenie prírodných liečebných kúpeľov a na výstavbu zariadení na využívanie prírodných liečivých zdrojov,“.
21.
Príloha č. 1 a príloha č. 2 sa vypúšťajú.
22.
Slová „prírodné zdroje minerálnych stolových vôd“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „zdroje prírodných minerálnych vôd“ v príslušnom tvare.
Čl. IV
Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona č. 120/1962 Zb., zákona č. 53/1963 Zb., zákona č. 184/1964 Zb., zákona č. 56/1965 Zb., zákona č. 81/1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb., zákona č. 45/1973 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákonného opatrenia č. 10/1989 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 47/1990 Zb., zákona č. 84/1990 Zb., zákona č. 175/1990 Zb., zákona č. 457/1990 Zb., zákona č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb., zákona č. 557/1991 Zb., zákona č. 60/1992 Zb., nálezu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uverejneného v čiastke 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 102/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z., zákona č. 13/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 10/1999 Z. z., zákona č. 183/1999 Z. z., zákona č. 399/2000 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 485/2001 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 421/2002 Z. z., zákona č. 448/2002 Z. z., zákona č. 553/2002 Z. z., zákona č. 171/2003 Z. z., zákona č. 457/2003 Z. z. a zákona č. 403/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 246a sa vkladá § 246b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠246b
Nezákonná sterilizácia
(1)
Ten, kto sterilizuje fyzickú osobu v rozpore so zákonom, potresce sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny alebo
b)
ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného nie nepatrný prospech.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 576/2004 Z. z.
ZOZNAM CHORÔB
Kód Názov choroby
A00.0 Cholera, zapríčinená vibrio cholerae 01, biovar cholerae
A00.1 Cholera, zapríčinená vibrio cholerae 01, biovar eltor
A00.9 Cholera, bližšie neurčená
A01.0 Brušný týfus
A01.1 Paratýfus A
A01.2 Paratýfus B
A01.3 Paratýfus C
A01.4 Paratýfus, bližšie neurčený
A02.0 Salmonelová enteritída
A02.1 Salmonelová sepsa
A02.2 Lokalizovaná salmonelová infekcia
A02.8 Iná salmonelová infekcia, bližšie určená
A02.9 Salmonelová infekcia, bližšie neurčená
A03.0 Šigelóza, zapríčinená shigella dysenteriae
A03.1 Šigelóza, zapríčinená shigella flexneri
A03.2 Šigelóza, zapríčinená shigella boydii
A03.3 Šigelóza, zapríčinená shigella sonnei
A03.8 Iné šigelózy
A03.9 Šigelóza, bližšie neurčená
A04.0 Infekcia, zapríčinená enteropatogénnou escherichia coli
A04.1 Infekcia, zapríčinená enterotoxikogénnou escherichia coli
A04.2 Infekcia, zapríčinená enteroinvazívnou escherichia coli
A04.3 Infekcia, zapríčinená enterohemoragickou escherichia coli
A04.4 Iné črevné infekcie, zapríčinené escherichia coli
A04.5 Enteritída, zapríčinená kampylobakterom
A04.6 Enteritída, zapríčinená yersinia enterocolitica
A04.7 Enterokolitída, zapríčinená clostridium difficile
A04.8 Iná baktériová črevná infekcia, bližšie určená
A04.9 Baktériová črevná infekcia, bližšie neurčená
A05.0 Potravinová otrava stafylokokom
A05.1 Botulizmus
A05.2 Potravinová otrava, zapríčinená clostridium perfringens (clostridium welchii)
A05.3 Potravinová otrava, zapríčinená vibrio parahaemolyticus
A05.4 Potravinová otrava, zapríčinená bacillus cereus
A05.8 Iná bližšie určená baktériová otrava potravinami
A05.9 Bližšie neurčená baktériová otrava potravinami
A06.0 Akútna amébová dyzentéria
A06.1 Chronická črevná amebóza
A06.2 Amébová nedyzenterická kolitída
A06.3 Črevný amebóm
A06.4 Amébový absces pečene
A06.5 Amébový absces pľúc (J99.8*)
A06.6 Amébový absces mozgu (G07*)
A06.7 Kožná amebóza
A06.8 Amébová infekcia na iných miestach
A06.9 Bližšie neurčená amebóza
A07.0 Balantidióza
A07.1 Giardióza (lamblióza)
A07.2 Kryptosporidióza
A07.3 Izosporóza
A07.8 Iná bližšie určená protozoárna črevná choroba
A07.9 Bližšie neurčená protozoárna črevná choroba
A08.0 Rotavírusová enteritída
A08.1 Akútna gastroenteropatia, zapríčinená vírusom norwalk
A08.2 Adenovírusová enteritída
A08.3 Iná vírusová enteritída
A08.4 Bližšie neurčená vírusová črevná infekcia
A08.5 Iné bližšie určené črevné infekcie
A09.0 Iná a bližšie neurčená gastroenteritída a kolitída infekčného pôvodu
A09.9 Bližšie neurčená gastroenteritída a kolitída
A15.0 Tuberkulóza pľúc, potvrdená mikroskopickým vyšetrením spúta, preukázaná alebo nepreukázaná kultivačne alebo molekulovobiologicky
A15.1 Tuberkulóza pľúc, potvrdená len kultivačne
A15.2 Tuberkulóza pľúc, potvrdená histologicky
A15.3 Tuberkulóza pľúc, potvrdená inými a bližšie neurčenými prostriedkami
A15.4 Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A15.5 Tuberkulóza hrtana, priedušnice a priedušiek, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A15.6 Tuberkulózna pleuritída, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A15.7 Primárna tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A15.8 Iná tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A15.9 Bližšie neurčená tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A16.0 Tuberkulóza pľúc, bakteriologicky, molekulovobiologicky a histologicky negatívna
A16.1 Tuberkulóza pľúc, bez vykonania bakteriologického, molekulovobiologického a histologického vyšetrenia
A16.2 Tuberkulóza pľúc, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
A16.3 Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín, bez údaja o potvrdení bakteriologickým, molekulovobiologickým alebo histologickým vyšetrením
A16.4 Tuberkulóza hrtana, priedušnice a priedušiek bez údaja o potvrdení bakteriologickým, molekulovobiologickým alebo histologickým vyšetrením
A16.5 Tuberkulózna pleuritída, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
A16.7 Primárna tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
A16.8 Iná tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
A16.9 Tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, bližšie neurčená, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
A17.0 Tuberkulózna meningitída (G01*)
A17.1 Meningový tuberkulóm (G07*)
A17.8 Iná tuberkulóza nervovej sústavy
A17.9 Bližšie neurčená tuberkulóza nervovej sústavy
A18.0 Tuberkulóza kostí a kĺbov
A18.1 Tuberkulóza močovopohlavnej sústavy
A18.2 Tuberkulózna periférna lymfadenopatia
A18.3 Tuberkulóza čriev, peritonea a mezentériových lymfatických uzlín
A18.4 Tuberkulóza kože a podkožného tkaniva
A18.5 Tuberkulóza oka
A18.6 Tuberkulóza ucha
A18.7 Tuberkulóza nadobličiek (E35.1*)
A18.8 Tuberkulóza iných bližšie určených orgánov
A19.0 Akútna miliárna tuberkulóza na jedinom bližšie určenom mieste
A19.1 Akútna miliárna tuberkulóza na viacerých miestach
A19.2 Bližšie neurčená akútna miliárna tuberkulóza
A19.8 Iná miliárna tuberkulóza
A19.9 Bližšie neurčená miliárna tuberkulóza
A20.0 Bubonický mor
A20.1 Kožná forma moru
A20.2 Pľúcna forma moru
A20.3 Morová meningitída
A20.7 Septikemická forma moru
A20.8 Iná forma moru
A20.9 Bližšie neurčený mor
A21.0 Ulceroglandulárna tularémia
A21.1 Okuloglandulárna tularémia
A21.2 Pľúcna tularémia
A21.3 Gastrointestinálna tularémia
A21.7 Generalizovaná tularémia
A21.8 Iná forma tularémie
A21.9 Bližšie neurčená tularémia
A22.0 Kožný antrax
A22.1 Pľúcny antrax
A22.2 Gastrointestinálny antrax
A22.7 Antraxová sepsa
A22.8 Iná forma antraxu
A22.9 Bližšie neurčený antrax
A23.0 Brucelóza, zapríčinená brucella melitensis
A23.1 Brucelóza, zapríčinená brucella abortus
A23.2 Brucelóza, zapríčinená brucella suis
A23.3 Brucelóza, zapríčinená brucella canis
A23.8 Iná brucelóza
A23.9 Bližšie neurčená brucelóza
A24.0 Sopľavka (malleus)
A24.1 Akútna alebo fulminantná melioidóza
A24.2 Subakútna a chronická melioidóza
A24.3 Iná melioidóza
A24.4 Melioidóza, bližšie neurčená
A25.0 Spirilóza
A25.1 Streptobacilóza
A25.9 Bližšie neurčená horúčka po uhryznutí potkanom
A26.0 Kožný eryzipeloid
A26.7 Eryzipelotrixová sepsa
A26.8 Iná forma eryzipeloidu
A26.9 Bližšie neurčený eryzipeloid
A27.0 Leptospiróza, zapríčinená leptospira icterohaemorrhagiae (Weilova choroba)
A27.8 Iná forma leptospirózy
A27.9 Bližšie neurčená leptospiróza
A28.0 Pasteurelóza
A28.1 Choroba z mačacieho škrabnutia
A28.2 Extraintestinálna yersinióza
A28.8 Iná bližie neurčená baktériová zoonóza, nezatriedená inde
A28.9 Bližšie neurčená baktériová zoonóza
A30.0 Neurčená (indeterminate) lepra
A30.1 Tuberkuloidná lepra
A30.2 Hraničná (borderline) tuberkuloidná lepra
A30.3 Hraničná (borderline) lepra
A30.4 Hraničná (borderline) lepromatózna lepra
A30.5 Lepromatózna lepra
A30.8 Iná forma lepry
A30.9 Bližšie neurčená lepra
A31.0 Pľúcna mykobakterióza
A31.1 Kožná mykobakterióza
A31.80 Diseminovaná atypická mykobakterióza
A31.88 Iná infekcia, spôsobená mykobaktériou
A31.9 Bližšie neurčená mykobakterióza
A32.0 Kožná listerióza
A32.1 Listériová meningitída a meningoencefalitída
A32.7 Listériová sepsa
A32.8 Iná forma listeriózy
A32.9 Bližšie neurčená listerióza
A33 Tetanus novorodencov
A34 Tetanus počas gravidity, pôrodu a v šestonedelí
A35 Iný tetanus
A36.0 Hltanová diftéria
A36.1 Nosohltanová diftéria
A36.2 Hrtanová diftéria (záškrt)
A36.3 Kožná diftéria
A36.8 Iná diftéria
A36.9 Bližšie neurčená diftéria
A37.0 Pertussis, zapríčinený bordetella pertussis
A37.1 Pertussis, zapríčinený bordetella parapertussis
A37.8 Pertussis, zapríčinený iným druhom bordetely
A37.9 Bližšie neurčený pertussis
A38 Šarlach (scarlatina)
A39.0 Meningokoková meningitída (G01*)
A39.1 Waterhouseov-Friderichsenov syndróm (E35.1*)
A39.2 Akútna meningokoková sepsa
A39.3 Chronická meningokoková sepsa
A39.4 Bližšie neurčená meningokoková sepsa
A39.5 Meningokoková choroba srdca
A39.8 Iná meningokoková infekcia
A39.9 Meningokoková infekcia, bližšie neurčená
A40.0 Sepsa, zapríčinená streptokokom zo skupiny A
A40.1 Sepsa, zapríčinená streptokokom zo skupiny B
A40.2 Sepsa, zapríčinená streptokokom zo skupiny D
A40.3 Sepsa, zapríčinená streptococcus pneumoniae
A40.8 Iná streptokoková sepsa
A40.9 Bližšie neurčená streptokoková sepsa
A41.0 Sepsa, zapríčinená staphylococcus aureus
A41.1 Sepsa, zapríčinená iným bližšie určeným stafylokokom
A41.2 Sepsa, zapríčinená bližšie neurčeným stafylokokom
A41.3 Sepsa, zapríčinená haemophilus influenzae
A41.4 Sepsa, zapríčinená anaeróbnou baktériou
A41.51 Sepsa, zapríčinená escherichia coli
A41.52 Sepsa, zapríčinená pseudomonádou
A41.58 Sepsa, zapríčinená inou gramnegatívnou baktériou
A41.8 Iná sepsa, bližšie určená
A41.9 Sepsa, bližšie neurčená
A42.0 Pľúcna aktinomykóza
A42.1 Brušná aktinomykóza
A42.2 Cervikofaciálna aktinomykóza
A42.7 Aktinomykotická sepsa
A42.8 Iná forma aktinomykózy
A42.9 Bližšie neurčená aktinomykóza
A43.0 Pľúcna nokardióza
A43.1 Kožná nokardióza
A43.8 Iná forma nokardiózy
A43.9 Bližšie neurčená nokardióza
A44.0 Systémová bartonelóza
A44.1 Kožná a mukokutánna bartonelóza
A44.8 Iná forma bartonelózy
A44.9 Bližšie neurčená bartonelóza
A46 Eryzipel (erysipelas, ruža)
A48.0 Plynová gangréna
A48.1 Legionelóza s pneumóniou
A48.2 Legionelóza bez pneumónie (Pontiacka horúčka)
A48.3 Syndróm toxického šoku
A48.4 Brazílska purpurová horúčka
A48.8 Iná bližšie určená baktériová choroba
A49.0 Stafylokoková infekcia na bližšie neurčenom mieste
A49.1 Streptokoková infekcia na bližšie neurčenom mieste
A49.2 Infekcia haemophilus influenzae na bližšie neurčenom mieste
A49.3 Mykoplazmová infekcia na bližšie neurčenom mieste
A49.8 Iná baktériová infekcia na bližšie neurčenom mieste
A49.9 Baktériová infekcia, bližšie neurčená
A50.0 Včasný vrodený syfilis s príznakmi
A50.1 Včasný vrodený syfilis, latentný
A50.2 Bližšie neurčený včasný vrodený syfilis
A50.3 Neskorá vrodená syfilitická okulopatia
A50.4 Neskorý vrodený neurosyfilis (juvenilný neurosyfilis)
A50.5 Iný neskorý vrodený syfilis s príznakmi
A50.6 Neskorý vrodený syfilis, latentný
A50.7 Neskorý vrodený syfilis, bližšie neurčený
A50.9 Bližšie neurčený vrodený syfilis
A51.0 Primárny genitálny syfilis
A51.1 Primárny análny syfilis
A51.2 Primárny syfilis na inom mieste
A51.3 Sekundárny syfilis kože a slizníc
A51.4 Iná forma sekundárneho syfilisu
A51.5 Latentný včasný syfilis
A51.9 Bližšie neurčený včasný syfilis
A52.0 Kardiovaskulárny syfilis
A52.1 Symptomatický neurosyfilis
A52.2 Neurosyfilis bez príznakov
A52.3 Bližšie neurčený neurosyfilis
A52.7 Iná forma neskorého syfilisu s príznakmi
A52.8 Latentný neskorý syfilis
A52.9 Bližšie neurčený neskorý syfilis
A53.0 Latentný syfilis, bližšie neurčený ako včasný alebo neskorý
A53.9 Syfilis, bližšie neurčený
A54.0 Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrových alebo predsieňových žliaz
A54.1 Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy s abscesom uretrových a predsieňových žliaz
A54.2 Gonokoková pelveoperitonitída a iná gonokoková močovopohlavná infekcia
A54.3 Gonokoková infekcia oka
A54.4 Gonokoková infekcia svalovo-kostrovej sústavy
A54.5 Gonokoková faryngitída
A54.6 Gonokoková infekcia anusu a rekta
A54.8 Iná gonokoková infekcia
A54.9 Bližšie neurčená gonokoková infekcia
A55 Lymphogranuloma inguinale (lymphogranuloma venereum), zapríčinený chlamýdiou
A56.0 Chlamýdiová infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy
A56.1 Chlamýdiová infekcia panvovej pobrušnice a močovopohlavných ústrojov
A56.2 Bližšie neurčená chlamýdiová infekcia močovopohlavnej sústavy
A56.3 Chlamýdiová infekcia anusu a rekta
A56.4 Chlamýdiová infekcia faryngu
A56.8 Pohlavne prenosná chlamýdiová infekcia na iných miestach
A57 Mäkký vred (ulcus molle)
A58 Granuloma venereum (inguinale)
A59.0 Urogenitálna trichomonadóza
A59.8 Trichomonadóza na iných miestach
A59.9 Bližšie neurčená trichomonadóza
A60.0 Infekcia genitálií a močovopohlavnej sústavy herpetickým vírusom
A60.1 Infekcia perianálnej kože a rekta, zapríčinená herpetickým vírusom
A60.9 Bližšie neurčená anogenitálna infekcia, zapríčinená herpetickým vírusom
A63.0 Anogenitálne (venerické) bradavice
A63.8 Iná prevažne pohlavne prenosná choroba, bližšie neurčená
A64 Pohlavne prenosná choroba, bližšie neurčená
A65 Nevenerický syfilis
A66.0 Primárna lézia pri frambézii
A66.1 Mnohopočetné papilómy a vlhká plazivá frambézia
A66.2 Iné počiatočné lézie kože pri frambézii
A66.3 Hyperkeratóza pri frambézii
A66.4 Gumy a vredy pri frambézii
A66.5 Gangóza
A66.6 Kostné a kĺbové lézie pri frambézii
A66.7 Iné prejavy frambézie
A66.8 Latentná frambézia
A66.9 Bližšie neurčená frambézia
A67.0 Pinta, primárne lézie
A67.1 Pinta, stredne pokročilé lézie
A67.2 Pinta, neskoré lézie
A67.3 Pinta, zmiešané lézie
A67.9 Bližšie neurčená pinta
A68.0 Návratná horúčka, prenášaná všami
A68.1 Návratná horúčka, prenášaná kliešťami
A68.9 Bližšie neurčená návratná horúčka
A69.0 Nekrotizujúca ulcerózna stomatitída
A69.1 Iná fusospirochetóza
A69.2 Lymská choroba
A69.8 Iná, bližšie neurčená infekcia, zapríčinená spirochétami
A69.9 Bližšie neurčená infekcia, zapríčinená spirochétami
A70 Infekcia, zapríčinená chlamydia psittaci
A71.0 Trachóm, začiatočné štádium
A71.1 Trachóm, aktívne štádium
A71.9 Bližšie neurčený trachóm
A74.0 Chlamýdiový zápal spojoviek
A74.8 Iná chlamýdiová choroba
A74.9 Bližšie neurčená chlamýdiová infekcia
A75.0 Škvrnitý týfus, prenášaný všami, zapríčinený rickettsia prowazeki
A75.1 Návratný škvrnitý týfus (Brillova choroba)
A75.2 Škvrnitý týfus, zapríčinený rickettsia typhi
A75.3 Škvrnitý týfus, zapríčinený rickettsia tsutsugamushi (rickettsia orientalis)
A75.9 Bližšie neurčený škvrnitý týfus
A77.0 Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia rickettsii
A77.1 Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia conorii
A77.2 Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia siberica
A77.3 Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia australis
A77.8 Iná škvrnitá horúčka
A77.9 Bližšie neurčená škvrnitá horúčka
A78 Q-horúčka
A79.0 Volynská (zákopová) horúčka
A79.1 Riketsiové kiahne, zapríčinené rickettsia akari
A79.8 Iná riketsióza, bližšie neurčená
A79.9 Riketsióza, bližšie neurčená
A80.0 Akútna paralytická poliomyelitída spojená s očkovaním
A80.1 Akútna paralytická poliomyelitída, zapríčinená importovaným divým vírusom
A80.2 Akútna paralytická poliomyelitída, zapríčinená domácim divým vírusom
A80.3 Iná a bližšie neurčená akútna paralytická poliomyelitída
A80.4 Akútna neparalytická poliomyelitída
A80.9 Bližšie neurčená akútna poliomyelitída
A81.0 Creutzfeldtova-Jakobova choroba
A81.1 Subakútna sklerotizujúca panencefalitída
A81.2 Progresívna multifokálna leukoencefalopatia
A81.8 Iná pomalá vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
A81.9 Bližšie neurčená pomalá vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
A82.0 Lesná besnota
A82.1 Besnota, mestská forma
A82.9 Bližšie neurčená besnota
A83.0 Japonská encefalitída
A83.1 Západná encefalitída koní
A83.2 Východná encefalitída koní
A83.3 Saintlouiská encefalitída
A83.4 Austrálska encefalitída
A83.5 Kalifornská encefalitída
A83.6 Encefalitída, zapríčinená vírusom rocio
A83.8 Iná vírusová encefalitída, prenášaná komármi
A83.9 Bližšie neurčená vírusová encefalitída, prenášaná komármi
A84.0 Kliešťová encefalitída Ďalekého východu (ruská jarno-letná encefalitída)
A84.1 Stredoeurópska kliešťová encefalitída
A84.8 Iná vírusová encefalitída, prenášaná kliešťami
A84.9 Bližšie neurčená vírusová encefalitída, prenášaná kliešťami
A85.0 Enterovírusová encefalitída (G05.1*)
A85.1 Adenovírusová encefalitída (G05.1*)
A85.2 Bližšie neurčená vírusová encefalitída, prenášaná článkonožcami
A85.8 Iná, bližšie určená vírusová encefalitída
A86 Bližšie neurčená vírusová encefalitída
A87.0 Enterovírusová meningitída (G02.0*)
A87.1 Adenovírusová meningitída (G02.0*)
A87.2 Lymfocytová choriomeningitída
A87.8 Iná vírusová meningitída
A87.9 Bližšie neurčená vírusová meningitída
A88.0 Enterovírusová exantémová horúčka (Bostonský exantém)
A88.1 Epidemické vertigo (ošiaľ)
A88.8 Iná, bližšie určená vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
A89 Bližšie neurčená vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
A90 Horúčka dengue (klasická dengue)
A91 Hemoragická horúčka dengue
A92.0 Vírusová choroba Chikungunya
A92.1 Horúčka O'nyong-nyong
A92.2 Venezuelská horúčka koní
A92.3 Vírusová infekcia Západného Nílu
A92.4 Riftská horúčka
A92.8 Iná, bližšie určená vírusová horúčka, prenášaná komármi
A92.9 Bližšie neurčená vírusová horúčka, prenášaná komármi
A93.0 Choroba, zapríčinená vírusom oropouche
A93.1 Horúčka papatači (prenášaná komármi phlebotomus papatasi)
A93.2 Koloradská kliešťová horúčka
A93.8 Iná, vírusová horúčka, prenášaná článkonožcami, bližšie určená
A94 Vírusová horúčka, prenášaná článkonožcami, bližšie neurčená
A95.0 Lesná žltá zimnica
A95.1 Mestská žltá zimnica
A95.9 Bližšie neurčená žltá zimnica
A96.0 Juninská hemoragická horúčka
A96.1 Hemoragická horúčka, zapríčinená vírusom machupo
A96.2 Horúčka Lassa
A96.8 Iná arenavírusová hemoragická horúčka
A96.9 Bližšie neurčená arenavírusová hemoragická horúčka
A98.0 Krymsko-konžská hemoragická horúčka
A98.1 Omská hemoragická horúčka
A98.2 Horúčka Kyasanurského lesa
A98.3 Choroba, zapríčinená marburským vírusom
A98.4 Choroba, zapríčinená vírusom ebola
A98.5 Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom
A98.8 Iná, bližšie určená vírusová hemoragická horúčka
A99 Bližšie neurčená vírusová hemoragická horúčka
B00.0 Herpetický ekzém (Kaposiho)
B00.1 Herpetická vezikulárna dermatitída
B00.2 Herpetická gingivostomatitída a tonzilofaryngitída
B00.3 Herpetická meningitída (G02.0*)
B00.4 Herpetická encefalitída (G05.1*)
B00.5 Očná infekcia, zapríčinená herpetickým vírusom
B00.7 Diseminovaná herpetická choroba
B00.8 Iná forma herpetickej infekcie
B00.9 Herpetická infekcia, bližšie neurčená
B01.0 Varicelová meningitída (G02.0*)
B01.1 Varicelová encefalitída (G05.1*)
B01.2 Varicelový zápal pľúc (J17.1*)
B01.8 Varicela s inými komplikáciami
B01.9 Varicela bez komplikácií
B02.0 Zosterová encefalitída (G05.1*)
B02.1 Zosterová meningitída (G02.0*)
B02.2 Zoster s iným postihnutím nervovej sústavy
B02.3 Zosterová choroba oka
B02.7 Diseminovaný zoster
B02.8 Zoster s inými komplikáciami
B02.9 Zoster bez komplikácií
B03 Kiahne (variola)
B04 Opičie kiahne
B05.0 Osýpky, komplikované encefalitídou (G05.1*)
B05.1 Osýpky, komplikované meningitídou (G05.1*)
B05.2 Osýpky, komplikované pneumóniou (J17.1*)
B05.3 Osýpky, komplikované zápalom stredného ucha (H67.1*)
B05.4 Osýpky s črevnými komplikáciami
B05.8 Osýpky s inými komplikáciami
B05.9 Osýpky bez komplikácií
B06.0 Ružienka s nervovými komplikáciami
B06.8 Ružienka s inými komplikáciami
B06.9 Ružienka bez komplikácií
B07 Vírusové bradavice (verrucae)
B08.0 Iné ortopoxvírusové infekcie
B08.1 Kontagiózne bradavice (Molluscum contagiosum)
B08.2 Exanthema subitum (šiesta choroba)
B08.3 Erythema infectiosum (piata choroba)
B08.4 Enterovírusová vezikulárna stomatitída s exantémom
B08.5 Enterovírusová vezikulárna faryngitída (herpangína)
B08.8 Iná vírusová infekcia charakterizovaná postihnutím kože a slizníc, bližšie určená
B09 Vírusová infekcia charakterizovaná postihnutím kože a slizníc, bližšie neurčená
B15.0 Hepatitída A s pečeňovou kómou
B15.9 Hepatitída A bez pečeňovej kómy
B16.0 Akútna hepatitída B s koinfekciou alebo superinfekciou vírusom hepatitídy D s pečeňovou kómou
B16.1 Akútna hepatitída B s koinfekciou alebo superinfekciou vírusom hepatitídy D bez pečeňovej kómy
B16.2 Akútna hepatitída B bez koinfekcie alebo superinfekcie vírusom hepatitídy D s pečeňovou kómou
B16.9 Akútna hepatitída B bez koinfekcie alebo superinfekcie vírusom hepatitídy D bez pečeňovej kómy
B17.0 Akútna superinfekcia vírusom hepatitídy D nosiča vírusu hepatitídy B
B17.1 Akútna hepatitída C
B17.2 Akútna hepatitída E
B17.8 Iná akútna vírusová hepatitída, bližšie určená
B17.9 Akútna vírusová hepatitída, bližšie neurčená
B18.0 Chronická hepatitída B s vírusom hepatitídy D
B18.1 Chronická hepatitída B bez vírusu hepatitídy D
B18.2 Chronická hepatitída C
B18.8 Iná chronická vírusová hepatitída
B18.9 Chronická vírusová hepatitída, bližšie neurčená
B19.0 Vírusová hepatitída s pečeňovou kómou, bližšie neurčená
B19.9 Vírusová hepatitída bez pečeňovej kómy, bližšie neurčená
B20.0 Choroba HIV vyúsťujúca do mykobakteriálnej infekcie
B20.1 Choroba HIV vyúsťujúca do iných bakteriálnych infekcií
B20.2 Choroba HIV vyúsťujúca do cytomegalovírusovej choroby
B20.3 Choroba HIV vyúsťujúca do iných vírusových infekcií
B20.4 Choroba HIV vyúsťujúca do kandidózy
B20.5 Choroba HIV vyúsťujúca do iných mykóz
B20.6 Choroba HIV vyúsťujúca do pneumocystovej pneumónie
B20.7 Choroba HIV vyúsťujúca do viacpočetných infekcií
B20.8 Choroba HIV vyúsťujúca do iných infekčných a parazitárnych chorôb
B20.9 Choroba HIV vyúsťujúca do infekčných alebo parazitárnych chorôb bližšie neurčených
B21.0 Choroba HIV vyúsťujúca do Kaposiho sarkómu
B21.1 Choroba HIV vyúsťujúca do Burkittovho lymfómu
B21.2 Choroba HIV vyúsťujúca do iných typov nehodgkinovho lymfómu
B21.3 Choroba HIV vyúsťujúca do iných zhubných nádorov lymfatického krvotvorného a príbuzného tkaniva
B21.7 Choroba HIV vyúsťujúca do viacpočetných zhubných nádorov
B21.8 Choroba HIV vyúsťujúca do iných zhubných nádorov
B21.9 Choroba HIV vyúsťujúca do zhubných nádorov bližšie neurčených
B22.0 Choroba HIV vyúsťujúca do encefalopatie
B22.1 Choroba HIV vyúsťujúca do lymfoidnej intersticiálnej pneumonitídy
B22.2 Choroba HIV vyúsťujúca do syndrómu celkového upadania
B22.7 Choroba HIV vyúsťujúca do rozličných chorôb zatriedených inde
B23.0 Syndróm akútnej infekcie HIV
B23.1 Choroba HIV vyúsťujúca do (pretrvávajúcej) generalizovanej lymfadenopatie
B23.2 Choroba HIV vyúsťujúca do hematologických a imunologických abnormalít nezatriedených inde
B23.8 Choroba HIV vedúca k iným bližšie určeným stavom
B24 Choroba HIV, bližšie neurčená
B25.0 Cytomegalovírusová pneumonitída (pneumónia) (J17.1*)
B25.1 Cytomegalovírusová hepatitída (K77.0*)
B25.2 Cytomegalovírusová pankreatitída K87.1*)
B25.80 Cytomegalovírusová infekcia tráviacej trubice
B25.88 Iná cytomegalovírusová choroba
B25.9 Cytomegalovírusová choroba, bližšie neurčená
B26.0 Parotitická orchitída (N51.1*)
B26.1 Parotitická meningitída (G02.0*)
B26.2 Parotitická encefalitída (G05.1*)
B26.3 Parotitická pankreatitída (K87.1*)
B26.8 Parotitída s inými komplikáciami
B26.9 Parotitída bez komplikácií
B27.0 Mononukleóza, zapríčinená gama-vírusom herpes simplex
B27.1 Cytomegalovírusová mononukleóza
B27.8 Iná infekčná mononukleóza
B27.9 Infekčná mononukleóza, bližšie neurčená
B30.0 Keratokonjunktivitída, zapríčinená adenovírusom (H19.2*)
B30.1 Konjunktivitída, zapríčinená adenovírusom (H13.1*)
B30.2 Vírusová faryngokonjunktivitída
B30.3 Akútna epidemická hemoragická konjunktivitída (enterovírusová) (H13.1*)
B30.8 Iná vírusová konjunktivitída (H13.1*)
B30.9 Vírusová konjunktivitída, bližšie neurčená
B33.0 Epidemická pleurodýnia
B33.1 Choroba Ross River
B33.2 Vírusová karditída
B33.3 Retrovírusová infekcia, nezatriedená inde
B33.4 Hantavírusový pulmonálny (kardiopulmonálny) syndróm (J17.1*)
B33.8 Iná vírusová choroba, bližšie určená
B34.0 Adenovírusová infekcia na neurčenom mieste
B34.1 Enterovírusová infekcia na neurčenom mieste
B34.2 Koronavírusová infekcia na neurčenom mieste
B34.3 Parvovírusová infekcia na neurčenom mieste
B34.4 Papovavírusová infekcia na neurčenom mieste
B34.8 Iná vírusová infekcia na neurčenom mieste
B34.9 Vírusová infekcia, bližšie neurčená
B35.0 Tinea barbae a tinea capitis
B35.1 Tinea unguium (nechtov)
B35.2 Tinea manuum
B35.3 Tinea pedis
B35.4 Tinea corporis
B35.5 Tinea imbricata
B35.6 Tinea cruris
B35.8 Iná dermatofytóza
B35.9 Dermatofytóza, bližšie neurčená
B36.0 Pityriasis versicolor
B36.1 Tinea nigra
B36.2 Biela piedra (piedra alba)
B36.3 Čierna piedra (piedra nigra)
B36.8 Iná povrchová mykóza, bližšie určená
B36.9 Povrchová mykóza, bližšie neurčená
B37.0 Kandidová stomatitída
B37.1 Pľúcna kandidóza
B37.2 Kandidóza kože a nechtov
B37.3 Kandidóza vulvy a vagíny (N77.1*)
B37.4 Kandidóza iných častí močovopohlavného systému
B37.5 Kandidová meningitída (G02.1*)
B37.6 Kandidová endokarditída (I39.8*)
B37.7 Kandidová sepsa
B37.81 Kandidová ezofagitída
B37.88 Kandidóza na iných miestach
B37.9 Kandidóza, bližšie neurčená
B38.0 Akútna kokcidioidomykóza pľúc
B38.1 Chronická kokcidioidomykóza pľúc
B38.2 Kokcidioidomykóza pľúc, bližšie neurčená
B38.3 Kokcidioidomykóza kože
B38.4 Kokcidioidomykotická meningitída (G02.1*)
B38.7 Diseminovaná kokcidioidomykóza
B38.8 Iná forma kokcidioidomykózy
B38.9 Kokcidioidomykóza, bližšie neurčená
B39.0 Akútna histoplazmóza pľúc (histoplasma capsulatum)
B39.1 Chronická histoplazmóza pľúc (histoplasma capsulatum)
B39.2 Histoplazmóza pľúc (histoplasma capsulatum), bližšie neurčená
B39.3 Diseminovaná histoplazmóza (histoplasma capsulatum)
B39.4 Histoplazmóza (Histoplasma capsulatum), bližšie neurčená
B39.5 Histoplazmóza Dubois (Histoplasma duboisii)
B39.9 Histoplazmóza, bližšie neurčená
B40.0 Akútna blastomykóza pľúc
B40.1 Chronická blastomykóza pľúc
B40.2 Blastomykóza pľúc, bližšie neurčená
B40.3 Blastomykóza kože
B40.7 Diseminovaná blastomykóza
B40.8 Iná forma blastomykózy
B40.9 Blastomykóza, bližšie neurčená
B41.0 Parakokcidioidomykóza pľúc
B41.7 Diseminovaná parakokcidioidomykóza
B41.8 Iná forma parakokcidioidomykózy
B41.9 Parakokcidioidomykóza, bližšie neurčená
B42.0 Sporotrichóza pľúc
B42.1 Lymfokutánna sporotrichóza
B42.7 Diseminovaná sporotrichóza
B42.8 Iná forma sporotrichózy
B42.9 Sporotrichóza, bližšie neurčená
B43.0 Kožná chromomykóza
B43.1 Chromomykotický (feomykotický) mozgový absces
B43.2 Podkožný chromomykotický (feomykotický) absces a cysta
B43.8 Iná forma chromomykózy
B43.9 Chromomykóza, bližšie neurčená
B44.0 Invazívna aspergilóza pľúc
B44.1 Iná aspergilóza pľúc
B44.2 Aspergilóza tonzíl
B44.7 Diseminovaná aspergilóza
B44.8 Iná forma aspergilózy
B44.9 Aspergilóza, bližšie neurčená
B45.0 Kryptokokóza pľúc
B45.1 Kryptokokóza mozgu
B45.2 Kryptokokóza kože
B45.3 Kryptokokóza kostí
B45.7 Diseminovaná kryptokokóza
B45.8 Iná forma kryptokokózy
B45.9 Kryptokokóza, bližšie neurčená
B46.0 Mukormykóza pľúc
B46.1 Rinocerebrálna mukormykóza
B46.2 Mukormykóza tráviacej trubice
B46.3 Mukormykóza kože
B46.4 Diseminovaná mukormykóza
B46.5 Mukormykóza, bližšie neurčená
B46.8 Iná zygomykóza
B46.9 Zygomykóza, bližšie neurčená
B47.0 Eumycetóm
B47.1 Aktinomycetóm
B47.9 Mycetóm, bližšie neurčený
B48.0 Lobomykóza
B48.1 Rinosporidióza
B48.2 Allescherióza
B48.3 Geotrichóza
B48.4 Penicilóza
B48.7 Mykóza, zapríčinená oportunistickým patogénom
B48.8 Iná mykóza, bližšie určená
B49 Mykóza, bližšie neurčená
B50.0 Malária, zapríčinená plasmodium falciparum s mozgovými komplikáciami
B50.8 Iná ťažká a komplikovaná malária, zapríčinená plasmodium falciparum
B50.9 Bližšie neurčená malária, zapríčinená plasmodium falciparum
B51.0 Malária, zapríčinená plasmodium vivax s ruptúrou sleziny
B51.8 Malária, zapríčinená plasmodium vivax s inými komplikáciami
B51.9 Malária, zapríčinená plasmodium vivax bez komplikácií
B52.0 Malária, zapríčinená plasmodium malariae s nefropatiou
B52.8 Malária, zapríčinená plasmodium malariae s inými komplikáciami
B52.9 Malária, zapríčinená plasmodium malariae bez komplikácií
B53.0 Malária, zapríčinená plasmodium ovale
B53.1 Malária, zapríčinená opičími plazmódiami
B53.8 Iná parazitologicky potvrdená malária, nezatriedená inde
B54 Malária, bližšie neurčená
B55.0 Viscerálna leišmanióza
B55.1 Kožná leišmanióza
B55.2 Leišmanióza kože a slizníc (mukokutánna)
B55.9 Bližšie neurčená leišmanióza
B56.0 Gambijská trypanozomóza
B56.1 Rodézska trypanozomóza
B56.9 Africká trypanozomóza, bližšie neurčená
B57.0 Akútna Chagasova choroba s postihnutím srdca (I41.2*, I98.1*)
B57.1 Akútna Chagasova choroba bez postihnutia srdca
B57.2 Chagasova choroba (chronická) s postihnutím srdca
B57.3 Chagasova choroba (chronická) s postihnutím tráviacej sústavy
B57.4 Chagasova choroba (chronická) s postihnutím nervovej sústavy
B57.5 Chagasova choroba (chronická) s postihnutím iných ústrojov
B58.0 Toxoplazmová okulopatia
B58.1 Toxoplazmová hepatitída (K77.0*)
B58.2 Toxoplazmová meningoencefalitída (G05.2*)
B58.3 Toxoplazmóza pľúc (J17.3*)
B58.8 Toxoplazmóza s postihnutím iných orgánov
B58.9 Toxoplazmóza, bližšie neurčená
B59 Pneumocystóza (J17.3*)
B60.0 Babezióza
B60.1 Akantamebóza
B60.2 Naeglerióza
B60.8 Iná bližšie určená protozoárna choroba
B64 Protozoárna choroba, bližšie neurčená
B65.0 Schistozomóza, zapríčinená schistosoma haematobium (schistozomóza močových ciest)
B65.1 Schistozomóza, zapríčinená schistosoma mansoni (črevná schistozomóza)
B65.2 Schistozomóza, zapríčinená schistosoma japonicum
B65.3 Cerkáriová dermatitída
B65.8 Iné schistozomózy
B65.9 Schistozomóza, bližšie neurčená
B66.0 Opistorchóza
B66.1 Klonorchóza
B66.2 Dikrocelióza
B66.3 Fasciolóza
B66.4 Paragonimóza
B66.5 Fasciolopsóza
B66.8 Iná infekcia motolicou, bližšie určená
B66.9 Infekcia motolicou, bližšie neurčená
B67.0 Cystická echinokokóza pečene (hydatidóza) (echinococcus granulosus)
B67.1 Cystická echinokokóza pľúc (echinococcus granulosus)
B67.2 Cystická echinokokóza kostí (echinococcus granulosus)
B67.3 Cystická echinokokóza (echinococcus granulosus) na viacerých a na iných miestach
B67.4 Cystická echinokokóza (echinococcus granulosus), bližšie neurčená
B67.5 Alveolová echinokokóza pečene (echinococcus multilocularis)
B67.6 Alveolová echinokokóza (echinococcus multilocularis) na iných a na viacerých miestach
B67.7 Alveolová echinokokóza (echinococcus multilocularis), bližšie neurčená
B67.8 Echinokokóza pečene, bližšie neurčená
B67.9 Iná a bližšie neurčená echinokokóza
B68.0 Tenióza, zapríčinená taenia solium
B68.1 Tenióza, zapríčinená taenia saginata
B68.9 Tenióza
B69.0 Cysticerkóza centrálnej nervovej sústavy
B69.1 Cysticerkóza oka
B69.8 Cysticerkóza na iných miestach
B69.9 Cysticerkóza, bližšie neurčená
B70.0 Difylobotrióza
B70.1 Sparganóza
B71.0 Hymenolepóza
B71.1 Dipylidióza
B71.8 Iná infekcia plochými červami, bližšie určená
B71.9 Infekcia plochými červami, bližšie neurčená
B72 Drakunkulóza
B73 Onchocerkóza
B74.0 Filarióza, zapríčinená wuchereria bancrofti
B74.1 Filarióza, zapríčinená brugia malayi
B74.2 Filarióza, zapríčinená brugia timori
B74.3 Loióza
B74.4 Mansonelóza
B74.8 Iná filarióza
B74.9 Filarióza, bližšie neurčená
B75 Trichinelóza
B76.0 Ankylostomiáza
B76.1 Nekatoróza
B76.8 Iná infekcia ankylostómami
B76.9 Ankylostomatóza, bližšie neurčená
B77.0 Askaridóza s črevnými komplikáciami
B77.8 Askaridóza s inými komplikáciami
B77.9 Askaridóza, bližšie neurčená
B78.0 Črevná strongyloidóza
B78.1 Kožná strongyloidóza
B78.7 Diseminovaná strongyloidóza
B78.9 Strongyloidóza, bližšie neurčená
B79 Trichuridóza
B80 Enterobióza (mrle)
B81.0 Anisakidóza
B81.1 Črevná kapilarióza
B81.2 Trichostrongylóza
B81.3 Črevná angiostrongylóza
B81.4 Zmiešaná črevná helmintóza
B81.8 Iná črevná helmintóza, bližšie určená
B82.0 Črevná helmintóza, bližšie neurčená
B82.9 Črevná parazitóza, bližšie neurčená
B83.0 Viscerálna larva migrans
B83.1 Gnatostomatóza
B83.2 Angiostrongylóza, zapríčinená parastrongylus cantonensis
B83.3 Syngamidóza
B83.4 Vnútorná hirudinóza
B83.8 Iná helmintóza, bližšie určená
B83.9 Helmintóza, bližšie neurčená
B85.0 Zavšivenie, zapríčinené pediculus humanus capitis
B85.1 Zavšivenie, zapríčinené pediculus humanus corporis
B85.2 Zavšivenie, bližšie neurčené
B85.3 Ftirióza
B85.4 Zmiešané zavšivenie a ftirióza
B86 Svrab (scabies)
B87.0 Myiáza kože
B87.1 Myiáza rany
B87.2 Myiáza oka
B87.3 Myiáza nosohltana
B87.4 Myiáza ucha
B87.8 Myiáza na iných miestach
B87.9 Myiáza, bližšie neurčená
B88.0 Iná akarióza
B88.1 Tungóza (zamorenie pieskovou blchou)
B88.2 Iné zamorenie článkonožcami
B88.3 Vonkajšia hirudinóza
B88.8 Iné zamorenie, bližšie určené
B88.9 Zamorenie, bližšie neurčené
B89 Parazitová choroba, bližšie neurčená
B90.0 Následky tuberkulózy centrálnej nervovej sústavy
B90.1 Následky tuberkulózy močovopohlavnej sústavy
B90.2 Následky tuberkulózy kostí a kĺbov
B90.8 Následky tuberkulózy iných orgánov
B90.9 Následky respiračnej a bližšie neurčenej tuberkulózy
B91 Následky poliomyelitídy
B92 Následky lepry
B94.0 Následky trachómu
B94.1 Následky vírusovej encefalitídy
B94.2 Následky vírusovej hepatitídy
B94.8 Následky iných bližšie určených infekčných a parazitových chorôb
B94.9 Následky bližšie neurčených infekčných alebo parazitových chorôb
B95.0 Streptokok skupiny A ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.1 Streptokok skupiny B ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.2 Streptokok skupiny D ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.3 Streptococcus pneumoniae (pneumokok) ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.41 Streptokok skupiny C ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.42 Streptokok skupiny G ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.48 Iný bližšie určený streptokok ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.5 Bližšie neurčený streptokok ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.6 Staphylococcus aureus ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.7 Iný stafylokok ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.8 Stafylokok, bližšie neurčený, ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.90 Iný bližšie určený grampozitívny aeróbny mikroorganizmus ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.91 Iný bližšie určený grampozitívny aeróbny nesporulujúci mikroorganizmus ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.0 Mykoplazma a ureaplazma ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.1 Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.2 Escherichia coli a iné enterobacteriaceae ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.3 Haemophilus influenzae a moraxella ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.4 Proteus (mirabilis) (morganii) ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) a iná nefermentujúca baktéria ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.6 Bacteroides fragilis a iná gramnegatívna anaeróbna baktéria ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.7 Clostridium perfringens a iná grampozitívna sporulujúca anaeróbna baktéria ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.8 Iná bližšie určená baktéria ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.0 Adenovírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.1 Enterovírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.2 Koronavírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.3 Retrovírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.4 Respiračný syncyciálny vírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.5 Reovírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.6 Parvovírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.7 Papilomavírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.8 Iný vírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B98.0 Helicobacter pylori ako príčina chorôb zatriedených inde
B98.1 Vibrio vulnificus ako príčina chorôb zatriedených inde
B99 Iná a bližšie neurčená infekčná choroba
C00.0 Zhubný nádor vonkajšej hornej pery
C00.1 Zhubný nádor vonkajšej dolnej pery
C00.2 Zhubný nádor vonkajšej pery, bližšie neurčený
C00.3 Zhubný nádor vnútornej strany hornej pery
C00.4 Zhubný nádor vnútornej strany dolnej pery
C00.5 Zhubný nádor vnútornej strany pery, bližšie neurčený
C00.6 Zhubný nádor spojky (komisúry) perí
C00.8 Zhubný nádor pery, postihujúci viaceré oblasti
C00.9 Zhubný nádor pery, bližšie neurčený
C01 Zhubný nádor koreňa jazyka
C02.0 Zhubný nádor hornej (dorzálnej) časti jazyka
C02.1 Zhubný nádor okraja jazyka
C02.2 Zhubný nádor dolnej (ventrálnej) časti jazyka
C02.3 Zhubný nádor predných dvoch tretín jazyka, neurčená časť
C02.4 Zhubný nádor jazykovej mandle (tonzily)
C02.8 Zhubný nádor jazyka, postihujúci viaceré oblasti
C02.9 Zhubný nádor jazyka, bližšie neurčený
C03.0 Zhubný nádor ďasna hornej čeľuste
C03.1 Zhubný nádor ďasna dolnej čeľuste (sánky)
C03.9 Zhubný nádor ďasna, bližšie neurčený
C04.0 Zhubný nádor prednej časti ústnej spodiny
C04.1 Zhubný nádor bočnej časti ústnej spodiny
C04.8 Zhubný nádor ústnej spodiny, postihujúci viaceré oblasti
C04.9 Zhubný nádor ústnej spodiny, bližšie neurčený
C05.0 Zhubný nádor tvrdého podnebia
C05.1 Zhubný nádor mäkkého podnebia
C05.2 Zhubný nádor uvuly
C05.8 Zhubný nádor podnebia, postihujúci viaceré oblasti
C05.9 Zhubný nádor podnebia, bližšie neurčený
C06.0 Zhubný nádor sliznice líca
C06.1 Zhubný nádor vestibulum oris
C06.2 Zhubný nádor retromolárnej časti úst
C06.8 Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí úst, postihujúci viaceré oblasti
C06.9 Zhubný nádor úst, bližšie neurčený
C07 Zhubný nádor príušnej žľazy (glandula parotis)
C08.0 Zhubný nádor submandibulárnej slinnej žľazy
C08.1 Zhubný nádor sublingválnej slinnej žľazy
C08.8 Zhubný nádor veľkých slinných žliaz, postihujúci viaceré oblasti
C08.9 Zhubný nádor veľkej slinnej žľazy, bližšie neurčený
C09.0 Zhubný nádor fossa tonsillaris (sinus tonsillaris)
C09.1 Zhubný nádor podnebného oblúka (predná časť) (zadná časť)
C09.8 Zhubný nádor mandle, postihujúci viaceré oblasti
C09.9 Zhubný nádor mandle, bližšie neurčený
C10.0 Zhubný nádor vallecula epiglottica
C10.1 Zhubný nádor prednej plochy epiglottis
C10.2 Zhubný nádor bočnej steny orofaryngu
C10.3 Zhubný nádor zadnej steny orofaryngu
C10.4 Zhubný nádor branchiálneho rázštepu
C10.8 Zhubný nádor orofaryngu, postihujúci viaceré oblasti
C10.9 Zhubný nádor orofaryngu, bližšie neurčený
C11.0 Zhubný nádor hornej steny nosohltana
C11.1 Zhubný nádor zadnej steny nosohltana
C11.2 Zhubný nádor bočnej steny nosohltana
C11.3 Zhubný nádor prednej steny nosohltana
C11.8 Zhubný nádor nosohltana, postihujúci viaceré oblasti
C11.9 Zhubný nádor nosohltana, bližšie neurčený
C12 Zhubný nádor recessus piriformis
C13.0 Zhubný nádor regio postcricoidea
C13.1 Zhubný nádor hypofaryngovej strany aryepiglotickej krkvy
C13.2 Zhubný nádor zadnej steny hypofaryngu
C13.8 Zhubný nádor hypofaryngu, postihujúci viaceré oblasti
C13.9 Zhubný nádor hypofaryngu, bližšie neurčený
C14.0 Zhubný nádor hltana, bližšie neurčený
C14.1 Zhubný nádor iných lokalizácií v oblasti pery, ústnej dutiny a hltana-Laryngofarynx
C14.2 Zhubný nádor Waldeyerovho lymfatického okruhu
C14.8 Zhubný nádor pery, ústnej dutiny a hltana, postihujúci viaceré oblasti
C15.0 Zhubný nádor krčnej časti pažeráka
C15.1 Zhubný nádor hrudníkovej časti pažeráka
C15.2 Zhubný nádor brušnej časti pažeráka
C15.3 Zhubný nádor hornej tretiny pažeráka
C15.4 Zhubný nádor strednej tretiny pažeráka
C15.5 Zhubný nádor dolnej tretiny pažeráka
C15.8 Zhubný nádor pažeráka, postihujúci viaceré oblasti
C15.9 Zhubný nádor pažeráka, bližšie neurčený
C16.0 Zhubný nádor kardie
C16.1 Zhubný nádor fundu žalúdka
C16.2 Zhubný nádor tela žalúdka
C16.3 Zhubný nádor antra pyloru
C16.4 Zhubný nádor pyloru
C16.5 Zhubný nádor malej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený
C16.6 Zhubný nádor veľkej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený
C16.8 Zhubný nádor žalúdka, postihujúci viaceré oblasti
C16.9 Zhubný nádor žalúdka, bližšie neurčený
C17.0 Zhubný nádor dvanástnika
C17.1 Zhubný nádor jejúna
C17.2 Zhubný nádor ilea
C17.3 Zhubný nádor Meckelovho divertikula
C17.8 Zhubný nádor tenkého čreva, postihujúci viaceré oblasti
C17.9 Zhubný nádor tenkého čreva, bližšie neurčený
C18.0 Zhubný nádor slepého čreva (colon caecum)
C18.1 Zhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva (appendix vermicularis)
C18.2 Zhubný nádor colon ascendens
C18.3 Zhubný nádor pečeňového ohybu hrubého čreva
C18.4 Zhubný nádor priečneho hrubého čreva (colon transversum)
C18.5 Zhubný nádor slezinového ohybu hrubého čreva
C18.6 Zhubný nádor colon descendens
C18.7 Zhubný nádor colon sigmoideum
C18.8 Zhubný nádor hrubého čreva, postihujúci viaceré oblasti
C18.9 Zhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený
C19 Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva
C20 Zhubný nádor konečníka (rekta)
C21.0 Zhubný nádor anusu, bližšie neurčený
C21.1 Zhubný nádor análneho kanála
C21.2 Zhubný nádor kloakovej oblasti
C21.8 Zhubný nádor rekta, anusu a análneho kanála, postihujúci viaceré oblasti
C22.0 Hepatocelulárny karcinóm
C22.1 Karcinóm intrahepatálnych žlčových ciest
C22.2 Hepatoblastóm
C22.3 Angiosarkóm pečene
C22.4 Iný sarkóm pečene
C22.7 Iný karcinóm pečene, bližšie určený
C22.9 Zhubný nádor pečene, bližšie neurčený
C23 Zhubný nádor žlčníka
C24.0 Zhubný nádor mimopečeňových žlčových ciest
C24.1 Zhubný nádor ampulla Vateri
C24.8 Zhubný nádor žlčových ciest, postihujúci viaceré oblasti
C24.9 Zhubný nádor žlčových ciest, bližšie neurčený
C25.0 Zhubný nádor hlavy podžalúdkovej žľazy
C25.1 Zhubný nádor tela podžalúdkovej žľazy
C25.2 Zhubný nádor chvosta podžalúdkovej žľazy
C25.3 Zhubný nádor ductus pancreaticus
C25.4 Zhubný nádor endokrinnej časti podžalúdkovej žľazy
C25.7 Zhubný nádor iných častí podžalúdkovej žľazy
C25.8 Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, postihujúci viaceré oblasti
C25.9 Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčený
C26.0 Zhubný nádor tráviacej trubice, bližšie neurčený
C26.1 Zhubný nádor sleziny
C26.8 Zhubný nádor tráviacej sústavy, postihujúci viaceré oblasti
C26.9 Zhubný nádor na nepresne určenom mieste tráviacej sústavy
C30.0 Zhubný nádor nosovej dutiny
C30.1 Zhubný nádor stredného ucha
C31.0 Zhubný nádor čeľustnej dutiny (sinus maxillaris)
C31.1 Zhubný nádor čuchovej dutiny (sinus ethmoidalis)
C31.2 Zhubný nádor čelovej dutiny (sinus frontalis)
C31.3 Zhubný nádor dutiny klinovej kosti (sinus sphenoidalis)
C31.8 Zhubný nádor prinosovej dutiny, postihujúci viaceré oblasti
C31.9 Zhubný nádor bližšie neurčenej prinosovej dutiny
C32.0 Zhubný nádor hlasivky (glottis)
C32.1 Zhubný nádor supraglottis
C32.2 Zhubný nádor subglottis
C32.3 Zhubný nádor hrtanovej chrupky
C32.8 Zhubný nádor hrtana, postihujúci viaceré oblasti
C32.9 Zhubný nádor hrtana, bližšie neurčený
C33 Zhubný nádor priedušnice
C34.0 Zhubný nádor hlavnej priedušky (bronchu)
C34.1 Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v hornom laloku
C34.2 Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v strednom laloku
C34.3 Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v dolnom laloku
C34.8 Zhubný nádor priedušky alebo pľúc, postihujúci viaceré oblasti
C34.9 Zhubný nádor priedušky alebo pľúc, bližšie neurčený
C37 Zhubný nádor týmusu
C38.0 Zhubný nádor srdca
C38.1 Zhubný nádor predného medzihrudia
C38.2 Zhubný nádor zadného medzihrudia
C38.3 Zhubný nádor medzihrudia, bližšie neurčený
C38.4 Zhubný nádor pohrudnice
C38.8 Zhubný nádor srdca, medzihrudia a pohrudnice, postihujúci viaceré oblasti
C39.0 Zhubný nádor horných dýchacích ciest, bližšie neurčený
C39.8 Zhubný nádor dýchacích a vnútrohrudníkových ústrojov, postihujúci viaceré oblasti
C39.9 Zhubný nádor na nepresne určených miestach dýchacej sústavy
C40.0 Zhubný nádor lopatky a dlhých kostí hornej končatiny
C40.1 Zhubný nádor krátkych kostí hornej končatiny
C40.2 Zhubný nádor dlhých kostí dolnej končatiny
C40.3 Zhubný nádor krátkych kostí dolnej končatiny
C40.8 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín, postihujúci viaceré oblasti
C40.9 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatiny, bližšie neurčený
C41.01 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky v kraniofaciálnej oblasti
C41.02 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky v maxilofaciálnej oblasti
C41.1 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky dolnej čeľuste (sánky)
C41.2 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky chrbtice
C41.30 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky rebra
C41.31 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky hrudnej kosti
C41.32 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky kľúčovej kosti
C41.4 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky panvovej kosti, krížovej kosti (os sacrum) a kostrče
C41.8 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, postihujúci viaceré oblasti
C41.9 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, bližšie neurčený
C43.0 Malígny melanóm pery
C43.1 Malígny melanóm očného viečka (mihalnice) vrátane očného kútika
C43.2 Malígny melanóm ucha a vonkajšieho zvukovodu
C43.3 Malígny melanóm inej a bližšie neurčenej časti tváre
C43.4 Malígny melanóm vlasatej časti hlavy a krku
C43.5 Malígny melanóm trupu
C43.6 Malígny melanóm hornej končatiny vrátane pleca
C43.7 Malígny melanóm dolnej končatiny vrátane bedra
C43.8 Malígny melanóm, postihujúci viaceré oblasti
C43.9 Malígny melanóm kože, bližšie neurčený
C44.0 Iný zhubný nádor kože na perách
C44.1 Iný zhubný nádor kože očného viečka (mihalnice) vrátane očného kútika
C44.2 Iný zhubný nádor kože ucha a vonkajšieho zvukovodu
C44.3 Iný zhubný nádor kože iných a bližšie neurčených častí tváre
C44.4 Iný zhubný nádor kože vlasatej časti hlavy a krku
C44.5 Iný zhubný nádor kože trupu
C44.6 Zhubný nádor kože hornej končatiny vrátane pleca
C44.7 Zhubný nádor kože dolnej končatiny vrátane bedra
C44.8 Zhubný nádor kože, postihujúci viaceré oblasti
C44.9 Zhubný nádor kože, bližšie neurčený
C45.0 Mezotelióm pohrudnice
C45.1 Mezotelióm pobrušnice
C45.2 Mezotelióm osrdcovníka
C45.7 Mezotelióm na inom mieste
C45.9 Mezotelióm, bližšie neurčený
C46.0 Kaposiho sarkóm kože
C46.1 Kaposiho sarkóm mäkkého tkaniva
C46.2 Kaposiho sarkóm podnebia
C46.3 Kaposiho sarkóm lymfatických uzlín
C46.7 Kaposiho sarkóm na iných miestach
C46.8 Kaposiho sarkóm viacerých orgánov
C46.9 Kaposiho sarkóm, bližšie neurčený
C47.0 Zhubný nádor periférnych nervov hlavy, tváre a krku
C47.1 Zhubný nádor periférnych nervov hornej končatiny vrátane pleca
C47.2 Zhubný nádor periférnych nervov dolnej končatiny vrátane bedra
C47.3 Zhubný nádor periférnych nervov hrudníka
C47.4 Zhubný nádor periférnych nervov brucha
C47.5 Zhubný nádor periférnych nervov panvy
C47.6 Zhubný nádor periférnych nervov trupu, bližšie neurčený
C47.8 Zhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy, postihujúci viaceré oblasti
C47.9 Zhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy, bližšie neurčený
C48.0 Zhubný nádor retroperitonea
C48.1 Zhubný nádor pobrušnice v bližšie určenej časti
C48.2 Zhubný nádor pobrušnice, bližšie neurčený
C48.8 Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice, postihujúci viaceré oblasti
C49.0 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hlavy, tváre a krku
C49.1 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hornej končatiny vrátane pleca
C49.2 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva dolnej končatiny vrátane bedra
C49.3 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hrudníka
C49.4 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha
C49.5 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva malej panvy
C49.6 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva trupu, bližšie neurčený
C49.8 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva, postihujúci viaceré oblasti
C49.9 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva, bližšie neurčený
C50.0 Zhubný nádor prsníkovej bradavky a dvorčeka
C50.1 Zhubný nádor strednej časti prsníka
C50.2 Zhubný nádor horného vnútorného kvadrantu prsníka
C50.3 Zhubný nádor dolného vnútorného kvadrantu prsníka
C50.4 Zhubný nádor horného vonkajšieho kvadrantu prsníka
C50.5 Zhubný nádor dolného vonkajšieho kvadrantu prsníka
C50.6 Zhubný nádor axilárnej časti prsníka
C50.8 Zhubný nádor prsníka, postihujúci viaceré oblasti
C50.9 Zhubný nádor prsníka, bližšie neurčený
C51.0 Zhubný nádor veľkého pysku
C51.1 Zhubný nádor malého pysku
C51.2 Zhubný nádor klitorisu
C51.8 Zhubný nádor vulvy, postihujúci viaceré oblasti
C51.9 Zhubný nádor vulvy, bližšie neurčený
C52 Zhubný nádor pošvy
C53.0 Zhubný nádor endocervixu maternice
C53.1 Zhubný nádor exocervixu maternice
C53.8 Zhubný nádor krčka maternice, postihujúci viaceré oblasti
C53.9 Zhubný nádor krčka maternice, bližšie neurčený
C54.0 Zhubný nádor istmu maternice
C54.1 Zhubný nádor endometria
C54.2 Zhubný nádor myometria
C54.3 Zhubný nádor dna maternice
C54.8 Zhubný nádor tela maternice, postihujúci viaceré oblasti
C54.9 Zhubný nádor tela maternice, bližšie neurčený
C55 Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice
C56 Zhubný nádor vaječníka
C57.0 Zhubný nádor vajíčkovodu
C57.1 Zhubný nádor širokého väzu maternice (lig. latum uteri)
C57.2 Zhubný nádor okrúhleho väzu maternice (lig. teres uteri)
C57.3 Zhubný nádor parametria
C57.4 Zhubný nádor adnexov maternice, bližšie neurčený
C57.7 Zhubný nádor iných ženských pohlavných ústrojov, bližšie určených
C57.8 Zhubný nádor ženských pohlavných ústrojov, postihujúci viaceré oblasti
C57.9 Zhubný nádor ženského pohlavného ústroja, bližšie neurčeného
C58 Zhubný nádor placenty (postieľky)
C60.0 Zhubný nádor prepucia (preaputium penis)
C60.1 Zhubný nádo žaluďa penisu
C60.2 Zhubný nádor tela penisu
C60.8 Zhubný nádor penisu, postihujúci viaceré oblasti
C60.9 Zhubný nádor penisu, bližšie neurčený
C61 Zhubný nádor predstojnice (prostaty)
C62.0 Zhubný nádor nezostúpeného semenníka
C62.1 Zhubný nádor zostúpeného semenníka
C62.9 Zhubný nádor semenníka, bližšie neurčený
C63.0 Zhubný nádor nadsemenníka (epidydimis)
C63.1 Zhubný nádor semenného povrazca (funiculus spermaticus)
C63.2 Zhubný nádor mieška (skróta)
C63.7 Zhubný nádor iných mužských pohlavných ústrojov, bližšie určených
C63.8 Zhubný nádor mužských pohlavných ústrojov, postihujúci viaceré oblasti
C63.9 Zhubný nádor mužských pohlavných ústrojov, bližšie neurčený
C64 Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky
C65 Zhubný nádor obličkovej panvičky
C66 Zhubný nádor močovodu
C67.0 Zhubný nádor trojuholníka močového mechúra (trigonum vesicae urinariae)
C67.1 Zhubný nádor klenby močového mechúra
C67.2 Zhubný nádor bočnej steny močového mechúra
C67.3 Zhubný nádor prednej steny močového mechúra
C67.4 Zhubný nádor zadnej steny močového mechúra
C67.5 Zhubný nádor krčka močového mechúra
C67.6 Zhubný nádor ústia močovodu
C67.7 Zhubný nádor urachu
C67.8 Zhubný nádor močového mechúra, postihujúci viaceré oblasti
C67.9 Zhubný nádor močového mechúra, bližšie neurčený
C68.0 Zhubný nádor močovej rúry
C68.1 Zhubný nádor parauretrálnej žľazy
C68.8 Zhubný nádor, lézia presahujúca močové ústroje
C68.9 Zhubný nádor bližšie neurčených močových ústrojov
C69.0 Zhubný nádor spojovky
C69.1 Zhubný nádor rohovky
C69.2 Zhubný nádor sietnice
C69.3 Zhubný nádor cievovky
C69.4 Zhubný nádor vráskovca
C69.5 Zhubný nádor slznej žľazy a nosovoslzného kanála
C69.6 Zhubný nádor očnice
C69.8 Zhubný nádor oka a očných adnexov, postihujúci viaceré oblasti
C69.9 Zhubný nádor oka, bližšie neurčený
C70.0 Zhubný nádor mozgových plien
C70.1 Zhubný nádor miechových plien
C70.9 Zhubný nádor pleny, bližšie neurčený
C71.0 Zhubný nádor mozgu okrem lalokov a komôr
C71.1 Zhubný nádor čelového laloka
C71.2 Zhubný nádor spánkového laloka
C71.3 Zhubný nádor temenného laloka
C71.4 Zhubný nádor záhlavového laloka
C71.5 Zhubný nádor mozgovej komory
C71.6 Zhubný nádor mozočka
C71.7 Zhubný nádor mozgového kmeňa
C71.8 Zhubný nádor mozgu, postihujúci viaceré oblasti
C71.9 Zhubný nádor mozgu, bližšie neurčený
C72.0 Zhubný nádor miechy
C72.1 Zhubný nádor cauda equina
C72.2 Zhubný nádor čuchového nervu
C72.3 Zhubný nádor zrakového nervu
C72.4 Zhubný nádor sluchového nervu
C72.5 Zhubný nádor iných a bližšie neurčených hlavovových nervov
C72.8 Zhubný nádor, lézia presahujúca mozog a iné časti centrálnej nervovej sústavy
C72.9 Zhubný nádor centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčený
C73 Zhubný nádor štítnej žľazy
C74.0 Zhubný nádor kôry nadobličky
C74.1 Zhubný nádor drene nadobličky
C74.9 Zhubný nádor nadobličky, bližšie neurčený
C75.0 Zhubný nádor prištítnej žľazy
C75.1 Zhubný nádor podmozgovej žľazy (hypofýzy)
C75.2 Zhubný nádor kraniofaryngového vývodu
C75.3 Zhubný nádor šuškovitého telieska (glandula pinealis)
C75.4 Zhubný nádor krčnicového klbka (glomus caroticum)
C75.5 Zhubný nádor glomus aorticum a iných paraganglií
C75.8 Zhubný nádor s postihnutím viacerých žliaz, bližšie neurčený
C75.9 Zhubný nádor žliaz s vnútorným vylučovaním, bližšie neurčený
C76.0 Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hlavy, tváre a krku
C76.1 Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hrudníka
C76.2 Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach brucha
C76.3 Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach panvy
C76.4 Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hornej končatiny
C76.5 Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach dolnej končatiny
C76.7 Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach, iné nepresne určené miesta
C76.8 Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach, lézia presahujúca iné a nepresne určené miesta
C77.0 Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatickej uzliny hlavy, tváre a krku
C77.1 Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútrohrudníkovej lymfatickej uzliny
C77.2 Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútrobrušnej lymfatickej uzliny
C77.3 Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatickej uzliny pazuchy a hornej končatiny
C77.4 Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatickej uzliny slabiny a dolnej končatiny
C77.5 Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútropanvovej lymfatickej uzliny
C77.8 Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatickej uzliny viacerých oblastí
C77.9 Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor bližšie neurčenej lymfatickej uzliny
C78.0 Sekundárny zhubný nádor pľúc
C78.1 Sekundárny zhubný nádor mediastína
C78.2 Sekundárny zhubný nádor pohrudnice
C78.3 Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených dýchacích ústrojov
C78.4 Sekundárny zhubný nádor tenkého čreva
C78.5 Sekundárny zhubný nádor hrubého čreva a konečníka
C78.6 Sekundárny zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice
C78.7 Sekundárny zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčovodov
C78.8 Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených tráviacich ústrojov
C79.0 Sekundárny zhubný nádor obličky a obličkovej panvičky
C79.1 Sekundárny zhubný nádor močového mechúra a iných a bližšie neurčených močových ústrojov
C79.2 Sekundárny zhubný nádor kože
C79.3 Sekundárny zhubný nádor mozgu a mozgových plien
C79.4 Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí nervového systému
C79.5 Sekundárny zhubný nádor kosti a kostnej drene
C79.6 Sekundárny zhubný nádor vaječníka
C79.7 Sekundárny zhubný nádor nadobličky
C79.81 Sekundárny zhubný nádor prsníka
C79.82 Sekundárny zhubný nádor pohlavných ústrojov
C79.83 Sekundárny zhubný nádor perikardu
C79.84 Ostatné sekundárne zhubné nádory srdca
C79.88 Sekundárny zhubný nádor na iných bližšie určených miestach
C79.9 Sekundárny zhubný nádor na bližšie neurčenom mieste
C80.0 Zhubný nádor, uvedený ako zhubný nádor neznámej primárnej lokalizácie
C80.9 Zhubný nádor, bližšie neurčený
C81.0 Nodulárny Hodgkinov lymfóm s prevahou lymfocytov
C81.1 Klasický Hodgkinov lymfóm s nodulárnou sklerózou
C81.2 Klasický Hodgkinov lymfóm so zmiešanou celularitou
C81.3 Klasický Hodgkinov lymfóm chudobný na lymfocyty
C81.4 Klasický Hodgkinov lymfóm bohatý na lymfocyty
C81.7 Iný klasický Hodgkinov lymfóm
C81.9 Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený
C82.0 Folikulový lymfóm, štádium I
C82.1 Folikulový lymfóm, štádium II
C82.2 Folikulový lymfóm, štádium III, bližšie neurčený
C82.3 Folikulový lymfóm, štádium IIIa
C82.4 Folikulový lymfóm, štádium IIIb
C82.5 Difúzny lymfóm folikulového centra
C82.6 Kožný lymfóm folikulového centra
C82.7 Iný typ folikulového lymfómu
C82.9 Folikulový lymfóm, bližšie neurčený
C83.0 Malobunkový lymfóm z B-buniek
C83.1 Lymfóm z plášťových buniek
C83.2 Difúzny non-Hodgkinov lymfóm-Difúzny non-Hodgkinov lymfóm zmiešaný z malých a veľkých buniek
C83.3 Difúzny veľkobunkový lymfóm z B-buniek
C83.4 Difúzny non-Hodgkinov lymfóm-Difúzny imunoblastický non-Hodgkinov lymfóm
C83.5 Lymfoblastový lymfóm
C83.6 Difúzny non-Hodgkinov lymfóm-Difúzny nediferencovaný non-Hodgkinov lymfóm
C83.7 Burkittov lymfóm
C83.8 Iný nefolikulový lymfóm
C83.9 Nefolikulový non-Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený
C84.0 Mycosis fungoides
C84.1 Sézaryho choroba
C84.2 Periférne a kožné T-bunkové lymfómy-T-zónový lymfóm
C84.3 Periférne a kožné T-bunkové lymfómy-Lymfoepiteloidný lymfóm
C84.4 Periférny lymfóm z T-buniek, nezatriedený
C84.5 Iný lymfóm zo zrelých T/NK-buniek
C84.6 Anaplastický veľkobunkový lymfóm, ALK-pozitívny
C84.7 Anaplastický veľkobunkový lymfóm, ALK-negatívny
C84.8 Kožný lymfóm z T-buniek, bližšie neurčený
C84.9 Lymfóm zo zrelých T/NK-buniek, bližšie neurčený
C85.0 Iné a nešpecifikované typy non-Hodgkinovho lymfómu-Lymfosarkóm
C85.1 Lymfóm z B-buniek, bližšie neurčený
C85.2 Mediastinálny (týmusový) veľkobunkový lymfóm z B-buniek
C85.7 Iný bližšie určený typ non-Hodgkinovho lymfómu
C85.9 Non-Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený
C86.0 Extranodálny lymfóm z NK/T- buniek, nosový typ
C86.1 Hepatosplenický lymfóm z T-buniek
C86.2 Enteropatický (intestinálny) lymfóm z T-buniek
C86.3 Podkožný panikulitíde podobný lymfóm z T-buniek
C86.4 Blastový lymfóm z NK-buniek
C86.5 Angioimunoblastový lymfóm z T-buniek
C86.6 Primárna kožná CD30-pozitívna lymfoproliferatívna choroba z T-buniek
C88.00 Waldenströmova makroglobulinémia, okrem úplnej remisie
C88.01 Waldenströmova makroglobulinémia, v úplnej remisii
C88.1 Zhubné imunoproliferačné choroby-Choroba alfa ťažkých reťazcov
C88.20 Iná choroba ťažkých reťazcov, okrem úplnej remisie
C88.21 Iná choroba ťažkých reťazcov, v úplnej remisii
C88.30 Imunoproliferatívna choroba tenkého čreva, okrem úplnej remisie
C88.31 Imunoproliferatívna choroba tenkého čreva, v úplnej remisii
C88.40 Mimouzlinový lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického tkaniva sliznice (MALT-lymfóm), okrem kompletnej remisie
C88.41 Mimouzlinový lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického tkaniva sliznice (MALT-lymfóm), v kompletnej remisii
C88.70 Iná zhubná imunoproliferatívna choroba, okrem úplnej remisie
C88.71 Iná zhubná imunoproliferatívna choroba, v úplnej remisii
C88.90 Zhubná imunoproliferatívna choroba, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie
C88.91 Zhubná imunoproliferatívna choroba, bližšie neurčená, v kompletnej remisii
C90.00 Mnohonásobný myelóm, okrem úplnej remisie
C90.01 Mnohonásobný myelóm, v úplnej remisii
C90.10 Plazmocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C90.11 Plazmocytová leukémia, v úplnej remisii
C90.20 Extramedulárny plazmocytóm, okrem úplnej remisie
C90.21 Extramedulárny plazmocytóm, v úplnej remisii
C90.30 Solitárny plazmocytóm, okrem úplnej remisie
C90.31 Solitárny plazmocytóm, v úplnej remisii
C91.00 Akútna lymfoblastová leukémia, bez remisie
C91.01 Akútna lymfoblastová leukémia, v úplnej remisii
C91.10 Chronická lymfatická leukémia, bez remisie
C91.11 Chronická lymfatická leukémia, v úplnej remisii
C91.2 Lymfatická leukémia-Subakútna lymfatická leukémia
C91.30 Prolymfocytová leukémia z B-buniek, bez remisie
C91.31 Prolymfocytová leukémia z B-buniek, v úplnej remisii
C91.40 Vlasatobunková leukémia, bez remisie
C91.41 Vlasatobunková leukémia, v úplnej remisii
C91.50 T-bunkový lymfóm/leukémia dospelého veku, bez remisie
C91.51 T-bunkový lymfóm/leukémia dospelého veku, v úplnej remisii
C91.60 Prolymfocytová leukémia z T-buniek, bez remisie
C91.61 Prolymfocytová leukémia z T-buniek, v úplnej remisii
C91.70 Iná lymfatická leukémia, okrem kompletnej remisie
C91.71 Iná lymfatická leukémia, v kompletnej remisii
C91.80 Zrelá B-bunková ALL, Burkittov typ, bez remisie
C91.81 Leukémia zo zrelých B-buniek Burkittovho typu, v kompletnej remisii
C91.90 Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie
C91.91 Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii
C92.00 Akútna myeloblastová leukémia (AML), okrem kompletnej remisie
C92.01 Akútna myeloblastová leukémia (AML), v kompletnej remisii
C92.10 Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, okrem úplnej remisie
C92.11 Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, v úplnej remisii
C92.20 Atypická chronická myeloická leukémia, BCR/ABL-negatívna, okrem úplnej remisie
C92.21 Atypická chronická myeloická leukémia BCR/ABL-negatívna, v úplnej remisii
C92.30 Myelosarkóm, okrem kompletnej remisie
C92.31 Myelosarkóm, v kompletnej remisii
C92.40 Akútna promyelocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C92.41 Akútna promyelocytová leukémia, v úplnej remisii
C92.50 Akútna myelomonocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C92.51 Akútna myelomonocytová leukémia, v úplnej remisii
C92.60 Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, okrem úplnej remisie
C92.61 Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, v úplnej remisii
C92.70 Iná myeloická leukémia, okrem úplnej remisie
C92.71 Iná myeloická leukémia, v úplnej remisii
C92.80 Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dyspláziou, okrem úplnej remisie
C92.81 Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dyspláziou, v úplnej remisii
C92.90 Myeloická leukémia, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie
C92.91 Myeloická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii
C93.00 Akútna monoblastová/monocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C93.01 Akútna monoblastová/monocytová leukémia, v úplnej remisii
C93.10 Chronická myelomonocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C93.11 Chronická myelomonocytová leukémia, v úplnej remisii
C93.2 Monocytová leukémia-Subakútna monocytová leukémia
C93.30 Juvenilná myelomonocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C93.31 Juvenilná myelomonocytová leukémia, v úplnej remisii
C93.70 Iná monocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C93.71 Iná monocytová leukémia, v úplnej remisii
C93.90 Monocytová leukémia, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie
C93.91 Monocytová leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii
C94.00 Akútna erytroleukémia, okrem úplnej remisie
C94.01 Akútna erytroleukémia, v úplnej remisii
C94.1 Iné leukémie so špecifikovaným typom buniek-Chronická erytrémia
C94.20 Akútna megakaryoblastová leukémia, okrem úplnej remisie
C94.21 Akútna megakaryoblastová leukémia, v úplnej remisii
C94.30 Mastocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C94.31 Mastocytová leukémia, v úplnej remisii
C94.40 Akútna panmyelóza s myelofibrózou, okrem úplnej remisie
C94.41 Akútna panmyelóza s myelofibrózou, v úplnej remisii
C94.5 Iné leukémie so špecifikovaným typom buniek-Akútna myelofibróza
C94.60 Bližšie neurčiteľná myelodysplastická a myeloproliferatívna choroba, okrem úplnej remisie
C94.61 Bližšie neurčiteľná myelodysplastická a myeloproliferatívna choroba, v úplnej remisii
C94.70 Iná bližšie určená leukémia, okrem úplnej remisie
C94.71 Iná bližšie určená leukémia, v úplnej remisii
C94.8 Blastová kríza pri chronickej myeloickej leukémii (CML)
C95.00 Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, okrem úplnej remisie
C95.01 Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v úplnej remisii
C95.10 Chronická leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, okrem úplnej remisie
C95.11 Chronická leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v úplnej remisii
C95.2 Leukémia nešpecifikovaného bunkového typu-Subakútna leukémia nešpecifikovaného bunkového typu
C95.70 Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, okrem úplnej remisie
C95.71 Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v úplnej remisii
C95.8 Leukémia refraktérna na štandardnú indukčnú liečbu
C95.90 Leukémia, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie
C95.91 Leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii
C96.0 Multifokálna a multisystémová (diseminovaná) histiocytóza z Langerhansových buniek (Lettererova-Siweho choroba)
C96.1 Iné a nešpeci. zhubné nádory lymfatic; krvotvor. a príbuz. tkan.-Zhubná histiocytóza
C96.2 Zhubný mastocytový nádor
C96.3 Iné a nešpeci. zhubné nádory lymfatic; krvotvor. a príbuz. tkan.-Pravý histiocytový lymfóm
C96.4 Sarkóm z dendritických buniek (akcesórnych buniek)
C96.5 Multifokálna a unisystémová histiocytóza z Langerhansových buniek
C96.6 Unifokálna histiocytóza z Langerhansových buniek
C96.7 Iný bližšie určený zhubný nádor lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva
C96.8 Histiocytový sarkóm
C96.9 Zhubný nádor lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva, bližšie neurčený
C97 Zhubný nádor s primárnym výskytom na rozličných miestach
D00.0 Karcinóm in situ pery, ústnej dutiny a hltana (faryngu)
D00.1 Karcinóm in situ pažeráka
D00.2 Karcinóm in situ žalúdka
D01.0 Karcinóm in situ hrubého čreva
D01.1 Karcinóm in situ rektosigmoidea (rektosigmoidového spojenia)
D01.2 Karcinóm in situ konečníka
D01.3 Karcinóm in situ anusu a análneho kanála
D01.4 Karcinóm in situ inej a bližšie neurčenej časti čreva
D01.5 Karcinóm in situ pečene, žlčníka a žlčovej cesty
D01.7 Karcinóm in situ iného bližšie určeného tráviaceho ústroja
D01.9 Karcinóm in situ bližšie neurčeného tráviaceho ústroja
D02.0 Karcinóm in situ hrtana (laryngu)
D02.1 Karcinóm in situ priedušnice (trachey)
D02.2 Karcinóm in situ priedušky (bronchu) a pľúc
D02.3 Karcinóm in situ iných častí dýchacej sústavy
D02.4 Karcinóm in situ dýchacej sústavy, bližšie neurčený
D03.0 Melanóm in situ pery
D03.1 Melanóm in situ očného viečka (mihalnice) vrátane očného kútika
D03.2 Melanóm in situ ucha a vonkajšieho zvukovodu
D03.3 Melanóm in situ iných a bližšie neurčených častí tváre
D03.4 Melanóm in situ vlasatej časti hlavy a krku
D03.5 Melanóm in situ trupu
D03.6 Melanóm in situ hornej končatiny vrátane pleca
D03.7 Melanóm in situ dolnej končatiny vrátane bedra
D03.8 Melanóm in situ iných miest
D03.9 Melanóm in situ, bližšie neurčený
D04.0 Karcinóm in situ kože pery
D04.1 Karcinóm in situ kože očného viečka (mihalnice) vrátane očného kútika
D04.2 Karcinóm in situ kože ucha a vonkajšieho zvukovodu
D04.3 Karcinóm in situ kože iných a bližšie neurčených častí tváre
D04.4 Karcinóm in situ kože vlasatej časti hlavy a krku
D04.5 Karcinóm in situ kože trupu
D04.6 Karcinóm in situ kože hornej končatiny vrátane pleca
D04.7 Karcinóm in situ kože dolnej končatiny vrátane bedra
D04.8 Karcinóm in situ kože na iných miestach
D04.9 Karcinóm in situ kože, bližšie neurčený
D05.0 Karcinóm in situ prsníka, lobulárny
D05.1 Karcinóm in situ prsníka, intraduktálny
D05.7 Iný karcinóm in situ prsníka
D05.9 Karcinóm in situ prsníka, bližšie neurčený
D06.0 Karcinóm in situ endocervixu
D06.1 Karcinóm in situ exocervixu
D06.7 Karcinóm in situ inej časti krčka maternice
D06.9 Karcinóm in situ krčku maternice, bližšie neurčený
D07.0 Karcinóm in situ endometria
D07.1 Karcinóm in situ vulvy
D07.2 Karcinóm in situ vagíny
D07.3 Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených ženských pohlavných ústrojov
D07.4 Karcinóm in situ penisu
D07.5 Karcinóm in situ prostaty
D07.6 Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených mužských pohlavných ústrojov
D09.0 Karcinóm in situ močového mechúra
D09.1 Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených močových ústrojov
D09.2 Karcinóm in situ oka
D09.3 Karcinóm in situ štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním
D09.7 Karcinóm in situ iných bližšie určených miest
D09.9 Karcinóm in situ, bližšie neurčený
D10.0 Nezhubný nádor pery
D10.1 Nezhubný nádor jazyka
D10.2 Nezhubný nádor spodiny úst
D10.3 Nezhubný nádor inej a bližšie neurčenej časti úst
D10.4 Nezhubný nádor mandle
D10.5 Nezhubný nádor inej časti orofaryngu
D10.6 Nezhubný nádor nosohltana (nazofaryngu)
D10.7 Nezhubný nádor hypofaryngu
D10.9 Nezhubný nádor hltana, bližšie neurčený
D11.0 Nezhubný nádor príušnej žľazy
D11.7 Nezhubný nádor iných veľkých slinných žiaz
D11.9 Nezhubný nádor veľkej slinnej žľazy, bližšie neurčený
D12.0 Nezhubný nádor céka
D12.1 Nezhubný nádor červovitého prívesku
D12.2 Nezhubný nádor stúpavej časti hrubého čreva
D12.3 Nezhubný nádor priečnej časti hrubého čreva
D12.4 Nezhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva
D12.5 Nezhubný nádor esovitej časti hrubého čreva
D12.6 Nezhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený
D12.7 Nezhubný nádor rektosigmoidového spojenia
D12.8 Nezhubný nádor konečníka
D12.9 Nezhubný nádor anusu a análneho kanála
D13.0 Nezhubný nádor pažeráka
D13.1 Nezhubný nádor žalúdka
D13.2 Nezhubný nádor dvanástnika
D13.3 Nezhubný nádor iných a bližšie neurčených častí tenkého čreva
D13.4 Nezhubný nádor pečene
D13.5 Nezhubný nádor extrahepatálnych žlčových ciest
D13.6 Nezhubný nádor podžalúdkovej žľazy
D13.7 Nezhubný nádor endokrinného pankreasu
D13.9 Nezhubný nádor na neurčenom mieste tráviacej sústavy
D14.0 Nezhubný nádor stredného ucha, nosovej dutiny a prinosových dutín
D14.1 Nezhubný nádor hrtana
D14.2 Nezhubný nádor priedušnice
D14.3 Nezhubný nádor priedušky a pľúc
D14.4 Nezhubný nádor dýchacej sústavy, bližšie neurčený
D15.0 Nezhubný nádor detskej žľazy
D15.1 Nezhubný nádor srdca
D15.2 Nezhubný nádor medzihrudia
D15.7 Nezhubný nádor iných určených vnútrohrudníkových ústrojov
D15.9 Nezhubný nádor vnútrohrudníkových ústrojov, bližšie neurčený
D16.0 Nezhubný nádor lopatky a dlhých kostí hornej končatiny
D16.1 Nezhubný nádor krátkych kostí hornej končatiny
D16.2 Nezhubný nádor dlhých kostí dolnej končatiny
D16.3 Nezhubný nádor krátkych kostí dolnej končatiny
D16.41 Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, kraniofaciálna oblasť
D16.42 Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, maxilofaciálna oblasť
D16.5 Nezhubný nádor kostí dolnej čeľuste
D16.6 Nezhubný nádor chrbtice
D16.70 Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky rebier
D16.71 Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky hrudnej kosti
D16.72 Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky kľúčnej kosti
D16.8 Nezhubný nádor panvových kostí, krížovej kosti a kostrče
D16.9 Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, bližšie neurčený
D17.0 Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva hlavy, tváre a krku
D17.1 Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva trupu
D17.2 Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva končatín
D17.3 Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva iných a bližšie neurčených miest
D17.4 Nezhubný lipomatózny nádor vnútrohrudníkových ústrojov
D17.5 Nezhubný lipomatózny nádor vnútrobrušných ústrojov
D17.6 Nezhubný lipomatózny nádor semenného povrazca
D17.7 Nezhubný lipomatózny nádor inej lokalizácie
D17.9 Nezhubný lipomatózny nádor, bližšie neurčený
D18.00 Hemangióm, bližšie neurčené miesto
D18.01 Hemangióm kože a podkožia
D18.02 Hemangióm intrakraniálny
D18.03 Hemangióm hepatobiliárneho systému a pankreasu
D18.04 Hemangióm tráviacej sústavy
D18.05 Hemangióm ucha, nosa, úst a hrtanu
D18.08 Hemangióm iného miesta
D18.10 Lymfangióm hygroma colli cysticum
D18.11 Lymfangióm axily
D18.12 Lymfangióm ingvíny
D18.13 Lymfangióm retroperitonea
D18.18 Lymfangióm iného miesta
D18.19 Lymfangióm bližšie neurčeného miesta
D19.0 Nezhubný nádor mezotelového tkaniva pohrudnice
D19.1 Nezhubný nádor mezotelového tkaniva pobrušnice
D19.7 Nezhubný nádor mezotelového tkaniva inej lokalizácie
D19.9 Nezhubný nádor mezotelového tkaniva, bližšie neurčený
D20.0 Nezhubný nádor retroperitonea
D20.1 Nezhubný nádor pobrušnice
D21.0 Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva hlavy, tváre a krku
D21.1 Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva hornej končatiny vrátane pleca
D21.2 Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva dolnej končatiny vrátane bedra
D21.3 Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva hrudníka
D21.4 Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva brucha
D21.5 Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva panvy
D21.6 Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva trupu, bližšie neurčený
D21.9 Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva, bližšie neurčený
D22.0 Melanocytový névus pery
D22.1 Melanocytový névus očného viečka (mihalnice) vrátane kútika oka
D22.2 Melanocytový névus ucha a vonkajšieho zvukovodu
D22.3 Melanocytový névus iných a bližšie neurčených častí tváre
D22.4 Melanocytový névus vlasovej časti hlavy a krku
D22.5 Melanocytový névus trupu
D22.6 Melanocytový névus hornej končatiny vrátane pleca
D22.7 Melanocytový névus dolnej končatiny vrátane bedra
D22.9 Melanocytový névus, bližšie neurčený
D23.0 Iný nezhubný nádor kože pery
D23.1 Iný nezhubný nádor kože očného viečka (mihalnice) vrátane kútika
D23.2 Iný nezhubný nádor kože ucha a vonkajšieho zvukovodu
D23.3 Iný nezhubný nádor kože iných a bližšie neurčených častí tváre
D23.4 Iný nezhubný nádor kože vlasovej časti hlavy a krku
D23.5 Iný nezhubný nádor kože trupu
D23.6 Iný nezhubný nádor kože hornej končatiny vrátane pleca
D23.7 Iný nezhubný nádor kože dolnej končatiny vrátane bedra
D23.9 Iný nezhubný nádor kože, bližšie neurčený
D24 Nezhubný nádor prsníka
D25.0 Submukózny leiomyóm maternice
D25.1 Intramurálny leiomyóm maternice
D25.2 Subserózny leiomyóm maternice
D25.9 Leiomyóm maternice, bližšie neurčený
D26.0 Iný nezhubný nádor krčka maternice
D26.1 Iný nezhubný nádor tela maternice
D26.7 Iný nezhubný nádor iných častí maternice
D26.9 Iný nezhubný nádor maternice, bližšie neurčený
D27 Nezhubný nádor vaječníka
D28.0 Nezhubný nádor vulvy
D28.1 Nezhubný nádor pošvy
D28.2 Nezhubný nádor vajíčkovodov a väzov maternice
D28.7 Nezhubný nádor iných bližšie určených ženských pohlavných ústrojov
D28.9 Nezhubný nádor bližšie neurčených ženských pohlavných ústrojov
D29.0 Nezhubný nádor penisu
D29.1 Nezhubný nádor predstojnice
D29.2 Nezhubný nádor semenníka
D29.3 Nezhubný nádor nadsemenníka
D29.4 Nezhubný nádor mieška (skróta)
D29.7 Nezhubný nádor iných mužských pohlavných ústrojov
D29.9 Nezhubný nádor bližšie neurčených mužských pohlavných ústrojov
D30.0 Nezhubný nádor obličky
D30.1 Nezhubný nádor obličkovej panvičky
D30.2 Nezhubný nádor močovodu
D30.3 Nezhubný nádor močového mechúra
D30.4 Nezhubný nádor močovej rúry
D30.7 Nezhubný nádor iných močových ústrojov
D30.9 Nezhubný nádor močového ústroja, bližšie neurčeného
D31.0 Nezhubný nádor spojovky
D31.1 Nezhubný nádor rohovky
D31.2 Nezhubný nádor sietnice
D31.3 Nezhubný nádor cievovky
D31.4 Nezhubný nádor vráskovca (corpus ciliare)
D31.5 Nezhubný nádor slznej žľazy a nosovoslzného kanála
D31.6 Nezhubný nádor očnice, bližšie neurčený
D31.9 Nezhubný nádor oka, bližšie neurčený
D32.0 Nezhubný nádor mozgových plien
D32.1 Nezhubný nádor miechových plien
D32.9 Nezhubný nádor mozgovomiechových plien, bližšie neurčený
D33.0 Nezhubný nádor supratentóriového mozgu
D33.1 Nezhubný nádor infratentóriového mozgu
D33.2 Nezhubný nádor mozgu, bližšie neurčený
D33.3 Nezhubný nádor hlavových nervov
D33.4 Nezhubný nádor miechy
D33.7 Nezhubný nádor iných bližšie určených častí centrálnej nervovej sústavy
D33.9 Nezhubný nádor centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčený
D34 Nezhubný nádor štítnej žľazy
D35.0 Nezhubný nádor nadobličky
D35.1 Nezhubný nádor prištítnej žľazy
D35.2 Nezhubný nádor podmozgovej žľazy (hypofýzy)
D35.3 Nezhubný nádor kraniofaryngového vývodu
D35.4 Nezhubný nádor šuškovitého telieska (glandula pinealis)
D35.5 Nezhubný nádor krčnicového klbka (glomus caroticum)
D35.6 Nezhubný nádor aortálneho telieska a iných paraganglií
D35.7 Nezhubný nádor iných bližšie určených žliaz s vnútorným vylučovaním
D35.8 Nezhubný nádor postihujúci viaceré žľazy s vnútorným vylučovaním (pluriglandulárny)
D35.9 Nezhubný nádor žľazy s vnútorným vylučovaním, bližšie neurčený
D36.0 Nezhubný nádor lymfatických uzlín
D36.1 Nezhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy
D36.7 Nezhubný nádor na iných bližšie určených miestach
D36.9 Nezhubný nádor na bližšie neurčenom mieste
D37.0 Nádor pery, ústnej dutiny a hltana s neurčitým alebo neznámym správaním
D37.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: žalúdok
D37.2 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: tenké črevo
D37.3 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: červovitý prívesok
D37.4 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hrubé črevo
D37.5 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: konečník
D37.6 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pečeň, žlčník, žlčové cesty
D37.70 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pankreas
D37.78 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný tráviaci ústroj
D37.9 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený tráviaci ústroj
D38.0 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hrtan
D38.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: priedušnica, prieduška, pľúca
D38.2 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pohrudnica
D38.3 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: medzihrudie (mediastínum)
D38.4 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: týmus
D38.5 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný dýchací ústroj
D38.6 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený dýchací ústroj
D39.0 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: maternica
D39.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: vaječník
D39.2 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: placenta
D39.7 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný ženský pohlavný ústroj
D39.9 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený ženský pohlavný ústroj
D40.0 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: predstojnica (prostata)
D40.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: semenník
D40.7 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný mužský pohlavný ústroj
D40.9 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený mužský pohlavný ústroj
D41.0 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: oblička
D41.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: obličková panvička
D41.2 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močovod
D41.3 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močová rúra
D41.4 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močový mechúr
D41.7 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný močový ústroj
D41.9 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený močový ústroj
D42.0 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozgové pleny
D42.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: miechové pleny
D42.9 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: bližšie neurčené pleny
D43.0 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: nadšiatrový (supratentóriový) mozog
D43.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: podšiatrový (infratentóriový) mozog
D43.2 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozog, bližšie neurčený
D43.3 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hlavové nervy
D43.4 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: miecha
D43.7 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iná časť centrálnej nervovej sústavy
D43.9 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: centrálna nervová sústava, bližšie neurčené
D44.0 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: štítna žľaza
D44.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: nadoblička
D44.2 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: prištítna žľaza
D44.3 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: podmozgová žľaza (hypofýza)
D44.4 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: kraniofaryngový vývod
D44.5 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: šuškovité teliesko (corpus pineale)
D44.6 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: krčnicové klbko (glomus caroticum)
D44.7 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: aortálne teliesko a iné paragangliá
D44.8 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: postihnutie viacerých žliaz (pluriglandulárne)
D44.9 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: bližšie neurčená žľaza s vnútorným vylučovaním
D45 Pravá polycytémia (Polycythaemia vera)
D46.0 Refraktérna anémia bez prstencových sideroblastov, potvrdená
D46.1 Refraktérna anémia s prstencovými sideroblastmi
D46.2 Refraktérna anémia s veľkým množstvom blastov
D46.3 Myelodysplastické syndrómy-Refraktérna anémia s hojnosťou blastov so znakmi transformácie
D46.4 Refraktérna anémia, bližšie neurčená
D46.5 Refraktérna anémia s dyspláziou viacerých línií
D46.6 Myelodysplastický syndróm s izolovanou chromozómovou anomáliou del (5q)
D46.7 Iný myelodysplastický syndróm
D46.9 Myelodysplastický syndróm, bližšie neurčený
D47.0 Histiocytový a mastocytový nádor s neurčitým alebo neznámym správaním
D47.1 Chronická myeloproliferatívna choroba
D47.2 Monoklonová gamapatia nejasného významu (MGUS)
D47.3 Esenciálna (hemoragická) trombocytémia
D47.4 Osteomyelofibróza
D47.5 Chronická eozinofilová leukémia (hypereozinofilový syndróm)
D47.7 Iný bližšie určený nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním
D47.9 Nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený
D48.0 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: kosť a kĺbová chrupka
D48.1 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: spojivové a iné mäkké tkanivo
D48.2 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: periférne nervy a autonómna nervová sústava
D48.3 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: retroperitoneum
D48.4 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pobrušnica
D48.5 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: koža
D48.6 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: prsník
D48.7 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iné bližšie určené miesto
D48.9 Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený
D50.0 Anémia z nedostatku železa (sideropenická) pri chronických stratách krvi (D50.0)
D50.1 Sideropenická dysfágia (D50.1)
D50.8 Iná anémia z nedostatku železa (D50.8)
D50.9 Bližšie neurčená anémia z nedostatku železa (D50.9)
D51.0 Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora
D51.1 Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená selektívnou malabsorpciou vitamínu B12 s proteinúriou (51.1)
D51.2 Anémia z nedostatku transkobalamínu II
D51.3 Iná anémia z nedostatku vitamínu B12 v potrave
D51.8 Iná anémia z nedostatku vitamínu B12
D51.9 Bližšie neurčená anémia z nedostatku vitamínu B12
D52.0 Anémia z nedostatku kyseliny listovej v potrave
D52.1 Anémia z nedostatku kyseliny listovej zapríčinená liekmi
D52.8 Iná anémia z nedostatku kyseliny listovej
D52.9 Anémia z nedostatku kyseliny listovej, bližšie neurčená
D53.0 Anémia z nedostatku bielkovín
D53.1 Iná megaloblastová anémia, nezatriedená inde
D53.2 Skorbutová anémia
D53.8 Iná bližšie určená nutričná anémia
D53.9 Bližšie neurčená nutričná anémia
D55.0 Anémia zapríčinená nedostatočnou aktivitou glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy
D55.1 Anémia zapríčinená inou poruchou metabolizmu glutatiónu
D55.2 Anémia zapríčinená poruchou enzýmov glykolýzy
D55.3 Anémia zapríčinená poruchou metabolizmu nukleotidov
D55.8 Iná anémia zapríčinená poruchou enzýmov
D55.9 Bližšie neurčená anémia zapríčinená poruchou enzýmov
D56.0 Alfa-talasémia
D56.1 Beta-talasémia
D56.2 Delta-beta-talasémia
D56.3 Talasemická črta
D56.4 Dedičné pretrvávanie fetálneho hemoglobínu
D56.8 Iná talasémia
D56.9 Talasémia, bližšie neurčená
D57.0 Kosáčikovitá anémia s krízou
D57.1 Kosáčikovitá anémia bez krízy
D57.2 Zdvojená heterozygotná kosáčikovitá choroba
D57.3 Kosáčikovitá črta
D57.8 Iná kosáčikovitá porucha
D58.0 Dedičná sférocytóza
D58.1 Dedičná eliptocytóza
D58.2 Iná hemoglobinopatia
D58.8 Iná dedičná hemolytická anémia, bližšie určená
D58.9 Dedičná hemolytická anémia, bližšie neurčená
D59.0 Autoimunitná hemolytická anémia zapríčinená liekmi
D59.1 Iná autoimunitná hemolytická anémia
D59.2 Neautoimunitná hemolytická anémia zapríčinená liekmi
D59.3 Hemolyticko-uremický syndróm
D59.4 Iná neautoimunitná hemolytická anémia
D59.5 Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria
D59.6 Hemoglobinúria zapríčinená hemolýzou z iných vonkajších príčin
D59.8 Iná získaná hemolytická anémia
D59.9 Získaná hemolytická anémia, bližšie neurčená
D60.0 Chronická získaná čistá aplázia červených krviniek
D60.1 Prechodná získaná čistá aplázia červených krviniek
D60.8 Iná získaná čistá aplázia červených krviniek
D60.9 Získaná čistá aplázia červených krviniek, bližšie neurčená
D61.0 Vrodená aplastická anémia
D61.10 Aplastická anémia vyvolaná cytostatickou liečbou
D61.18 Iná aplastická anémia vyvolaná liekmi
D61.19 Aplastická anémia vyvolaná liekmi, bližšie neurčená
D61.2 Aplastická anémia z iných vonkajších príčin
D61.3 Idiopatická aplastická anémia
D61.8 Iná bližšie určená aplastická anémia
D61.9 Aplastická anémia, bližšie neurčená
D62 Akútna pohemoragická anémia
D63.0 Anémia pri nádorových chorobách (C00 – D48)
D63.8 Anémia pri iných chronických chorobách zatriedených inde
D64.0 Dedičná sideroblastová (sideroachrestická) anémia
D64.1 Sekundárna sideroblastová (sideroachrestická) anémia zapríčinená chorobou
D64.2 Sekundárna sideroblastová (sideroachrestická) anémia zapríčinená liekmi a toxickými látkami
D64.3 Iná sideroblastová (sideroachrestická) anémia
D64.4 Vrodená dyserytropoetická anémia
D64.8 Iná bližšie určená anémia
D64.9 Anémia, bližšie neurčená
D65.0 Získaná afibrinogenémia
D65.1 Diseminovaná intravaskulárna koagulácia (DIK, DIC)
D65.2 Získané fibrinolytické krvácanie
D65.9 Bližšie neurčený defibrinačný syndróm
D66 Dedičný nedostatok faktora VIII
D67 Dedičný nedostatok faktora IX
D68.0 Von Willebrandova choroba
D68.1 Dedičný nedostatok faktora XI
D68.2 Dedičný nedostatok iných faktorov zrážania krvi
D68.30 Hemoragická diatéza vyvolaná antikoagulanciami
D68.31 Hemoragická diatéza vyvolaná zvýšením protilátok proti faktoru VIII
D68.32 Hemoragická diatéza vyvolaná zvýšením plazmatickej koncentrácie protilátok proti iným faktorom zrážania krvi
D68.38 Iná hemoragická diatéza vyvolaná inými a bližšie neurčenými protilátkami
D68.4 Získaný nedostatok faktora zrážania krvi
D68.5 Primárny trombofilný stav (trombofília)
D68.6 Iný trombofilný stav (trombofília)
D68.8 Iná porucha zrážanlivosti krvi, bližšie určená
D68.9 Porucha zrážanlivosti krvi, bližšie neurčená
D69.0 Alergická purpura
D69.1 Kvalitatívna porucha doštičiek
D69.2 Iná netrombocytopenická purpura
D69.3 Idiopatická trombocytopenická purpura
D69.40 Iná primárna trombocytopénia nereagujúca na transfúznu liečbu (D69.40)
D69.41 Iná primárna trombocytopénia reagujúca na transfúznu liečbu (D69.41)
D69.52 Trombocytopénia vyvolaná heparínom, typ I
D69.53 Trombocytopénia vyvolaná heparínom, typ II
D69.57 Iná sekundárna trombocytopénia, označená ako nereagujúca na transfúznu liečbu
D69.58 Iná sekundárna trombocytopénia, neoznačená ako nereagujúca na transfúznu liečbu
D69.59 Sekundárna trombocytopénia, bližšie neurčená
D69.60 Trombocytopénia, bližšie neurčená, označená ako nereagujúca na transfúznu liečbu
D69.61 Trombocytopénia, bližšie neurčená, neoznačená ako nereagujúca na transfúznu liečbu
D69.8 Iný bližšie určený stav krvácavosti
D69.9 Stav krvácavosti, bližšie neurčený
D70.0 Vrodená agranulocytóza a neutropénia
D70.10 Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou kratšou ako 4 dni
D70.11 Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou od 10 dní do menej ako 20 dní
D70.12 Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou 20 a viac dní
D70.13 Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou od 4 dní do menej ako 7 dní
D70.14 Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou od 7 dní do menej ako 10 dní
D70.18 Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi s iným priebehom
D70.19 Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, bližšie neurčená
D70.3 Iná agranulocytóza
D70.5 Cyklická neutropénia
D70.6 Iná neutropénia
D70.7 Neutropénia, bližšie neurčená
D71 Funkčná porucha polymorfonukleárnych neutrofilov
D72.0 Genetická anomália leukocytov
D72.1 Eozinofília
D72.8 Iná bližšie určená porucha leukocytov
D72.9 Porucha leukocytov, bližšie neurčená
D73.0 Hyposplenizmus
D73.1 Hypersplenizmus
D73.2 Chronická kongestívna splenomegália
D73.3 Absces sleziny
D73.4 Cysta sleziny
D73.5 Infarkt sleziny
D73.8 Iná choroba sleziny
D73.9 Choroba sleziny, bližšie neurčená
D74.0 Vrodená methemoglobinémia
D74.8 Iná methemoglobinémia
D74.9 Methemoglobinémia, bližšie neurčená
D75.0 Familiárna erytrocytóza
D75.1 Sekundárna polyglobúlia (polycytémia)
D75.2 Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov-Esenciálna trombocytóza
D75.8 Iná bližšie určená choroba krvi a krvotvorných ústrojov
D75.9 Choroba krvi a krvotvorných ústrojov, bližšie neurčená
D76.0 Choroby postihujúce lymforetikulárne tkanivo a retikulohistiocyty-Histiocytóza Langerhansových buniek nezatriedená inde
D76.1 Hemofagocytová lymfohistiocytóza
D76.2 Hemofagocytový syndróm spojený s infekciou
D76.3 Iný syndróm histiocytózy
D77 Iná porucha krvi a krvotvorných ústrojov pri chorobách zatriedených inde
D80.0 Dedičná hypogamaglobulinémia
D80.1 Nefamiliárna hypogamaglobulinémia
D80.2 Selektívny nedostatok imunoglobulínu A (IgA)
D80.3 Selektívny nedostatok podtried imunoglobulínu G (IgG)
D80.4 Selektívny nedostatok imunoglobulínu M (IgM)
D80.5 Imunodeficit so zvýšeným imunoglobulínu M (IgM)
D80.6 Deficit protilátok s takmer normálnymi imunoglobulínmi alebo s hyperimunoglobulinémiou
D80.7 Prechodná hypogamaglobulinémia v detstve
D80.8 Iný imunodeficit s prevahou nedostatku protilátok
D80.9 Bližšie neurčený imunodeficit s prevahou nedostatku protilátok
D81.0 Ťažký kombinovaný imunodeficit (SCID) s retikulovou dysgenézou
D81.1 Ťažký kombinovaný imunodeficit (SCID) s malým počtom T-buniek a B-buniek
D81.2 Ťažký kombinovaný imunodeficit (SCID) s malým alebo normálnym počtom B-buniek
D81.3 Deficit adenozíndezaminázy (ADA)
D81.4 Nezelofov syndróm
D81.5 Nedostatok purínnukleozid-fosforylázy (PNP)
D81.6 Deficit hlavného komplexu histokompatibility I. triedy
D81.7 Deficit hlavného komplexu histokompatibility II. triedy
D81.8 Iný kombinovaný imunodeficit
D81.9 Kombinovaný imunodeficit, bližšie neurčený
D82.0 Wiskottov-Aldrichov syndróm
D82.1 Di Georgeov syndróm
D82.2 Imunodeficit s disproporčným malým vzrastom
D82.3 Imunodeficit po vrodenej defektnej odpovedi na Epsteinov-Barrovej vírus
D82.4 Syndróm nadbytku imunoglobulínu E (IgE) (Jóbov syndróm)
D82.8 Imunodeficit spojený s inými ťažkými poruchami, bližšie určenými
D82.9 Imunodeficit spojený s ťažkou poruchou, bližšie neurčenou
D83.0 Bežný premenlivý imunodeficit s prevažujúcimi odchýlkami v počte a funkcii B-buniek
D83.1 Bežný premenlivý imunodeficit s prevažujúcimi poruchami imunoregulačných T-buniek
D83.2 Bežný premenlivý imunodeficit s autoprotilátkami proti B-bunkám alebo T-bunkám
D83.8 Iný bežný premenlivý imunodeficit
D83.9 Bežný premenlivý imunodeficit, bližšie neurčený
D84.0 Porucha lymfocytového funkčného antigénu 1 (LFA-1)
D84.1 Porucha komplementového systému
D84.8 Iný imunodeficit, bližšie určený
D84.9 Imunodeficit, bližšie neurčený
D86.0 Sarkoidóza pľúc
D86.1 Sarkoidóza lymfatických uzlín
D86.2 Sarkoidóza pľúc so sarkoidózou lymfatických uzlín
D86.3 Sarkoidóza kože
D86.8 Sarkoidóza na iných a viacerých miestach
D86.9 Sarkoidóza, bližšie neurčená
D89.0 Polyklonálna hypergamaglobulinémia
D89.1 Kryoglobulinémia
D89.2 Hypergamaglobulinémia, bližšie neurčená
D89.3 Syndróm imunitnej obnovy (rekonštitúcie)
D89.8 Iná porucha s účasťou imunitných mechanizmov, bližšie určená, nezatriedená inde
D89.9 Porucha s účasťou imunitných mechanizmov, bližšie neurčená
D90 Imunodeficit po ožiarení, po chemoterapii a po iných imunosupresívnych výkonoch
E00.0 Vrodený syndróm z nedostatku jódu, nervový typ
E00.1 Vrodený syndróm z nedostatku jódu, myxedémový typ
E00.2 Vrodený syndróm z nedostatku jódu, zmiešaný typ
E00.9 Vrodený syndróm z nedostatku jódu, bližšie neurčený
E01.0 Difúzna struma (hrvoľ) zapríčinená nedostatkom jódu (endemická)
E01.1 Viacuzlová struma (hrvoľ) zapríčinená nedostatkom jódu (endemická)
E01.2 Struma zapríčinená nedostatkom jódu (endemická), bližšie neurčená
E01.8 Iná choroba štítnej žľazy spojená s nedostatkom jódu a pridružené stavy
E02 Subklinická hypotyreóza z nedostatku jódu
E03.0 Vrodená hypotyreóza s difúznou strumou
E03.1 Vrodená hypotyreóza bez strumy
E03.2 Hypotyreóza zapríčinená liekmi a inými látkami exogénneho pôvodu
E03.3 Poinfekčná hypotyreóza
E03.4 Získaná atrofia štítnej žľazy
E03.5 Myxedémová kóma
E03.8 Iná hypotyreóza, bližšie určená
E03.9 Hypotyreóza, bližšie neurčená
E04.0 Netoxická difúzna struma (hrvoľ)
E04.1 Netoxický solitárny uzol štítnej žľazy
E04.2 Netoxická viacuzlová struma (hrvoľ)
E04.8 Iná netoxická struma, bližšie určená
E04.9 Netoxická struma (hrvoľ), bližšie neurčená
E05.0 Hypertyreóza (tyreotoxikóza) s difúznou strumou
E05.1 Hypertyreóza (tyreotoxikóza) vyvolaná jedným toxickým tyreoidálnym uzlom
E05.2 Hypertyreóza (tyreotoxikóza) s toxickou viacuzlovou strumou (hrvoľom)
E05.3 Hypertyreóza (tyreotoxikóza) vyvolaná ektopickým tkanivom štítnej žľazy
E05.4 Hypertyreóza (tyreotoxikóza) vyvolaná umelo (hyperthyreosis factitia)
E05.5 Tyreotoxická kríza
E05.8 Iná hypertyreóza (tyreotoxikóza)
E05.9 Hypertyreóza (tyreotoxikóza), bližšie neurčená
E06.0 Akútny zápal štítnej žľazy
E06.1 Subakútna tyreoiditída
E06.2 Chronická tyreoiditída s prechodnou hypertyreózou (tyreotoxikózou)
E06.3 Autoimunitná tyreoiditída
E06.4 Tyreoiditída vyvolaná liekom
E06.5 Iná chronická tyreoiditída
E06.9 Tyreoiditída, bližšie neurčená
E07.0 Hypersekrécia kalcitonínu
E07.1 Dyshormonogénna struma (hrvoľ)
E07.8 Iná choroba štítnej žľazy, bližšie určená
E07.9 Choroba štítnej žľazy, bližšie neurčená
E10.01 Diabetes mellitus, typ 1, s kómou, dekompenzovaný
E10.11 Diabetes mellitus, typ 1, s ketoacidózou, dekompenzovaný
E10.20 Diabetes mellitus, typ 1, s obličkovými komplikáciami,kompenzovaný
E10.21 Diabetes mellitus, typ 1, s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný
E10.30 Diabetes mellitus, typ 1, s očnými komplikáciami, kompenzovaný
E10.31 Diabetes mellitus, typ 1, s očnými komplikáciami, dekompenzovaný
E10.40 Diabetes mellitus, typ 1, s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E10.41 Diabetes mellitus, typ 1, s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E10.50 Diabetes mellitus, typ 1, s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný
E10.51 Diabetes mellitus, typ 1, s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný
E10.60 Diabetes mellitus, typ 1, s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný
E10.61 Diabetes mellitus, typ 1, s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný
E10.72 Diabetes mellitus, typ 1, s viacerými inými komplikáciami, kompenzovaný
E10.73 Diabetes mellitus, typ 1, s viacerými inými komplikáciami, dekompenzovaný
E10.74 Diabetes mellitus, typ 1, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E10.75 Diabetes mellitus, typ 1, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E10.80 Diabetes mellitus, typ 1, s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E10.81 Diabetes mellitus, typ 1, s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E10.90 Diabetes mellitus, typ 1, bez komplikácií, kompenzovaný
E10.91 Diabetes mellitus, typ 1, bez komplikácií, dekompenzovaný
E11.01 Diabetes mellitus, typ 2, s kómou, dekompenzovaný
E11.11 Diabetes mellitus, typ 2, s ketoacidózou, dekompenzovaný
E11.20 Diabetes mellitus, typ 2, s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný
E11.21 Diabetes mellitus, typ 2, s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný
E11.30 Diabetes mellitus, typ 2, s očnými komplikáciami, kompenzovaný
E11.31 Diabetes mellitus, typ 2, s očnými komplikáciami, dekompenzovaný
E11.40 Diabetes mellitus, typ 2, s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E11.41 Diabetes mellitus, typ 2, s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E11.50 Diabetes mellitus, typ 2, s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný
E11.51 Diabetes mellitus, typ 2, s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný
E11.60 Diabetes mellitus, typ 2, s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný
E11.61 Diabetes mellitus, typ 2, s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný
Kód Názov choroby
E11.72 Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, kompenzovaný
E11.73 Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, dekompenzovaný
E11.74 Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E11.75 Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E11.80 Diabetes mellitus, typ 2, s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E11.81 Diabetes mellitus, typ 2, s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E11.90 Diabetes mellitus, typ 2, bez komplikácií, kompenzovaný
E11.91 Diabetes mellitus, typ 2, bez komplikácií, dekompenzovaný
E12.01 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s kómou, dekompenzovaný
E12.11 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s ketoacidózou, dekompenzovaný
E12.20 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný
E12.21 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný
E12.30 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s očnými komplikáciami, kompenzovaný
E12.31 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s očnými komplikáciami, dekompenzovaný
E12.40 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E12.41 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E12.50 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný
E12.51 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný
E12.60 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný
E12.61 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný
E12.72 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s viacerými inými komplikáciami, kompenzovaný
E12.73 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s viacerými inými komplikáciami, dekompenzovaný
E12.74 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E12.75 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E12.80 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E12.81 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E12.90 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, bez komplikácií, kompenzovaný
E12.91 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, bez komplikácií, dekompenzovaný
E13.01 Iný bližšie určený diabetes mellitus s kómou, dekompenzovaný
E13.11 Iný bližšie určený diabetes mellitus s ketoacidózou, dekompenzovaný
E13.20 Iný bližšie určený diabetes mellitus s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný
E13.21 Iný bližšie určený diabetes mellitus s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný
E13.30 Iný bližšie určený diabetes mellitus s očnými komplikáciami, kompenzovaný
E13.31 Iný bližšie určený diabetes mellitus s očnými komplikáciami, dekompenzovaný
E13.40 Iný bližšie určený diabetes mellitus s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E13.41 Iný bližšie určený diabetes mellitus s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E13.50 Iný bližšie určený diabetes mellitus s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný
E13.51 Iný bližšie určený diabetes mellitus s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný
E13.60 Iný bližšie určený diabetes mellitus s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný
E13.61 Iný bližšie určený diabetes mellitus s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný
E13.72 Iný bližšie určený diabetes mellitus s viacerými inými komplikáciami, kompenzovaný
E13.73 Iný bližšie určený diabetes mellitus s viacerými inými komplikáciami, dekompenzovaný
E13.74 Iný bližšie určený diabetes mellitus s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E13.75 Iný bližšie určený diabetes mellitus s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E13.80 Iný bližšie určený diabetes mellitus s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E13.81 Iný bližšie určený diabetes mellitus s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E13.90 Iný bližšie určený diabetes mellitus bez komplikácií, kompenzovaný
E13.91 Iný bližšie určený diabetes mellitus bez komplikácií, dekompenzovaný
E14.01 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s kómou, dekompenzovaný
E14.11 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s ketoacidózou, dekompenzovaný
E14.20 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný
E14.21 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný
E14.30 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s očnými komplikáciami, kompenzovaný
E14.31 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s očnými komplikáciami, dekompenzovaný
E14.40 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E14.41 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E14.50 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný
E14.51 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný
E14.60 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný
E14.61 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný
E14.72 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s viacerými inými komplikáciami, kompenzovaný
E14.73 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s viacerými inými komplikáciami, dekompenzovaný
E14.74 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E14.75 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E14.80 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E14.81 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E14.90 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, bez komplikácií, kompenzovaný
E14.91 Diabetes mellitus, bližšie neurčený, bez komplikácií, dekompenzovaný
E15 Nediabetická hypoglykemická kóma
E16.0 Hypoglykémia vyvolaná liekmi, bez kómy
E16.1 Iná hypoglykémia
E16.2 Hypoglykémia, bližšie neurčená
E16.3 Zvýšená sekrécia glukagónu
E16.4 Abnormálna sekrécia gastrínu
E16.8 Iná porucha vnútornej sekrécie podžalúdkovej žľazy, bližšie určená
E16.9 Porucha vnútornej sekrécie podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčená
E20.0 Idiopatická hypoparatyreóza
E20.1 Pseudohypoparatyreóza
E20.8 Iná hypoparatyreóza
E20.9 Hypoparatyreóza, bližšie neurčená
E21.0 Primárna hyperparatyreóza
E21.1 Sekundárna hyperparatyreóza, nezatriedená inde
E21.2 Iná hyperparatyreóza
E21.3 Hyperparatyreóza, bližšie neurčená
E21.4 Iná bližšie určená choroba prištítnych žliaz
E21.5 Choroba prištítnych žliaz, bližšie neurčená
E22.0 Akromegália a pituitárny gigantizmus
E22.1 Hyperprolaktinémia
E22.2 Syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH)
E22.8 Iná hyperfunkcia hypofýzy
E22.9 Hyperfunkcia hypofýzy, bližšie neurčená
E23.0 Hypopituitarizmus
E23.1 Hypopituitarizmus vyvolaný liekom
E23.2 Diabetes insipidus
E23.3 Dysfunkcia hypotalamu, nezatriedená inde
E23.6 Iná choroba hypofýzy
E23.7 Choroba hypofýzy, bližšie neurčená
E24.0 Centrálny Cushingov syndróm (Cushingova choroba)
E24.1 Nelsonov syndróm
E24.2 Cushingov syndróm vyvolaný liekom
E24.3 Ektopický ACTH-syndróm
E24.4 Pseudo-Cushingov syndróm vyvolaný alkoholom
E24.8 Iný Cushingov syndróm
E24.9 Cushingov syndróm, bližšie neurčený
E25.00 Adrenogenitálna porucha, typ 3 (nedostatok 21-hydroxylázy), klasická forma
E25.01 Adrenogenitálna porucha, typ 3 (nedostatok 21-hydroxylázy), forma s neskorým nástupom
E25.08 Iná vrodená adrenogenitálna porucha spojená s nedostatkom enzýmu
E25.09 Vrodená adrenogenitálna porucha spojená s nedostatkom enzýmu, bližšie neurčená
E25.8 Iná adrenogenitálna porucha
E25.9 Adrenogenitálna porucha, bližšie neurčená
E26.0 Primárny hyperaldosteronizmus
E26.1 Sekundárny hyperaldosteronizmus
E26.8 Iný hyperaldosteronizmus
E26.9 Hyperaldosteronizmus, bližšie neurčený
E27.0 Iná hyperfunkcia kôry nadobličiek
E27.1 Primárna nedostatočnosť kôry nadobličiek (Addisonova choroba)
E27.2 Addisonova kríza
E27.3 Nedostatočnosť kôry nadobličiek vyvolaná liekmi
E27.4 Iná a bližšie neurčená nedostatočnosť kôry nadobličiek
E27.5 Hyperfunkcia drene nadobličiek
E27.8 Iná choroba nadobličiek, bližšie určená
E27.9 Choroba nadobličiek, bližšie neurčená
E28.0 Porucha funkcie vaječníkov s nadbytkom estrogénov
E28.1 Porucha funkcie vaječníkov s nadbytkom androgénov
E28.2 Syndróm polycystických ovárií
E28.3 Primárna nedostatočnosť vaječníkov (primárna ováriová insuficiencia)
E28.8 Iná porucha funkcie vaječníkov
E28.9 Porucha funkcie vaječníkov, bližšie neurčená
E29.0 Hyperfunkcia semenníkov
E29.1 Hypofunkcia semenníkov
E29.8 Iná porucha funkcie semenníkov
E29.9 Porucha funkcie semenníkov, bližšie neurčená
E30.0 Oneskorená puberta
E30.1 Predčasná puberta
E30.8 Iná porucha puberty
E30.9 Porucha puberty, bližšie neurčená
E31.0 Autoimunitná polyglandulárna insuficiencia
E31.1 Polyglandulárna hyperfunkcia
E31.8 Iná polyglandulárna dysfunkcia
E31.9 Polyglandulárna dysfunkcia, bližšie neurčená
E32.0 Pretrvávajúca hyperplázia týmusu
E32.1 Absces týmusu
E32.8 Iná choroba týmusu
E32.9 Choroba týmusu, bližšie neurčená
E34.0 Karcinoidový syndróm
E34.1 Iná hypersekrécia črevných hormónov
E34.2 Ektopická sekrécia hormónov, nezatriedená inde
E34.3 Nízky vzrast, nezatriedený inde
E34.4 Konštitučne vysoká postava
E34.50 Syndróm čiastočnej rezistencie na androgény
E34.51 Syndróm úplnej rezistencie na androgény
E34.59 Syndróm rezistencie na androgény, bližšie neurčený
E34.8 Iná bližšie určená endokrinná porucha
E34.9 Endokrinná porucha, bližšie neurčená
E35.0 Choroba štítnej žľazy pri chorobách zatriedených inde
E35.1 Choroba nadobličiek pri chorobách zatriedených inde
E35.8 Choroba iných endokrinných žliaz pri chorobách zatriedených inde
E40 Kvašiorkor
E41 Výživový (nutričný) marazmus
E42 Marantický kvašiorkor
E43 Ťažká proteínovo-energetická podvýživa, bližšie neurčená
E44.0 Proteínovo-energetická podvýživa stredného stupňa
E44.1 Proteínovo-energetická podvýživa mierneho stupňa
E45 Zaostávanie vo vývine v dôsledku proteínovo-energetickej podvýživy
E46 Proteínovo-energetická podvýživa, bližšie neurčená
E50.0 Nedostatok vitamínu A s xerózou spojovky
E50.1 Nedostatok vitamínu A s Bitotovými škvrnami a xerózou spojovky
E50.2 Nedostatok vitamínu A s xerózou rohovky
E50.3 Nedostatok vitamínu A s ulceráciou a xerózou rohovky
E50.4 Nedostatok vitamínu A s keratomaláciou
E50.5 Nedostatok vitamínu A s nočnou slepotou
E50.6 Nedostatok vitamínu A s xeroftalmickými jazvami rohovky
E50.7 Iné očné prejavy nedostatku vitamínu A
E50.8 Iné prejavy nedostatku vitamínu A
E50.9 Nedostatok vitamínu A, bližšie neurčený
E51.1 Beri-beri
E51.2 Wernickeho encefalopatia
E51.8 Iný prejav nedostatku tiamínu
E51.9 Nedostatok tiamínu, bližšie neurčený
E52 Nedostatok niacínu (pelagra)
E53.0 Nedostatok riboflavínu
E53.1 Nedostatok pyridoxínu (vitamínu B6)
E53.8 Nedostatok iného bližšie určeného vitamínu skupiny B
E53.9 Nedostatok vitamínu skupiny B, bližšie neurčený
E54 Nedostatok vitamínu C (kyseliny askorbovej)
E55.0 Aktívna rachitída
E55.9 Nedostatok vitamínu D, bližšie neurčený
E56.0 Nedostatok vitamínu E
E56.1 Nedostatok vitamínu K
E56.8 Nedostatok iného vitamínu
E56.9 Nedostatok vitamínu, bližšie neurčený
E58 Nedostatok vápnika vo výžive
E59 Nedostatok selénu vo výžive
E60 Nedostatok zinku vo výžive
E61.0 Nedostatok medi
E61.1 Nedostatok železa
E61.2 Nedostatok horčíka
E61.3 Nedostatok mangánu
E61.4 Nedostatok chrómu
E61.5 Nedostatok molybdénu
E61.6 Nedostatok vanádu
E61.7 Nedostatok viacerých stopových prvkov
E61.8 Nedostatok iného bližšie určeného stopového prvku
E61.9 Nedostatok stopového prvku, bližšie neurčený
E63.0 Nedostatok esenciálnych mastných kyselín
E63.1 Nedostatok vo výžive v dôsledku nerovnováhy v zložení potravy
E63.8 Iný bližšie určený nedostatok vo výžive
E63.9 Nedostatok vo výžive, bližšie neurčený
E64.0 Následky proteínovo-energetickej podvýživy
E64.1 Následky nedostatku vitamínu A
E64.2 Následky nedostatku vitamínu C
E64.3 Následky rachitídy
E64.8 Následky iných nedostatkov vo výžive
E64.9 Následky bližšie neurčeného nedostatku vo výžive
E65 Lokalizovaná obezita (tučnota)
E66.00 Obezita (tučnota) zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E66.01 Obezita (tučnota) zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E66.02 Obezita (tučnota) zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E66.09 Obezita (tučnota) zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, Body Mass Index (BMI) neurčený
E66.10 Obezita (tučnota) zapríčinená liekmi, Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E66.11 Obezita (tučnota) zapríčinená liekmi, Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E66.12 Obezita (tučnota) zapríčinená liekmi, Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E66.19 Obezita (tučnota) zapríčinená liekmi, Body Mass Index (BMI) neurčený
E66.20 Extrémna obezita (extrémna tučnota) s alveolovou hypoventiláciou, Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E66.21 Extrémna obezita (extrémna tučnota) s alveolovou hypoventiláciou, Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E66.22 Extrémna obezita (extrémna tučnota) s alveolovou hypoventiláciou, Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E66.29 Extrémna obezita (extrémna tučnota) s alveolovou hypoventiláciou, Body Mass Index (BMI) bližšie neurčený
E66.80 Iná obezita (tučnota), Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E66.81 Iná obezita (tučnota), Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E66.82 Iná obezita (tučnota), Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E66.89 Iná obezita (tučnota), Body Mass Index (BMI) neurčený
E66.90 Obezita (tučnota), bližšie neurčená, Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E66.91 Obezita (tučnota), bližšie neurčená, Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E66.92 Obezita (tučnota), bližšie neurčená, Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E66.99 Obezita (tučnota), bližšie neurčená, Body Mass Index (BMI) neurčený
E67.0 Hypervitaminóza A
E67.1 Hyperkarotenémia
E67.2 Syndróm nadbytku vitamínu B6
E67.3 Hypervitaminóza D
E67.8 Iná nadmerná výživa, bližšie neurčená
E68 Následok nadmernej výživy
E70.0 Klasická fenylketonúria
E70.1 Iná hyperfenylalaninémia
E70.2 Porucha metabolizmu tyrozínu
E70.3 Albinizmus
E70.8 Iná porucha metabolizmu aromatických aminokyselín
E70.9 Porucha metabolizmu aromatických aminokyselín, bližšie neurčená
E71.0 Choroba javorového sirupu (leucinóza)
E71.1 Iná porucha metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom
E71.2 Porucha metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom, bližšie neurčená
E71.3 Porucha metabolizmu mastných kyselín
E72.0 Porucha transportu aminokyselín
E72.1 Porucha metabolizmu aminokyselín obsahujúcich síru
E72.2 Porucha metabolického cyklu močoviny
E72.3 Porucha metabolizmu lyzínu a hydroxylyzínu
E72.4 Porucha metabolizmu ornitínu
E72.5 Porucha metabolizmu glycínu
E72.8 Iná porucha metabolizmu aminokyselín, bližšie určená
E72.9 Porucha metabolizmu aminokyselín, bližšie neurčená
E73.0 Vrodený nedostatok laktázy
E73.1 Sekundárny nedostatok laktázy
E73.8 Iná intolerancia laktózy
E73.9 Intolerancia laktózy, bližšie neurčená
E74.0 Choroba z nahromadenia glykogénu (glykogenóza)
E74.1 Porucha metabolizmu fruktózy
E74.2 Porucha metabolizmu galaktózy
E74.3 Iná porucha črevnej absorpcie sacharidov
E74.4 Porucha metabolizmu pyruvátu a porucha glukoneogenézy
E74.8 Iná bližšie určená porucha metabolizmu sacharidov
E74.9 Porucha metabolizmu sacharidov, bližšie neurčená
E75.0 GM2-gangliozidóza
E75.1 Iná gangliozidóza
E75.2 Iná sfingolipidóza
E75.3 Sfingolipidóza, bližšie neurčená
E75.4 Neurónová ceroidová lipofuscinóza
E75.5 Iná porucha ukladania lipidov
E75.6 Porucha ukladania lipidov, bližšie neurčená
E76.0 Mukopolysacharidóza, typ I
E76.1 Mukopolysacharidóza, typ II
E76.2 Iná mukopolysacharidóza
E76.3 Mukopolysacharidóza, bližšie neurčená
E76.8 Iná porucha metabolizmu glykozaminoglykánu
E76.9 Porucha metabolizmu glykozaminoglykánu, bližšie neurčená
E77.0 Porucha posttranslančnej modifikácie lyzozómových enzýmov
E77.1 Porucha odbúrania glykoproteínov
E77.8 Iná porucha metabolizmu glykoproteínov
E77.9 Porucha metabolizmu glykoproteínov, bližšie neurčená
E78.0 Izolovaná hypercholesterolémia
E78.1 Izolovaná hypertriacylglycerolémia
E78.2 Zmiešaná hyperlipidémia
E78.3 Hyperchylomikronémia
E78.4 Iná hyperlipidémia
E78.5 Hyperlipidémia, bližšie neurčená
E78.6 Nedostatok lipoproteínov
E78.8 Iná porucha metabolizmu lipoproteínov
E78.9 Porucha metabolizmu lipoproteínov, bližšie neurčená
E79.0 Hyperurikémia bez znakov zápalovej artritídy alebo tofovej dny
E79.1 Leschov-Nyhanov syndróm
E79.8 Iná porucha metabolizmu purínu a pyrimidínu
E79.9 Porucha metabolizmu purínu a pyrimidínu, bližšie neurčená
E80.0 Dedičná erytropoetická porfýria
E80.1 Porphyria cutanea tarda
E80.2 Iná porfýria
E80.3 Porucha katalázy a peroxidázy
E80.4 Gilbertov syndróm
E80.5 Criglerov-Najjarov syndróm
E80.6 Iná porucha metabolizmu bilirubínu
E80.7 Porucha metabolizmu bilirubínu, bližšie neurčená
E83.0 Porucha metabolizmu medi
E83.1 Porucha metabolizmu železa
E83.2 Porucha metabolizmu zinku
E83.30 Familiárna hypofosfatemická rachitída
E83.31 Rachitída závislá od vitamínu D
E83.38 Iná porucha metabolizmu fosforu a fosfatáz
E83.39 Porucha metabolizmu fosforu a fosfatáz, bližšie neurčená
E83.4 Porucha metabolizmu horčíka
E83.50 Kalcifylaxia (kalcinóza)
E83.58 Iná porucha metabolizmu vápnika
E83.59 Porucha metabolizmu vápnika, bližšie neurčená
E83.8 Iná porucha metabolizmu minerálov
E83.9 Porucha metabolizmu minerálov, bližšie neurčená
E84.0 Cystická fibróza s pľúcnymi prejavmi
E84.1 Cystická fibróza s črevnými prejavmi
E84.80 Cystická fibróza s pľúcnymi a črevnými prejavmi
E84.87 Cystická fibróza s inými viacpočetnými prejavmi
E84.88 Cystická fibróza s inými prejavmi
E84.9 Cystická fibróza, bližšie neurčená
E85.0 Hereditárno-familiárna amyloidóza bez neuropatie
E85.1 Hereditárno-familiárna amyloidóza s neuropatiou
E85.2 Hereditárno-familiárna amyloidóza, bližšie neurčená
E85.3 Sekundárna systémová amyloidóza
E85.4 Orgánovo ohraničená (lokalizovaná) amyloidóza
E85.8 Iná amyloidóza
E85.9 Amyloidóza, bližšie neurčená
E86 Dehydratácia, hypovolémia (zníženie objemu telovej tekutiny)
E87.0 Hyperosmolalita a hypernatriémia
E87.1 Hypoosmolalita a hyponatriémia
E87.2 Acidóza
E87.3 Alkalóza
E87.4 Zmiešaná porucha acidobázickej rovnováhy
E87.5 Hyperkáliémia
E87.6 Hypokáliémia
E87.7 Preťaženie tekutinou
E87.8 Iná porucha rovnováhy elektrolytov a tekutín, nezatriedená inde
E88.0 Porucha metabolizmu plazmatických proteínov, nezatriedená inde
E88.1 Lipodystrofia, nezatriedená inde
E88.2 Lipomatóza, nezatriedená inde
E88.3 Syndróm z rozpadu nádoru (tumor lysis syndrome)
E88.8 Iná bližšie určená metabolická porucha
E88.9 Metabolická porucha, bližšie neurčená
E89.0 Hypotyreóza po lekárskom výkone
E89.1 Hypoinzulinémia po lekárskom výkone
E89.2 Hypoparatyreóza po lekárskom výkone
E89.3 Hypopituitarizmus po lekárskom výkone
E89.4 Zlyhanie vaječníkov po lekárskom výkone
E89.5 Hypofunkcia semenníkov po lekárskom výkone
E89.6 Hypofunkcia kôry nadobličiek alebo drene nadobličiek po lekárskom výkone
E89.8 Iná endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone
E89.9 Endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone, bližšie neurčená
E90 Nutričná a metabolická porucha pri chorobách zatriedených inde
F00.0 Demencia pri Alzheimerovej chorobe so skorým začiatkom (typ 2) (G30.0†)
F00.1 Demencia pri Alzheimerovej chorobe s neskorým začiatkom (typ 1) (G30.1†)
F00.2 Demencia pri Alzheimerovej chorobe, atypická alebo zmiešaná forma (G30.8†)
F00.9 Demencia pri Alzheimerovej chorobe, bližšie neurčená
F01.0 Vaskulárna demencia s akútnym začiatkom
F01.1 Mnohoinfarktová demencia
F01.2 Subkortikálna vaskulárna demencia
F01.3 Zmiešaná kortikálna a subkortikálna vaskulárna demencia
F01.8 Iná vaskulárna demencia
F01.9 Vaskulárna demencia, bližšie neurčená
F02.0 Demencia pri Pickovej chorobe (G31.0†)
F02.1 Demencia pri Creutzfeldtovej-Jakobovej chorobe (A81.0†)
F02.2 Demencia pri Huntingtonovej chorobe (G10†)
F02.3 Demencia pri Parkinsonovej chorobe
F02.4 Demencia pri chorobe HIV (spôsobenej vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti)
F02.8 Demencia pri iných bližšie určených chorobách zatriedených inde
F03 Demencia, bližšie neurčená
F04 Organický amnestický syndróm, nezapríčinený alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami
F05.0 Delírium bez demencie
F05.1 Delírium pri demencii
F05.8 Iné delírium
F05.9 Delírium, bližšie neurčené
F06.0 Organická halucinóza
F06.1 Organická katatonická porucha
F06.2 Organická porucha s bludmi (podobná schizofrénii)
F06.3 Organická afektívna porucha
F06.4 Organická úzkostná porucha
F06.5 Organická disociatívna porucha
F06.6 Emočná labilita (asténia) na organickom podklade
F06.7 Ľahká kognitívna porucha (porucha poznávania)
F06.8 Iná psychická porucha, zapríčinená poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou, bližšie určená
F06.9 Psychická porucha, zapríčinená poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou, bližšie neurčená
F07.0 Porucha osobnosti na organickom podklade
F07.1 Postencefalitický syndróm
F07.2 Postkomočný syndróm
F07.8 Iná organická porucha osobnosti a správania, zapríčinená chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu
F07.9 Organická porucha osobnosti a správania, zapríčinená chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu, bližšie neurčená
F09 Organická alebo symptomatická psychická porucha, bližšie neurčená
F10.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: akútna intoxikácia
F10.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: škodlivé užívanie
F10.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: syndróm závislosti
F10.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: abstinenčný syndróm
F10.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: abstinenčný syndróm s delíriom
F10.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: psychotická porucha
F10.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: amnestický syndróm
F10.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F10.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu
F10.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu, bližšie neurčená
F11.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: akútna intoxikácia
F11.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: škodlivé užívanie
F11.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: syndróm závislosti
F11.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: abstinenčný syndróm
F11.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: abstinenčný syndróm s delíriom
F11.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: psychotická porucha
F11.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: amnestický syndróm
F11.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F11.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov
F11.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov, bližšie neurčená
F12.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: akútna intoxikácia
F12.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: škodlivé užívanie
F12.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: syndróm závislosti
F12.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: abstinenčný syndróm
F12.4 Porucha psychiky a správania. zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: abstinenčný syndróm s delíriom
F12.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: psychotická porucha
F12.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: amnestický syndróm
F12.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F12.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov
F12.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov, bližšie neurčená
F13.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: akútna intoxikácia
F13.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: škodlivé užívanie
F13.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: syndróm závislosti
F13.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: abstinenčný syndróm
F13.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: abstinenčný syndróm s delíriom
F13.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: psychotická porucha
F13.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: amnestický syndróm
F13.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F13.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík
F13.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík, bližšie neurčená
F14.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: akútna intoxikácia
F14.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: škodlivé užívanie
F14.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: syndróm závislosti
F14.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: abstinenčný syndróm
F14.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: abstinenčný syndróm s delíriom
F14.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: psychotická porucha
F14.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: amnestický syndróm
F14.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F14.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu
F14.9 Porucha psychiky a správania zapríčinená, užitím (užívaním) kokaínu, bližšie neurčená
F15.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: akútna intoxikácia
F15.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: škodlivé užívanie
F15.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: syndróm závislosti
F15.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: abstinenčný syndróm
F15.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: abstinenčný syndróm s delíriom
F15.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: psychotická porucha
F15.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: amnestický syndróm
F15.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F15.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu
F15.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu, bližšie neurčená
F16.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: akútna intoxikácia
F16.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: škodlivé užívanie
F16.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: syndróm závislosti
F16.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: abstinenčný syndróm
F16.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: abstinenčný syndróm s delíriom
F16.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: psychotická porucha
F16.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: amnestický syndróm
F16.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F16.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov
F16.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov, bližšie neurčená
F17.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: akútna intoxikácia
F17.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: škodlivé užívanie
F17.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: syndróm závislosti
F17.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: abstinenčný syndróm
F17.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: abstinenčný syndróm s delíriom
F17.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: psychotická porucha
F17.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: amnestický syndróm
F17.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F17.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku
F17.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku, bližšie neurčená
F18.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: akútna intoxikácia
F18.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: škodlivé užívanie
F18.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: syndróm závislosti
F18.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: abstinenčný syndróm
F18.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: abstinenčný syndróm s delíriom
F18.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: psychotická porucha
F18.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: amnestický syndróm
F18.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F18.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel
F18.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel, bližšie neurčená
F19.0 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: akútna intoxikácia
F19.1 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: škodlivé užívanie
F19.2 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: syndróm závislosti
F19.3 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: abstinenčný syndróm
F19.4 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: abstinenčný syndróm s delíriom
F19.5 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: psychotická porucha
F19.6 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: amnestický syndróm
F19.7 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F19.8 Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok
F19.9 Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok, bližšie neurčená
F20.0 Paranoidná schizofrénia
F20.1 Hebefrénna schizofrénia
F20.2 Katatonická schizofrénia
F20.3 Nediferencovaná schizofrénia
F20.4 Poschizofrenická depresia
F20.5 Reziduálna schizofrénia
F20.6 Jednoduchá schizofrénia
F20.8 Iná schizofrénia
F20.9 Schizofrénia, bližšie neurčená
F21 Schizotypová porucha
F22.0 Porucha s bludmi
F22.8 Iná pretrvávajúca porucha s bludmi
F22.9 Pretrvávajúca porucha s bludmi, bližšie neurčená
F23.0 Akútna polymorfná psychotická porucha bez príznakov schizofrénie
F23.1 Akútna polymorfná psychotická porucha s príznakmi schizofrénie
F23.2 Akútna psychotická porucha podobná schizofrénii
F23.3 Iná akútna psychotická porucha s prevahou bludov
F23.8 Iná akútna psychotická porucha a prechodná psychotická porucha
F23.9 Akútna psychotická porucha a prechodná psychotická porucha, bližšie neurčená
F24 Indukovaná porucha s bludmi
F25.0 Schizoafektívna porucha, manický typ
F25.1 Schizoafektívna porucha, depresívny typ
F25.2 Schizoafektívna porucha, zmiešaný typ
F25.8 Iná schizoafektívna porucha
F25.9 Schizoafektívna porucha, bližšie neurčená
F28 Iná neorganická psychotická porucha
F29 Neorganická psychóza, bližšie neurčená
F30.0 Hypománia
F30.1 Mánia bez psychotických príznakov
F30.2 Mánia s psychotickými príznakmi
F30.8 Iná manická epizóda
F30.9 Manická epizóda, bližšie neurčená
F31.0 Bipolárna afektívna porucha, terajšia hypomanická epizóda
F31.1 Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická epizóda bez psychotických príznakov
F31.2 Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická epizóda s psychotickými príznakmi
F31.3 Bipolárna afektívna porucha, terajšia epizóda miernej alebo stredne ťažkej depresie
F31.4 Bipolárna afektívna porucha, terajšia epizóda ťažkej depresie bez psychotických príznakov
F31.5 Bipolárna afektívna porucha, terajšia epizóda ťažkej depresie s psychotickými príznakmi
F31.6 Bipolárna afektívna porucha, terajšia zmiešaná epizóda
F31.7 Bipolárna afektívna porucha, teraz v remisii
F31.8 Iná bipolárna afektívna porucha
F31.9 Bipolárna afektívna porucha, bližšie neurčená
F32.0 Epizóda miernej depresie
F32.1 Epizóda stredne ťažkej depresie
F32.2 Epizóda ťažkej depresie bez psychotických príznakov
F32.3 Epizóda ťažkej depresie s psychotickými príznakmi
F32.8 Iná depresívna epizóda
F32.9 Depresívna epizóda, bližšie neurčená
F33.0 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia mierna epizóda
F33.1 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia stredne ťažká epizóda
F33.2 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ťažká epizóda bez psychotických príznakov
F33.3 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ťažká epizóda s psychotickými príznakmi
F33.4 Recidivujúca depresívna porucha, teraz v remisii
F33.8 Iná recidivujúca depresívna porucha
F33.9 Recidivujúca depresívna porucha, bližšie neurčená
F34.0 Cyklotýmia
F34.1 Dystýmia
F34.8 Iná pretrvávajúca afektívna porucha
F34.9 Pretrvávajúca afektívna porucha, bližšie neurčená
F38.0 Iná jednotlivá afektívna porucha
F38.1 Iná recidivujúca afektívna porucha
F38.8 Iná bližšie určená afektívna porucha
F39 Afektívna porucha, bližšie neurčená
F40.00 Agorafóbia, bez panickej poruchy
F40.01 Agorafóbia, s panickou poruchou
F40.1 Sociálna fóbia
F40.2 Špecifická (izolovaná) fóbia
F40.8 Iná fóbická úzkostná porucha
F40.9 Fóbická úzkostná porucha
F41.0 Panická porucha (epizodická záchvatová úzkosť)
F41.1 Generalizovaná úzkostná porucha
F41.2 Zmiešaná úzkostná a depresívna porucha
F41.3 Iná zmiešaná úzkostná porucha
F41.8 Iná úzkostná porucha, bližšie určená
F41.9 Úzkostná porucha, bližšie neurčená
F42.0 Prevažne obsedantné myšlienky alebo ruminácie
F42.1 Prevažne kompulzívne konanie (obsedantné rituály)
F42.2 Zmiešané obsesívne myšlienky a konania
F42.8 Iná obsedantno-kompulzívna porucha
F42.9 Obsedantno-kompulzívna porucha, bližšie neurčená
F43.0 Akútna stresová reakcia
F43.1 Potraumatická stresová porucha
F43.2 Adaptačná porucha
F43.8 Iná reakcia na ťažký stres
F43.9 Reakcia na ťažký stres, bližšie neurčená
F44.0 Disociačná amnézia
F44.1 Disociačná fúga
F44.2 Disociačný stupor
F44.3 Tranz a posadnutosť
F44.4 Disociačná motorická porucha
F44.5 Disociačné záchvaty (konvulzie)
F44.6 Disociačná anestézia a strata citlivosti
F44.7 Zmiešaná disociačná (konverzná) porucha
F44.80 Ganserov syndróm
F44.81 Viacpočetná osobnosť
F44.82 Prechodná disociačná (konverzná) porucha v detstve a v mladosti
F44.88 Iná disociačná (konverzná) porucha
F44.9 Disociačná (konverzná) porucha, bližšie neurčená
F45.0 Somatizovaná porucha
F45.1 Nediferencovaná somatoformná porucha
F45.2 Hypochondrická porucha
F45.30 Somatoformná autonómna dysfunkcia srdca a obehovej sústavy
F45.31 Somatoformná autonómna dysfunkcia horného úseku tráviacej trubice
F45.32 Somatoformná autonómna dysfunkcia dolného úseku tráviacej trubice
F45.33 Somatoformná autonómna dysfunkcia dýchaciej sústavy
F45.34 Somatoformná autonómna dysfunkcia močovopohlavnej sústavy
F45.37 Somatoformná autonómna dysfunkcia viacerých ústrojov a sústav
F45.38 Somatoformná autonómna dysfunkcia iných ústrojov a sústav
F45.39 Somatoformná autonómna dysfunkcia bližšie neurčeného ústroja a sústavy
F45.40 Somatoformná porucha s pretrvávajúcou bolesťou
F45.41 Chronická porucha s bolesťou, so somatickými a psychickými faktormi
F45.8 Iná somatoformná porucha
F45.9 Somatoformná porucha, bližšie neurčená
F48.0 Neurasténia
F48.1 Syndróm depersonalizácie a derealizácie
F48.8 Iná neurotická porucha, bližšie určená
F48.9 Neurotická porucha, bližšie neurčená
F50.0 Mentálna anorexia (anorexia nervosa)
F50.1 Atypická mentálna anorexia (atypická anorexia nervosa)
F50.2 Mentálna bulímia (bulimia nervosa)
F50.3 Atypická mentálna bulímia (atypická bulimia nervosa)
F50.4 Prejedanie spojené s inými psychickými poruchami
F50.5 Dávenie spojené s inými psychickými poruchami
F50.8 Iná porucha príjmu potravy
F50.9 Porucha príjmu potravy, bližšie neurčená
F51.0 Neorganická nespavosť
F51.1 Neorganická spavosť
F51.2 Neorganická porucha spánkového rytmu
F51.3 Námesačnosť (somnambulizmus)
F51.4 Nočná hrôza (pavor nocturnus)
F51.5 Nočná mora
F51.8 Iná neorganická porucha spánku
F51.9 Neorganická porucha spánku, bližšie neurčená
F52.0 Nedostatok alebo strata pohlavnej túžby
F52.1 Pohlavná averzia a nedostatok pohlavnej rozkoše
F52.2 Zlyhanie genitálnej odpovede
F52.3 Porucha orgazmu
F52.4 Predčasná ejakulácia
F52.5 Neorganický vaginizmus
F52.6 Neorganická dyspareunia
F52.7 Nadmerná pohlavná túžba
F52.8 Iná porucha pohlavných funkcií, nezapríčinená organickou poruchou alebo chorobou
F52.9 Porucha pohlavných funkcií, nezapríčinená organickou poruchou alebo chorobou, bližšie neurčená
F53.0 Mierna duševná porucha a porucha správania v šestonedelí, nezatriedená inde
F53.1 Ťažká duševná porucha a porucha správania v šestonedelí, nezatriedená inde
F53.8 Iná duševná porucha a porucha správania v šestonedelí, nezatriedená inde
F53.9 Duševná porucha v šestonedelí, bližšie neurčená
F54 Psychické faktory a faktory správania spojené s poruchami alebo chorobami zatriedenými inde
F55.0 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: antidepresíva
F55.1 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: preháňadlá (laxanciá)
F55.2 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: analgetiká
F55.3 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: antacidá
F55.4 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: vitamíny
F55.5 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: steroidy a hormóny
F55.6 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: liečivé rastliny alebo prírodné liečivé prípravky
F55.8 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: iná látka
F55.9 Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: bližšie neurčená látka
F59 Porucha správania súvisiaca s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi, bližšie neurčená
F60.0 Paranoidná porucha osobnosti
F60.1 Schizoidná porucha osobnosti
F60.2 Disociálna porucha osobnosti
F60.30 Emočne nestabilná osobnosť, impulzívny typ
F60.31 Emočne nestabilná osobnosť, hraničný typ
F60.4 Histriónska porucha osobnosti
F60.5 Anankastická porucha osobnosti
F60.6 Úzkostná (vyhýbavá) porucha osobnosti
F60.7 Porucha osobnosti so závislosťou (astenická)
F60.8 Iná špecifická porucha osobnosti
F60.9 Porucha osobnosti, bližšie neurčená
F61 Zmiešaná a iná porucha osobnosti
F62.0 Trvalá zmena osobnosti po katastrofickom zážitku
F62.1 Trvalá zmena osobnosti po psychickej chorobe
F62.80 Osobnostný syndróm chronickej bolesti
F62.88 Iná pretrvávajúca zmena osobnosti
F62.9 Pretrvávajúca zmena osobnosti, bližšie neurčená
F63.0 Patologické hráčstvo
F63.1 Patologické podpaľačstvo (pyrománia)
F63.2 Patologické kradnutie (kleptománia)
F63.3 Trichotilománia
F63.8 Iná porucha návykov a impulzov
F63.9 Porucha návykov a impulzov, bližšie neurčená
F64.0 Transsexualizmus
F64.1 Transvestizmus
F64.2 Porucha pohlavnej identity v detstve
F64.8 Iná porucha pohlavnej identity
F64.9 Porucha pohlavnej identity, bližšie neurčená
F65.0 Fetišizmus
F65.1 Fetišistický transvestizmus
F65.2 Exhibicionizmus
F65.3 Voyeurizmus
F65.4 Pedofília
F65.5 Sadomasochizmus
F65.6 Viacnásobná porucha sexuálneho zamerania
F65.8 Iná porucha sexuálneho zamerania
F65.9 Porucha sexuálneho zamerania, bližšie neurčená
F66.0 Porucha pohlavného dozrievania
F66.1 Egodystonická sexuálna orientácia
F66.2 Porucha sexuálneho vzťahu
F66.8 Iná porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym vývinom a orientáciou
F66.9 Porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym vývinom a orientáciou, bližšie neurčená
F68.0 Zvýraznenie fyzických príznakov z psychických dôvodov
F68.1 Úmyselné vyvolávanie alebo predstieranie somatických alebo psychických príznakov, alebo nespôsobilostí (predstieraná porucha)
F68.8 Iná bližšie určená porucha osobnosti a správania dospelých
F69 Porucha osobnosti a správania dospelých, bližšie neurčená
F70.0 Mierna duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania
F70.1 Mierna duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F70.8 Mierna duševná zaostalosť s inou poruchou správania
F70.9 Mierna duševná zaostalosť bez údaja o poruche správania
F71.0 Stredne ťažká duševná zaostalosť, bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania
F71.1 Stredne ťažká duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F71.8 Stredne ťažká duševná zaostalosť s inou poruchou správania
F71.9 Stredne ťažká duševná zaostalosť, bez údaja o poruche správania
F72.0 Ťažká duševná zaostalosť, bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania
F72.1 Ťažká duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F72.8 Ťažká duševná zaostalosť s inou poruchou správania
F72.9 Ťažká duševná zaostalosť, bez údaja o poruche správania
F73.0 Hlboká duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania
F73.1 Hlboká duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F73.8 Hlboká duševná zaostalosť s inou poruchou správania
F73.9 Hlboká duševná zaostalosť, bez údaja o poruche správania
F74.0 Disociácia inteligencie, bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou
F74.1 Disociácia inteligencie s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F74.8 Disociácia inteligencie s inou poruchou správania
F74.9 Disociácia inteligencie, bez udania poruchy správania
F78.0 Iná duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania
F78.1 Iná duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F78.8 Iná duševná zaostalosť s inou poruchou správania
F78.9 Iná duševná zaostalosť, bez údaja o poruche správania
F79.0 Duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania, bližšie neurčená
F79.1 Duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F79.8 Duševná zaostalosť s inou poruchou správania, bližšie neurčená
F79.9 Duševná zaostalosť bez údaja o poruche správania, bližšie neurčená
F80.0 Špecifická porucha reči, porucha artikulácie
F80.1 Expresívna porucha reči
F80.20 Porucha sluchového vnímania a spracovania
F80.28 Iná perceptívna porucha reči
F80.3 Získaná afázia s epilepsiou (Landauov-Kleffnerov syndróm)
F80.8 Iná vývinová porucha reči a jazyka
F80.9 Vývinová porucha reči a jazyka, bližšie neurčená
F81.0 Špecifická porucha čítania
F81.1 Špecifická porucha hláskovania
F81.2 Špecifická porucha aritmetických schopností
F81.3 Zmiešaná porucha školských zručností
F81.8 Iná vývinová porucha školských zručností
F81.9 Vývinová porucha školských zručností, bližšie neurčená
F82.0 Špecifická porucha vývinu hrubej motoriky
F82.1 Špecifická porucha vývinu jemnej motoriky a grafomotoriky
F82.2 Špecifická porucha vývinu ústnej motoriky
F82.9 Špecifická porucha vývinu motorických funkcií, bližšie neurčená
F83 Zmiešaná špecifická vývinová porucha
F84.0 Detský autizmus
F84.1 Atypický autizmus
F84.2 Rettov syndróm
F84.3 Iná detská dezintegračná porucha
F84.4 Hyperaktívna porucha spojená s duševnou zaostalosťou a stereotypnými pohybmi
F84.5 Aspergerov syndróm
F84.8 Iná pervazívna vývinová porucha
F84.9 Pervazívná vývinová porucha, bližšie neurčená
F88 Iná porucha psychického vývinu
F89 Porucha psychického vývinu, bližšie neurčená
F90.0 Porucha aktivity a pozornosti
F90.1 Hyperkinetická porucha správania
F90.8 Iná hyperkinetická porucha
F90.9 Hyperkinetická porucha, bližšie neurčená
F91.0 Porucha správania viazaná na vzťahy v rodine
F91.1 Porucha sociálneho správania pri chýbaní sociálnych väzieb (porucha správania z nedostatku socializácie)
F91.2 Porucha sociálneho správania so zachovaním sociálnych väzieb (socializovaná porucha správania)
F91.3 Porucha správania s opozičným, vzdorovitým správaním
F91.8 Iná porucha správania
F91.9 Porucha správania, bližšie neurčená
F92.0 Depresívna porucha správania
F92.8 Iná zmiešaná porucha správania a emotivity
F92.9 Zmiešaná porucha správania a emotivity, bližšie neurčená
F93.0 Úzkosť z odlúčenia u detí
F93.1 Fóbicko-úzkostná porucha u detí
F93.2 Sociálna úzkostná porucha u detí
F93.3 Porucha emotivity v dôsledku súrodeneckej rivality
F93.8 Iná detská porucha emotivity
F93.9 Detská porucha emotivity, bližšie neurčená
F94.0 Elektívny mutizmus
F94.1 Reaktívna porucha pripútania v detstve (reactive attachment disorder)
F94.2 Dezinhibovaná porucha pripútania u detí (disinhibited attachment disorder)
F94.8 Iná porucha sociálneho fungovania v detstve
F94.9 Porucha sociálneho fungovania v detstve, bližšie neurčená
F95.0 Prechodná tiková porucha
F95.1 Chronická pohybová alebo hlasová tiková porucha
F95.2 Zmiešaná hlasová a rôznorodá pohybová tiková porucha (syndróm de la Tourette)
F95.8 Iná tiková porucha
F95.9 Tiková porucha, bližšie neurčená
F98.0 Enuréza (pomočovanie) neorganického pôvodu
F98.1 Enkopréza (mimovôľové vyprázdňovanie stolice) neorganického pôvodu
F98.2 Porucha príjmu potravy v ranom detstve a v detstve
F98.3 Pica v ranom detstve a v detstve
F98.4 Stereotypné pohyby
F98.5 Zajakavosť
F98.6 Brblavosť (tumultus sermonis, ponáhľavá reč)
F98.8 Iná bližšie určená porucha správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania
F98.9 Porucha správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania, bližšie neurčená
F99 Duševná porucha, bližšie neurčená
G00.0 Meningitída zapríčinená Haemophilus influenzae
G00.1 Pneumokoková meningitída
G00.2 Streptokoková meningitída
G00.3 Stafylokoková meningitída
G00.8 Iná baktériová meningitída
G00.9 Baktériová meningitída, bližšie neurčená
G01 Meningitída pri baktériových chorobách zatriedených inde
G02.0 Meningitída pri vírusových chorobách zatriedených inde
G02.1 Meningitída pri mykózach zatriedených inde
G02.8 Meningitída pri iných bližšie určených infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
G03.0 Nehnisová meningitída
G03.1 Chronická meningitída
G03.2 Benígna recidivujúca meningitída (Mollaretova)
G03.8 Meningitída vyvolaná inými bližšie určenými príčinami
G03.9 Meningitída, bližšie neurčená
G04.0 Akútna diseminovaná encefalitída
G04.1 Tropická spastická paraplégia
G04.2 Baktériová meningoencefalitída a meningomyelitída, nezatriedená inde
G04.8 Iná encefalitída, myelitída a encefalomyelitída
G04.9 Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída, bližšie neurčená
G05.0 Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri baktériových chorobách zatriedených inde
G05.1 Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri vírusových chorobách zatriedených inde
G05.2 Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
G05.8 Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri iných chorobách zatriedených inde
G06.0 Intrakraniálny absces a granulóm
G06.1 Intraspinálny absces a granulóm
G06.2 Extradurálny a subdurálny absces, bližšie neurčený
G07 Intrakraniálny (vnútročrepový, vnútrolebkový) a intraspinálny (vnútrochrbticový) absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde
G08 Intrakraniálna (vnútročrepová, vnútrolebková) a intraspinálna (vnútrochrbticová) flebitída a tromboflebitída
G09 Následky zápalových chorôb centrálnej nervovej sústavy
G10 Huntingtonova choroba
G11.0 Vrodená neprogredujúca ataxia
G11.1 Cerebelárna ataxia so skorým začiatkom
G11.2 Cerebelárna ataxia s neskorým začiatkom
G11.3 Cerebelárna ataxia s poruchou reparácie DNA
G11.4 Dedičná spastická paraplégia
G11.8 Iná dedičná ataxia
G11.9 Dedičná ataxia, bližšie neurčená
G12.0 Detská spinálna svalová atrofia, typ I (Werdnigov-Hoffmanov typ)
G12.1 Iná zdedená spinálna svalová atrofia
G12.2 Choroba motorického neurónu
G12.8 Iná spinálna svalová atrofia a príbuzný syndróm
G12.9 Spinálna svalová atrofia, bližšie neurčená
G13.0 Paraneoplastická neuromyopatia a neuropatia
G13.1 Iná systémová atrofia postihujúca najmä centrálnu nervovú sústavu pri nádorovej chorobe
G13.2 Systémová atrofia postihujúca najmä centrálnu nervovú sústavu pri myxedéme (E00.1†, E03.-†)
G13.8 Systémová atrofia postihujúca najmä centrálnu nervovú sústavu pri iných chorobách zatriedených inde
G14 Postpoliomyelitický syndróm
G20.00 Parkinsonova choroba bez obmedzenia alebo s minimálnym obmedzením, bez motorickej fluktuácie
G20.01 Parkinsonova choroba bez obmedzenia alebo s minimálnym obmedzením, s motorickou fluktuáciou
G20.10 Parkinsonova choroba s miernym až stredne ťažkým obmedzením, bez motorickej fluktuácie
G20.11 Parkinsonova choroba s miernym až stredne ťažkým obmedzením, s motorickou fluktuáciou
G20.20 Parkinsonova choroba s veľmi ťažkým obmedzením, bez motorickej fluktuácie
G20.21 Parkinsonova choroba s veľmi ťažkým obmedzením, s motorickou fluktuáciou
G20.90 Parkinsonova choroba, bližšie neurčená, bez motorickej fluktuácie
G20.91 Parkinsonova choroba, bližšie neurčená, s motorickou fluktuáciou
G21.0 Malígny neuroleptický syndróm
G21.1 Iný sekundárny Parkinsonov syndróm zapríčinený liekmi
G21.2 Sekundárny Parkinsonov syndróm zapríčinený inými vonkajšími faktormi
G21.3 Parkinsonov syndróm po zápale mozgu
G21.4 Vaskulárny Parkinsonov syndróm
G21.8 Iný sekundárny Parkinsonov syndróm
G21.9 Sekundárny Parkinsonov syndróm, bližšie neurčený
G22 Parkinsonov syndróm pri chorobách zatriedených inde
G23.0 Hallervordenova-Spatzova choroba
G23.1 Progresívna supranukleárna oftalmoplégia
G23.2 Striatonigrálna degenerácia
G23.8 Iná degeneratívna choroba bazálnych ganglií, bližšie určená
G23.9 Degeneratívna choroba bazálnych ganglií, bližšie neurčená
G24.0 Dystónia zapríčinená liekmi
G24.1 Idiopatická familiárna dystónia
G24.2 Idiopatická nefamiliárna dystónia
G24.3 Spastický tortikolis
G24.4 Idiopatická orofaciálna dystónia
G24.5 Blefarospazmus
G24.8 Iná dystónia
G24.9 Dystónia, bližšie neurčená
G25.0 Esenciálny tremor
G25.1 Tremor zapríčinený liekom
G25.2 Iná bližšie určená forma tremoru
G25.3 Myoklonus
G25.4 Chorea vyvolaná liekom
G25.5 Iná chorea
G25.6 Tiky zapríčinené liekom a iné tiky organického pôvodu
G25.80 Periodické pohyby nôh v spánku
G25.81 Syndróm nepokojných nôh
G25.88 Iná extrapyramídová porucha a porucha hybnosti, bližšie určená
G25.9 Extrapyramídová porucha a porucha hybnosti, bližšie neurčená
G26 Extrapyramídové poruchy a poruchy hybnosti pri chorobách zatriedených inde
G30.0 Alzheimerova choroba so skorým začiatkom (F00.0*)
G30.1 Alzheimerova choroba s neskorým začiatkom (F00.1*)
G30.8 Iná Alzheimerova choroba (F00.2*)
G30.9 Alzheimerova choroba, bližšie neurčená
G31.0 Ohraničená atrofia mozgu
G31.1 Starecká degenerácia mozgu, nezatriedená inde
G31.2 Degenerácia nervovej sústavy, zapríčinená alkoholom
G31.81 Mitochondriová cytopatia
G31.82 Demencia s Lewyho telieskami
G31.88 Iná degeneratívna choroba nervovej sústavy, bližšie určená
G31.9 Degeneratívna choroba nervovej sústavy, bližšie neurčená
G32.0 Subakútna kombinovaná degenerácia miechy pri chorobách zatriedených inde
G32.8 Iná bližšie určená degeneratívna choroba nervovej sústavy pri chorobách zatriedených inde
G35.0 Roztrúsená skleróza, prvá manifestácia
G35.10 Roztrúsená skleróza s relapsami a remisiami, bez prejavov relapsu alebo progresie
G35.11 Roztrúsená skleróza s relapsami a remisiami, s prejavmi relapsu alebo progresie
G35.20 Roztrúsená skleróza s primárne progresívnym priebehom, bez prejavov relapsu alebo progresie
G35.21 Roztrúsená skleróza s primárne progresívnym priebehom, s prejavmi relapsu alebo progresie
G35.30 Roztrúsená skleróza so sekundárne chronickým priebehom, bez prejavov relapsu alebo progresie
G35.31 Roztrúsená skleróza so sekundárne chronickým priebehom, s prejavmi relapsu alebo progresie
G35.9 Roztrúsená skleróza, bližšie neurčená
G36.0 Neuromyelitis optica (Devicova choroba)
G36.1 Akútna a subakútna hemoragická leukoencefalitída (Hurstova choroba)
G36.8 Iná bližšie určená akútna roztrúsená demyelinizácia
G36.9 Akútna roztrúsená demyelinizácia, bližšie neurčená
G37.0 Difúzna skleróza centrálnej nervovej sústavy (Schilderova choroba)
G37.1 Centrálna demyelinizácia corpus callosum
G37.2 Centrálna pontínna myelinolýza
G37.3 Akútna priečna myelitída pri demyelinizačnej chorobe centrálnej nervovej sústavy
G37.4 Subakútna nekrotizujúca myelitída
G37.5 Koncentrická skleróza centrálneho nervového systómu (Balóova choroba)
G37.8 Iná demyelinizačná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie určená
G37.9 Demyelinizačná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená
G40.00 Pseudo-Lennoxov syndróm
G40.01 Syndróm so sústavnými hrotmi a vlnami počas pomalého spánku (CSWS - Continuous spikes and waves during slow-wave sleep)
G40.02 Benígna psychomotorická epilepsia
G40.08 Iná idiopatická fokálna (parciálna) epilepsia a epileptický syndróm s fokálne začínajúcimi záchvatmi
G40.09 Idiopatická fokálna (parciálna) epilepsia a epileptický syndróm s fokálne začínajúcimi záchvatmi, bližšie neurčený
G40.1 Lokalizovaná (fokálna, parciálna) symptomatická epilepsia a epileptický syndróm s jednoduchými fokálnymi záchvatmi
G40.2 Lokalizovaná (fokálna, parciálna) symptomatická epilepsia a epileptický syndróm s komplexnými fokálnymi záchvatmi
G40.3 Generalizovaná idiopatická epilepsia a epileptický syndróm
G40.4 Iná generalizovaná epilepsia a epileptický syndróm
G40.5 Osobitný epileptický syndróm
G40.6 Záchvaty grand mal (so záchvatmi alebo bez záchvatov petit mal), bližšie neurčené
G40.7 Záchvaty petit mal bez záchvatov grand mal, bližšie neurčené
G40.8 Iná epilepsia
G40.9 Epilepsia, bližšie neurčená
G41.0 Epileptický stav grand mal
G41.1 Epileptický stav petit mal
G41.2 Komplexný čiastkový epileptický stav
G41.8 Iný epileptický stav
G41.9 Epileptický stav, bližšie neurčený
G43.0 Migréna bez aury (bežná migréna)
G43.1 Migréna s aurou (klasická migréna)
G43.2 Migrénový stav (status migraenosus)
G43.3 Komplikovaná migréna
G43.8 Iná migréna
G43.9 Migréna, bližšie neurčená
G44.0 Syndróm klastrovej bolesti hlavy (Cluster headache syndrome)
G44.1 Bolesť hlavy cievneho pôvodu, nezatriedená inde
G44.2 Tenzná bolesť hlavy
G44.3 Chronická poúrazová bolesť hlavy
G44.4 Lieková bolesť hlavy, nezatriedená inde
G44.8 Iný bližšie určený syndróm bolesti hlavy
G45.02 Vertebrobazilárny syndróm, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.03 Vertebrobazilárny syndróm, s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.09 Vertebrobazilárny syndróm, s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G45.12 Syndróm krčnice (hemisferický), s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.13 Syndróm krčnice (hemisferický), s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.19 Syndróm krčnice (hemisferický), s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G45.22 Viacnásobný a obojstranný syndróm prívodných mozgových tepien, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.23 Viacnásobný a obojstranný syndróm prívodných mozgových tepien, s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.29 Viacnásobný a obojstranný syndróm prívodných mozgových tepien, s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G45.32 Amaurosis fugax, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.33 Amaurosis fugax, s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.39 Amaurosis fugax s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G45.42 Prechodná celková amnézia, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.43 Prechodná celková amnézia, s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.49 Prechodná celková amnézia s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G45.82 Iná prechodná mozgová ischémia a príbuzný syndróm, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.83 Iná prechodná mozgová ischémia a príbuzný syndróm, s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.89 Iná prechodná mozgová ischémia a príbuzné syndrómy s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G45.92 Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.93 Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.99 Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G46.0 Syndróm strednej mozgovej tepny (a. cerebri media)(I66.0†)
G46.1 Syndróm prednej mozgovej tepny (a. cerebri anterior)(I66.1†)
G46.2 Syndróm zadnej mozgovej tepny (a. cerebri posterior)(I66.2†)
G46.3 Syndróm porážky mozgového kmeňa (I60-I67†)
G46.4 Syndróm porážky mozočka (cerebella) (I60-I67†)
G46.5 Čistý motorický lakunárny syndróm (I60-I67†)
G46.6 Čistý senzorický lakunárny syndróm (I60-I67†)
G46.7 Iný lakunárny syndróm (I60-I67†)
G46.8 Iný cievny mozgový syndróm pri mozgových cievnych chorobách (I60-I67†)
G47.0 Porucha zaspávania a udržania spánku (insomnia)
G47.1 Porucha z nadmernej ospanlivosti (hypersomnie)
G47.2 Porucha spánkového cyklu (striedania spánku a bdenia)
G47.30 Centrálne spánkové apnoe
G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe
G47.32 Hypoventilačný syndróm súvisiaci so spánkom
G47.38 Iné spánkové apnoe
G47.39 Spánkové apnoe, bližšie neurčené
G47.4 Narkolepsia a kataplexia
G47.8 Iná porucha spánku
G47.9 Porucha spánku, bližšie neurčená
G50.0 Neuralgia trojklaného nervu (n. trigeminus)
G50.1 Atypická bolesť tváre
G50.8 Iná choroba trojklaného nervu (n. trigeminus)
G50.9 Choroba trojklaného nervu (n. trigeminus), bližšie neurčená
G51.0 Paréza n. facialis (Bellova obrna)
G51.1 Ganglionitis geniculata
G51.2 Melkerssonov-Rosenthalov syndróm
G51.3 Klonický spazmus polovice tváre
G51.4 Tvárová myokýmia
G51.8 Iná choroba n. facialis
G51.9 Choroba n. facialis, bližšie neurčená
G52.0 Choroba čuchového nervu (n. olfactorius)
G52.1 Choroba jazykovohltanového nervu (n. glossopharyngeus)
G52.2 Choroba blúdivého nervu (n. vagus)
G52.3 Choroba podjazykového nervu (n. hypoglossus)
G52.7 Choroba viacerých hlavových nervov
G52.8 Choroba iných bližšie určených hlavových nervov
G52.9 Choroba hlavového nervu, bližšie neurčená
G53.0 Neuralgia po herpes zoster (poherpetická neuralgia)(B02.2†)
G53.1 Obrna viacerých hlavových nervov pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde (A00-B99†)
G53.2 Obrna viacerých hlavových nervov pri sarkoidóze (D86.8†
G53.3 Obrna viacerých hlavových nervov pri nádorovej chorobe (C00-D48†)
G53.8 Iná choroba hlavového nervu pri iných chorobách zatriedených inde
G54.0 Poškodenie plexus brachialis
G54.1 Poškodenie plexus lumbosacralis
G54.2 Poškodenie krčných nervových koreňov, nezatriedené inde
G54.3 Poškodenie hrudných nervových koreňov, nezatriedené inde
G54.4 Poškodenie bedrových a krížových nervových koreňov, nezatriedené inde
G54.5 Neuralgická amyotrofia
G54.6 Syndróm fantómovej končatiny s bolesťou
G54.7 Syndróm fantómovej končatiny bez bolesti
G54.8 Iná choroba nervových koreňov a spletí
G54.9 Choroba nervového koreňa a nervovej spleti, bližšie neurčená
G55.0 Stlačenie nervových koreňov a spletí pri nádorovej chorobe (C00-D48†)
G55.1 Stlačenie nervových koreňov a spletí pri poškodení medzistavcových platničiek (M50-M51†)
G55.2 Stlačenie nervových koreňov a spletí pri spondylóze (M47.-†)
G55.3 Stlačenie nervových koreňov a spletí pri iných dorzopatiách (M45-M46†, M48.-†, M53-M54†)
G55.8 Stlačenie nervových koreňov a spletí pri iných chorobách zatriedených inde
G56.0 Syndróm karpálneho tunela
G56.1 Iné poškodenie n. medianus
G56.2 Poškodenie n. ulnaris
G56.3 Poškodenie n. radialis
G56.4 Kauzalgia
G56.8 Iná mononeuropatia hornej končatiny
G56.9 Mononeuropatia hornej končatiny, bližšie neurčená
G57.0 Poškodenie n. ischadicus
G57.1 Meralgia paraesthetica
G57.2 Poškodenie n. femoralis
G57.3 Poškodenie n. fibularis communis
G57.4 Poškodenie n. tibialis
G57.5 Syndróm tarzálneho tunela
G57.6 Poškodenie n. plantaris
G57.8 Iná mononeuropatia dolnej končatiny
G57.9 Mononeuropatia dolnej končatiny, bližšie neurčená
G58.0 Interkostálna neuropatia
G58.7 Mononeuritis multiplex
G58.8 Iná bližšie určená mononeuropatia
G58.9 Mononeuropatia, bližšie neurčená
G59.0 Diabetická mononeuropatia (E10-E14, vierte Stelle .4†)
G59.8 Iná mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde
G60.0 Dedičná motorická a senzitívna neuropatia
G60.1 Refsumova choroba
G60.2 Neuropatia spojená s dedičnou ataxiou
G60.3 Idiopatická progresívna neuropatia
G60.8 Iná dedičná a idiopatická neuropatia
G60.9 Dedičná a idiopatická neuropatia, bližšie neurčená
G61.0 Guillainov-Barrého syndróm
G61.1 Sérová polyneuropatia
G61.8 Iná zápalová polyneuropatia
G61.9 Zápalová polyneuropatia, bližšie neurčená
G62.0 Polyneuropatia zapríčinená liekom
G62.1 Alkoholová polyneuropatia
G62.2 Polyneuropatia zapríčinená inými toxickými látkami
G62.80 Polyneuropatia kriticky chorých
G62.88 Iná určená polyneuropatia
G62.9 Polyneuropatia, bližšie neurčená
G63.0 Polyneuropatia pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
G63.1 Polyneuropatia pri nádorovej chorobe(C00-D48†)
G63.2 Diabetická polyneuropatia (E10-E14, vierte Stelle .4†)
G63.3 Polyneuropatia pri iných endokrinných a metabolických chorobách (E10-E14, vierte Stelle .4†)
G63.4 Polyneuropatia pri nedostatku vo výžive (E40-E64†)
G63.5 Polyneuropatia pri systémových chorobách spojiva (M30-M35†)
G63.6 Polyneuropatia pri iných svalovokostrových chorobách (M00-M25†, M40-M96†)
G63.8 Polyneuropatia pri iných chorobách zatriedených inde
G64 Iná porucha periférnej nervovej sústavy
G70.0 Myasthenia gravis
G70.1 Nervovosvalová choroba zapríčinená toxínmi
G70.2 Vrodená a vývinová myasténia
G70.8 Iná bližšie určená myoneurálna porucha
G70.9 Myoneurálna porucha, bližšie neurčená
G71.0 Svalová dystrofia
G71.1 Myotonická porucha
G71.2 Vrodená myopatia
G71.3 Mitochondriová myopatia, nezatriedená inde
G71.8 Iná primárna choroba svalov
G71.9 Primárna choroba svalov, bližšie neurčená
G72.0 Myopatia zapríčinená liekom
G72.1 Alkoholová myopatia
G72.2 Myopatia zapríčinená inými toxickými látkami
G72.3 Periodická paralýza
G72.4 Zápalová myopatia, nezatriedená inde
G72.80 Myopatia kriticky chorých
G72.88 Iná myopatia, bližšie určená
G72.9 Myopatia, bližšie neurčená
G73.0 Myastenický syndróm pri endokrinných chorobách
G73.1 Eatonov-Lambertov myastenický syndróm (C00-D48†)
G73.2 Iný myastenický syndróm pri nádorovej chorobe (C00-D48†)
G73.3 Myastenický syndróm pri iných chorobách zatriedených inde
G73.4 Myopatia pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
G73.5 Myopatia pri endokrinných chorobách
G73.6 Myopatia pri metabolických chorobách
G73.7 Myopatia pri iných chorobách zatriedených inde
G80.0 Spastická kvadruplegická detská mozgová obrna
G80.1 Spastická diplegická detská mozgová obrna
G80.2 Spastická hemiplegická detská mozgová obrna
G80.3 Dyskinetická detská mozgová obrna
G80.4 Ataktická detská mozgová obrna
G80.8 Iná detská mozgová obrna
G80.9 Detská mozgová obrna, bližšie neurčená
G81.0 Chabá hemiparéza a hemiplégia
G81.1 Spastická hemiparéza a hemiplégia
G81.9 Hemiparéza a hemiplégia, bližšie neurčená
G82.00 Chabá paraparéza a paraplégia, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.01 Chabá paraparéza a paraplégia, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.02 Chabá paraparéza a paraplégia, chronické úplné priečne poškodenie miechy
G82.03 Chabá paraparéza a paraplégia, chronické neúplné priečne poškodenie miechy
G82.09 Chabá paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená
G82.10 Spastická paraparéza a paraplégia, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.11 Spastická paraparéza a paraplégia, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.12 Spastická paraparéza a paraplégia, chronické úplné priečne poškodenie miechy
G82.13 Spastická paraparéza a paraplégia, chronické neúplné priečne poškodenie miechy
G82.19 Spastická paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená
G82.20 Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.21 Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.22 Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, chronické úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.23 Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, chronické neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.29 Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená
G82.30 Chabá tetraparéza a tetraplégia, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.31 Chabá tetraparéza a tetraplégia, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.32 Chabá tetraparéza a tetraplégia, chronické úplné priečne poškodenie miechy
G82.33 Chabá tetraparéza a tetraplégia, chronické neúplné priečne poškodenie miechy
G82.39 Chabá tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená
G82.40 Spastická tetraparéza a tetraplégia, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.41 Spastická tetraparéza a tetraplégia, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.42 Spastická tetraparéza a tetraplégia, chronické úplné priečne poškodenie miechy
G82.43 Spastická tetraparéza a tetraplégia, chronické neúplné priečne poškodenie miechy
G82.49 Spastická tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená
G82.50 Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.51 Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.52 Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, chronické úplné priečne poškodenie miechy
G82.53 Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, chronické neúplné priečne poškodenie miechy
G82.59 Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená
G82.60 Funkčná výška poškodenia miechy C1 – C3
G82.61 Funkčná výška poškodenia miechy C4 – C5
G82.62 Funkčná výška poškodenia miechy C6 – C8
G82.63 Funkčná výška poškodenia miechy Th1 – Th6
G82.64 Funkčná výška poškodenia miechy Th7 – Th10
G82.65 Funkčná výška poškodenia miechy Th11 – L1
G82.66 Funkčná výška poškodenia miechy L2 – S1
G82.67 Funkčná výška poškodenia miechy S2 – S5
G82.69 Funkčná výška poškodenia miechy neurčená
G83.0 Diparéza a diplégia horných končatín
G83.1 Monoparéza a monoplégia dolnej končatiny
G83.2 Monoparéza a monoplégia hornej končatiny
G83.3 Monoparéza a monoplégia, bližšie neurčená
G83.40 Syndróm cauda equina, úplný
G83.41 Syndróm cauda equina, neúplný
G83.49 Syndróm cauda equina, bližšie neurčený
G83.80 Locked-in syndróm
G83.88 Iný paralytický syndróm, bližšie určený
G83.9 Paralytický syndróm, bližšie neurčený
G90.00 Syndróm karotického sínusu (synkopa)
G90.08 Iná idiopatická periférna autonómna neuropatia
G90.09 Idiopatická periférna autonómna neuropatia, bližšie neurčená
G90.1 Familiárna dysautonómia (Rileyho-Dayov syndróm)
G90.2 Hornerov syndróm
G90.3 Multisystémová degenerácia
G90.40 Autonómna dysreflexia ako hypertonická kríza
G90.41 Autonómna dysreflexia ako záchvaty potenia
G90.48 Iná autonómna dysreflexia
G90.49 Autonómna dysreflexia, bližšie neurčená
G90.8 Iná choroba autonómnej nervovej sústavy
G90.9 Porucha autonómnej nervovej sústavy, bližšie neurčená
G91.0 Komunikujúci hydrocefalus
G91.1 Obštrukčný hydrocefalus
G91.20 Idiopatický normotenzný hydrocefalus
G91.21 Sekundárny normotenzný hydrocefalus
G91.29 Normotenzný hydrocefalus, bližšie neurčený
G91.3 Poúrazový hydrocefalus, bližšie neurčený
G91.8 Iný hydrocefalus
G91.9 Hydrocefalus, bližšie neurčený
G92 Toxická encefalopatia
G93.0 Mozgová cysta
G93.1 Anoxické poškodenie mozgu, nezatriedené inde
G93.2 Benígna intrakraniálna hypertenzia
G93.3 Chronický únavový syndróm
G93.4 Encefalopatia, bližšie neurčená
G93.5 Stlačenie mozgu
G93.6 Opuch mozgu
G93.7 Reyeov syndróm
G93.80 Apalický syndróm
G93.88 Iná choroba mozgu, bližšie určená
G93.9 Choroba mozgu, bližšie neurčená
G94.0 Hydrocefalus pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde (A00-B99†)
G94.1 Hydrocefalus pri nádorovej chorobe (C00-D48†)
G94.2 Hydrocefalus pri iných chorobách zatriedených inde
G94.8 Iná bližšie určená choroba mozgu pri chorobách zatriedených inde
G95.0 Syringomyelia a syringobulbia
G95.1 Cievna choroba miechy (vaskulárna myelopatia)
G95.2 Stlačenie miechy, bližšie neurčené
G95.80 Obrna močového mechúra pri poškodení horného motoneurónu
G95.81 Obrna močového mechúra pri poškodení dolného motoneurónu
G95.82 Funkčná porucha močového mechúra, zapríčinená spinálnym šokom
G95.83 Spinálna spasticita priečne pruhovaného svalstva
G95.84 Detrúzorovo-sfinkterová dyssynergia pri poškodení miechy
G95.85 Deaferentačná bolesť pri poškodení miechy
G95.88 Iná choroba miechy, bližšie určená
G95.9 Choroba miechy, bližšie neurčená
G96.0 Presakovanie mozgovomiechového moku
G96.1 Choroba mozgových a miechových plien, nezatriedená inde
G96.8 Iná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie určená
G96.9 Choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená
G97.0 Presakovanie mozgovomiechového moku po spinálnej punkcii
G97.1 Iná reakcia na spinálnu a lumbálnu punkciu
G97.2 Vnútrolebková (vnútročrepová) hypotenzia po komorovom skrate
G97.80 Pooperačná likvorea
G97.81 Pooperačný mutizmus (cerebelárny)
G97.88 Iná choroba nervovej sústavy po lekárskom výkone
G97.9 Choroba nervovej sústavy po lekárskom výkone, bližšie neurčená
G98 Iná choroba nervovej sústavy, nezatriedená inde
G99.0 Autonómna neuropatia pri endokrinných a metabolických chorobách
G99.1 Iná choroba autonómnej nervovej sústavy pri iných chorobách zatriedených inde
G99.2 Myelopatia pri chorobách zatriedených inde
G99.8 Iná bližšie určená choroba nervovej sústavy pri chorobách zatriedených inde
H00.0 Hordeolum (jačmeň) a iný hlboký zápal očného viečka
H00.1 Chalazion (studený jačmeň)
H01.0 Blefaritída (zápal okraja očného viečka)
H01.1 Neinfekčná dermatóza očného viečka
H01.8 Iný zápal očného viečka, bližšie určený
H01.9 Zápal očného viečka, bližšie neurčený
H02.0 Entropium a trichiáza očného viečka
H02.1 Ektropium očného viečka
H02.2 Lagoftalmus
H02.3 Blefarochaláza
H02.4 Ptóza očného viečka
H02.5 Iná choroba postihujúca funkciu očného viečka
H02.6 Xantelazma očného viečka
H02.7 Iná degeneratívna choroba očného viečka a okolia oka
H02.8 Iná bližšie určená choroba očného viečka
H02.9 Choroba očného viečka, bližšie neurčená
H03.0 Parazitové zamorenie očného viečka pri chorobách zatriedených inde
H03.1 Postihnutie očného viečka pri iných infekčných chorobách zatriedených inde
H03.8 Postihnutie očného viečka pri iných chorobách zatriedených inde
H04.0 Dakryoadenitída
H04.1 Iná choroba slznej žľazy
H04.2 Epifora
H04.3 Akútny a bližšie neurčený zápal slzných ciest
H04.4 Chronický zápal slzných ciest
H04.5 Stenóza a insuficiencia slzných ciest
H04.6 Iná zmena v slzných cestách
H04.8 Iná choroba slzných orgánov
H04.9 Choroba slzných orgánov, bližšie neurčená
H05.0 Akútny zápal očnice (orbity)
H05.1 Chronická zápalová choroba očnice (orbity)
H05.2 Exoftalmus
H05.3 Deformácia očnice (orbity)
H05.4 Enoftalmus
H05.5 Zadržané (staré) cudzie teleso po penetrujúcom poranení očnice (orbity)
H05.8 Iná choroba očnice (orbity)
H05.9 Choroba očnice (orbity), bližšie neurčená
H06.0 Choroba slzných orgánov pri chorobách zatriedených inde
H06.1 Parazitové zamorenie očnice (orbity) pri chorobách zatriedených inde
H06.2 Exoftalmus pri poruche funkcie štítnej žľazy (E05.-†)
H06.3 Iná choroba očnice (orbity) pri chorobách zatriedených inde
H10.0 Mukopurulentná konjunktivitída
H10.1 Akútna atopická konjunktivitída
H10.2 Iná akútna konjunktivitída
H10.3 Akútna konjunktivitída, bližšie neurčená
H10.4 Chronická konjunktivitída
H10.5 Blefarokonjunktivitída
H10.8 Iná konjunktivitída
H10.9 Konjunktivitída, bližšie neurčená
H11.0 Pterygium
H11.1 Spojovková degenerácia a depozity
H11.2 Spojovková jazva
H11.3 Spojovkové krvácanie
H11.4 Iná cievna choroba a cysta spojovky
H11.8 Iná choroba spojovky, bližšie určená
H11.9 Choroba spojovky, bližšie neurčená
H13.0 Filáriová infekcia spojovky (B74.-†)
H13.1 Konjunktivitída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H13.2 Konjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde
H13.3 Očný pemfigoid (L12.-†)
H13.8 Iná choroba spojovky pri chorobách zatriedených inde
H15.0 Skleritída
H15.1 Episkleritída
H15.8 Iná choroba bielka (skléry)
H15.9 Choroba očného bielka (skléry), bližšie neurčená
H16.0 Vred rohovky (ulcus corneae)
H16.1 Iný povrchový zápal rohovky bez zápalu spojovky
H16.2 Keratokonjunktivitída
H16.3 Intersticiálna a hlboká keratitída
H16.4 Neovaskularizácia rohovky
H16.8 Iná keratitída
H16.9 Keratitída, bližšie neurčená
H17.0 Leucoma adhaerens
H17.1 Iný centrálny zákal rohovky
H17.8 Iná jazva a zákal rohovky
H17.9 Jazva a zákal rohovky, bližšie neurčené
H18.0 Pigmentácie a depozity rohovky
H18.1 Keratopathia bullosa
H18.2 Iný opuch rohovky
H18.3 Zmeny vo vrstvách (membránach) rohovky
H18.4 Degenerácia rohovky
H18.5 Hereditárna dystrofia rohovky
H18.6 Keratokonus
H18.7 Iná deformácia rohovky
H18.8 Iná choroba rohovky, bližšie určená
H18.9 Choroba rohovky, bližšie neurčená
H19.0 Skleritída a episkleritída pri chorobách zatriedených inde
H19.1 Herpetická keratitída a keratokonjunktivitída (B00.5†)
H19.2 Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H19.3 Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde
H19.8 Iná choroba očného bielka (skléry) a rohovky pri chorobách zatriedených inde
H20.0 Akútna a subakútna iridocyklitída
H20.1 Chronická iridocyklitída
H20.2 Iridocyklitída vyvolaná šošovkou (fakogénna)
H20.8 Iná iridocyklitída
H20.9 Iridocyklitída, bližšie neurčená
H21.0 Hyféma
H21.1 Iná vaskulárna choroba dúhovky a vráskovca
H21.2 Degenerácia dúhovky a vráskovca
H21.3 Cysta dúhovky, vráskovca a prednej komory
H21.4 Membrány pupily
H21.5 Iný zrast a trhlina dúhovky a vráskovca
H21.8 Iná bližšie určená choroba dúhovky a vráskovca
H21.9 Choroba dúhovky a vráskovca, bližšie neurčená
H22.0 Iridocyklitída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H22.1 Iridocyklitída pri iných chorobách zatriedených inde
H22.8 Iná choroba dúhovky (iris) a vráskovca (corpus ciliare) pri chorobách zatriedených inde
H25.0 Začínajúca cataracta senilis
H25.1 Cataracta senilis nuclearis (fakoskleróm)
H25.2 Cataracta senilis, Morgagniho typ
H25.8 Iný starecký zákal šošovky
H25.9 Starecký zákal šošovky, bližšie neurčený
H26.0 Infantilný, juvenilný a presenilný zákal šošovky
H26.1 Traumatický zákal šošovky
H26.2 Komplikovaný zákal šošovky
H26.3 Zákal šošovky zapríčinený liekmi
H26.4 Zákal šošovky, sekundárny
H26.8 Iný zákal šošovky, bližšie určený
H26.9 Zákal šošovky, bližšie neurčený
H27.0 Afakia
H27.1 Dislokácia šošovky
H27.8 Iná choroba šošovky, bližšie určená
H27.9 Choroba šošovky, bližšie neurčená
H28.0 Diabetický zákal šošovky (E10-E14, štvrtá pozícia .3†)
H28.1 Zákal šošovky pri iných endokrinných, nutričných a metabolických chorobách
H28.2 Zákal šošovky pri iných chorobách zatriedených inde
H28.8 Iná choroba šošovky pri chorobách zatriedených inde
H30.0 Ložisková chorioretinitída
H30.1 Diseminovaná chorioretinitída
H30.2 Cyclitis posterior
H30.8 Iná chorioretinitída
H30.9 Chorioretinitída, bližšie neurčená
H31.0 Chorioretinové jazvy
H31.1 Degenerácia cievovky
H31.2 Dedičná dystrofia cievovky
H31.3 Krvácanie a ruptúra cievovky
H31.4 Odlúpenie cievovky
H31.8 Iná choroba cievovky, bližšie určená
H31.9 Choroba cievovky, bližšie neurčená
H32.0 Chorioretinitída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H32.8 Iná chorioretinová choroba pri chorobách zatriedených inde
H33.0 Odlúpenie sietnice s natrhnutím sietnice
H33.1 Rozštiepenie sietnice (retinoschíza) a cysty sietnice
H33.2 Sérové odlúpenie sietnice
H33.3 Trhliny sietnice bez odlúpenia
H33.4 Odlúpenie sietnice ťahom
H33.5 Iné odlúpenie sietnice
H34.0 Prechodná oklúzia tepny sietnice
H34.1 Oklúzia centrálnej tepny sietnice (a. centralis retinae)
H34.2 Iná oklúzia tepien sietnice
H34.8 Iná oklúzia ciev sietnice
H34.9 Oklúzia cievy sietnice, bližšie neurčená
H35.0 Retinopatia zadnej steny oka a cievne zmeny sietnice
H35.1 Retinopatia nedonosených
H35.2 Iná proliferatívna retinopatia
H35.3 Degenerácia makuly a zadného pólu oka
H35.4 Periférna degenerácia sietnice
H35.5 Dedičná dystrofia sietnice
H35.6 Krvácanie do sietnice
H35.7 Oddelenie vrstiev sietnice
H35.8 Iná choroba sietnice, bližšie určená
H35.9 Choroba sietnice, bližšie neurčená
H36.0 Diabetická retinopatia (E10-E14 ,štvrtá pozícia .3†)
H36.8 Iná choroba sietnice pri chorobách zatriedených inde
H40.0 Podozrenie na glaukóm
H40.1 Primárny glaukóm s otvoreným uhlom
H40.2 Primárny glaukóm so zatvoreným uhlom
H40.3 Sekundárny glaukóm po poranení oka
H40.4 Sekundárny glaukóm po zápale oka
H40.5 Sekundárny glaukóm pri iných chorobách
H40.6 Sekundárny glaukóm zapríčinený liekmi
H40.8 Iný glaukóm
H40.9 Glaukóm, bližšie neurčený
H42.0 Glaukóm pri endokrinných, nutričných a metabolických chorobách zatriedených inde
H42.8 Glaukóm pri iných chorobách zatriedených inde
H43.0 Prolaps sklovca
H43.1 Krvácanie do sklovca
H43.2 Kryštálové depozity v sklovci
H43.3 Iný zákal sklovca
H43.8 Iná choroba sklovca
H43.9 Choroba sklovca, bližšie neurčená
H44.0 Hnisová endoftalmitída
H44.1 Iná endoftalmitída
H44.2 Degeneratívna krátkozrakosť (myopia)
H44.3 Iná degeneratívna choroba očnej gule
H44.4 Hypotónia oka
H44.5 Degeneratívne postihnutie očnej gule
H44.6 Zadržané (staré) vnútroočné cudzie teleso, magnetické
H44.7 Zadržané (staré) vnútroočné cudzie teleso, nemagnetické
H44.8 Iná choroba očnej gule
H44.9 Choroba očnej gule, bližšie neurčená
H45.0 Krvácanie do sklovca pri chorobách zatriedených inde
H45.1 Endoftalmitída pri chorobách zatriedených inde
H45.8 Iná choroba sklovca a očnej gule pri chorobách zatriedených inde
H46 Zápal zrakového nervu (neuritis nervi optici)
H47.0 Choroba zrakového nervu, nezatriedená inde
H47.1 Opuch papily zrakového nervu, bližšie neurčený
H47.2 Atrofia zrakového nervu
H47.3 Iná choroba papily zrakového nervu
H47.4 Choroba chiasma opticum
H47.5 Choroba iných zrakových dráh
H47.6 Choroba kôrového zrakového centra
H47.7 Choroba zrakových dráh, bližšie neurčená
H48.0 Atrofia zrakového nervu pri chorobách zatriedených inde
H48.1 Retrobulbárna neuritída pri chorobách zatriedených inde
H48.8 Iná choroba zrakového nervu a zrakových dráh pri chorobách zatriedených inde
H49.0 Obrna tretieho hlavového nervu (nervus oculomotorius)
H49.1 Ochrnutie štvrtého hlavového nervu (n. trochlearis)
H49.2 Ochrnutie šiesteho hlavového nervu (n. abducens)
H49.3 Úplná oftalmoplégia (vonkajšia)
H49.4 Progresívna vonkajšia oftalmoplégia
H49.8 Iný paralytický strabizmus
H49.9 Paralytický strabizmus, bližšie neurčený
H50.0 Konvergentný konkomitantný strabizmus
H50.1 Divergentný konkomitantný strabizmus
H50.2 Vertikálny strabizmus
H50.3 Intermitentná heterotropia (škúlenie, strabizmus)
H50.4 Iná a bližšie neurčená heterotropia (škúlenie, strabizmus)
H50.5 Heterofória (skrytá škuľavosť)
H50.6 Mechanický strabizmus
H50.8 Iný strabizmus, bližšie určený
H50.9 Strabizmus, bližšie neurčený
H51.0 Ochrnutie konjugovaného pohľadu
H51.1 Nedostatočnosť a nadmernosť konvergencie
H51.2 Internukleárna oftalmoplégia
H51.8 Iná bližšie určená porucha binokulárnych pohybov
H51.9 Porucha binokulárneho pohybu, bližšie neurčená
H52.0 Hypermetropia (ďalekozrakosť)
H52.1 Myopia (krátkozrakosť)
H52.2 Astigmatizmus
H52.3 Anizometropia a anizeikonia
H52.4 Presbyopia
H52.5 Porucha akomodácie
H52.6 Iná porucha refrakcie
H52.7 Porucha refrakcie, bližšie neurčená
H53.0 Anoptická amblyopia (amblyopia ex anopsia)
H53.1 Subjektívna porucha videnia
H53.2 Diplopia
H53.3 Iná porucha binokulárneho videnia
H53.4 Porucha zorného poľa
H53.5 Porucha farebného videnia
H53.6 Nočná slepota (nyctalopia)
H53.8 Iná zraková porucha
H53.9 Zraková porucha, bližšie neurčená
H54.0 Slepota na obe oči
H54.1 Slepota na jedno oko, slabozrakosť na druhé
H54.2 Slabozrakosť na obe oči
H54.3 Mierna porucha zraku na obe oči (binokulárna)
H54.4 Slepota na jedno oko
H54.5 Slabozrakosť na jedno oko
H54.6 Mierna porucha zraku na jedno oko
H54.7 Nešpecifikovaná strata videnia
H54.9 Zrakové postihnutie (oboch očí, binokulárne), bližšie neurčené
H55 Nystagmus a iné nepravidelné pohyby oka
H57.0 Anomálie funkcie zrenice (pupily)
H57.1 Bolesť oka
H57.8 Iná choroba oka a jeho adnexov, bližšie určená
H57.9 Choroba oka a jeho adnexov, bližšie neurčená
H58.0 Anomálie funkcie zrenice pri chorobách zatriedených inde
H58.1 Poruchy videnia pri chorobách zatriedených inde
H58.8 Iná bližšie určená choroba oka a jeho adnexov pri chorobách zatriedených inde
H59.0 Afakická bulózna keratopatia po operácii katarakty
H59.8 Iná choroba oka a jeho adnexov po lekárskom výkone
H59.9 Choroba oka a jeho adnexov po lekárskom výkone, bližšie neurčená
H60.0 Absces vonkajšieho ucha
H60.1 Flegmóna vonkajšieho ucha
H60.2 Malígny zápal vonkajšieho ucha (otitis externa maligna)
H60.3 Iný infekčný zápal vonkajšieho ucha (otitis externa)
H60.4 Cholesteatóm vonkajšieho ucha
H60.5 Akútny neinfekčný zápal vonkajšieho ucha (otitis externa)
H60.8 Iný zápal vonkajšieho ucha (otitis externa)
H60.9 Zápal vonkajšieho ucha (otitis externa), bližšie neurčený
H61.0 Perichondritída vonkajšieho ucha
H61.1 Neinfekčná choroba ušnice
H61.2 Stvrdnutý ušný maz (cerumen) (mazová zátka)
H61.3 Získaná stenóza vonkajšieho zvukovodu
H61.8 Iná choroba vonkajšieho ucha, bližšie určená
H61.9 Choroba vonkajšieho ucha, bližšie neurčená
H62.0 Zápal vonkajšieho ucha pri baktériových chorobách zatriedených inde
H62.1 Zápal vonkajšieho ucha pri vírusových chorobách zatriedených inde
H62.2 Zápal vonkajšieho ucha pri mykózach zatriedených inde
H62.3 Zápal vonkajšieho ucha pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H62.4 Zápal vonkajšieho ucha pri iných chorobách zatriedených inde
H62.8 Iná choroba vonkajšieho ucha pri chorobách zatriedených inde
H65.0 Akútny sérový zápal stredného ucha
H65.1 Iný akútny nehnisový zápal stredného ucha
H65.2 Chronický sérový zápal stredného ucha
H65.3 Chronický hlienový zápal stredného ucha
H65.4 Iný chronický nehnisový zápal stredného ucha
H65.9 Nehnisový zápal stredného ucha, bližšie neurčený
H66.0 Akútny hnisový zápal stredného ucha
H66.1 Chronický tubotympanový hnisový zápal stredného ucha
H66.2 Chronický atikoantrálny hnisový zápal stredného ucha
H66.3 Iný chronický hnisový zápal stredného ucha
H66.4 Hnisový zápal stredného ucha, bližšie neurčený
H66.9 Zápal stredného ucha, bližšie neurčený
H67.0 Zápal stredného ucha pri baktériových chorobách zatriedených inde
H67.1 Zápal stredného ucha pri vírusových chorobách zatriedených inde
H67.8 Zápal stredného ucha pri iných chorobách zatriedených inde
H68.0 Zápal sluchovej trubice
H68.1 Uzáver sluchovej trubice
H69.0 Otvorená sluchová trubica (tuba patens)
H69.8 Iná choroba sluchovej trubice, bližšie určená
H69.9 Choroba sluchovej trubice, bližšie neurčená
H70.0 Akútna mastoiditída
H70.1 Chronická mastoiditída
H70.2 Petrozitída (zápal pyramídy skalnej kosti)
H70.8 Iná mastoiditída a príbuzná choroba
H70.9 Mastoiditída, bližšie neurčená
H71 Cholesteatóm stredného ucha
H72.0 Centrálna perforácia blany bubienka
H72.1 Atiková perforácia blany bubienka
H72.2 Iná okrajová perforácia blany bubienka
H72.8 Iná perforácia blany bubienka
H72.9 Perforácia blany bubienka, bližšie neurčená
H73.0 Akútna myringitída
H73.1 Chronická myringitída
H73.8 Iná choroba blany bubienka, bližšie určená
H73.9 Choroba blany bubienka, bližšie neurčená
H74.0 Tympanoskleróza
H74.1 Adhezívna choroba stredného ucha
H74.2 Diskontinuita a dislokácia sluchových kostičiek
H74.3 Iná získaná abnormalita sluchových kostičiek
H74.4 Polyp stredného ucha
H74.8 Iná choroba stredného ucha a hlávkového výbežku, bližšie určená
H74.9 Choroba stredného ucha a hlávkového výbežku, bližšie neurčená
H75.0 Mastoiditída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H75.8 Iná choroba stredného ucha a hlávkového výbežku, bližšie určená, pri chorobách zatriedených inde
H80.0 Neobliterujúca otoskleróza oválneho okienka (fenestra ovalis, fenestra vestibuli)
H80.1 Obliterujúca otoskleróza oválneho okienka (fenestra ovalis, fenestra vestibuli)
H80.2 Kochleárna otoskleróza
H80.8 Iná otoskleróza
H80.9 Otoskleróza, bližšie neurčená
H81.0 Meniereova choroba
H81.1 Benígny záchvatový závrat (ošiaľ, vertigo)
H81.2 Vestibulárna neuronitída (neuropatia)
H81.3 Iný periférny závrat (ošiaľ, vertigo)
H81.4 Závrat (ošiaľ, vertigo) centrálneho pôvodu
H81.8 Iná porucha vestibulárnej funkcie
H81.9 Porucha vestibulárnej funkcie, bližšie neurčená
H82 Závratový syndróm pri chorobách zatriedených inde
H83.0 Zápal labyrintu vnútorného ucha (labyrintitída)
H83.1 Fistula labyrintu vnútorného ucha
H83.2 Porucha funkcie labyrintu vnútorného ucha
H83.3 Vplyv hluku na vnútorné ucho
H83.8 Iná choroba vnútorného ucha, bližšie určená
H83.9 Choroba vnútorného ucha, bližšie neurčená
H90.0 Obojstranná prevodová strata sluchu
H90.1 Jednostranná prevodová strata sluchu s neporušeným sluchom na druhej strane
H90.2 Prevodová strata sluchu, bližšie neurčená
H90.3 Obojstranná percepčná strata sluchu
H90.4 Jednostranná percepčná strata sluchu s neporušeným sluchom na druhej strane
H90.5 Percepčná strata sluchu, bližšie neurčená
H90.6 Obojstranná zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu
H90.7 Jednostranná zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu s neporušeným sluchom na druhej strane
H90.8 Zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu, bližšie neurčená
H91.0 Ototoxická strata sluchu
H91.1 Presbyakúza
H91.2 Náhla idiopatická strata sluchu
H91.3 Hluchonemota, nezatriedená inde
H91.8 Iná strata sluchu, bližšie určená
H91.9 Strata sluchu, bližšie neurčená
H92.0 Bolesť v uchu
H92.1 Výtok z ucha
H92.2 Krvácanie z ucha (otorágia)
H93.0 Degeneratívna a cievna choroba ucha
H93.1 Zvonenie v ušiach (tinnitus aurium)
H93.2 Iný abnormálny sluchový vnem
H93.3 Choroba akustického nervu
H93.8 Iná choroba ucha, bližšie určená
H93.9 Choroba ucha, bližšie neurčená
H94.0 Zápal sluchového nervu (akustická neuritída) pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H94.8 Iná bližšie určená choroba ucha pri chorobách zatriedených inde
H95.0 Recidivujúci cholesteatóm v dutine po mastoidektómii
H95.1 Iná choroba po mastoidektómii
H95.8 Iná choroba ucha a hlávkového výbežku
H95.9 Choroba ucha a hlávkového výbežku po lekárskom výkone, bližšie neurčená
I00 Reumatická horúčka bez postihnutia srdca
I01.0 Akútna reumatická perikarditída
I01.1 Akútna reumatická endokarditída
I01.2 Akútna reumatická myokarditída
I01.8 Iná akútna reumatická choroba srdca
I01.9 Akútna reumatická choroba srdca, bližšie neurčená
I02.0 Reumatická chorea s postihnutím srdca
I02.9 Reumatická chorea bez postihnutia srdca
I05.0 Mitrálna stenóza
I05.1 Reumatická mitrálna insuficiencia
I05.2 Mitrálna stenóza s insuficienciou
I05.8 Iná choroba mitrálnej chlopne
I05.9 Choroba mitrálnej chlopne, bližšie neurčená
I06.0 Reumatická aortálna stenóza
I06.1 Reumatická aortálna insuficiencia
I06.2 Reumatická aortálna stenóza s insuficienciou
I06.8 Iná reumatická choroba aortálnej chlopne
I06.9 Reumatická choroba aortálnej chlopne, bližšie neurčená
I07.0 Trikuspidálna stenóza
I07.1 Trikuspidálna insuficiencia
I07.2 Trikuspidálna stenóza s insuficienciou
I07.8 Iná choroba trikuspidálnej chlopne
I07.9 Choroba trikuspidálnej chlopne, bližšie neurčená
I08.0 Súčasná choroba mitrálnej aj aortálnej chlopne
I08.1 Súčasna choroba mitrálnej aj trikuspidálnej chlopne
I08.2 Súčasná choroba aortálnej aj trikuspidálnej chlopne
I08.3 Súčasná choroba mitrálnej, aortálnej aj trikuspidálnej chlopne
I08.8 Iná choroba viacerých chlopní
I08.9 Choroba viacerých chlopní, bližšie neurčená
I09.0 Reumatická myokarditída
I09.1 Reumatická choroba endokardu bližšie neurčenej chlopne
I09.2 Chronická reumatická perikarditída
I09.8 Iná reumatická choroba srdca, bližšie určená
I09.9 Reumatická choroba srdca, bližšie neurčená
I10.00 Benígna primárna artériová hypertenzia bez prejavov hypertenznej krízy
I10.01 Benígna primárna artériová hypertenzia s prejavmi hypertenznej krízy
I10.10 Malígna primárna artériová hypertenzia bez prejavov hypertenznej krízy
I10.11 Malígna primárna artériová hypertenzia s prejavmi hypertenznej krízy
I10.90 Primárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, bez prejavov hypertenznej krízy
I10.91 Primárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, s prejavmi hypertenznej krízy
I11.00 Hypertenzná choroba srdca s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, bez prejavov hypertenznej krízy
I11.01 Hypertenzná choroba srdca s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, s prejavmi hypertenznej krízy
I11.90 Hypertenzná choroba srdca bez kongestívneho srdcového zlyhávania, bez prejavov hypertenznej krízy
I11.91 Hypertenzná choroba srdca bez kongestívneho srdcového zlyhávania, s prejavmi hypertenznej krízy
I12.00 Hypertenzná choroba obličiek s obličkovým zlyhávaním, bez prejavov hypertenznej krízy
I12.01 Hypertenzná choroba obličiek s obličkovým zlyhávaním, s prejavmi hypertenznej krízy
I12.90 Hypertenzná choroba obličiek bez obličkového zlyhávania, bez prejavov hypertenznej krízy
I12.91 Hypertenzná choroba obličiek bez obličkového zlyhávania, s prejavmi hypertenznej krízy
I13.00 Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, bez prejavov hypertenznej krízy
I13.01 Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, s prejavmi hypertenznej krízy
I13.10 Hypertenzná choroba srdca a obličiek s obličkovým zlyhávaním, bez prejavov hypertenznej krízy
I13.11 Hypertenzná choroba srdca a obličiek s obličkovým zlyhávaním, s prejavmi hypertenznej krízy
I13.20 Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním aj s obličkovým zlyhávaním, bez prejavov hypertenznej krízy
I13.21 Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním aj s obličkovým zlyhávaním, s prejavmi hypertenznej krízy
I13.90 Hypertenzná choroba srdca a obličiek bez prejavov hypertenznej krízy, bližšie neurčená
I13.91 Hypertenzná choroba srdca a obličiek, bližšie neurčená, s prejavmi hypertenznej krízy
I15.00 Renovaskulárna artériová hypertenzia, bez prejavov hypertenznej krízy
I15.01 Renovaskulárna artériová hypertenzia, s prejavmi hypertenznej krízy
I15.10 Sekundárna artériová hypertenzia, zapríčinená inými chorobami obličiek, bez prejavov hypertenznej krízy
I15.11 Sekundárna artériová hypertenzia, zapríčinená inými chorobami obličiek, s prejavmi hypertenznej krízy
I15.20 Sekundárna artériová hypertenzia, zapríčinená endokrinnými chorobami, bez prejavov hypertenznej krízy
I15.21 Sekundárna artériová hypertenzia, zapríčinená endokrinnými chorobami, s prejavmi hypertenznej krízy
I15.80 Iná sekundárna artériová hypertenzia, bez prejavov hypertenznej krízy
I15.81 Iná sekundárna artériová hypertenzia, s prejavmi hypertenznej krízy
I15.90 Sekundárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, bez prejavov hypertenznej krízy
I15.91 Sekundárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, s prejavmi hypertenznej krízy
I20.0 Nestabilná angina pectoris
I20.1 Angina pectoris s dokázaným kŕčom vencovitých tepien
I20.8 Iná forma angina pectoris
I20.9 Angina pectoris, bližšie neurčená
I21.0 Akútny transmurálny infarkt myokardu prednej steny
I21.1 Akútny transmurálny infarkt myokardu spodnej steny
I21.2 Akútny transmurálny infarkt myokardu na iných miestach
I21.3 Akútny transmurálny infarkt myokardu na bližšie neurčenom mieste
I21.4 Akútny subendokardiálny infarkt myokardu
I21.9 Akútny infarkt myokardu, bližšie neurčený
I22.0 Ďalší infarkt myokardu prednej steny
I22.1 Ďalší infarkt myokardu spodnej steny
I22.8 Ďalší infarkt myokardu na inom mieste
I22.9 Ďalší infarkt myokardu na bližšie neurčenom mieste
I23.0 Hemoperikard ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.1 Defekt predsieňového septa ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.2 Defekt komorovej priehradky ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.3 Ruptúra srdcovej steny bez hemoperikardu ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.4 Ruptúra chordae tendineae ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.5 Ruptúra papilárneho svalu ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.6 Trombóza predsiene, predsieňového uška a komory ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.8 Iná akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I24.0 Koronárna trombóza, ktorá neviedla k infarktu myokardu
I24.1 Poinfarktový syndróm
I24.8 Iná forma akútnej ischemickej choroby srdca
I24.9 Akútna ischemická choroba srdca, bližšie neurčená
I25.0 Aterosklerotická srdcovocievna choroba, takto označená
I25.10 Aterosklerotická choroba srdca, bez hemodynamicky závažných stenóz
I25.11 Aterosklerotická choroba srdca, jednocievne postihnutie
I25.12 Aterosklerotická choroba srdca, dvojcievne postihnutie
I25.13 Aterosklerotická choroba srdca, trojcievne postihnutie
I25.14 Aterosklerotická choroba srdca, stenóza ľavého hlavného kmeňa
I25.15 Aterosklerotická choroba srdca so stenózou bajpasu
I25.16 Aterosklerotická choroba srdca so stenózou stentu
I25.19 Aterosklerotická choroba srdca, bližšie neurčená
I25.20 Starý infarkt myokardu, od 29 dní až po 4 mesiace
I25.21 Starý infarkt myokardu, od 4 mesiacov až po 1 rok
I25.22 Starý infarkt myokardu, od 1 roka vyššie
I25.29 Starý infarkt myokardu, bližšie neurčený
I25.3 Aneuryzma srdca (steny)
I25.4 Aneuryzma vencovitej tepny
I25.5 Ischemická kardiomyopatia
I25.6 Nebolestivá (tichá) ischémia myokardu
I25.8 Iná forma chronickej ischemickej choroby srdca
I25.9 Chronická ischemická choroba srdca, bližšie neurčená
I26.0 Pľúcna embólia s údajom o akútnom cor pulmonale
I26.9 Pľúcna embólia bez údaja o akútnom cor pulmonale
I27.0 Primárna pľúcna hypertenzia
I27.1 Srdcová choroba pri kyfoskolióze
I27.20 Pľúcna hypertenzia pri chronickej tromboembolickej chorobe
I27.28 Iná bližšie určená sekundárna pľúcna hypertenzia
I27.8 Iná pľúcnosrdcová choroba (cor pulmonale), bližšie určená
I27.9 Pľúcnosrdcová choroba, bližšie neurčená
I28.0 Tepnovožilová fistula pľúcnych ciev
I28.1 Aneuryzma pľúcnej tepny
I28.8 Iná choroba pľúcnych ciev, bližšie určená
I28.9 Choroba pľúcnych ciev, bližšie neurčená
I30.0 Akútna nešpecifická idiopatická perikarditída
I30.1 Infekčná perikarditída
I30.8 Iná forma akútnej perikarditídy
I30.9 Akútna perikarditída, bližšie neurčená
I31.0 Chronická adhezívna perikarditída
I31.1 Chronická konstriktívna perikarditída
I31.2 Hemoperikard, nezatriedený inde
I31.3 Perikardový výpotok (nezápalový)
I31.8 Iná choroba perikardu, bližšie určená
I31.9 Choroba perikardu, bližšie neurčená
I32.0 Perikarditída pri baktériových chorobách zatriedených inde
I32.1 Perikarditída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
I32.8 Perikarditída pri iných chorobách zatriedených inde
I33.0 Akútna a subakútna infekčná endokarditída
I33.9 Akútna endokarditída, bližšie neurčená
I34.0 Mitrálna insuficiencia
I34.1 Prolaps mitrálnej chlopne
I34.2 Nereumatická mitrálna stenóza
I34.80 Nereumatická mitrálna stenóza a insuficiencia
I34.88 Iná nereumatická choroba mitrálnej chlopne
I34.9 Nereumatická choroba mitrálnej chlopne, bližšie neurčená
I35.0 Aortálna stenóza
I35.1 Aortálna insuficiencia
I35.2 Aortálna stenóza s aortálnou insuficienciou
I35.8 Iná choroba aortálnej chlopne
I35.9 Choroba aortálnej chlopne, bližšie neurčená
I36.0 Nereumatická trikuspidálna stenóza
I36.1 Nereumatická trikuspidálna insuficiencia
I36.2 Nereumatická trikuspidálna stenóza a insuficiencia
I36.8 Iná nereumatická choroba trikuspidálnej chlopne
I36.9 Nereumatická choroba trikuspidálnej chlopne, bližšie neurčená
I37.0 Pulmonálna stenóza
I37.1 Pulmonálna insuficiencia
I37.2 Pulmonálna stenóza a insuficiencia
I37.8 Iná choroba pulmonálnej chlopne
I37.9 Choroba pulmonálnej chlopne, bližšie neurčená
I38 Endokarditída neurčenej chlopne
I39.0 Choroba mitrálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde
I39.1 Choroba aortálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde
I39.2 Choroba trikuspidálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde
I39.3 Choroba pulmonálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde
I39.4 Choroba viacerých chlopní pri chorobách zatriedených inde
I39.8 Endokarditída neurčenej chlopne pri chorobách zatriedených inde
I40.0 Infekčná myokarditída
I40.1 Izolovaná myokarditída
I40.8 Iná akútna myokarditída
I40.9 Akútna myokarditída, bližšie neurčená
I41.0 Myokarditída pri baktériových chorobách zatriedených inde
I41.1 Myokarditída pri vírusových chorobách zatriedených inde
I41.2 Myokarditída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
I41.8 Myokarditída pri iných chorobách zatriedených inde
I42.0 Dilatačná kardiomyopatia
I42.1 Obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia
I42.2 Iná hypertrofická kardiomyopatia
I42.3 Endomyokardová (eozinofilná) choroba
I42.4 Endokardová fibroelastóza
I42.5 Iná reštrikčná kardiomyopatia
I42.6 Alkoholová kardiomyopatia
I42.7 Kardiomyopatia zapríčinená liekmi a inými vonkajšími faktormi
I42.80 Arytmogénna pravokomorová kardiomyopatia [ARVCM]
I42.88 Iná kardiomyopatia
I42.9 Kardiomyopatia, bližšie neurčená
I43.0 Kardiomyopatia pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
I43.1 Kardiomyopatia pri metabolických chorobách
I43.2 Kardiomyopatia pri poruchách výživy
I43.8 Kardiomyopatia pri iných chorobách zatriedených inde
I44.0 Atrioventrikulárna blokáda 1. stupňa
I44.1 Atrioventrikulárna blokáda 2. stupňa
I44.2 Atrioventrikulárna blokáda 3. stupňa
I44.3 Iná a bližšie neurčená atrioventrikulárna blokáda
I44.4 Ľavá predná fascikulárna blokáda
I44.5 Ľavá zadná fascikulárna blokáda
I44.6 Iná a bližšie neurčená fascikulárna blokáda
I44.7 Blokáda ľavého ramienka, bližšie neurčená
I45.0 Pravá fascikulárna blokáda
I45.1 Iná a bližšie neurčená blokáda pravého ramienka
I45.2 Bifascikulárna blokáda
I45.3 Trifascikulárna blokáda
I45.4 Nešpecifická intraventrikulárna blokáda
I45.5 Iná bližšie určená srdcová blokáda
I45.6 Syndróm preexcitácie
I45.8 Iná porucha vedenia srdcových vzruchov, bližšie určená
I45.9 Porucha vedenia srdcových vzruchov, bližšie neurčená
I46.0 Zastavenie srdca s úspešnou resuscitáciou
I46.1 Náhla srdcová smrť, takto opísaná
I46.9 Zastavenie srdca, bližšie neurčené
I47.0 Komorová reentry-arytmia
I47.1 Supraventrikulárna tachykardia
I47.2 Komorová tachykardia
I47.9 Bližšie neurčená paroxyzmálna tachykardia
I48.00 Paroxyzmálny flater predsiení
I48.01 Chronický flater predsiení
I48.09 Flater predsiení, bližšie neurčený
I48.10 Paroxyzmálna fibrilácia predsiení
I48.11 Chronická fibrilácia predsiení
I48.19 Fibrilácia predsiení, bližšie neurčená
I49.0 Flater komôr a fibrilácia komôr
I49.1 Predsieňová extrasystólia (predčasná depolarizácia predsiení)
I49.2 Atrioventrikulárna junkčná extrasystólia (predčasná junkčná depolarizácia)
I49.3 Komorová extrasystólia (predčasná depolarizácia komôr)
I49.4 Iná a bližšie neurčená extrasystólia (predčasná depolarizácia)
I49.5 Syndróm chorého sínusu
I49.8 Iná srdcová arytmia, bližšie určená
I49.9 Srdcová arytmia, bližšie neurčená
I50.00 Primárne zlyhávanie pravej komory
I50.01 Sekundárne zlyhávanie pravej komory
I50.11 Zlyhávanie ľavej komory: bez ťažkostí
I50.12 Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami pri veľkom zaťažení
I50.13 Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami pri malom zaťažení
I50.14 Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami v pokoji
I50.19 Zlyhávanie ľavej komory, bližšie neurčené
I50.9 Zlyhávanie srdca, bližšie neurčené
I51.0 Získaný defekt srdcovej priehradky (septa)
I51.1 Ruptúra chordae tendineae, nezatriedená inde
I51.2 Ruptúra papilárneho svalu, nezatriedená inde
I51.3 Vnútrosrdcová trombóza, nezatriedená inde
I51.4 Myokarditída, bližšie neurčená
I51.5 Degenerácia myokardu
I51.6 Srdcovocievna choroba, bližšie neurčená
I51.7 Kardiomegália
I51.8 Iná choroba srdca, nepresne určená
I51.9 Choroba srdca, bližšie neurčená
I52.0 Iná choroba srdca pri baktériových chorobách zatriedených inde
I52.1 Iná choroba srdca pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
I52.8 Iná choroba srdca pri iných chorobách zatriedených inde
I60.0 Subarachnoidálne krvácanie z karotického sifónu a bifurkácie
I60.1 Subarachnoidálne krvácanie z a. cerebri media
I60.2 Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans anterior
I60.3 Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans posterior
I60.4 Subarachnoidálne krvácanie z a. basilaris
I60.5 Subarachnoidálne krvácanie z a. vertebralis
I60.6 Subarachnoidálne krvácanie z iných intrakraniálnych tepien
I60.7 Subarachnoidálne krvácanie z intrakraniálnej tepny, bližšie neurčené
I60.8 Iné subarachnoidálne krvácanie
I60.9 Subarachnoidálne krvácanie, bližšie neurčené
I61.0 Vnútromozgové krvácanie do mozgovej hemisféry, subkortikálne
I61.1 Intracerebrálne krvácanie do hemisféry, kortikálne
I61.2 Intracerebrálne krvácanie do hemisféry, bližšie neurčené
I61.3 Intracerebrálne krvácanie do mozgového kmeňa
I61.4 Intracerebrálne krvácanie do mozočka (cerebela)
I61.5 Intracerebrálne vnútrokomorové (intraventrikulárne) krvácanie
I61.6 Intracerebrálne krvácanie na viacerých miestach
I61.8 Iné intracerebrálne krvácanie
I61.9 Intracerebrálne krvácanie, bližšie neurčené
I62.00 Subdurálne krvácanie (netraumatické), akútne
I62.01 Subdurálne krvácanie (netraumatické), subakútne
I62.02 Subdurálne krvácanie (netraumatické), chronické
I62.09 Subdurálne krvácanie (netraumatické), bližšie neurčené
I62.1 Netraumatické extradurálne (epidurálne) krvácanie
I62.9 Intrakraniálne krvácanie (netraumatické), bližšie neurčené
I63.0 Mozgový infarkt, zapríčinený trombózou prívodných mozgových (precerebrálnych) tepien
I63.1 Mozgový infarkt, zapríčinený embolizáciou prívodných mozgových (precerebrálnych) tepien
I63.2 Mozgový infarkt, zapríčinený bližšie neurčeným uzáverom alebo zúžením prívodných mozgových (precerebrálnych) tepien
I63.3 Mozgový infarkt, zapríčinený trombózou mozgových tepien
I63.4 Mozgový infarkt, zapríčinený embóliou mozgových tepien
I63.5 Mozgový infarkt, zapríčinený bližšie neurčeným uzáverom alebo zúžením mozgových tepien
I63.6 Mozgový infarkt, zapríčinený nehnisovou mozgovou žilovou trombózou
I63.8 Iný mozgový infarkt
I63.9 Mozgový infarkt, bližšie neurčený
I64 Porážka (apoplexia, iktus) bližšie neurčená ako krvácanie alebo infarkt
I65.0 Uzáver a zúženie a. vertebralis
I65.1 Uzáver a zúženie a. basilaris
I65.2 Uzáver a zúženie a. carotis
I65.3 Uzáver a zúženie viacerých a obojstranných prívodných mozgových (precerebrálnych) tepien
I65.8 Uzáver a zúženie inej prívodnej mozgovej (precerebrálnej) tepny
I65.9 Uzáver a zúženie bližšie neurčenej prívodnej mozgovej (precerebrálnej) tepny
I66.0 Uzáver a zúženie a. cerebri media
I66.1 Uzáver a zúženie a. cerebri anterior
I66.2 Uzáver a zúženie a. cerebri posterior
I66.3 Uzáver a zúženie mozočkových tepien
I66.4 Uzáver a zúženie viacerých a obojstranných mozgových tepien
I66.8 Uzáver a zúženie inej mozgovej tepny
I66.9 Uzáver a zúženie bližšie neurčenej mozgovej tepny
I67.0 Disekcia mozgovej tepny
I67.10 Získaná mozgová aneuryzma
Kód Názov choroby
I67.11 Získaná mozgová artériovenózna fistula
I67.2 Mozgová ateroskleróza
I67.3 Progresívna cievna leukoencefalopatia (subkortikálna vaskulárna encefalopatia)
I67.4 Hypertenzná encefalopatia
I67.5 Syndróm moyamoya
I67.6 Nehnisová trombóza intrakraniálneho žilového systému
I67.7 Mozgová arteritída, nezatriedená inde
I67.80 Vazospazmy pri subarachnoidálnom krvácaní
I67.88 Iná cievna choroba mozgu, bližšie určená
I67.9 Cievna choroba mozgu, bližšie neurčená
I68.0 Mozgová amyloidová angiopatia
I68.1 Mozgová arteritída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
I68.2 Mozgová arteritída pri iných chorobách zatriedených inde
I68.8 Iná cievna choroba mozgu pri chorobách zatriedených inde
I69.0 Následky subarachnoidálneho krvácania
I69.1 Následky intracerebrálneho krvácania
I69.2 Následky iného netraumatického intrakraniálneho krvácania
I69.3 Následky mozgového infarktu
I69.4 Následky porážky bližšie neurčenej ako krvácanie alebo infarkt
I69.8 Následky iných a bližšie neurčených cievnych chorôb mozgu
I70.0 Ateroskleróza aorty
I70.1 Ateroskleróza obličkovej tepny
I70.20 Ateroskleróza iných a bližšie neurčených končatinových tepien
I70.21 Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolnej končatiny, s ischemickou bolesťou po záťaži
I70.22 Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolnej končatiny, s bolesťou v pokoji
I70.23 Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolnej končatiny, s ulceráciami
I70.24 Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolnej končatiny, s gangrénou
I70.25 Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím pleca a hornej končatiny, všetky štádiá
I70.8 Ateroskleróza iných tepien
I70.9 Generalizovaná a bližšie neurčená ateroskleróza
I71.00 Disekcia aorty bližšie neurčenej lokalizácie, bez prejavov ruptúry
I71.01 Disekcia hrudníkovej aorty, bez prejavov ruptúry
I71.02 Disekcia brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
I71.03 Disekcia hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
I71.04 Disekcia aorty bližšie neurčenej lokalizácie, s ruptúrou
I71.05 Disekcia hrudníkovej aorty, s ruptúrou
I71.06 Disekcia brušnej aorty, s ruptúrou
I71.07 Disekcia hrudníkovo-brušnej aorty, s ruptúrou
I71.1 Aneuryzma hrudníkovej aorty, s ruptúrou
I71.2 Aneuryzma hrudníkovej aorty, bez údaja o ruptúre
I71.3 Aneuryzma brušnej aorty, s ruptúrou
I71.4 Aneuryzma brušnej aorty, bez údaja o ruptúre
I71.5 Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, s ruptúrou
I71.6 Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, bez údaja o ruptúre
I71.8 Aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste, s ruptúrou
I71.9 Aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste, bez údaja o ruptúre
I72.0 Aneuryzma a disekcia a. carotis (krčnice)
I72.1 Aneuryzma a disekcia tepny hornej končatiny
I72.2 Aneuryzma a disekcia obličkovej tepny
I72.3 Aneuryzma a disekcia bedrovej tepny
I72.4 Aneuryzma a disekcia tepny dolnej končatiny
I72.5 Aneuryzma a disekcia iných prívodných mozgových (precerebrálnych) tepien
I72.8 Aneuryzma iných bližšie určených tepien
I72.9 Aneuryzma a disekcia tepny na bližšie neurčenom mieste
I73.0 Raynaudov syndróm
I73.1 Thrombangiitis obliterans (Buerger)
I73.8 Iná bližšie určená choroba periférnych ciev
I73.9 Choroba periférnych ciev, bližšie neurčená
I74.0 Embólia a trombóza brušnej aorty
I74.1 Embólia a trombóza iných a bližšie neurčených častí aorty
I74.2 Embólia a trombóza tepien horných končatín
I74.3 Embólia a trombóza tepien dolných končatín
I74.4 Embólia a trombóza tepien končatín, bližšie neurčená
I74.5 Embólia a trombóza bedrovej tepny (a. iliaca)
I74.8 Embólia a trombóza iných tepien
I74.9 Embólia a trombóza bližšie neurčenej tepny
I77.0 Získaná artériovenózna fistula
I77.1 Striktúra tepny
I77.2 Ruptúra tepny
I77.3 Fibromuskulárna dysplázia tepien
I77.4 Syndróm kompresie a. coeliaca
I77.5 Nekróza tepny
I77.6 Arteritída, bližšie neurčená
I77.8 Iná choroba tepien a tepničiek, bližšie určená
I77.9 Choroba tepien a tepničiek, bližšie neurčená
I78.0 Hereditárna hemoragická teleangiektázia
I78.1 Nenádorový névus
I78.8 Iná choroba vlásočníc
I78.9 Choroba vlásočníc, bližšie neurčená
I79.0 Aneuryzma aorty pri chorobách zatriedených inde
I79.1 Aortitída pri chorobách zatriedených inde
I79.2 Periférna angiopatia pri chorobách zatriedených inde
I79.8 Iná choroba tepien, tepničiek a vlásočníc pri chorobách zatriedených inde
I80.0 Trombóza, flebitída a tromboflebitída povrchových žíl dolných končatín
I80.1 Trombóza, flebitída a tromboflebitída stehnovej žily (v. femoralis)
I80.2 Trombóza, flebitída a tromboflebitída iných hĺbkových žíl dolných končatín
I80.3 Trombóza, flebitída a tromboflebitída dolných končatín, bližšie neurčená
I80.8 Trombóza, flebitída a tromboflebitída na iných miestach
I80.9 Trombóza, flebitída a tromboflebitída na neurčenom mieste
I81 Trombóza vrátnice (v. portae)
I82.0 Buddov-Chiariho syndróm
I82.1 Migrujúca tromboflebitída
I82.2 Embólia a trombóza dutej žily
I82.3 Embólia a trombóza obličkovej žily
I82.8 Embólia a trombóza iných určených žíl
I82.9 Embólia a trombóza neurčenej žily
I83.0 Varixy (kŕčové žily) dolných končatín s vredom
I83.1 Varixy (kŕčové žily) dolných končatín so zápalom
I83.2 Varixy (kŕčové žily) dolných končatín s vredom aj zápalom
I83.9 Varixy (kŕčové žily) dolných končatín bez vredu či zápalu
I84.0 Vnútorné trombotizované hemoroidy
I84.1 Vnútorné hemoroidy s inými komplikáciami
I84.2 Vnútorné hemoroidy bez komplikácií
I84.3 Vonkajšie trombotizované hemoroidy
I84.4 Vonkajšie hemoroidy s inými komplikáciami
I84.5 Vonkajšie hemoroidy bez komplikácií
I84.6 Zvyškové kožné lalôčiky po hemoroidoch
I84.7 Trombotizované hemoroidy, bližšie neurčené
I84.8 Hemoroidy s inými komplikáciami, bližšie neurčené
I84.9 Hemoroidy bez komplikácií, bližšie neurčené
I85.0 Varixy pažeráka s krvácaním
I85.9 Varixy pažeráka bez krvácania
I86.0 Podjazykové varixy
I86.1 Varixy mieška (skróta)
I86.2 Varixy panvy
I86.3 Varixy vulvy
I86.4 Varixy žalúdka
I86.8 Varixy na iných určených miestach
I87.00 Potrombotický syndróm bez ulcerácie
I87.01 Potrombotický syndróm s ulceráciou
I87.1 Stlačenie (kompresia) žily
I87.2 Žilová insuficiencia (chronická) (periférna)
I87.8 Iná choroba žily, bližšie určená
I87.9 Choroba žily, bližšie neurčená
I88.0 Nešpecifická mezenterická lymfadenitída
I88.1 Chronická lymfadenitída okrem mezenterickej lymfadenitídy
I88.8 Iná nešpecifická lymfadenitída
I88.9 Nešpecifická lymfadenitída, bližšie neurčená
I89.0 Lymfedém, nezatriedený inde
I89.1 Lymfangitída
I89.8 Iná neinfekčná choroba lymfatických ciev a lymfatických uzlín, bližšie určená
I89.9 Neinfekčná choroba lymfatických ciev a lymfatických uzlín, bližšie neurčená
I95.0 Idiopatická artériová hypotenzia
I95.1 Ortostatická artériová hypotenzia
I95.2 Artériová hypotenzia, zapríčinená liekmi
I95.8 Iná artériová hypotenzia
I95.9 Artériová hypotenzia, bližšie neurčená
I97.0 Postkardiotomický syndróm
I97.1 Iná funkčná porucha po operácii srdca
I97.2 Postmastektomický lymfedém
I97.8 Iná komplikácia krvného obehu po lekárskom výkone, nezatriedená inde
I97.9 Komplikácia krvného obehu po lekárskom výkone, bližšie neurčená
I98.0 Kardiovaskulárny syfilis
I98.1 Porucha sústavy krvného obehu pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
I98.2 Varixy pažeráka a žalúdka pri chorobách zatriedených inde, bez krvácania
I98.3 Varixy pažeráka a žalúdka pri chorobách zatriedených inde, s krvácaním
I98.8 Iná bližšie určená porucha sústavy krvného obehu pri chorobách zatriedených inde
I99 Iná a bližšie neurčená choroba sústavy krvného obehu
J00 Akútny zápal nosohltana (nádcha)
J01.0 Akútny zápal čeľustnej dutiny (akútna maxilárna sinusitída)
J01.1 Akútny zápal čelovej dutiny (akútna frontálna sinusitída)
J01.2 Akútny zápal čuchovej dutiny (akútna etmoidálna sinusitída)
J01.3 Akútny zápal klinovitej dutiny (akútna sfenoidálna sinusitída)
J01.4 Akútna pansinusitída
J01.8 Iný akútny zápal prinosových dutín
J01.9 Zápal prinosových dutín, bližšie neurčený
J02.0 Streptokokový zápal hltana
J02.8 Akútny zápal hltana, zapríčinený inými bližšie určenými organizmami
J02.9 Akútny zápal hltana, bližšie neurčený
J03.0 Streptokokový zápal mandlí
J03.8 Akútny zápal mandlí, vyvolaný iným bližšie určeným organizmom
J03.9 Akútny zápal mandlí, bližšie neurčený
J04.0 Akútny zápal hrtana
J04.1 Akútny zápal priedušnice
J04.2 Akútny zápal hrtana a priedušnice
J05.0 Akútny obštrukčný zápal hrtana (krup)
J05.1 Akútny zápal hrtanovej príklopky (epiglotitída)
J06.0 Akútny zápal hrtana a hltana (akútna laryngofaryngitída)
J06.8 Iná akútna infekcia horných dýchacích ciest na viacerých miestach
J06.9 Akútna infekcia horných dýchacích ciest, bližšie neurčená
J09 Chrípka, zapríčinená určitým identifikovaným vírusom chrípky
J10.0 Chrípka, zapríčinená iným identifikovaným vírusom chrípky, so zápalom pľúc
J10.1 Chrípka, zapríčinená iným identifikovaným vírusom chrípky, s inými respiračnými prejavmi
J10.8 Chrípka, zapríčinená iným identifikovaným vírusom chrípky, s inými prejavmi
J11.0 Chrípka, zapríčinená neidentifikovaným vírusom, so zápalom pľúc
J11.1 Chrípka, zapríčinená neidentifikovaným vírusom, s inými respiračnými prejavmi
J11.8 Chrípka, zapríčinená neidentifikovaným vírusom, s inými prejavmi
J12.0 Zápal pľúc, zapríčinený adenovírusom
J12.1 Zápal pľúc, zapríčinený respiračným syncyciálnym vírusom
J12.2 Zápal pľúc, zapríčinený vírusom parainfluenzy
J12.3 Zápal pľúc, zapríčinený ľudským metapneumovírusom
J12.8 Iný vírusový zápal pľúc
J12.9 Vírusový zápal pľúc, bližšie neurčený
J13 Zápal pľúc, zapríčinený streptokokom pneumónie
J14 Zápal pľúc, zapríčinený Haemophilus influenzae
J15.0 Zápal pľúc, zapríčinený Klebsiella pneumoniae
J15.1 Zápal pľúc, zapríčinený Pseudomonas
J15.2 Zápal pľúc, zapríčinený stafylokokom
J15.3 Zápal pľúc, zapríčinený streptokokom skupiny B
J15.4 Zápal pľúc, zapríčinený iným streptokokom
J15.5 Zápal pľúc, zapríčinený Escherichia coli
J15.6 Zápal pľúc, zapríčinený inou aeróbnou gramnegatívnou baktériou
J15.7 Zápal pľúc, zapríčinený Mycoplasma pneumoniae
J15.8 Iný baktériový zápal pľúc
J15.9 Baktériový zápal pľúc, bližšie neurčený
J16.0 Chlamýdiový zápal pľúc
J16.8 Zápal pľúc, zapríčinený iným bližšie určeným infekčným organizmom
J17.0 Zápal pľúc pri baktériových chorobách zatriedených inde
J17.1 Zápal pľúc pri vírusových chorobách zatriedených inde
J17.2 Zápal pľúc pri mykózach zatriedených inde
J17.3 Zápal pľúc pri parazitových chorobách
J17.8 Zápal pľúc pri iných chorobách zatriedených inde
J18.0 Bronchopneumónia, bližšie neurčená
J18.1 Lobárny zápal pľúc, bližšie neurčený
J18.2 Hypostatický zápal pľúc, bližšie neurčený
J18.8 Iný zápal pľúc, zapríčinený bližšie neurčeným organizmom
J18.9 Zápal pľúc, bližšie neurčený
J20.0 Akútna bronchitída, zapríčinená Mycoplasma pneumoniae
J20.1 Akútna bronchitída, zapríčinená Haemophilus influenzae
J20.2 Akútna bronchitída, zapríčinená streptokokom
J20.3 Akútna bronchitída, zapríčinená vírusom Coxsackie
J20.4 Akútna bronchitída, zapríčinená vírusom parainfluenzy
J20.5 Akútna bronchitída, zapríčinená respiračným syncyciálnym vírusom
J20.6 Akútna bronchitída, zapríčinená rinovírusom
J20.7 Akútna bronchitída, zapríčinená echovírusom
J20.8 Akútna bronchitída, zapríčinená iným bližšie určeným organizmom
J20.9 Akútna bronchitída, bližšie neurčená
J21.0 Akútna bronchiolitída, zapríčinená respiračným syncyciálnym vírusom
J21.1 Akútna bronchiolitída zapríčinená ľudským metapneumovírusom
J21.8 Akútna bronchiolitída, zapríčinená iným bližšie určeným organizmom
J21.9 Akútna bronchiolitída, bližšie neurčená
J22 Akútna infekcia dolných dýchacích ciest, bližšie neurčená
J30.0 Vazomotorická rinitída
J30.1 Alergická rinitída, zapríčinená peľom
J30.2 Iná sezónna alergická rinitída
J30.3 Iná alergická rinitída
J30.4 Alergická rinitída, bližšie neurčená
J31.0 Chronický zápal nosa
J31.1 Chronický zápal nosohltana
J31.2 Chronický zápal hltana
J32.0 Chronický zápal čeľustnej dutiny
J32.1 Chronický zápal čelovej dutiny (chronická frontálna sinusitída)
J32.2 Chronický zápal čuchových dutín
J32.3 Chronický zápal klinovitej dutiny
J32.4 Chronická pansinusitída
J32.8 Iná chronická sinusitída
J32.9 Chronická sinusitída, bližšie neurčená
J33.0 Polyp nosovej dutiny
J33.1 Deformujúca polypóza prinosovej dutiny
J33.8 Iný polyp prinosovej dutiny
J33.9 Nosový polyp, bližšie neurčený
J34.0 Absces, furunkul a karbunkul nosa
J34.1 Cysta a mukokéla nosa a prinosovej dutiny
J34.2 Vybočenie nosovej priehradky
J34.3 Hypertrofia nosových mušlí
J34.8 Iná choroba nosa a prinosových dutín, bližšie určená
J35.0 Chronický zápal mandlí (chronická tonzilitída)
J35.1 Hyperplázia mandlí
J35.2 Hyperplázia adenoidného tkaniva
J35.3 Hypertrofia mandlí s hypertrofiou adenoidného tkaniva
J35.8 Iná chronická choroba mandlí a adenoidného tkaniva
J35.9 Choroba mandlí a adenoidného tkaniva, bližšie neurčená
J36 Peritonzilárny absces
J37.0 Chronický zápal hrtana
J37.1 Chronický zápal hrtana a priedušnice
J38.00 Obrna hlasiviek a hrtana, bližšie neurčená
J38.01 Jednostranná čiastočná obrna hlasiviek a hrtana
J38.02 Jednostranná úplná obrna hlasiviek a hrtana
J38.03 Obojstranná čiastočná obrna hlasiviek a hrtana
J38.1 Polyp hlasivky a hrtana
J38.2 Uzlíky hlasiviek
J38.3 Iné choroby hlasiviek
J38.4 Opuch hrtana
J38.5 Spazmus hrtana
J38.6 Zúženie (stenóza) hrtana
J38.7 Iná choroba hrtana
J39.0 Retrofaryngový a parafaryngový absces
J39.1 Iný absces hltana
J39.2 Iná choroba hltana
J39.3 Hypersenzitívna reakcia horných dýchacích ciest na bližšie neurčenom mieste
J39.80 Získané zúženie (stenóza) priedušnice
J39.88 Iná choroba horných dýchacích ciest, bližšie určená
J39.9 Choroba horných dýchacích ciest, bližšie neurčená
J40 Bronchitída, neurčená ako akútna alebo chronická
J41.0 Jednoduchá chronická bronchitída
J41.1 Hlienovohnisová chronická bronchitída
J41.8 Zmiešaná jednoduchá a hlienovohnisová chronická bronchitída
J42 Chronická bronchitída, bližšie neurčená
J43.0 MacLeodov syndróm
J43.1 Panlobulárny emfyzém
J43.2 Centrilobulárny emfyzém
J43.8 Iný emfyzém
J43.9 Emfyzém, bližšie neurčený
J44.00 Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 menej ako 35 % náležitej hodnoty
J44.01 Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 od 35 % do 50 % náležitej hodnoty
J44.02 Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 od 50 % do 70 % náležitej hodnoty
J44.03 Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 od 70 % náležitej hodnoty vyššie
J44.09 Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 neurčený
J44.10 Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnym vzplanutím bronchitídy, FEV1 menej ako 35 % náležitej hodnoty, bližšie neurčená
J44.11 Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnym vzplanutím bronchitídy, FEV1 od 35 % do 50 % náležitej hodnoty, bližšie neurčená
J44.12 Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnym vzplanutím bronchitídy, FEV1 od 50 % do 70 % náležitej hodnoty, bližšie neurčená
J44.13 Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnym vzplanutím bronchitídy, FEV1 od 70 % náležitej hodnoty vyššie, bližšie neurčená
J44.19 Bližšie neurčená chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnym vzplanutím bronchitídy, FEV1 neurčený
J44.80 Iná bližšie určená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 menej ako 35 % náležitej hodnoty
J44.81 Iná bližšie určená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 od 35 % do 50 % náležitej hodnoty
J44.82 Iná bližšie určená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 od 50 % do 70 % náležitej hodnoty
J44.83 Iná bližšie určená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 od 70 % náležitej hodnoty vyššie
J44.89 Iná bližšie určená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 neurčený
J44.90 Bližšie neurčená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 menej ako 35 % náležitej hodnoty
J44.91 Bližšie neurčená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 od 35 % do 50 % náležitej hodnoty
J44.92 Bližšie neurčená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 od 50 % do 70 % náležitej hodnoty
J44.93 Bližšie neurčená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 od 70 % náležitej hodnoty
J44.99 Bližšie neurčená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 neurčený
J45.0 Prevažne alergická bronchiálna astma
J45.1 Nealergická bronchiálna astma
J45.8 Zmiešaná bronchiálna astma
J45.9 Bronchiálna astma, bližšie neurčená
J46 Status asthmaticus (záduchový stav)
J47 Bronchiektázie (rozšírenie priedušiek)
J60 Pneumokonióza baníkov uhoľných baní
J61 Pneumokonióza, zapríčinená azbestom a inými anorganickými vláknami
J62.0 Pneumokonióza, zapríčinená prachom mastenca (talkom)
J62.8 Pneumokonióza, zapríčinená iným prachom obsahujúcim kremeň
J63.0 Aluminóza (pľúc)
J63.1 Bauxitová fibróza (pľúc)
J63.2 Berylióza
J63.3 Grafitová fibróza (pľúc)
J63.4 Sideróza
J63.5 Stanóza
J63.8 Pneumokonióza, zapríčinená inými bližšie určenými anorganickými prachmi
J64 Pneumokonióza, bližšie neurčená
J65 Pneumokonióza združená s tuberkulózou
J66.0 Bysinóza
J66.1 Choroba spracovateľov ľanu
J66.2 Kanabinóza
J66.8 Choroba dýchacích ciest, zapríčinená iným bližšie určeným organickým prachom
J67.0 Farmárske pľúca
J67.1 Bagasóza:
J67.2 Pľúcna choroba chovateľov vtákov
J67.3 Suberóza
J67.4 Sladovnícke pľúca
J67.5 Pľúcna choroba pestovateľov húb
J67.6 Pľúcna choroba lúpačov javorovej kôry
J67.7 Pľúcna choroba, zapríčinená ventilačnými a zvlhčovacími (klimatizačnými) zariadeniami
J67.8 Hypersenzitívna pneumonitída (alergická alveolitída), zapríčinená iným organickým prachom
J67.9 Hypersenzitívna pneumonitída (alergická alveolitída), zapríčinená bližšie neurčeným organickým prachom
J68.0 Bronchitída a pneumonitída, zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi
J68.1 Akútny pľúcny edém, zapríčinený chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi
J68.2 Zápal horných dýchacích ciest, zapríčinený chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi
J68.3 Iná akútna a subakútna choroba dýchacej sústavy, zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi
J68.4 Chronická choroba dýchacej sústavy, zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi
J68.8 Iná choroba dýchacej sústavy, zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi
J68.9 Bližšie neurčená choroba dýchacej sústavy, zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi
J69.0 Zápal pľúc, zapríčinený vdýchnutím potravy a zvratkov
J69.1 Zápal pľúc, zapríčinený olejmi a výťažkami (extraktmi)
J69.8 Zápal pľúc, zapríčinený inými tuhými látkami a tekutinami
J70.0 Akútne pľúcne prejavy, zapríčinené žiarením
J70.1 Chronické a iné pľúcne prejavy, zapríčinené žiarením
J70.2 Akútna pľúcna intersticiálna choroba, zapríčinená liekmi
J70.3 Chronická pľúcna intersticiálna choroba, zapríčinená liekmi
J70.4 Pľúcna intersticiálna choroba, zapríčinená liekmi, bližšie neurčená
J70.8 Choroba dýchacej sústavy, zapríčinená inými bližšie určenými vonkajšími faktormi
J70.9 Choroba dýchacej sústavy, zapríčinená bližšie neurčenými vonkajšími faktormi
J80 Syndróm respiračnej tiesne dospelých (ARDS)
J81 Pľúcny opuch (pľúcny edém)
J82 Eozinofilný pľúcny infiltrát, nezatriedený inde
J84.0 Alveolová a parietoalveolová choroba
J84.1 Iná choroba interstícia pľúc s fibrózou
J84.8 Iná choroba interstícia pľúc, bližšie určená
J84.9 Choroba interstícia pľúc, bližšie neurčená
J85.0 Gangréna a nekróza pľúc
J85.1 Absces pľúc so zápalom pľúc
J85.2 Absces pľúc bez zápalu pľúc
J85.3 Absces mediastína
J86.0 Pyotorax s fistulou
J86.9 Pyotorax bez fistuly
J90 Pohrudnicový výpotok, nezatriedený inde
J91 Pohrudnicový výpotok pri chorobách zatriedených inde
J92.0 Pohrudnicové povlaky (zhrubnutie pohrudnice) s azbestom
J92.9 Pohrudnicové povlaky (zhrubnutie pohrudnice) bez azbestu
J93.0 Spontánny tenzný pneumotorax
J93.1 Iný spontánny pneumotorax
J93.8 Iný pneumotorax
J93.9 Pneumotorax, bližšie neurčený
J94.0 Chylózny pohrudnicový výpotok
J94.1 Fibrotorax
J94.2 Hemotorax
J94.8 Iná choroba pohrudnice, bližšie určená
J94.9 Choroba pohrudnice, bližšie neurčená
J95.0 Porucha tracheostómie
J95.1 Akútna pulmonálna insuficiencia po hrudníkovej operácii
J95.2 Akútna pulmonálna insuficiencia po mimohrudníkovom chirurgickom výkone
J95.3 Chronická pulmonálna insuficiencia po chirurgickom výkone
J95.4 Mendelsonov syndróm
J95.5 Subglotická stenóza po chirurgickom výkone
J95.80 Iatrogénny pneumotorax
J95.81 Zúženie priedušnice po lekárskom výkone
J95.88 Iná porucha dýchacích ústrojov po lekárskom výkone
J95.9 Porucha dýchacích ústrojov po lekárskom výkone, bližšie neurčená
J96.00 Akútna respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ I (hypoxémický)
J96.01 Akútna respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ II (hypoxémicko-hyperkapnický typ)
J96.09 Akútna respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, neurčeného typu
J96.10 Chronická respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ I (hypoxémický)
J96.11 Chronická respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ II (hypoxémicko-hyperkapnický)
J96.19 Chronická respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, neurčeného typu
J96.90 Respiračná insuficiencia, bližšie neurčená, typ I (hypoxémický)
J96.91 Respiračná insuficiencia, bližšie neurčená, typ II (hypoxémicko-hyperkapnický)
J96.99 Respiračná insuficiencia, bližšie neurčená, neurčeného typu
J98.0 Choroba priedušiek, nezatriedená inde
J98.1 Kolaps pľúc
J98.2 Intersticiálny emfyzém
J98.3 Kompenzačný emfyzém
J98.4 Iná choroba pľúc
J98.50 Mediastinitída
J98.58 Iná choroba mediastína, nezatriedená inde
J98.6 Choroba bránice (diafragmy)
J98.8 Iná choroba dýchacej sústavy, bližšie určená
J98.9 Choroba dýchacej sústavy, bližšie neurčená
J99.0 Reumatoidná choroba pľúc (M05.1-†)
J99.1 Choroba dýchacej sústavy pri inej difúznej chorobe spojivového tkaniva
J99.8 Choroba dýchacej sústavy pri inej chorobe zatriedenej inde
K00.0 Anodoncia
K00.1 Nadpočetné zuby
K00.2 Abnormalita veľkosti a tvaru zubov
K00.3 Škvrnité zuby
K00.4 Porucha tvorby zubov
K00.5 Dedičná porucha v zubnej štruktúre, nezatriedená inde
K00.6 Porucha prerezávania zubov
K00.7 Syndróm rastu chrupu
K00.8 Iná porucha zubného vývinu
K00.9 Porucha zubného vývinu, bližšie neurčená
K01.0 Neprerezané zuby
K01.1 Vrastené zuby
K02.0 Kaz ohraničený na sklovinu
K02.1 Kaz dentínu
K02.2 Kaz cementu
K02.3 Zastavený zubný kaz
K02.4 Odontoklázia
K02.8 Iný zubný kaz
K02.9 Zubný kaz, bližšie neurčený
K03.0 Nadmerné obrusovanie zubov
K03.1 Abrázia zubov
K03.2 Erózia zubov
K03.3 Patologická resorpcia zubov
K03.4 Hypercementóza
K03.5 Ankylóza zubov
K03.6 Usadenina (povlak) na zuboch
K03.7 Farebné zmeny tvrdých zubných tkanív po prerezaní zubov
K03.8 Iné choroby tvrdých tkanív zubov, bližšie určené
K03.9 Choroby tvrdých tkanív zubov, bližšie neurčené
K04.0 Zápal zubnej drene (pulpitída)
K04.1 Nekróza zubnej drene
K04.2 Degenerácia zubnej drene
K04.3 Abnormálna tvorba tvrdého tkaniva v zubnej dreni
K04.4 Akútna apikálna periodontitída dreňového pôvodu
K04.5 Chronická apikálna periodontitída
K04.6 Periapikálny absces s fistulou
K04.7 Periapikálny absces bez fistuly
K04.8 Radikulárna cysta
K04.9 Iná a bližšie neurčená choroba zubnej drene a periapikálnych tkanív
K05.0 Akútny zápal ďasien
K05.1 Chronický zápal ďasien
K05.2 Akútna parodontitída
K05.3 Chronická parodontitída
K05.4 Parodontóza
K05.5 Iná choroba parodontu
K05.6 Choroba parodontu, bližšie neurčená
K06.0 Atrofia ďasien
K06.1 Hypertrofia ďasien
K06.2 Poškodenie ďasien a bezzubého alveolového hrebeňa, zapríčinené traumou
K06.8 Iná choroba ďasien a bezzubého alveolového hrebeňa, bližšie určená
K06.9 Choroba ďasien a bezzubého alveolového hrebeňa, bližšie neurčená
K07.0 Väčšie anomálie veľkosti čeľustí
K07.1 Anomálie polohy čeľustí oproti lebkovej spodine
K07.2 Anomálie vzájomnej polohy zubných oblúkov
K07.3 Anomálie postavenia zubov
K07.4 Chybný zhryz, bližšie neurčený
K07.5 Dentofaciálne funkčné abnormality
K07.6 Choroba temporomandibulárneho kĺbu
K07.8 Iná dentofaciálna anomália
K07.9 Dentofaciálna anomália, bližšie neurčená
K08.0 Exfoliácia zubov, zapríčinená systémovou chorobou
K08.1 Strata zubov, zapríčinená úrazom, extrakciou alebo lokálnou chorobou parodontu
K08.2 Atrofia bezzubého alveolového hrebeňa
K08.3 Retinovaný zubný koreň (radix relicta)
K08.81 Patologická fraktúra zuba
K08.88 Iná choroba zubov a podporných štruktúr, bližšie určená
K08.9 Choroba zubov a podporných štruktúr, bližšie neurčená
K09.0 Vývinové odontogénne cysty
K09.1 Vývinové neodontogénne cysty úst a ústnej dutiny
K09.2 Iné čeľustné cysty
K09.8 Iné cysty v oblasti úst, nezatriedené inde
K09.9 Cysta v oblasti úst, bližšie neurčená
K10.0 Vývinové choroby čeľustí
K10.1 Centrálny obrovskobunkový granulóm
K10.20 Absces maxily bez rozšírenia do retromaxilárneho priestoru alebo do fossa canina
K10.21 Absces maxily s rozšírením do retromaxilárneho priestoru alebo do fossa canina
K10.28 Iný zápal čeľustí, bližšie určený
K10.29 Zápal čeľustí, bližšie neurčený
K10.3 Alveolitída čeľustí
K10.8 Iná choroba čeľustí, bližšie určená
K10.9 Choroba čeľustí, bližšie neurčená
K11.0 Atrofia slinných žliaz
K11.1 Hypertrofia slinných žliaz
K11.2 Sialoadenitída
K11.3 Absces slinnej žľazy
K11.4 Fistula slinnej žľazy
K11.5 Sialolitiáza
K11.6 Mukokéla slinnej žľazy
K11.7 Poruchy sekrécie slín
K11.8 Iná choroba slinnej žľazy
K11.9 Choroba slinnej žľazy, bližšie neurčená
K12.0 Recidivujúce ústne afty
K12.1 Iná forma stomatitídy
K12.20 Flegmóna ústnej spodiny
K12.21 Submandibulárny absces bez rozšírenia do mediastinálneho, parafaryngového alebo cervikálneho priestoru
K12.22 Submandibulárny absces s rozšírením do mediastinálneho, parafaryngového alebo cervikálneho priestoru
K12.23 Absces líca
K12.28 Iná flegmóna a absces úst
K12.29 Flegmóna a absces úst, bližšie neurčený
K12.3 Stomatitída (ulcerózna)
K13.0 Choroba perí
K13.1 Hryzenie líca a pery
K13.2 Leukoplakia a iná choroba ústneho epitelu vrátane jazyka
K13.3 Vlasatá leukoplakia
K13.4 Granulóm a lézie ústnej sliznice podobné granulómu
K13.5 Ústna podsliznicová fibróza
K13.6 Hyperplázia ústnej sliznice, zapríčinená dráždením
K13.7 Iná a bližšie neurčená lézia ústnej sliznice
K14.0 Glositída (zápal jazyka)
K14.1 Mapovitý jazyk
K14.2 Glossitis rhombica mediana
K14.3 Hypertrofia jazykových papíl
K14.4 Atrofia jazykových papíl
K14.5 Rozbrázdený jazyk (lingua plicata)
K14.6 Glosodýnia (bolesť jazyka)
K14.8 Iná choroba jazyka
K14.9 Choroba jazyka, bližšie neurčená
K20 Ezofagitída
K21.0 Gastroezofágová refluxová choroba s ezofagitídou
K21.9 Gastroezofágová refluxová choroba bez ezofagitídy
K22.0 Achalázia kardie
K22.1 Vred pažeráka
K22.2 Obštrukcia (zátvor) pažeráka
K22.3 Prederavenie pažeráka
K22.4 Dyskinéza pažeráka
K22.5 Získaný divertikul pažeráka
K22.6 Malloryho-Weissov syndróm
K22.7 Barrettov pažerák
K22.8 Iná choroba pažeráka, bližšie určená
K22.9 Choroba pažeráka, bližšie neurčená
K23.0 Tuberkulóza pažeráka (A18.8†)
K23.1 Megaezofág pri Chagasovej chorobe (B57.3†)
K23.8 Choroba pažeráka pri inej chorobe zatriedenej inde
K25.0 Akútny vred žalúdka s krvácaním
K25.1 Akútny vred žalúdka s perforáciou
K25.2 Akútny vred žalúdka s krvácaním a perforáciou
K25.3 Akútny vred žalúdka bez krvácania alebo perforácie
K25.4 Chronický alebo bližšie neurčený vred žalúdka s krvácaním
K25.5 Chronický alebo bližšie neurčený vred žalúdka s perforáciou
K25.6 Chronický alebo bližšie neurčený vred žalúdka s krvácaním a perforáciou
K25.7 Chronický vred žalúdka bez krvácania alebo perforácie
K25.9 Vred žalúdka, bližšie neurčený ako akútny alebo chronický, bez krvácania alebo perforácie
K26.0 Akútny vred dvanástnika s krvácaním
K26.1 Akútny vred dvanástnika s perforáciou
K26.2 Akútny vred dvanástnika s krvácaním a perforáciou
K26.3 Akútny vred dvanástnika bez krvácania alebo perforácie
K26.4 Chronický alebo bližšie neurčený vred dvanástnika s krvácaním
K26.5 Chronický alebo bližšie neurčený vred dvanástnika s perforáciou
K26.6 Chronický alebo bližšie neurčený vred dvanástnika s krvácaním a perforáciou
K26.7 Chronický vred dvanástnika bez krvácania alebo perforácie
K26.9 Vred dvanástnika, neurčený ako akútny alebo chronický, bez krvácania alebo perforácie
K27.0 Akútny peptický vred bez určenia miesta, s krvácaním
K27.1 Akútny peptický vred bez určenia miesta, s perforáciou
K27.2 Akútny peptický vred bez určenia miesta, s krvácaním a perforáciou
K27.3 Akútny peptický vred bez určenia miesta, bez krvácania alebo perforácie
K27.4 Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred bez určenia miesta, s krvácaním
K27.5 Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred bez určenia miesta, s perforáciou
K27.6 Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred bez určenia miesta, s krvácaním a perforáciou
K27.7 Chronický peptický vred bez určenia miesta, bez krvácania alebo perforácie
K27.9 Peptický vred, neurčený ako akútny alebo chronický, bez určenia miesta, bez krvácania alebo perforácie
K28.0 Akútny peptický vred jejúna s krvácaním
K28.1 Akútny peptický vred jejúna s perforáciou
K28.2 Akútny peptický vred jejúna s krvácaním a perforáciou
K28.3 Akútny peptický vred jejúna bez krvácania alebo perforácie
K28.4 Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred jejúna s krvácaním
K28.5 Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred jejúna s perforáciou
K28.6 Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred jejúna s krvácaním a perforáciou
K28.7 Chronický peptický vred jejúna bez krvácania alebo perforácie
K28.9 Peptický vred jejúna, bližšie neurčený ako akútny alebo chronický, bez krvácania alebo perforácie
K29.0 Akútna hemoragická gastritída
K29.1 Iná akútna gastritída
K29.2 Alkoholová gastritída
K29.3 Chronická povrchová gastritída
K29.4 Chronická atrofická gastritída
K29.5 Chronická gastritída, bližšie neurčená
K29.6 Iná gastritída
K29.7 Gastritída, bližšie neurčená
K29.8 Duodenitída
K29.9 Gastroduodenitída, bližšie neurčená
K30 Dyspepsia
K31.0 Akútne rozšírenie (dilatácia) žalúdka
K31.1 Hypertrofická pylorostenóza (zúženie pyloru) dospelých
K31.2 Klepsydrovitá striktúra a stenóza žalúdka (tvar presýpacích hodín)
K31.3 Pylorospazmus, nezatriedený inde
K31.4 Divertikul žalúdka
K31.5 Obštrukcia (zátvor) dvanástnika
K31.6 Fistula žalúdka a dvanástnika
K31.7 Polyp žalúdka a dvanástnika
K31.81 Angiodysplázia žalúdka a dvanástnika bez prejavov krvácania
K31.82 Angiodysplázia žalúdka a dvanástnika s prejavmi krvácania
K31.88 Iná choroba žalúdka a dvanástnika, bližšie určená
K31.9 Choroba žalúdka a dvanástnika, bližšie neurčená
K35.0 Akútna apendicitída s difúznou peritonitídou
K35.1 Akútna apendicitída s peritoneálnym abscesom
K35.2 Akútna apendicitída s generalizovanou peritonitídou
K35.30 Akútna apendicitída s lokalizovanou peritonitídou, bez perforácie alebo ruptúry
K35.31 Akútna apendicitída s lokalizovanou peritonitídou, s perforáciou alebo ruptúrou
K35.32 Akútna apendicitída s abscesom pobrušnice
K35.8 Iná a bližšie neurčená akútna apendicitída
K35.9 Nešpecifikovaná akútna apendicitída
K36 Iná apendicitída
K37 Apendicitída, bližšie neurčená
K38.0 Hyperplázia apendixu (červovitého prívesku)
K38.1 Apendikálne konkrementy
K38.2 Divertikul apendixu
K38.3 Fistula apendixu
K38.8 Iná choroba apendixu, bližšie určená
K38.9 Choroba apendixu, bližšie neurčená
K40.00 Obojstranná slabinová prietrž s priškripnutím, bez gangrény, neoznačená ako recidivujúca
K40.01 Obojstranná slabinová prietrž s priškripnutím, bez gangrény, recidivujúca
K40.10 Obojstranná slabinová prietrž s gangrénou, neoznačená ako recidivujúca
K40.11 Obojstranná slabinová prietrž s gangrénou, recidivujúca
K40.20 Obojstranná slabinová prietrž bez priškripnutia alebo gangrény, neoznačená ako recidivujúca
K40.21 Obojstranná slabinová prietrž bez priškripnutia alebo gangrény, recidivujúca
K40.30 Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž s priškripnutím, bez gangrény, neoznačená ako recidivujúca
K40.31 Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž s priškripnutím, bez gangrény, recidivujúca
K40.40 Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž s gangrénou, neoznačená ako recidivujúca
K40.41 Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž s gangrénou, recidivujúca
K40.90 Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž bez priškripnutia alebo gangrény, neoznačená ako recidivujúca
K40.91 Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž bez priškripnutia alebo gangrény, recidivujúca
K41.0 Obojstranná stehnová prietrž s priškripnutím, bez gangrény
K41.1 Obojstranná stehnová prietrž s gangrénou
K41.2 Obojstranná stehnová prietrž bez priškripnutia alebo gangrény
K41.3 Jednostranná alebo bližšie neurčená stehnová prietrž s priškripnutím bez gangrény
K41.4 Jednostranná alebo bližšie neurčená stehnová prietrž s gangrénou
K41.9 Jednostranná alebo bližšie neurčená stehnová prietrž bez priškripnutia alebo gangrény
K42.0 Pupková prietrž s priškripnutím, bez gangrény
K42.1 Pupková prietrž s gangrénou
K42.9 Pupková prietrž bez priškripnutia alebo gangrény
K43.0 Brušná prietrž s priškripnutím, bez gangrény
K43.1 Brušná prietrž s gangrénou
K43.9 Brušná prietrž bez priškripnutia alebo gangrény
K44.0 Bránicová prietrž s priškripnutím, bez gangrény
K44.1 Bránicová prietrž s gangrénou
K44.9 Bránicová prietrž bez priškripnutia alebo gangrény
K45.0 Iná brušná prietrž s priškripnutím, bez gangrény, bližšie určená
K45.1 Iná brušná prietrž s gangrénou, bližšie určená
K45.8 Iná brušná prietrž bez priškripnutia alebo gangrény, bližšie určená
K46.0 Bližšie neurčená brušná prietrž s priškripnutím, bez gangrény, bližšie neurčená
K46.1 Bližšie neurčená brušná prietrž s gangrénou, bližšie neurčená
K46.9 Bližšie neurčená brušná prietrž bez priškripnutia alebo gangrény, bližšie neurčená
K50.0 Crohnova choroba tenkého čreva
K50.1 Crohnova choroba hrubého čreva
K50.80 Crohnova choroba žalúdka
K50.81 Crohnova choroba pažeráka
K50.82 Crohnova choroba viacerých častí tráviacej trubice
K50.88 Iná Crohnova choroba
K50.9 Crohnova choroba, bližšie neurčená
K51.0 Ulcerózna (chronická) pankolitída
K51.1 Ulcerózna (chronická) ileokolitída
K51.2 Ulcerózna (chronická) proktitída
K51.3 Ulcerózna (chronická) rektosigmoiditída
K51.4 Zápalové polypy hrubého čreva
K51.5 Ľavostranná kolitída
K51.8 Iná ulcerózna kolitída
K51.9 Ulcerózna kolitída, bližšie neurčená
K52.0 Gastroenteritída a kolitída, zapríčinená radiáciou (postradiačná)
K52.1 Toxická gastroenteritída a kolitída
K52.2 Alergická a potravinová gastroenteritída a kolitída
K52.30 Neurčitá pankolitída
K52.31 Neurčitá kolitída colon descendens
K52.32 Neurčitá kolitída colon rectosigmoideum
K52.38 Iná neurčitá kolitída
K52.8 Iná neinfekčná gastroenteritída a kolitída, bližšie určená
K52.9 Neinfekčná gastroenteritída a kolitída, bližšie neurčená
K55.0 Akútna cievna choroba čreva
K55.1 Chronická cievna choroba čreva
K55.21 Angiodysplázia hrubého čreva, bez prejavov krvácania
K55.22 Angiodysplázia hrubého čreva, s krvácaním
K55.81 Angiodysplázia tenkého čreva, bez prejavov krvácania
K55.82 Angiodysplázia tenkého čreva, s krvácaním
K55.88 Iná cievna choroba čreva
K55.9 Cievna choroba čreva, bližšie neurčená
K56.0 Paralytický ileus
K56.1 Intususcepcia (zapošvenie)
K56.2 Volvulus (zákrutok)
K56.3 Ileus, zapríčinený žlčovým kameňom
K56.4 Iná obturácia čreva
K56.5 Črevné adhézie (zrasty) s ileom
K56.6 Iný a bližšie neurčený mechanický ileus
K56.7 Ileus, bližšie neurčený
K57.00 Divertikulóza tenkého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K57.01 Divertikulóza tenkého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K57.02 Divertikulitída tenkého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K57.03 Divertikulitída tenkého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K57.10 Divertikulóza tenkého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K57.11 Divertikulóza tenkého čreva bez perforácie a abscesu, s krvácaním
K57.12 Divertikulitída tenkého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K57.13 Divertikulitída tenkého čreva bez perforácie a abscesu, s krvácaním
K57.20 Divertikulóza hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K57.21 Divertikulóza hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K57.22 Divertikulitída hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K57.23 Divertikulitída hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K57.30 Divertikulóza hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K57.31 Divertikulóza hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním
K57.32 Divertikulitída hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K57.33 Divertikulitída hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním
K57.40 Divertikulóza tenkého a hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K57.41 Divertikulóza tenkého a hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K57.42 Divertikulitída tenkého a hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K57.43 Divertikulitída tenkého a hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K57.50 Divertikulóza tenkého a hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K57.51 Divertikulóza tenkého a hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním
K57.52 Divertikulitída tenkého a hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K57.53 Divertikulitída tenkého a hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním
K57.80 Divertikulóza bližšie neurčenej časti čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K57.81 Divertikulóza bližšie neurčenej časti čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K57.82 Divertikulitída bližšie neurčenej časti čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K57.83 Divertikulitída bližšie neurčenej časti čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K57.90 Divertikulóza bližšie neurčenej časti čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K57.91 Divertikulóza bližšie neurčenej časti čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním
K57.92 Divertikulitída bližšie neurčenej časti čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K57.93 Divertikulitída bližšie neurčenej časti čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním
K58.0 Syndróm dráždivého čreva s hnačkou
K58.9 Syndróm dráždivého čreva bez hnačky
K59.0 Zapečenosť (obstipácia)
K59.1 Funkčná hnačka
K59.2 Neurogénne črevo, nezatriedené inde
K59.3 Megakolon, nezatriedený inde
K59.4 Análny spazmus
K59.8 Iná funkčná porucha čreva, bližšie určená
K59.9 Funkčná črevná porucha, bližšie neurčená
K60.0 Akútna análna trhlina
K60.1 Chronická análna trhlina
K60.2 Análna trhlina, bližšie neurčená
K60.3 Análna fistula
K60.4 Rektálna fistula
K60.5 Anorektálna fistula
K61.0 Análny absces
K61.1 Rektálny absces
K61.2 Anorektálny absces
K61.3 Ischiorektálny absces
K61.4 Vnútrosfinkterový absces
K62.0 Polyp anusu
K62.1 Polyp konečníka
K62.2 Prolaps anusu
K62.3 Prolaps rekta
K62.4 Zúženie (stenóza) anusu a konečníka
K62.5 Krvácanie z anusu a konečníka
K62.6 Vred anusu a rekta
K62.7 Radiačná proktitída
K62.8 Iná choroba anusu a konečníka, bližšie určená
K62.9 Choroba anusu a konečníka, bližšie neurčená
K63.0 Absces čreva
K63.1 Perforácia čreva (neúrazová)
K63.2 Fistula čreva
K63.3 Vred čreva
K63.4 Enteroptóza
K63.5 Polyp hrubého čreva
K63.8 Iná choroba čreva, bližšie určená
K63.9 Choroba čreva, bližšie neurčená
K65.0 Akútny zápal pobrušnice (akútna peritonitída)
K65.8 Iný zápal pobrušnice
K65.9 Zápal pobrušnice, bližšie neurčený
K66.0 Pobrušnicové zrasty
K66.1 Hemoperitoneum
K66.8 Iná choroba pobrušnice, bližšie určená
K66.9 Choroba pobrušnice, bližšie neurčená
K67.0 Zápal pobrušnice, zapríčinený chlamýdiou (A74.8†)
K67.1 Gonokokový zápal pobrušnice (A54.8†)
K67.2 Syfilitický zápal pobrušnice (A52.7†)
K67.3 Tuberkulózny zápal pobrušnice (A18.3†)
K67.8 Iné choroby pobrušnice pri infekčných chorobách zatriedených inde
K70.0 Alkoholová tuková choroba pečene
K70.1 Alkoholová hepatitída
K70.2 Alkoholová fibróza a skleróza pečene
K70.3 Alkoholová cirhóza pečene
K70.4 Alkoholové zlyhávanie pečene
K70.9 Alkoholová choroba pečene, bližšie neurčená
K71.0 Toxická choroba pečene s cholestázou
K71.1 Toxická choroba pečene s pečeňovou nekrózou
K71.2 Toxická choroba pečene s akútnou hepatitídou
K71.3 Toxická choroba pečene s chronickou perzistujúcou hepatitídou
K71.4 Toxická choroba pečene s chronickou lobulárnou hepatitídou
K71.5 Toxická choroba pečene s chronickou aktívnou hepatitídou
K71.6 Toxická choroba pečene s hepatitídou, nezatriedená inde
K71.7 Toxická choroba pečene s fibrózou a cirhózou pečene
K71.8 Toxická choroba pečene s inými poruchami pečene
K71.9 Toxická choroba pečene, bližšie neurčená
K72.0 Akútne a subakútne pečeňové zlyhávanie
K72.1 Chronické pečeňové zlyhávanie
K72.71 Pečeňová encefalopatia, I. stupeň
K72.72 Pečeňová encefalopatia, II. stupeň
K72.73 Pečeňová encefalopatia, III. stupeň
K72.74 Pečeňová encefalopatia, IV. stupeň
K72.79 Pečeňová encefalopatia neurčeného stupňa
K72.9 Pečeňové zlyhávanie, bližšie neurčené
K73.0 Chronická perzistujúca hepatitída, nezatriedená inde
K73.1 Chronická lobulárna hepatitída, nezatriedená inde
K73.2 Chronická aktívna hepatitída, nezatriedená inde
K73.8 Iná chronická hepatitída, nezatriedená inde
K73.9 Chronická hepatitída, bližšie neurčená
K74.0 Fibróza pečene
K74.1 Skleróza pečene
K74.2 Fibróza pečene so sklerózou pečene
K74.3 Primárna biliárna cirhóza
K74.4 Sekundárna biliárna cirhóza
K74.5 Biliárna cirhóza, bližšie neurčená
K74.6 Iná a bližšie neurčená cirhóza pečene
K75.0 Absces pečene
K75.1 Flebitída vrátnice (v. portae)
K75.2 Nešpecifická reaktívna hepatitída
K75.3 Granulomatózna hepatitída, nezatriedená inde
K75.4 Autoimunitná hepatitída
K75.8 Iná zápalová choroba pečene, bližšie určená
K75.9 Zápalová choroba pečene, bližšie neurčená
K76.0 Stukovatenie pečene, nezatriedené inde
K76.1 Chronické pasívne prekrvenie (kongescia) pečene
K76.2 Centrálna hemoragická nekróza pečene
K76.3 Infarkt pečene
K76.4 Pelióza pečene
K76.5 Venookluzívna choroba pečene (Stuartov-Brasov syndróm)
K76.6 Portálna hypertenzia
K76.7 Hepatorenálny syndróm
K76.8 Iná choroba pečene, bližšie určená
K76.9 Choroba pečene, bližšie neurčená
K77.0 Pečeňová porucha pri infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde
K77.11 Postihnutie pečene pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 1. štádium
K77.12 Postihnutie pečene pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 2. štádium
K77.13 Postihnutie pečene pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 3. štádium
K77.14 Postihnutie pečene pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 4. štádium
K77.8 Pečeňová porucha pri iných chorobách zatriedených inde
K80.00 Kameň žlčníka s akútnou cholecystitídou, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.01 Kameň žlčníka s akútnou cholecystitídou, s obštrukciou žlčových ciest
K80.10 Kameň žlčníka s inou cholecystitídou, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.11 Kameň žlčníka s inou cholecystitídou, s obštrukciou žlčových ciest
K80.20 Kameň žlčníka bez cholecystitídy, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.21 Kameň žlčníka bez cholecystitídy, s obštrukciou žlčových ciest
K80.30 Kameň žlčového vývodu s cholangitídou, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.31 Kameň žlčového vývodu s cholangitídou, s obštrukciou žlčových ciest
K80.40 Kameň žlčového vývodu s cholecystitídou, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.41 Kameň žlčového vývodu s cholecystitídou, s obštrukciou žlčových ciest
K80.50 Kameň žlčového vývodu bez cholangitídy alebo cholecystitídy, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.51 Kameň žlčového vývodu bez cholangitídy alebo cholecystitídy, s obštrukciou žlčových ciest
K80.80 Iná cholelitiáza, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.81 Iná cholelitiáza, s obštrukciou žlčových ciest
K81.0 Akútna cholecystitída
K81.1 Chronická cholecystitída
K81.8 Iná cholecystitída
K81.9 Cholecystitída, bližšie neurčená
K82.0 Obštrukcia žlčníka
K82.1 Hydrops žlčníka
K82.2 Perforácia žlčníka
K82.3 Fistula žlčníka
K82.4 Cholesterolóza žlčníka
K82.8 Iná choroba žlčníka, bližšie určená
K82.9 Choroba žlčníka, bližšie neurčená
K83.0 Zápal žlčových ciest (cholangitída)
K83.1 Obštrukcia (zátvor) žlčových ciest
K83.2 Perforácia žlčových ciest
K83.3 Fistula žlčových ciest
K83.4 Spazmus Oddiho zvierača
K83.5 Žlčová cysta
K83.8 Iná choroba žlčových ciest, bližšie určená
K83.9 Choroba žlčových ciest, bližšie neurčená
K85.00 Idiopatická akútna pankreatitída, bez ústrojovej komplikácie
K85.01 Idiopatická akútna pankreatitída, s ústrojovou komplikáciou
K85.10 Akútna biliárna pankreatitída, bez ústrojovej komplikácie
K85.11 Akútna biliárna pankreatitída, s ústrojovou komplikáciou
K85.20 Akútna pankreatitída, zapríčinená alkoholom, bez ústrojovej komplikácie
K85.21 Akútna pankreatitída, zapríčinená alkoholom, s ústrojovou komplikáciou
K85.30 Akútna pankreatitída, zapríčinená liekom, bez ústrojovej komplikácie
K85.31 Akútna pankreatitída, zapríčinená liekom, s ústrojovou komplikáciou
K85.80 Iná akútna pankreatitída, bez ústrojovej komplikácie
K85.81 Iná akútna pankreatitída, s ústrojovou komplikáciou
K85.90 Akútna pankreatitída, bližšie neurčená, bez ústrojovej komplikácie
K85.91 Akútna pankreatitída, bližšie neurčená, s ústrojovou komplikáciou
K86.0 Chronická pankreatitída, zapríčinená alkoholom
K86.1 Iná chronická pankreatitída
K86.2 Cysta pankreasu
K86.3 Pseudocysta pankreasu
K86.8 Iná choroba podžalúdkovej žľazy, bližšie určená
K86.9 Choroba podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčená
K87.0 Choroba žlčníka a žlčových ciest pri chorobách zatriedených inde
K87.1 Choroba pankreasu pri chorobách zatriedených inde
K90.0 Celiakia
K90.1 Tropická sprue
K90.2 Syndróm slepej slučky, nezatriedený inde
K90.3 Pankreatická steatorea
K90.4 Malabsorpcia, zapríčinená neznášanlivosťou, nezatriedená inde
K90.8 Iná črevná malabsorpcia
K90.9 Črevná malabsorpcia, bližšie neurčená
K91.0 Vracanie po gastrointestinálnom chirurgickom výkone
K91.1 Syndrómy po operácii žalúdka
K91.2 Malabsorpcia po chirurgickom výkone, nezatriedená inde
K91.3 Mechanická črevná nepriechodnosť po chirurgickom výkone
K91.4 Porucha funkcie kolostómie a enterostómie
K91.5 Postcholecystektomický syndróm
K91.80 Generalizovaná mukozitída pri imunokompromitácii
K91.88 Iná porucha tráviacej sústavy po lekárskom výkone, nezatriedené inde
K91.9 Porucha tráviacej sústavy po lekárskom výkone, bližšie neurčená
K92.0 Hemateméza
K92.1 Meléna
K92.2 Gastrointestinálne krvácanie, bližšie neurčené
K92.8 Iná choroba tráviacej sústavy, bližšie určená
K92.9 Choroba tráviacej sústavy, bližšie neurčená
K93.0 Tuberkulóza čriev, pobrušnice a lymfatických uzlín mezentéria
K93.1 Megakolon pri Chagasovej chorobe (B57.3†)
K93.21 Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 1. štádium (T86.01†)
K93.22 Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 2. štádium (T86.02†)
K93.23 Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 3. štádium (T86.02†)
K93.24 Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 4. štádium (T86.02†)
K93.8 Choroby iných bližšie určených tráviacich ústrojov pri chorobách zatriedených inde
L00.0 Syndróm obarenej kože vyvolaný stafylokokmi, s postihnutím menej ako 30 % povrchu tela
L00.1 Syndróm obarenej kože vyvolaný stafylokokmi, s postihnutím 30 % povrchu tela a viac
L01.0 Kontaktné impetigo akejkoľvek lokalizácie, zapríčinené ktorýmkoľvek organizmom
L01.1 Impetiginizácia inej choroby kože
L02.0 Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre
L02.1 Kožný absces, furunkul a karbunkul krku
L02.2 Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu
L02.3 Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku
L02.4 Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny
L02.8 Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste
L02.9 Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený
L03.01 Flegmóna prstov ruky
L03.02 Flegmóna prstov nohy
L03.10 Flegmóna hornej končatiny
L03.11 Flegmóna dolnej končatiny
L03.2 Flegmóna (celulitída) tváre
L03.3 Flegmóna trupu
L03.8 Flegmóna na inom mieste
L03.9 Flegmóna, bližšie neurčená
L04.0 Akútny zápal lymfatických uzlín tváre, hlavy a krku
L04.1 Akútny zápal lymfatických uzlín hrudníka
L04.2 Akútny zápal lymfatických uzlín hornej končatiny
L04.3 Akútny zápal lymfatických uzlín dolnej končatiny
L04.8 Akútny zápal lymfatických uzlín na inom mieste
L04.9 Akútny zápal lymfatických uzlín, bližšie neurčený
L05.0 Pilonidálna cysta s abscesom
L05.9 Pilonidálna cysta bez abscesu
L08.0 Pyoderma
L08.1 Erythrasma (erytrazma)
L08.8 Iná lokálna infekcia kože a podkožného tkaniva, bližšie určená
L08.9 Lokálna infekcia kože a podkožného tkaniva, bližšie neurčená
L10.0 Pemphigus vulgaris
L10.1 Pemphigus vegetans
L10.2 Pemphigus foliaceus
L10.3 Brazílsky pemfigus (fogo selvagem)
L10.4 Pemphigus erythematosus
L10.5 Pemfigus, zapríčinený liekom
L10.8 Iný pemfigus
L10.9 Pemfigus, bližšie neurčený
L11.0 Získaná folikulová keratóza
L11.1 Prechodná akantolytická dermatóza (Groverova)
L11.8 Iná akantolytická dermatóza, bližšie určená
L11.9 Akantolytická dermatóza, bližšie neurčená
L12.0 Pľuzgierový (bulózny) pemfigoid
L12.1 Jazvový pemfigoid
L12.2 Chronická pľuzgierová (bulózna) choroba detského veku
L12.3 Získaná pľuzgierová (bulózna) epidermolýza
L12.8 Iný pemfigoid
L12.9 Pemfigoid, bližšie neurčený
L13.0 Herpetiformná dermatitída (dermatitis herpetiformis)
L13.1 Dermatitis pustulosa subcornealis
L13.8 Iné pľuzgierové (bulózne) dermatózy, bližšie určené
L13.9 Pľuzgierová (bulózna) dermatóza, bližšie neurčená
L14 Pľuzgierová (bulózna) dermatóza pri chorobách zatriedených inde
L20.0 Besnierovo prurigo
L20.8 Iná atopická dermatitída (ekzém)
L20.9 Atopická dermatitída (ekzém), bližšie neurčená
L21.0 Seborea hlavy (Seborrhoea capitis)
L21.1 Seboroická dermatitída detského veku
L21.8 Iná seboroická dermatitída
L21.9 Seboroická dermatitída, bližšie neurčená
L22 Plienková dermatitída
L23.0 Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená kovmi
L23.1 Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená náplasťami
L23.2 Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená kozmetickými prípravkami
L23.3 Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená kontaktom kože s liekmi
L23.4 Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená farbivami
L23.5 Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená inými chemickými látkami
L23.6 Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená kontaktom kože s potravinami
L23.7 Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená rastlinami okrem rastlinných potravín
L23.8 Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená inými agensmi
L23.9 Alergická kontaktná dermatitída s neurčenou príčinou
L24.0 Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená čistiacimi prostriedkami
L24.1 Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená olejmi a tukmi
L24.2 Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená rozpúšťadlami
L24.3 Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená kozmetickými prípravkami
L24.4 Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená kontaktom liekov s kožou
L24.5 Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená inými chemickými látkami
L24.6 Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená kontaktom potravy s kožou
L24.7 Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená rastlinami okrem rastlinných potravín
L24.8 Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená inými agensmi
L24.9 Kontaktná dermatitída z podráždenia s neurčenou príčinou
L25.0 Kontaktná dermatitída, zapríčinená kozmetickými prípravkami, bližšie neurčená
L25.1 Kontaktná dermatitída, zapríčinená kontaktom liekov s kožou, bližšie neurčená
L25.2 Kontaktná dermatitída, zapríčinená farbivami, bližšie neurčená
L25.3 Kontaktná dermatitída, zapríčinená inými chemickými látkami, bližšie neurčená
L25.4 Kontaktná dermatitída, zapríčinená kontaktom potravy s kožou, bližšie neurčená
L25.5 Kontaktná dermatitída, zapríčinená rastlinami okrem rastlinných potravín, bližšie neurčená
L25.8 Kontaktná dermatitída, zapríčinená inými agensmi, bližšie neurčená
L25.9 Kontaktná dermatitída bez určenia príčiny, bližšie neurčená
L26 Exfoliatívna dermatitída
L27.0 Generalizovaná kožná vyrážka, zapríčinená liečivami a liekmi
L27.1 Lokalizovaná kožná vyrážka, zapríčinená liečivami a liekmi
L27.2 Dermatitída, zapríčinená požitou potravou
L27.8 Dermatitída, zapríčinená inou látkou užitou orálne, enterálne alebo parenterálne
L27.9 Dermatitída, zapríčinená bližšie neurčenou látkou užitou orálne, enterálne alebo parenterálne
L28.0 Lichen simplex chronicus
L28.1 Prurigo nodularis
L28.2 Iné prurigo
L29.0 Svrbenie anusu
L29.1 Svrbenie skróta
L29.2 Svrbenie vulvy
L29.3 Anogenitálne svrbenie, bližšie neurčené
L29.8 Iné svrbenie
L29.9 Svrbenie, bližšie neurčené
L30.0 Numulárna dermatitída
L30.1 Dyshidróza (pompholyx)
L30.2 Kožná autosenzibilizácia
L30.3 Infekčná dermatitída (ekzematoidná)
L30.4 Intertrigo (zaparenina) s erytémom
L30.5 Pityriasis alba
L30.8 Iná dermatitída, bližšie určená
L30.9 Dermatitída, bližšie neurčená
L40.0 Psoriasis vulgaris
L40.1 Generalizovaná pustulová psoriáza
L40.2 Acrodermatitis continua suppurativa
L40.3 Psoriasis pustulosa palmoplantaris
L40.4 Psoriasis guttata
L40.5 Artropatická psoriáza (M07.0-M07.3*, M09.0-*)
L40.8 Iná psoriáza
L40.9 Psoriáza, bližšie neurčená
L41.0 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
L41.1 Pityriasis lichenoides chronica (parapsoriasis guttata)
L41.2 Lymfomatoidná papulóza
L41.3 Parapsoriáza en plaques s malými usadeninami
L41.4 Parapsoriáza en plaques s veľkými usadeninami
L41.5 Parapsoriáza s poikilodermiou (retiformná parapsoriáza)
L41.8 Iná parapsoriáza
L41.9 Parapsoriáza, bližšie neurčená
L42 Pityriasis rosea
L43.0 Hypertrofický lichen ruber planus
L43.1 Bulózny lichen ruber planus
L43.2 Lichenoidná reakcia na lieky
L43.3 Subakútny (aktívny) lichen ruber planus
L43.8 Iný lichen ruber planus
L43.9 Lichen ruber planus, bližšie neurčený
L44.0 Pityriasis rubra pilaris
L44.1 Lichen nitidus
L44.2 Lichen striatus
L44.3 Lichen ruber moniliformis
L44.4 Detská papulárna akrodermatitída (Giannottiho-Crostiho syndróm)
L44.8 Iná papuloskvamózna choroba kože, bližšie určená
L44.9 Papuloskvamózna choroba kože, bližšie neurčená
L45 Papuloskvamózna (pupencovo-šupinová) choroba kože pri chorobe zatriedenej inde
L50.0 Alergická žihľavka
L50.1 Idiopatická žihľavka
L50.2 Žihľavka, zapríčinená chladom alebo teplom
L50.3 Dermografická žihľavka (urticaria factitia)
L50.4 Vibračná žihľavka
L50.5 Cholínergická žihľavka
L50.6 Kontaktná žihľavka
L50.8 Iná žihľavka
L50.9 Žihľavka, bližšie neurčená
L51.0 Nepľuzgierový multiformný erytém
L51.1 Pľuzgierový multiformný erytém
L51.20 Toxická nekrolýza epidermy (Lyellov syndróm) s postihnutím menej ako 30 % povrchu tela
L51.21 Toxická nekrolýza epidermy (Lyellov syndróm) s postihnutím 30 % povrchu tela a viac
L51.8 Iný multiformný erytém
L51.9 Multiformný erytém, bližšie neurčený
L52 Erythema nodosum
L53.0 Toxický erytém
L53.1 Erythema annulare centrifugum
L53.2 Erythema marginatum
L53.3 Iný chronický obrazcový erytém
L53.8 Iná erytémová choroba, bližšie určená
L53.9 Erytémová choroba, bližšie neurčená
L54.0 Erythema marginatum pri akútnej reumatickej horúčke
L54.8 Erytém pri iných chorobách zatriedených inde
L55.0 Akútna solárna dermatitída 1. stupňa
L55.1 Akútna solárna dermatitída 2. stupňa
L55.2 Akútna solárna dermatitída 3. stupňa
L55.8 Iná akútna solárna dermatitída
L55.9 Akútna solárna dermatitída, bližšie neurčená
L56.0 Fototoxická lieková reakcia
L56.1 Fotoalergická lieková reakcia
L56.2 Fotokontaktná dermatitída (Berloquova dermatitída)
L56.3 Solárna žihľavka
L56.4 Polymorfná svetelná dermatóza
L56.8 Iná akútna zmena kože, zapríčinená ultrafialovým žiarením, bližšie určená
L56.9 Akútna zmena kože, zapríčinená ultrafialovým žiarením, bližšie neurčená
L57.0 Aktinická keratóza
L57.1 Aktinický retikuloid
L57.2 Cutis rhomboidalis nuchae
L57.3 Poikiloderma (Civatte)
L57.4 Cutis laxa senilis
L57.5 Aktinický granulóm
L57.8 Iné kožné zmeny, zapríčinené chronickým vystavením účinku neionizujúceho žiarenia
L57.9 Kožné zmeny, zapríčinené chronickým vystavením účinku neionizujúceho žiarenia, bližšie neurčené
L58.0 Akútna rádiodermatitída
L58.1 Chronická rádiodermatitída
L58.9 Rádiodermatitída, bližšie neurčená
L59.0 Erytém a dermatitída, zapríčinená ohňom (erythema et dermatitis ab igne)
L59.8 Iné poškodenie kože a podkožného tkaniva, zapríčinené žiarením, bližšie určené
L59.9 Poškodenie kože a podkožného tkaniva, zapríčinené žiarením, bližšie neurčené
L60.0 Zarastajúci necht
L60.1 Onycholýza
L60.2 Onychogryfóza
L60.3 Dystrofia nechtov
L60.4 Beauove čiary
L60.5 Syndróm žltých nechtov
L60.8 Iná choroba nechtov
L60.9 Choroba nechtov, bližšie neurčená
L62.0 Nechty tvaru hodinového sklíčka (tĺčikovité prsty) pri pachydermoperiostóze(M89.4-†)
L62.8 Choroba nechtov pri inej chorobe zatriedenej inde
L63.0 Alopecia (capitis) totalis
L63.1 Alopecia universalis
L63.2 Ophiasis
L63.8 Iná alopecia areata
L63.9 Alopecia areata, bližšie neurčená
L64.0 Androgénna alopécia, vyvolaná liekmi
L64.8 Iná androgénna alopécia
L64.9 Androgénna alopécia, bližšie neurčená
L65.0 Telogénne efluvium
L65.1 Anagénne efluvium
L65.2 Alopecia mucinosa
L65.8 Iná nejazvová strata vlasov, bližšie určená
L65.9 Nejazvová strata vlasov, bližšie neurčená
L66.0 Pseudopelade (Brocq)
L66.1 Lichen planopilaris
L66.2 Folliculitis decalvans
L66.3 Perifolliculitis capitis abscedens
L66.4 Folliculitis ulerythematosa reticulata (atrophodermia vermiculata)
L66.8 Iná jazvová alopécia
L66.9 Jazvová alopécia, bližšie neurčená
L67.0 Trichorrhexis nodosa
L67.1 Zmeny farby vlasov
L67.8 Iná abnormalita farby vlasov a vlasového kmeňa
L67.9 Abnormalita farby vlasov a vlasového kmeňa, bližšie neurčená
L68.0 Hirzutizmus
L68.1 Získaná lanugová hypertrichóza
L68.2 Lokálna hypertrichóza
L68.3 Polytrichia
L68.8 Iná hypertrichóza
L68.9 Hypertrichóza, bližšie neurčená
L70.0 Acne vulgaris
L70.1 Acne conglobata
L70.2 Acne varioliformis
L70.3 Acne tropica
L70.4 Acne infantilis
L70.5 Acne excoriée des jeunes filles
L70.8 Iné akné
L70.9 Akné, bližšie neurčené
L71.0 Periorálna dermatitída
L71.1 Rhinophyma (rinofým)
L71.8 Iná rosacea
L71.9 Rosacea, bližšie neurčená
L72.0 Epidermová cysta
L72.1 Trichilémová cysta
L72.2 Steatocystoma multiplex
L72.8 Iná folikulová cysta kože a podkožného tkaniva
L72.9 Folikulová cysta kože a podkožného tkaniva, bližšie neurčená
L73.0 Acne keloid (folliculitis sclerotisans nuchae)
L73.1 Pseudofolliculitis barbae
L73.2 Hidradenitis suppurativa
L73.8 Iná choroba vlasových folikulov, bližšie určená
L73.9 Choroba vlasových folikulov, bližšie neurčená
L74.0 Miliaria rubra
L74.1 Miliaria crystallina
L74.2 Miliaria profunda
L74.3 Miliaria, bližšie neurčená
L74.4 Anhidróza
L74.8 Iná choroba ekrinných potných žliaz
L74.9 Choroba ekrinných potných žliaz, bližšie neurčená
L75.0 Brómhidróza
L75.1 Chrómhidróza
L75.2 Apokrinná miliaria
L75.8 Iné choroby apokrinných potných žliaz
L75.9 Choroba apokrinných potných žliaz, bližšie neurčená
L80 Vitiligo
L81.0 Pozápalová hyperpigmentácia
L81.1 Chloazma
L81.2 Pehy
L81.3 Škvrny farby bielej kávy (café au lait)
L81.4 Iná melanínová hyperpigmentácia
L81.5 Leukoderma, nezatriedená inde
L81.6 Iná porucha zo zníženej tvorby melanínu
L81.7 Pigmentová purpura
L81.8 Iná porucha pigmentácie, bližšie určená
L81.9 Porucha pigmentácie, bližšie neurčená
L82 Seboroická keratóza
L83 Acanthosis nigricans
L84 Kurie oko (clavus) a mozoľ (callus)
L85.0 Získaná ichtyóza
L85.1 Získaná keratóza (keratoderma) dlaní a chodidiel
L85.2 Keratosis punctata dlaní a chodidiel
L85.3 Xerosis cutis
L85.8 Iné zhrubnutie epidermy, bližšie určené
L85.9 Zhrubnutie epidermy, bližšie neurčené
L86 Keratoderma pri chorobách zatriedených inde
L87.0 Folikulová a parafolikulová keratóza prenikajúca do kože (Kyrle)
L87.1 Reaktívna perforujúca kolagenóza
L87.2 Elastosis perforans serpiginosa
L87.8 Iná porucha transepidermálnej eliminácie
L87.9 Choroba transepidermálnej eliminácie, bližšie neurčená
L88 Pyoderma gangrenosum
L89.00 Dekubit, 1. stupeň: Hlava
L89.01 Dekubit, 1. stupeň: Horná končatina
L89.02 Dekubit, 1. stupeň: Tŕňový výbežok
L89.03 Dekubit, 1. stupeň: Lopata bedrovej kosti
L89.04 Dekubit, 1. stupeň: Kríže
L89.05 Dekubit, 1. stupeň: Sedacia oblasť
L89.06 Dekubit, 1. stupeň: Trochanter
L89.07 Dekubit, 1. stupeň: Päta
L89.08 Dekubit, 1. stupeň: Iná oblasť dolnej končatiny
L89.09 Dekubit, 1. stupeň: Bližšie neurčené miesto
L89.10 Dekubit, 2. stupeň: Hlava
L89.11 Dekubit, 2. stupeň: Horná končatina
L89.12 Dekubit, 2. stupeň: Tŕňový výbežok
L89.13 Dekubit, 2. stupeň: Lopata bedrovej kosti
L89.14 Dekubit, 2. stupeň: Kríže
L89.15 Dekubit, 2. stupeň: Sedacia oblasť
L89.16 Dekubit, 2. stupeň: Trochanter
L89.17 Dekubit, 2. stupeň: Päta
L89.18 Dekubit, 2. stupeň: Iná oblasť dolnej končatiny
L89.19 Dekubit, 2. stupeň: Bližšie neurčené miesto
L89.20 Dekubit, 3. stupeň: Hlava
L89.21 Dekubit, 3. stupeň: Horná končatina
L89.22 Dekubit, 3. stupeň: Tŕňový výbežok
L89.23 Dekubit, 3. stupeň: Lopata bedrovej kosti
L89.24 Dekubit, 3. stupeň: Kríže
L89.25 Dekubit, 3. stupeň: Sedacia oblasť
L89.26 Dekubit, 3. stupeň: Trochanter
L89.27 Dekubit, 3. stupeň: Päta
L89.28 Dekubit, 3. stupeň: Iná oblasť dolnej končatiny
L89.29 Dekubit, 3. stupeň: Bližšie neurčené miesto
L89.30 Dekubit, 4. stupeň: Hlava
L89.31 Dekubit, 4. stupeň: Horná končatina
L89.32 Dekubit, 4. stupeň: Tŕňový výbežok
L89.33 Dekubit, 4. stupeň: Lopata bedrovej kosti
L89.34 Dekubit, 4. stupeň: Kríže
L89.35 Dekubit, 4. stupeň: Sedacia oblasť
L89.36 Dekubit, 4. stupeň: Trochanter
L89.37 Dekubit, 4. stupeň: Päta
L89.38 Dekubit, 4. stupeň: Iná oblasť dolnej končatiny
L89.39 Dekubit, 4. stupeň: Bližšie neurčené miesto
L89.90 Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Hlava
L89.91 Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Horná končatina
L89.92 Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Tŕňový výbežok
L89.93 Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Lopata bedrovej kosti
L89.94 Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Kríže
L89.95 Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Sedacia oblasť
L89.96 Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Trochanter
L89.97 Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Päta
L89.98 Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Iná oblasť dolnej končatiny
L89.99 Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Bližšie neurčené miesto
L90.0 Lichen sclerosus et atrophicus
L90.1 Anetodermia, Schweningerov-Buzziho typ
L90.2 Anetodermia, Jadassohnov-Pellizzariho typ
L90.3 Idiopatická atrophodermia, Pasiniho-Pieriniho typ
L90.4 Acrodermatitis chronica atrophicans
L90.5 Jazvové stavy a fibróza kože
L90.6 Striae cutis atrophicae
L90.8 Iná atrofická choroba kože
L90.9 Atrofická choroba kože, bližšie neurčená
L91.0 Hypertrofická jazva (keloid)
L91.8 Iná hypertrofická choroba kože
L91.9 Hypertrofická choroba kože, bližšie neurčená
L92.0 Granuloma annulare
L92.1 Necrobiosis lipoidica, nezatriedená inde
L92.2 Granuloma faciale (eozinofilný granulóm kože)
L92.3 Kožný a podkožný granulóm okolo cudzích telies
L92.8 Iná granulomatózna choroba kože a podkožného tkaniva
L92.9 Granulomatózna choroba kože a podkožného tkaniva, bližšie neurčená
L93.0 Diskoidný lupus erythematosus
L93.1 Subakútny kožný lupus erythematosus
L93.2 Iný lokálny lupus erythematosus
L94.0 Lokalizovaná sklerodermia (sclerodermia circumscripta, morphaea)
L94.1 Lineárna a pásovitá sklerodermia
L94.2 Kalcinóza kože (calcinosis cutis)
L94.3 Sklerodaktýlia
L94.4 Gottronov syndróm
L94.5 Poikiloderma vasculare atrophicans
L94.6 Ainhum
L94.8 Iná lokalizovaná choroba spojivového tkaniva, bližšie určená
L94.9 Lokalizovaná choroba spojivového tkaniva, bližšie neurčená
L95.0 Livedoidná vaskulitída
L95.1 Erythema elevatum et diutinum
L95.8 Iná vaskulitída ohraničená na kožu
L95.9 Vaskulitída ohraničená na kožu, bližšie neurčená
L97 Vred predkolenia, nezatriedený inde
L98.0 Pyogénny (hnisový) granulóm
L98.1 Dermatitis factitia (artefacta)
L98.2 Febrilná neutrofilná dermatóza (Sweetov syndróm)
L98.3 Eozinofilná celulitída (Wellsov syndróm)
L98.4 Chronický vred kože, nezatriedený inde
L98.5 Mucinóza kože
L98.6 Iná infiltratívna choroba kože a podkožného tkaniva
L98.8 Iná choroba kože a podkožného tkaniva, bližšie určená
L98.9 Choroba kože a podkožného tkaniva, bližšie neurčená
L99.0 Amyloidóza kože (E85.-†)
L99.11 Postihnutie kože pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 1. štádium
L99.12 Postihnutie kože pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 2. štádium
L99.13 Postihnutie kože pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 3. štádium
L99.14 Postihnutie kože pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 4.štádium
L99.8 Iná choroba kože a podkožného tkaniva pri chorobách zatriedených inde, bližšie určená
M00.00 Stafylokoková artritída a polyartritída na viacerých miestach
M00.01 Stafylokoková artritída a polyartritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M00.02 Stafylokoková artritída a polyartritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M00.03 Stafylokoková artritída a polyartritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M00.04 Stafylokoková artritída a polyartritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)
M00.05 Stafylokoková artritída a polyartritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M00.06 Stafylokoková artritída a polyartritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M00.07 Stafylokoková artritída a polyartritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M00.08 Stafylokoková artritída a polyartritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M00.09 Stafylokoková artritída a polyartritída na neurčenom mieste
M00.10 Pneumokoková artritída a polyartritída na viacerých miestach
M00.11 Pneumokoková artritída a polyartritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M00.12 Pneumokoková artritída a polyartritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M00.13 Pneumokoková artritída a polyartritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M00.14 Pneumokoková artritída a polyartritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)
M00.15 Pneumokoková artritída a polyartritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M00.16 Pneumokoková artritída a polyartritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M00.17 Pneumokoková artritída a polyartritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M00.18 Pneumokoková artritída a polyartritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M00.19 Pneumokoková artritída a polyartritída na neurčenom mieste
M00.20 Iná streptokoková artritída a polyartritída na viacerých miestach
M00.21 Iná streptokoková artritída a polyartritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M00.22 Iná streptokoková artritída a polyartritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M00.23 Iná streptokoková artritída a polyartritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M00.24 Iná streptokoková artritída a polyartritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)
M00.25 Iná streptokoková artritída a polyartritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M00.26 Iná streptokoková artritída a polyartritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M00.27 Iná streptokoková artritída a polyartritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M00.28 Iná streptokoková artritída a polyartritída na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)
M00.29 Iná streptokoková artritída a polyartritída na neurčenom mieste
M00.80 Artritída a polyartritída na viacerých miestach, vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.81 Artritída a polyartritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.82 Artritída a polyartritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.83 Artritída a polyartritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.84 Artritída a polyartritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.85 Artritída a polyartritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.86 Artritída a polyartritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.87 Artritída a polyartritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.88 Artritída a polyartritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.89 Artritída a polyartritída na neurčenom mieste, vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.90 Bližšie neurčená pyogénna artritída na viacerých miestach
M00.91 Bližšie neurčená pyogénna artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M00.92 Bližšie neurčená pyogénna artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M00.93 Bližšie neurčená pyogénna artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M00.94 Bližšie neurčená pyogénna artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)
M00.95 Bližšie neurčená pyogénna artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M00.96 Bližšie neurčená pyogénna artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M00.97 Bližšie neurčená pyogénna artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M00.98 Bližšie neurčená pyogénna artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M00.99 Bližšie neurčená pyogénna artritída na neurčenom mieste
M01.00 Meningokoková artritída na viacerých miestach
M01.01 Meningokoková artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M01.02 Meningokoková artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M01.03 Meningokoková artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M01.04 Meningokoková artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)
M01.05 Meningokoková artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M01.06 Meningokoková artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M01.07 Meningokoková artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M01.08 Meningokoková artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M01.09 Meningokoková artritída na neurčenom mieste
M01.10 Tuberkulózna artritída na viacerých miestach
M01.11 Tuberkulózna artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M01.12 Tuberkulózna artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M01.13 Tuberkulózna artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M01.14 Tuberkulózna artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)
M01.15 Tuberkulózna artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M01.16 Tuberkulózna artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M01.17 Tuberkulózna artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M01.18 Tuberkulózna artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M01.19 Tuberkulózna artritída na neurčenom mieste
M01.20 Artritída na viacerých miestach pri lymskej borelióze
M01.21 Artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri lymskej borelióze
M01.22 Artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri lymskej borelióze
M01.23 Artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri lymskej borelióze
M01.24 Artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami) pri lymskej borelióze
M01.25 Artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri lymskej borelióze
M01.26 Artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri lymskej borelióze
M01.27 Artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri lymskej borelióze
M01.28 Artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri lymskej borelióze
M01.29 Artritída na neurčenom mieste pri lymskej borelióze
M01.30 Artritída na viacerých miestach pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.31 Artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.32 Artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.33 Artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.34 Artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.35 Artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.36 Artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.37 Artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.38 Artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.39 Artritída na neurčenom mieste pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.40 Artritída na viacerých miestach pri ružienke
M01.41 Artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri ružienke
M01.42 Artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri ružienke
M01.43 Artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri ružienke
M01.44 Artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami) pri ružienke
M01.45 Artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri ružienke
M01.46 Artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri ružienke
M01.47 Artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri ružienke
M01.48 Artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri ružienke
M01.49 Artritída na neurčenom mieste pri ružienke
M01.50 Artritída na viacerých miestach pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.51 Artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.52 Artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.53 Artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.54 Artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.55 Artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.56 Artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.57 Artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.58 Artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.59 Artritída na neurčenom mieste pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.60 Artritída na viacerých miestach pri mykózach
M01.61 Artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri mykózach
M01.62 Artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri mykózach
M01.63 Artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri mykózach
M01.64 Artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami) pri mykózach
M01.65 Artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri mykózach
M01.66 Artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri mykózach
M01.67 Artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri mykózach
M01.68 Artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri mykózach
M01.69 Artritída na neurčenom mieste pri mykózach
M01.80 Artritída na viacerých miestach pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.81 Artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.82 Artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.83 Artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.84 Artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami) pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.85 Artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.86 Artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.87 Artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.88 Artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.89 Artritída na neurčenom mieste pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M02.00 Artropatia na viacerých miestach po črevnom bajpase
M02.01 Artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) po črevnom bajpase
M02.02 Artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) po črevnom bajpase
M02.03 Artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) po črevnom bajpase
M02.04 Artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) po črevnom bajpase
M02.05 Artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) po črevnom bajpase
M02.06 Artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) po črevnom bajpase
M02.07 Artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) po črevnom bajpase
M02.08 Artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) po črevnom bajpase
M02.09 Artropatia na neurčenom mieste po črevnom bajpase
M02.10 Postenteritická artritída na viacerých miestach
M02.11 Postenteritická artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M02.12 Postenteritická artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M02.13 Postenteritická artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M02.14 Postenteritická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M02.15 Postenteritická artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M02.16 Postenteritická artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M02.17 Postenteritická artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M02.18 Postenteritická artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M02.19 Postenteritická artritída na neurčenom mieste
M02.20 Artritída po očkovaní na viacerých miestach
M02.21 Artritída po očkovaní v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M02.22 Artritída po očkovaní nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M02.23 Artritída po očkovaní predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M02.24 Artritída po očkovaní ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M02.25 Artritída po očkovaní panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M02.26 Artritída po očkovaní predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M02.27 Artritída po očkovaní členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M02.28 Artritída po očkovaní na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M02.29 Artritída po očkovaní na neurčenom mieste
M02.30 Reiterova choroba na viacerých miestach
M02.31 Reiterova choroba v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M02.32 Reiterova choroba nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M02.33 Reiterova choroba predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M02.34 Reiterova choroba ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M02.35 Reiterova choroba panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M02.36 Reiterova choroba predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M02.37 Reiterova choroba členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M02.38 Reiterova choroba na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M02.39 Reiterova choroba na neurčenom mieste
M02.80 Iná reaktívna artritída na viacerých miestach
M02.81 Iná reaktívna artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M02.82 Iná reaktívna artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M02.83 Iná reaktívna artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M02.84 Iná reaktívna artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M02.85 Iná reaktívna artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M02.86 Iná reaktívna artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M02.87 Iná reaktívna artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M02.88 Iná reaktívna artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M02.89 Iná reaktívna artritída na neurčenom mieste
M02.90 Bližšie neurčená reaktívna artritída na viacerých miestach
M02.91 Bližšie neurčená reaktívna artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M02.92 Bližšie neurčená reaktívna artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M02.93 Bližšie neurčená reaktívna artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M02.94 Bližšie neurčená reaktívna artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M02.95 Bližšie neurčená reaktívna artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M02.96 Bližšie neurčená reaktívna artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M02.97 Bližšie neurčená reaktívna artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M02.98 Bližšie neurčená reaktívna artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M02.99 Bližšie neurčená reaktívna artritída na neurčenom mieste
M03.00 Artritída po meningokokovej infekcii na viacerých miestach (A39.8†)
M03.01 Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (A39.8†)
M03.02 Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (A39.8†)
M03.03 Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (A39.8†)
M03.04 Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (A39.8†)
M03.05 Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (A39.8†)
M03.06 Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (A39.8†)
M03.07 Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (A39.8†)
M03.08 Artritída po meningokokovej infekcii na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (A39.8†)
M03.09 Artritída po meningokokovej infekcii na neurčenom mieste (A39.8†)
M03.10 Poinfekčná artritída pri syfilise na viacerých miestach
M03.11 Poinfekčná artritída pri syfilise v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M03.12 Poinfekčná artritída pri syfilise v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M03.13 Poinfekčná artritída pri syfilise v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M03.14 Poinfekčná artritída pri syfilise v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M03.15 Poinfekčná artritída pri syfilise v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M03.16 Poinfekčná artritída pri syfilise v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M03.17 Poinfekčná artritída pri syfilise v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M03.18 Poinfekčná artritída pri syfilise na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M03.19 Poinfekčná artritída pri syfilise na neurčenom mieste
M03.20 Iná poinfekčná artritída na viacerých miestach pri chorobách zatriedených inde
M03.21 Iná poinfekčná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri chorobách zatriedených inde
M03.22 Iná poinfekčná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri chorobách zatriedených inde
M03.23 Iná poinfekčná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri chorobách zatriedených inde
M03.24 Iná poinfekčná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) pri chorobách zatriedených inde
M03.25 Iná poinfekčná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri chorobách zatriedených inde
M03.26 Iná poinfekčná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri chorobách zatriedených inde
M03.27 Iná poinfekčná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri chorobách zatriedených inde
M03.28 Iná poinfekčná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri chorobách zatriedených inde
M03.29 Iná poinfekčná artritída na neurčenom mieste pri chorobách zatriedených inde
M03.60 Reaktívna artritída na viacerých miestach pri iných chorobách zatriedených inde
M03.61 Reaktívna artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri iných chorobách zatriedených inde
M03.62 Reaktívna artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri iných chorobách zatriedených inde
M03.63 Reaktívna artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri iných chorobách zatriedených inde
M03.64 Reaktívna artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) pri iných chorobách zatriedených inde
M03.65 Reaktívna artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri iných chorobách zatriedených inde
M03.66 Reaktívna artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri iných chorobách zatriedených inde
M03.67 Reaktívna artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri iných chorobách zatriedených inde
M03.68 Reaktívna artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri iných chorobách zatriedených inde
M03.69 Reaktívna artritída na neurčenom mieste pri iných chorobách zatriedených inde
M05.00 Feltyho syndróm na viacerých miestach
M05.01 Feltyho syndróm v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M05.02 Feltyho syndróm nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M05.03 Feltyho syndróm predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M05.04 Feltyho syndróm ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M05.05 Feltyho syndróm panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M05.06 Feltyho syndróm predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M05.07 Feltyho syndróm členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M05.08 Feltyho syndróm na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M05.09 Feltyho syndróm na neurčenom mieste
M05.10 Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou na viacerých miestach (J99.0*)
M05.11 Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (J99.0*)
M05.12 Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (J99.0*)
M05.13 Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (J99.0*)
M05.14 Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (J99.0*)
M05.15 Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (J99.0*)
M05.16 Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (J99.0*)
M05.17 Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (J99.0*)
M05.18 Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (J99.0*)
M05.19 Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou na neurčenom mieste (J99.0*)
M05.20 Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou na viacerých miestach
M05.21 Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M05.22 Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M05.23 Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M05.24 Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M05.25 Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M05.26 Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M05.27 Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M05.28 Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M05.29 Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou na neurčenom mieste
M05.30 Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou na viacerých miestach
M05.31 Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M05.32 Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M05.33 Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M05.34 Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M05.35 Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M05.36 Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M05.37 Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M05.38 Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M05.39 Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou na neurčenom mieste
M05.80 Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou na viacerých miestach
M05.81 Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M05.82 Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M05.83 Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M05.84 Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M05.85 Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M05.86 Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M05.87 Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M05.88 Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M05.89 Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou na neurčenom mieste
M05.90 Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída na viacerých miestach
M05.91 Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M05.92 Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M05.93 Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M05.94 Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M05.95 Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M05.96 Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M05.97 Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M05.98 Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M05.99 Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída na neurčenom mieste
M06.00 Séronegatívna reumatoidná artritída na viacerých miestach
M06.01 Séronegatívna reumatoidná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M06.02 Séronegatívna reumatoidná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M06.03 Séronegatívna reumatoidná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M06.04 Séronegatívna reumatoidná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M06.05 Séronegatívna reumatoidná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M06.06 Séronegatívna reumatoidná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M06.07 Séronegatívna reumatoidná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M06.08 Séronegatívna reumatoidná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M06.09 Séronegatívna reumatoidná artritída na neurčenom mieste
M06.10 Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na viacerých miestach
M06.11 Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M06.12 Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M06.13 Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M06.14 Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M06.15 Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M06.16 Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M06.17 Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M06.18 Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M06.19 Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste
M06.20 Burzitída pri reumatoidnej artritíde na viacerých miestach
M06.21 Burzitída pri reumatoidnej artritíde v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M06.22 Burzitída pri reumatoidnej artritíde nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M06.23 Burzitída pri reumatoidnej artritíde predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M06.24 Burzitída pri reumatoidnej artritíde ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M06.25 Burzitída pri reumatoidnej artritíde panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M06.26 Burzitída pri reumatoidnej artritíde predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M06.27 Burzitída pri reumatoidnej artritíde členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M06.28 Burzitída pri reumatoidnej artritíde na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M06.29 Burzitída pri reumatoidnej artritíde na neurčenom mieste
M06.30 Reumatoidné uzlíky na viacerých miestach
M06.31 Reumatoidné uzlíky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M06.32 Reumatoidné uzlíky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M06.33 Reumatoidné uzlíky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M06.34 Reumatoidné uzlíky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M06.35 Reumatoidné uzlíky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M06.36 Reumatoidné uzlíky predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M06.37 Reumatoidné uzlíky členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M06.38 Reumatoidné uzlíky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M06.39 Reumatoidné uzlíky na neurčenom mieste
M06.40 Zápalová polyartropatia na viacerých miestach
M06.41 Zápalová polyartropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M06.42 Zápalová polyartropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M06.43 Zápalová polyartropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M06.44 Zápalová polyartropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M06.45 Zápalová polyartropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M06.46 Zápalová polyartropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M06.47 Zápalová polyartropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M06.48 Zápalová polyartropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M06.49 Zápalová polyartropatia na neurčenom mieste
M06.80 Iná bližšie určená reumatoidná artritída na viacerých miestach
M06.81 Iná bližšie určená reumatoidná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M06.82 Iná bližšie určená reumatoidná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M06.83 Iná bližšie určená reumatoidná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M06.84 Iná bližšie určená reumatoidná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M06.85 Iná bližšie určená reumatoidná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M06.86 Iná bližšie určená reumatoidná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M06.87 Iná bližšie určená reumatoidná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M06.88 Iná bližšie určená reumatoidná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M06.89 Iná bližšie určená reumatoidná artritída na neurčenom mieste
M06.90 Bližšie neurčená reumatoidná artritída na viacerých miestach
M06.91 Bližšie neurčená reumatoidná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M06.92 Bližšie neurčená reumatoidná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M06.93 Bližšie neurčená reumatoidná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M06.94 Bližšie neurčená reumatoidná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M06.95 Bližšie neurčená reumatoidná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M06.96 Bližšie neurčená reumatoidná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M06.97 Bližšie neurčená reumatoidná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M06.98 Bližšie neurčená reumatoidná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M06.99 Bližšie neurčená reumatoidná artritída na neurčenom mieste
M07.00 Distálna psoriatická artritída na viacerých miestach (L40.5†)
M07.04 Distálna psoriatická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (L40.5†)
M07.07 Distálna psoriatická artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (L40.5†)
M07.09 Distálna psoriatická artritída na neurčenom mieste (L40.5†)
M07.10 Mutilujúca (znetvorujúca) artritída na viacerých miestach (L40.5†)
M07.11 Mutilujúca (znetvorujúca) artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (L40.5†)
M07.12 Mutilujúca (znetvorujúca) artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (L40.5†)
M07.13 Mutilujúca (znetvorujúca) artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (L40.5†)
M07.14 Mutilujúca (znetvorujúca) artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (L40.5†)
M07.15 Mutilujúca (znetvorujúca) artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (L40.5†)
M07.16 Mutilujúca (znetvorujúca) artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (L40.5†)
M07.17 Mutilujúca (znetvorujúca) artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (L40.5†)
M07.18 Mutilujúca (znetvorujúca) artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (L40.5†)
M07.19 Mutilujúca (znetvorujúca) artritída na neurčenom mieste (L40.5†)
M07.2 Psoriatická spondylitída (L40.5†)
M07.30 Iná psoriatická artritída na viacerých miestach (L40.5†)
M07.31 Iná psoriatická artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (L40.5†)
M07.32 Iná psoriatická artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (L40.5†)
M07.33 Iná psoriatická artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (L40.5†)
M07.34 Iná psoriatická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (L40.5†)
M07.35 Iná psoriatická artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (L40.5†)
M07.36 Iná psoriatická artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) L40.5†)
M07.37 Iná psoriatická artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) L40.5†)
M07.38 Iná psoriatická artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) L40.5†)
M07.39 Iná psoriatická artritída na neurčenom mieste (L40.5†)
M07.40 Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov na viacerých miestach (K50.-†)
M07.41 Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (K50.-†)
M07.42 Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (K50.-†)
M07.43 Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (K50.-†)
M07.44 Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (K50.-†)
M07.45 Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (K50.-†)
M07.46 Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (K50.-†)
M07.47 Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (K50.-†)
M07.48 Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (K50.-†)
M07.49 Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste (K50.-†)
M07.50 Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov na viacerých miestach (K50.-†)
M07.51 Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (K50.-†)
M07.52 Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (K50.-†)
M07.53 Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (K50.-†)
M07.54 Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (K50.-†)
M07.55 Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (K50.-†)
M07.56 Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (K50.-†)
M07.57 Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (K50.-†)
M07.58 Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (K50.-†)
M07.59 Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste (K50.-†)
M07.60 Iná enteropatická artritída na viacerých miestach
M07.61 Iná enteropatická artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M07.62 Iná enteropatická artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M07.63 Iná enteropatická artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M07.64 Iná enteropatická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M07.65 Iná enteropatická artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M07.66 Iná enteropatická artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M07.67 Iná enteropatická artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M07.68 Iná enteropatická artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M07.69 Iná enteropatická artritída na neurčenom mieste
M08.00 Juvenilná reumatoidná artritída dospelých na viacerých miestach
M08.01 Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M08.02 Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M08.03 Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M08.04 Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M08.05 Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M08.06 Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M08.07 Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M08.08 Juvenilná reumatoidná artritída dospelých na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M08.09 Juvenilná reumatoidná artritída dospelých na neurčenom mieste
M08.10 Juvenilná ankylozujúca spondylitída na viacerých miestach
M08.11 Juvenilná ankylozujúca spondylitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M08.12 Juvenilná ankylozujúca spondylitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M08.13 Juvenilná ankylozujúca spondylitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M08.14 Juvenilná ankylozujúca spondylitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M08.15 Juvenilná ankylozujúca spondylitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M08.16 Juvenilná ankylozujúca spondylitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M08.17 Juvenilná ankylozujúca spondylitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M08.18 Juvenilná ankylozujúca spondylitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M08.19 Juvenilná ankylozujúca spondylitída na neurčenom mieste
M08.20 Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, na viacerých miestach
M08.21 Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M08.22 Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M08.23 Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M08.24 Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M08.25 Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M08.26 Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M08.27 Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M08.28 Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M08.29 Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, na neurčenom mieste
M08.3 Juvenilná chronická artritída (séronegatívna), polyartikulárna forma
M08.40 Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím na viacerých miestach
M08.41 Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M08.42 Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M08.43 Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M08.44 Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M08.45 Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M08.46 Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M08.47 Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M08.48 Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M08.49 Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím na neurčenom mieste
M08.70 Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach
M08.71 Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M08.72 Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M08.73 Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M08.74 Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M08.75 Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M08.76 Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M08.77 Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M08.78 Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M08.79 Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste
M08.80 Iná juvenilná artritída na viacerých miestach
M08.81 Iná juvenilná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M08.82 Iná juvenilná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M08.83 Iná juvenilná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M08.84 Iná juvenilná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M08.85 Iná juvenilná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M08.86 Iná juvenilná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M08.87 Iná juvenilná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M08.88 Iná juvenilná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M08.89 Iná juvenilná artritída na neurčenom mieste
M08.90 Bližšie neurčená juvenilná artritída na viacerých miestach
M08.91 Bližšie neurčená juvenilná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M08.92 Bližšie neurčená juvenilná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M08.93 Bližšie neurčená juvenilná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M08.94 Bližšie neurčená juvenilná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M08.95 Bližšie neurčená juvenilná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M08.96 Bližšie neurčená juvenilná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M08.97 Bližšie neurčená juvenilná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M08.98 Bližšie neurčená juvenilná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M08.99 Bližšie neurčená juvenilná artritída na neurčenom mieste
M09.00 Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach (L40.5†)
M09.01 Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (L40.5†)
M09.02 Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (L40.5†)
M09.03 Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (L40.5†)
M09.04 Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (L40.5†)
M09.05 Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (L40.5†)
M09.06 Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (L40.5†)
M09.07 Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (L40.5†)
M09.08 Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (L40.5†)
M09.09 Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste (L40.5†)
M09.10 Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach (K50.-†)
M09.11 Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M09.12 Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (K50.-†)
M09.13 Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (K50.-†)
M09.14 Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (K50.-†)
M09.15 Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (K50.-†)
M09.16 Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (K50.-†)
M09.17 Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (K50.-†)
M09.18 Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (K50.-†)
M09.19 Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste (K50.-†)
M09.20 Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach (K51.-†)
M09.21 Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (K51.-†)
M09.22 Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (K51.-†)
M09.23 Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (K51.-†)
M09.24 Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (K51.-†)
M09.25 Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (K51.-†)
M09.26 Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (K51.-†)
M09.27 Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (K51.-†)
M09.28 Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (K51.-†)
M09.29 Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste (K51.-†)
M09.80 Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach
M09.81 Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M09.82 Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M09.83 Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M09.84 Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M09.85 Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M09.86 Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M09.87 Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M09.88 Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M09.89 Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste
M10.00 Idiopatická dna na viacerých miestach
M10.01 Idiopatická dna v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M10.02 Idiopatická dna nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M10.03 Idiopatická dna predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M10.04 Idiopatická dna ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M10.05 Idiopatická dna panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M10.06 Idiopatická dna predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M10.07 Idiopatická dna členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M10.08 Idiopatická dna na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M10.09 Idiopatická dna na neurčenom mieste
M10.10 Dna, zapríčinená olovom, na viacerých miestach
M10.11 Dna, zapríčinená olovom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M10.12 Dna, zapríčinená olovom, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M10.13 Dna, zapríčinená olovom, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M10.14 Dna, zapríčinená olovom, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M10.15 Dna, zapríčinená olovom, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M10.16 Dna, zapríčinená olovom, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M10.17 Dna, zapríčinená olovom, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M10.18 Dna, zapríčinená olovom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M10.19 Dna, zapríčinená olovom na neurčenom mieste
M10.20 Dna, zapríčinená liekmi, na viacerých miestach
M10.21 Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M10.22 Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M10.23 Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M10.24 Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M10.25 Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M10.26 Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M10.27 Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M10.28 Dna, zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M10.29 Dna, zapríčinená liekmi, na neurčenom mieste
M10.30 Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, na viacerých miestach
M10.31 Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M10.32 Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M10.33 Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M10.34 Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M10.35 Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M10.36 Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M10.37 Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M10.38 Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M10.39 Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím na neurčenom mieste
M10.40 Iná sekundárna dna na viacerých miestach
M10.41 Iná sekundárna dna v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M10.42 Iná sekundárna dna nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M10.43 Iná sekundárna dna predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M10.44 Iná sekundárna dna ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M10.45 Iná sekundárna dna panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M10.46 Iná sekundárna dna predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M10.47 Iná sekundárna dna členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M10.48 Iná sekundárna dna na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M10.49 Iná sekundárna dna na neurčenom mieste
M10.90 Bližšie neurčená dna na viacerých miestach
M10.91 Bližšie neurčená dna v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M10.92 Bližšie neurčená dna nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M10.93 Bližšie neurčená dna predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M10.94 Bližšie neurčená dna ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M10.95 Bližšie neurčená dna panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M10.96 Bližšie neurčená dna predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M10.97 Bližšie neurčená dna členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M10.98 Bližšie neurčená dna na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M10.99 Bližšie neurčená dna na neurčenom mieste
M11.00 Apatitová artropatia na viacerých miestach
M11.01 Apatitová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M11.02 Apatitová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M11.03 Apatitová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
Kód Názov choroby
M11.04 Apatitová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M11.05 Apatitová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M11.06 Apatitová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M11.07 Apatitová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M11.08 Apatitová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M11.09 Apatitová artropatia na neurčenom mieste
M11.10 Familiárna chondrokalcinóza na viacerých miestach
M11.11 Familiárna chondrokalcinóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M11.12 Familiárna chondrokalcinóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M11.13 Familiárna chondrokalcinóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M11.14 Familiárna chondrokalcinóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M11.15 Familiárna chondrokalcinóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M11.16 Familiárna chondrokalcinóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M11.17 Familiárna chondrokalcinóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M11.18 Familiárna chondrokalcinóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M11.19 Familiárna chondrokalcinóza na neurčenom mieste
M11.20 Iná chondrokalcinóza na viacerých miestach
M11.21 Iná chondrokalcinóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M11.22 Iná chondrokalcinóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M11.23 Iná chondrokalcinóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M11.24 Iná chondrokalcinóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M11.25 Iná chondrokalcinóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M11.26 Iná chondrokalcinóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M11.27 Iná chondrokalcinóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M11.28 Iná chondrokalcinóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M11.29 Iná chondrokalcinóza na neurčenom mieste
M11.80 Iná bližšie určená kryštálová artropatia na viacerých miestach
M11.81 Iná bližšie určená kryštálová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M11.82 Iná bližšie určená kryštálová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M11.83 Iná bližšie určená kryštálová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M11.84 Iná bližšie určená kryštálová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M11.85 Iná bližšie určená kryštálová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M11.86 Iná bližšie určená kryštálová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M11.87 Iná bližšie určená kryštálová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M11.88 Iná bližšie určená kryštálová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M11.89 Iná bližšie určená kryštálová artropatia na neurčenom mieste
M11.90 Bližšie neurčená kryštálová artropatia na viacerých miestach
M11.91 Bližšie neurčená kryštálová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M11.92 Bližšie neurčená kryštálová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M11.93 Bližšie neurčená kryštálová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M11.94 Bližšie neurčená kryštálová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M11.95 Bližšie neurčená kryštálová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M11.96 Bližšie neurčená kryštálová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M11.97 Bližšie neurčená kryštálová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M11.98 Bližšie neurčená kryštálová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M11.99 Bližšie neurčená kryštálová artropatia na neurčenom mieste
M12.00 Chronická poreumatická artritída na viacerých miestach
M12.01 Chronická poreumatická artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M12.02 Chronická poreumatická artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M12.03 Chronická poreumatická artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M12.04 Chronická poreumatická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M12.05 Chronická poreumatická artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M12.06 Chronická poreumatická artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M12.07 Chronická poreumatická artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M12.08 Chronická poreumatická artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M12.09 Chronická poreumatická artritída na neurčenom mieste
M12.10 Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov na viacerých miestach
M12.11 Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M12.12 Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M12.13 Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M12.14 Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M12.15 Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M12.16 Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M12.17 Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M12.18 Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M12.19 Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste
M12.20 Vilonodulárna synovitída (pigmentová) na viacerých miestach
M12.21 Vilonodulárna synovitída (pigmentová) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M12.22 Vilonodulárna synovitída (pigmentová) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M12.23 Vilonodulárna synovitída (pigmentová) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M12.24 Vilonodulárna synovitída (pigmentová) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M12.25 Vilonodulárna synovitída (pigmentová) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M12.26 Vilonodulárna synovitída (pigmentová) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M12.27 Vilonodulárna synovitída (pigmentová) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M12.28 Vilonodulárna synovitída (pigmentová) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M12.29 Vilonodulárna synovitída (pigmentová) na neurčenom mieste
M12.30 Palindromický reumatizmus na viacerých miestach
M12.31 Palindromický reumatizmus v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M12.32 Palindromický reumatizmus nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M12.33 Palindromický reumatizmus predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M12.34 Palindromický reumatizmus ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M12.35 Palindromický reumatizmus panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M12.36 Palindromický reumatizmus predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M12.37 Palindromický reumatizmus členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M12.38 Palindromický reumatizmus na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M12.39 Palindromický reumatizmus na neurčenom mieste
M12.40 Intermitentná hydrartróza na viacerých miestach
M12.41 Intermitentná hydrartróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M12.42 Intermitentná hydrartróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M12.43 Intermitentná hydrartróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M12.44 Intermitentná hydrartróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M12.45 Intermitentná hydrartróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M12.46 Intermitentná hydrartróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M12.47 Intermitentná hydrartróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M12.48 Intermitentná hydrartróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M12.49 Intermitentná hydrartróza na neurčenom mieste
M12.50 Traumatická artropatia na viacerých miestach
M12.51 Traumatická artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M12.52 Traumatická artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M12.53 Traumatická artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M12.54 Traumatická artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M12.55 Traumatická artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M12.56 Traumatická artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M12.57 Traumatická artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M12.58 Traumatická artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M12.59 Traumatická artropatia na neurčenom mieste
M12.80 Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach
M12.81 Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M12.82 Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M12.83 Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M12.84 Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M12.85 Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M12.86 Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M12.87 Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M12.88 Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M12.89 Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste
M13.0 Polyartritída, bližšie neurčená
M13.11 Monoartritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb), nezatriedená inde
M13.12 Monoartritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb), nezatriedená inde
M13.13 Monoartritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb), nezatriedená inde
M13.14 Monoartritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami), nezatriedená inde
M13.15 Monoartritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb), nezatriedená inde
M13.16 Monoartritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), nezatriedená inde
M13.17 Monoartritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy), nezatriedená inde
M13.18 Monoartritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica), nezatriedená inde
M13.19 Monoartritída na neurčenom mieste, nezatriedená inde
M13.80 Iná bližšie určená artritída na viacerých miestach
M13.81 Iná bližšie určená artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M13.82 Iná bližšie určená artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M13.83 Iná bližšie určená artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M13.84 Iná bližšie určená artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M13.85 Iná bližšie určená artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M13.86 Iná bližšie určená artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M13.87 Iná bližšie určená artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M13.88 Iná bližšie určená artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M13.89 Iná bližšie určená artritída na neurčenom mieste
M13.90 Bližšie neurčená artritída na viacerých miestach
M13.91 Bližšie neurčená artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M13.92 Bližšie neurčená artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M13.93 Bližšie neurčená artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M13.94 Bližšie neurčená artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M13.95 Bližšie neurčená artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M13.96 Bližšie neurčená artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M13.97 Bližšie neurčená artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M13.98 Bližšie neurčená artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M13.99 Bližšie neurčená artritída na neurčenom mieste
M14.0 Dnová artropatia, zapríčinená enzýmovými defektmi a inými dedičnými poruchami
M14.1 Kryštálová artropatia pri iných metabolických poruchách zatriedených inde
M14.2 Diabetická artropatia
M14.3 Multicentrická retikulohistiocytóza (lipoidná dermatoartritída)
M14.4 Artropatia pri amyloidóze
M14.5 Artropatia pri iných endokrinných, nutričných a metabolických chorobách
M14.6 Neuropatická artropatia
M14.8 Artropatia pri iných bližšie určených chorobách zatriedených inde
M15.0 Primárna generalizovaná (osteo)artróza
M15.1 Heberdenove uzly (s artropatiou)
M15.2 Bouchardove uzly (s artropatiou)
M15.3 Sekundárna viacnásobná artróza
M15.4 Erozívna (osteo)artróza
M15.8 Iná polyartróza
M15.9 Polyartróza, bližšie neurčená
M16.0 Obojstranná primárna artróza bedrového kĺbu
M16.1 Iná primárna artróza bedrového kĺbu
M16.2 Obojstranná koxartróza, zapríčinená dyspláziou
M16.3 Iná dysplastická koxartróza
M16.4 Obojstranná poúrazová koxartróza
M16.5 Iná poúrazová koxartróza
M16.6 Iná obojstranná sekundárna koxartróza
M16.7 Iná sekundárna koxartróza
M16.9 Koxartróza, bližšie neurčená
M17.0 Obojstranná primárna gonartróza kolenného kĺbu
M17.1 Iná primárna gonartróza kolenného kĺbu
M17.2 Obojstranná poúrazová gonartróza
M17.3 Iná poúrazová gonartróza
M17.4 Iná obojstranná sekundárna gonartróza
M17.5 Iná sekundárna gonartróza
M17.9 Gonartróza, bližšie neurčená
M18.0 Obojstranná primárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu
M18.1 Iná primárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu
M18.2 Obojstranná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu
M18.3 Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu
M18.4 Iná obojstranná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu
M18.5 Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu
M18.9 Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená
M19.01 Primárna artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M19.02 Primárna artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M19.03 Primárna artróza iných kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M19.04 Primárna artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M19.05 Primárna artróza iných kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M19.07 Primárna artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M19.08 Primárna artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M19.09 Primárna artróza iných kĺbov na neurčenom mieste
M19.11 Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M19.12 Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M19.13 Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M19.14 Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M19.15 Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M19.17 Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M19.18 Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M19.19 Poúrazová artróza iných kĺbov na neurčenom mieste
M19.21 Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M19.22 Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M19.23 Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M19.24 Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M19.25 Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M19.27 Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M19.28 Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M19.29 Iná sekundárna artróza na neurčenom mieste
M19.81 Iná bližšie určená artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M19.82 Iná bližšie určená artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M19.83 Iná bližšie určená artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M19.84 Iná bližšie určená artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M19.85 Iná bližšie určená artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M19.87 Iná bližšie určená artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M19.88 Iná bližšie určená artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M19.89 Iná bližšie určená artróza na neurčenom mieste
M19.91 Bližšie neurčená artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M19.92 Bližšie neurčená artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M19.93 Bližšie neurčená artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M19.94 Bližšie neurčená artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M19.95 Bližšie neurčená artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M19.97 Bližšie neurčená artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M19.98 Bližšie neurčená artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M19.99 Bližšie neurčená artróza na neurčenom mieste
M20.0 Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov
M20.1 Vbočený palec nohy (hallux valgus) (získaný)
M20.2 Stuhnutý palec nohy (hallux rigidus)
M20.3 Iná deformita palca nohy (získaná)
M20.4 Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)
M20.5 Iná deformita prsta (prstov) nohy (získaná)
M20.6 Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená
M21.00 Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, na viacerých miestach
M21.01 Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M21.02 Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M21.03 Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M21.04 Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M21.05 Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M21.06 Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M21.07 Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M21.08 Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M21.09 Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M21.10 Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, na viacerých miestach
M21.11 Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M21.12 Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M21.13 Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M21.14 Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M21.15 Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M21.16 Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M21.17 Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M21.18 Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M21.19 Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M21.20 Flekčná deformita na viacerých miestach
M21.21 Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M21.22 Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M21.23 Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M21.24 Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M21.25 Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M21.26 Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M21.27 Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M21.28 Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M21.29 Flekčná deformita na neurčenom mieste
M21.30 Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach
M21.33 Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M21.37 Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M21.4 Plochá noha (pes planus) (získaná)
M21.50 Získaná pazúrovitá ruka a talipomanus, získaná pazúrovitá noha a talipes na viacerých miestach
M21.54 Získaná pazúrovitá ruka a talipomanus
M21.57 Získaná pazúrovitá noha a talipes
M21.60 Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach
M21.67 Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M21.70 Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach
M21.71 Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M21.72 Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M21.73 Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M21.74 Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M21.75 Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M21.76 Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M21.77 Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M21.79 Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na neurčenom mieste
M21.80 Iná bližšie určená získaná deformita končatiny na viacerých miestach
M21.81 Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M21.82 Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M21.83 Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M21.84 Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M21.85 Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M21.86 Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M21.87 Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M21.89 Iná bližšie určená získaná deformita končatiny na neurčenom mieste
M21.90 Bližšie neurčená získaná deformita končatiny na viacerých miestach
M21.91 Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M21.92 Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M21.93 Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M21.94 Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M21.95 Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M21.96 Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M21.97 Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M21.99 Bližšie neurčená získaná deformita končatiny na neurčenom mieste
M22.0 Opakujúca sa (habituálna) luxácia pately
M22.1 Opakujúca sa (habituálna) subluxácia pately
M22.2 Patelofemorálna porucha
M22.3 Iné poškodenie pately
M22.4 Chondromalácia pately
M22.8 Iná porucha pately
M22.9 Choroba pately, bližšie neurčená
M23.00 Cystický meniskus, postihnutie na viacerých miestach
M23.01 Cystický meniskus, postihnutie predného rohu vnútorného menisku
M23.02 Cystický meniskus, postihnutie zadného rohu vnútorného menisku
M23.03 Cystický meniskus, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku
M23.04 Cystický meniskus, postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku
M23.05 Cystický meniskus, postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku
M23.06 Cystický meniskus, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku
M23.09 Cystický meniskus, postihnutie neurčeného menisku
M23.10 Diskovitý meniskus, postihnutie na viacerých miestach
M23.11 Diskovitý meniskus, postihnutie predného rohu vnútorného menisku
M23.12 Diskovitý meniskus, postihnutie zadného rohu vnútorného menisku
M23.13 Diskovitý meniskus, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku
M23.14 Diskovitý meniskus, postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku
M23.15 Diskovitý meniskus, postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku
M23.16 Diskovitý meniskus, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku
M23.19 Diskovitý meniskus, postihnutie neurčeného menisku
M23.20 Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach
M23.21 Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie predného rohu vnútorného menisku
M23.22 Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie zadného rohu vnútorného menisku
M23.23 Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku
M23.24 Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku
M23.25 Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku
M23.26 Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku
M23.29 Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie neurčeného menisku
M23.30 Iné poškodenie menisku na viacerých miestach
M23.31 Iné poškodenie menisku, postihnutie predného rohu vnútorného menisku
M23.32 Iné poškodenie menisku, postihnutie zadného rohu vnútorného menisku
M23.33 Iné poškodenie menisku, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku
M23.34 Iné poškodenie menisku, postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku
M23.35 Iné poškodenie menisku, postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku
M23.36 Iné poškodenie menisku, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku
M23.39 Iné poškodenie menisku, postihnutie neurčeného menisku
M23.40 Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach
M23.41 Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku
M23.42 Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku
M23.43 Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku
M23.44 Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku
M23.45 Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku
M23.46 Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku
M23.47 Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre
M23.49 Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti bližšie neurčeného väzu alebo bližšie neurčeného menisku
M23.50 Chronická instabilita kolena na viacerých miestach
M23.51 Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku
M23.52 Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku
M23.53 Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku
M23.54 Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku
M23.55 Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku
M23.56 Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku
M23.57 Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre
M23.59 Chronická instabilita kolena v oblasti bližšie neurčeného väzu alebo bližšie neurčeného menisku
M23.60 Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach
M23.61 Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz
M23.62 Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz
M23.63 Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz
M23.64 Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz
M23.67 Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro
M23.69 Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: bližšie neurčený väz
M23.80 Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach
M23.81 Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku
M23.82 Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku
M23.83 Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku
M23.84 Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku
M23.85 Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku
M23.86 Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku
M23.87 Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro
M23.89 Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: bližšie neurčený väz alebo bližšie neurčený meniskus
M23.90 Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach
M23.91 Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku
M23.92 Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku
M23.93 Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku
M23.94 Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku
M23.95 Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku
M23.96 Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku
M23.97 Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro
M23.99 Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: bližšie neurčený väz alebo bližšie neurčený meniskus
M24.00 Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach
M24.01 Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.02 Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.03 Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.04 Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.05 Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.07 Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.08 Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.09 Voľné teleso v kĺbe na neurčenom mieste
M24.10 Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach
M24.11 Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.12 Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.13 Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.14 Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.15 Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.17 Iné poškodenie kĺbovej chrupky členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.18 Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.19 Iné poškodenie kĺbovej chrupky na neurčenom mieste
M24.20 Choroba väzu na viacerých miestach
M24.21 Choroba väzu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.22 Choroba väzu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.23 Choroba väzu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.24 Choroba väzu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.25 Choroba väzu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.27 Choroba väzu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.28 Choroba väzu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.29 Choroba väzu na neurčenom mieste
M24.30 Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach
M24.31 Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.32 Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.33 Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.34 Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.35 Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.36 Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M24.37 Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.38 Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.39 Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M24.40 Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach
M24.41 Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.42 Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.43 Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.44 Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.45 Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.46 Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M24.47 Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.48 Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.49 Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu na neurčenom mieste
M24.50 Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach
M24.51 Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.52 Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.53 Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.54 Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.55 Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.56 Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M24.57 Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.58 Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.59 Kontraktúra kĺbu na neurčenom mieste
M24.60 Ankylóza kĺbu na viacerých miestach
M24.61 Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.62 Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.63 Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.64 Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.65 Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.66 Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M24.67 Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.68 Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.69 Ankylóza kĺbu na neurčenom mieste
M24.7 Protrúzia acetábula
M24.80 Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach
M24.81 Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.82 Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.83 Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.84 Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.85 Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.87 Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.88 Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.89 Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na neurčenom mieste
M24.90 Bližšie neurčené poškodenie kĺbu na viacerých miestach
M24.91 Bližšie neurčené poškodenie kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.92 Bližšie neurčené poškodenie kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.93 Bližšie neurčené poškodenie kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.94 Bližšie neurčené poškodenie kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.95 Bližšie neurčené poškodenie kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.97 Bližšie neurčené poškodenie kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.98 Bližšie neurčené poškodenie kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.99 Bližšie neurčené poškodenie kĺbu na neurčenom mieste
M25.00 Hemartros na viacerých miestach
M25.01 Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.02 Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.03 Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.04 Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.05 Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.06 Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.07 Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.08 Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.09 Hemartros na neurčenom mieste
M25.10 Fistula kĺbu na viacerých miestach
M25.11 Fistula kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.12 Fistula kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.13 Fistula kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.14 Fistula kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.15 Fistula kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.16 Fistula kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.17 Fistula kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.18 Fistula kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.19 Fistula kĺbu na neurčenom mieste
M25.20 Labilný (uvoľnený) kĺb na viacerých miestach
M25.21 Labilný (uvoľnený) kĺb v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.22 Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.23 Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.24 Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.25 Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.26 Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.27 Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.28 Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.29 Labilný (uvoľnený) kĺb na neurčenom mieste
M25.30 Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach
M25.31 Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.32 Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.33 Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.34 Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.35 Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.36 Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.37 Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.38 Iná instabilita kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.39 Iná instabilita kĺbu na neurčenom mieste
M25.40 Výpotok v kĺbe na viacerých miestach
M25.41 Výpotok v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.42 Výpotok v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.43 Výpotok v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.44 Výpotok v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.45 Výpotok v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.46 Výpotok v kĺbe predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.47 Výpotok v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.48 Výpotok v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.49 Výpotok v kĺbe na neurčenom mieste
M25.50 Bolesť kĺbu na viacerých miestach
M25.51 Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.52 Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.53 Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.54 Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.55 Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.56 Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.57 Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.58 Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.59 Bolesť kĺbu na neurčenom mieste
M25.60 Stuhnutie kĺbu na viacerých miestach, nezatriedené inde
M25.61 Stuhnutie kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb), nezatriedené inde
M25.62 Stuhnutie kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb), nezatriedené inde
M25.63 Stuhnutie kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb), nezatriedené inde
M25.64 Stuhnutie kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami), nezatriedené inde
M25.65 Stuhnutie kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb), nezatriedené inde
M25.66 Stuhnutie kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), nezatriedené inde
M25.67 Stuhnutie kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy), nezatriedené inde
M25.68 Stuhnutie kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica), nezatriedené inde
M25.69 Stuhnutie kĺbu na neurčenom mieste, nezatriedené inde
M25.70 Osteofyt na viacerých miestach
M25.71 Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.72 Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.73 Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.74 Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.75 Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.76 Osteofyt predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.77 Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.78 Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.79 Osteofyt na neurčenom mieste
M25.80 Iná bližšie určená choroba kĺbov na viacerých miestach
M25.81 Iná bližšie určená choroba kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.82 Iná bližšie určená choroba kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.83 Iná bližšie určená choroba kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.84 Iná bližšie určená choroba kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.85 Iná bližšie určená choroba kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.86 Iná bližšie určená choroba kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.87 Iná bližšie určená choroba kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.88 Iná bližšie určená choroba kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.89 Iná bližšie určená choroba kĺbov na neurčenom mieste
M25.90 Choroba kĺbu na viacerých miestach, bližšie neurčená
M25.91 Bližšie neurčená choroba kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.92 Bližšie neurčená choroba kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.93 Bližšie neurčená choroba kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.94 Bližšie neurčená choroba kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.95 Bližšie neurčená choroba kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.96 Bližšie neurčená choroba kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.97 Bližšie neurčená choroba kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.98 Bližšie neurčená choroba kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.99 Bližšie neurčená choroba kĺbu na neurčenom mieste
M30.0 Polyarteritis nodosa
M30.1 Polyarteritída s postihnutím pľúc (Churgova-Straussovej)
M30.2 Juvenilná polyarteritída
M30.3 Mukokutánny uzlinový syndróm (Kawasakiho)
M30.8 Iné choroby príbuzné polyarteritis nodosa
M31.0 Hypersenzitívna vaskulitída (leukocytoklastická)
M31.1 Trombotická mikroangiopatia
M31.2 Letálny granulóm strednej čiary (midline granuloma, granuloma gangraenescens)
M31.3 Wegenerova granulomatóza
M31.4 Syndróm aortálneho oblúka (Takayasuov syndróm)
M31.5 Obrovskobunková arteritída s polymyalgia rheumatica
M31.6 Iná obrovskobunková arteritída
M31.7 Mikroskopická polyangiitída
M31.8 Iná nekrotizujúca vaskulopatia, bližšie určená
M31.9 Nekrotizujúca vaskulopatia, bližšie neurčená
M32.0 Lupus erythematosus, vyvolaný liekmi
M32.1 Systémový lupus erythematosus s postihnutím ústrojov alebo systémov
M32.8 Iná forma systémového lupus erythematosus
M32.9 Systémový lupus erythematosus, bližšie neurčený
M33.0 Juvenilná dermatomyozitída
M33.1 Iná dermatomyozitída
M33.2 Polymyozitída
M33.9 Dermatopolymyozitída, bližšie neurčená
M34.0 Progresívna systémová skleróza
M34.1 Syndróm CR(E)ST
M34.2 Systémová skleróza, vyvolaná liekmi alebo chemickými látkami
M34.8 Iná forma systémovej sklerózy
M34.9 Systémová skleróza, bližšie neurčená
M35.0 Sicca syndróm (Sjögrenov syndróm)
M35.1 Iné prekrývajúce sa syndrómy
M35.2 Behçetova choroba
M35.3 Polymyalgia rheumatica
M35.4 Difúzna (eozinofilná) fasciitída
M35.5 Multifokálna fibroskleróza
M35.6 Recidivujúca panikulitída (Pfeiferova-Weberova-Christianova choroba)
M35.7 Syndróm hypermobility
M35.8 Iné systémové postihnutie spojiva, bližšie určené
M35.9 Systémové postihnutie spojiva, bližšie neurčené
M36.0 Dermatomyozitída – polymyozitída pri nádorovej chorobe
M36.1 Artropatia pri nádorovej chorobe
M36.2 Hemofilická artropatia
M36.3 Artropatia pri iných chorobách krvi zatriedených inde
M36.4 Artropatia pri hypersenzitívnych reakciách zatriedených inde
M36.8 Systémové choroby spojiva pri iných chorobách zatriedených inde
M40.00 Posturálna kyfóza na viacerých miestach chrbtice
M40.01 Posturálna kyfóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M40.02 Posturálna kyfóza krčnej oblasti
M40.03 Posturálna kyfóza krčnohrudníkovej oblasti
M40.04 Posturálna kyfóza hrudníkovej oblasti
M40.05 Posturálna kyfóza hrudníkovodriekovej oblasti
M40.06 Posturálna kyfóza driekovej oblasti
M40.07 Posturálna kyfóza driekovokrížovej oblasti
M40.08 Posturálna kyfóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M40.09 Posturálna kyfóza bližšie neurčenej oblasti
M40.10 Iná sekundárna kyfóza na viacerých miestach chrbtice
M40.11 Iná sekundárna kyfóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M40.12 Iná sekundárna kyfóza krčnej oblasti
M40.13 Iná sekundárna kyfóza krčnohrudníkovej oblasti
M40.14 Iná sekundárna kyfóza hrudníkovej oblasti
M40.15 Iná sekundárna kyfóza hrudníkovodriekovej oblasti
M40.16 Iná sekundárna kyfóza driekovej oblasti
M40.17 Iná sekundárna kyfóza driekovokrížovej oblasti
M40.18 Iná sekundárna kyfóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M40.19 Iná sekundárna kyfóza bližšie neurčenej oblasti
M40.20 Iná a bližšie neurčená kyfóza na viacerých miestach chrbtice
M40.21 Iná a bližšie neurčená kyfóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M40.22 Iná a bližšie neurčená kyfóza krčnej oblasti
M40.23 Iná a bližšie neurčená kyfóza krčnohrudníkovej oblasti
M40.24 Iná a bližšie neurčená kyfóza hrudníkovej oblasti
M40.25 Iná a bližšie neurčená kyfóza hrudníkovodriekovej oblasti
M40.26 Iná a bližšie neurčená kyfóza driekovej oblasti
M40.27 Iná a bližšie neurčená kyfóza driekovokrížovej oblasti
M40.28 Iná a bližšie neurčená kyfóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M40.29 Iná a bližšie neurčená kyfóza bližšie neurčenej oblasti
M40.30 Plochý chrbát na viacerých miestach chrbtice
M40.31 Plochý chrbát okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M40.32 Plochý chrbát krčnej oblasti
M40.33 Plochý chrbát krčnohrudníkovej oblasti
M40.34 Plochý chrbát hrudníkovej oblasti
M40.35 Plochý chrbát hrudníkovodriekovej oblasti
M40.36 Plochý chrbát driekovej oblasti
M40.37 Plochý chrbát driekovokrížovej oblasti
M40.38 Plochý chrbát krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M40.39 Plochý chrbát bližšie neurčenej oblasti
M40.40 Iná lordóza na viacerých miestach chrbtice
M40.41 Iná lordóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M40.42 Iná lordóza krčnej oblasti
M40.43 Iná lordóza krčnohrudníkovej oblasti
M40.44 Iná lordóza hrudníkovej oblasti
M40.45 Iná lordóza hrudníkovodriekovej oblasti
M40.46 Iná lordóza driekovej oblasti
M40.47 Iná lordóza driekovokrížovej oblasti
M40.48 Iná lordóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M40.49 Iná lordóza bližšie neurčenej oblasti
M40.50 Bližšie neurčená lordóza na viacerých miestach chrbtice
M40.51 Bližšie neurčená lordóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M40.52 Bližšie neurčená lordóza krčnej oblasti
M40.53 Bližšie neurčená lordóza krčnohrudníkovej oblasti
M40.54 Bližšie neurčená lordóza hrudníkovej oblasti
M40.55 Bližšie neurčená lordóza hrudníkovodriekovej oblasti
M40.56 Bližšie neurčená lordóza driekovej oblasti
M40.57 Bližšie neurčená lordóza driekovokrížovej oblasti
M40.58 Bližšie neurčená lordóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M40.59 Bližšie neurčená lordóza bližšie neurčenej oblasti
M41.00 Infantilná idiopatická skolióza na viacerých miestach chrbtice
M41.01 Infantilná idiopatická skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M41.02 Infantilná idiopatická skolióza krčnej oblasti
M41.03 Infantilná idiopatická skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M41.04 Infantilná idiopatická skolióza hrudníkovej oblasti
M41.05 Infantilná idiopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M41.06 Infantilná idiopatická skolióza driekovej oblasti
M41.07 Infantilná idiopatická skolióza driekovokrížovej oblasti
M41.08 Infantilná idiopatická skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M41.09 Infantilná idiopatická skolióza bližšie neurčenej oblasti
M41.10 Juvenilná idiopatická skolióza na viacerých miestach chrbtice
M41.11 Juvenilná idiopatická skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M41.12 Juvenilná idiopatická skolióza krčnej oblasti
M41.13 Juvenilná idiopatická skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M41.14 Juvenilná idiopatická skolióza hrudníkovej oblasti
M41.15 Juvenilná idiopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M41.16 Juvenilná idiopatická skolióza driekovej oblasti
M41.17 Juvenilná idiopatická skolióza driekovokrížovej oblasti
M41.18 Juvenilná idiopatická skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M41.19 Juvenilná idiopatická skolióza bližšie neurčenej oblasti
M41.20 Iná idiopatická skolióza na viacerých miestach chrbtice
M41.21 Iná idiopatická skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M41.22 Iná idiopatická skolióza krčnej oblasti
M41.23 Iná idiopatická skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M41.24 Iná idiopatická skolióza hrudníkovej oblasti
M41.25 Iná idiopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M41.26 Iná idiopatická skolióza driekovej oblasti
M41.27 Iná idiopatická skolióza driekovokrížovej oblasti
M41.28 Iná idiopatická skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M41.29 Iná idiopatická skolióza bližšie neurčenej oblasti
M41.30 Hrudníková skolióza na viacerých miestach chrbtice
M41.31 Hrudníková skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M41.32 Hrudníková skolióza krčnej oblasti
M41.33 Hrudníková skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M41.34 Hrudníková skolióza hrudníkovej oblasti
M41.35 Hrudníková skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M41.36 Hrudníková skolióza driekovej oblasti
M41.37 Hrudníková skolióza driekovokrížovej oblasti
M41.38 Hrudníková skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M41.39 Hrudníková skolióza bližšie neurčenej oblasti
M41.40 Neuromyopatická skolióza na viacerých miestach chrbtice
M41.41 Neuromyopatická skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M41.42 Neuromyopatická skolióza krčnej oblasti
M41.43 Neuromyopatická skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M41.44 Neuromyopatická skolióza hrudníkovej oblasti
M41.45 Neuromyopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M41.46 Neuromyopatická skolióza driekovej oblasti
M41.47 Neuromyopatická skolióza driekovokrížovej oblasti
M41.48 Neuromyopatická skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M41.49 Neuromyopatická skolióza bližšie neurčenej oblasti
M41.50 Iná sekundárna skolióza na viacerých miestach chrbtice
M41.51 Iná sekundárna skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M41.52 Iná sekundárna skolióza krčnej oblasti
M41.53 Iná sekundárna skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M41.54 Iná sekundárna skolióza hrudníkovej oblasti
M41.55 Iná sekundárna skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M41.56 Iná sekundárna skolióza driekovej oblasti
M41.57 Iná sekundárna skolióza driekovokrížovej oblasti
M41.58 Iná sekundárna skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M41.59 Iná sekundárna skolióza bližšie neurčenej oblasti
M41.80 Iná forma skoliózy na viacerých miestach chrbtice
M41.81 Iná forma skoliózy okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M41.82 Iná forma skoliózy krčnej oblasti
M41.83 Iná forma skoliózy krčnohrudníkovej oblasti
M41.84 Iná forma skoliózy hrudníkovej oblasti
M41.85 Iná forma skoliózy hrudníkovodriekovej oblasti
M41.86 Iná forma skoliózy driekovej oblasti
M41.87 Iná forma skoliózy driekovokrížovej oblasti
M41.88 Iná forma skoliózy krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M41.89 Iná forma skoliózy bližšie neurčenej oblasti
M41.90 Bližšie neurčená skolióza na viacerých miestach chrbtice
M41.91 Bližšie neurčená skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M41.92 Bližšie neurčená skolióza krčnej oblasti
M41.93 Bližšie neurčená skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M41.94 Bližšie neurčená skolióza hrudníkovej oblasti
M41.95 Bližšie neurčená skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M41.96 Bližšie neurčená skolióza driekovej oblasti
M41.97 Bližšie neurčená skolióza driekovokrížovej oblasti
M41.98 Bližšie neurčená skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M41.99 Bližšie neurčená skolióza bližšie neurčenej oblasti
M42.00 Juvenilná osteochondróza chrbtice na viacerých miestach
M42.01 Juvenilná osteochondróza chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M42.02 Juvenilná osteochondróza chrbtice v krčnej oblasti
M42.03 Juvenilná osteochondróza chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti
M42.04 Juvenilná osteochondróza chrbtice v hrudníkovej oblasti
M42.05 Juvenilná osteochondróza chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti
M42.06 Juvenilná osteochondróza chrbtice v driekovej oblasti
M42.07 Juvenilná osteochondróza chrbtice v driekovokrížovej oblasti
M42.08 Juvenilná osteochondróza chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M42.09 Juvenilná osteochondróza chrbtice v bližšie neurčenej oblasti
M42.10 Osteochondróza chrbtice v dospelosti na viacerých miestach
M42.11 Osteochondróza chrbtice v dospelosti v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M42.12 Osteochondróza chrbtice v dospelosti v krčnej oblasti
M42.13 Osteochondróza chrbtice v dospelosti v krčnohrudníkovej oblasti
M42.14 Osteochondróza chrbtice v dospelosti v hrudníkovej oblasti
M42.15 Osteochondróza chrbtice v dospelosti v hrudníkovodriekovej oblasti
M42.16 Osteochondróza chrbtice v dospelosti v driekovej oblasti
M42.17 Osteochondróza chrbtice v dospelosti v driekovokrížovej oblasti
M42.18 Osteochondróza chrbtice v dospelosti v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M42.19 Osteochondróza chrbtice v dospelosti v bližšie neurčenej oblasti
M42.90 Osteochondróza chrbtice na viacerých miestach, bližšie neurčená
M42.91 Osteochondróza chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti, bližšie neurčená
M42.92 Osteochondróza chrbtice v krčnej oblasti, bližšie neurčená
M42.93 Osteochondróza chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti, bližšie neurčená
M42.94 Osteochondróza chrbtice v hrudníkovej oblasti, bližšie neurčená
M42.95 Osteochondróza chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti, bližšie neurčená
M42.96 Osteochondróza chrbtice v driekovej oblasti, bližšie neurčená
M42.97 Osteochondróza chrbtice v driekovokrížovej oblasti, bližšie neurčená
M42.98 Osteochondróza chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti, bližšie neurčená
M42.99 Osteochondróza chrbtice v bližšie neurčenej oblasti, bližšie neurčená
M43.00 Spondylolýza na viacerých miestach chrbtice
M43.01 Spondylolýza v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M43.02 Spondylolýza v krčnej oblasti
M43.03 Spondylolýza v krčnohrudníkovej oblasti
M43.04 Spondylolýza v hrudníkovej oblasti
M43.05 Spondylolýza v hrudníkovodriekovej oblasti
M43.06 Spondylolýza v driekovej oblasti
M43.07 Spondylolýza v driekovokrížovej oblasti
M43.08 Spondylolýza v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M43.09 Spondylolýza v bližšie neurčenej oblasti
M43.10 Spondylolistéza na viacerých miestach chrbtice
M43.11 Spondylolistéza v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M43.12 Spondylolistéza v krčnej oblasti
M43.13 Spondylolistéza v krčnohrudníkovej oblasti
M43.14 Spondylolistéza v hrudníkovej oblasti
M43.15 Spondylolistéza v hrudníkovodriekovej oblasti
M43.16 Spondylolistéza v driekovej oblasti
M43.17 Spondylolistéza v driekovokrížovej oblasti
M43.18 Spondylolistéza v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M43.19 Spondylolistéza v bližšie neurčenej oblasti
M43.20 Iná fúzia chrbtice na viacerých miestach
M43.21 Iná fúzia chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M43.22 Iná fúzia chrbtice v krčnej oblasti
M43.23 Iná fúzia chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti
M43.24 Iná fúzia chrbtice v hrudníkovej oblasti
M43.25 Iná fúzia chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti
M43.26 Iná fúzia chrbtice v driekovej oblasti
M43.27 Iná fúzia chrbtice v driekovokrížovej oblasti
M43.28 Iná fúzia chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M43.29 Iná fúzia chrbtice v bližšie neurčenej oblasti
M43.3 Recidivujúca atlantoaxiálna subluxácia s myelopatiou
M43.4 Iná recidivujúca atlantoaxiálna subluxácia
M43.50 Iná habituálna subluxácia stavcov na viacerých miestach chrbtice
M43.52 Iná habituálna subluxácia stavcov krčnej oblasti
M43.53 Iná habituálna subluxácia stavcov krčnohrudníkovej oblasti
M43.54 Iná habituálna subluxácia stavcov hrudníkovej oblasti
M43.55 Iná habituálna subluxácia stavcov hrudníkovodriekovej oblasti
M43.56 Iná habituálna subluxácia stavcov driekovej oblasti
M43.57 Iná habituálna subluxácia stavcov driekovokrížovej oblasti
M43.58 Iná habituálna subluxácia stavcov krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M43.59 Iná habituálna subluxácia stavcov bližšie neurčenej oblasti
M43.6 Torticollis
M43.80 Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia na viacerých miestach chrbtice
M43.81 Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M43.82 Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia krčnej oblasti
M43.83 Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia krčnohrudníkovej oblasti
M43.84 Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia hrudníkovej oblasti
M43.85 Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia hrudníkovodriekovej oblasti
M43.86 Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia driekovej oblasti
M43.87 Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia driekovokrížovej oblasti
M43.88 Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M43.89 Iná bližšie určená deformujúce dorzopatia bližšie neurčenej oblasti
M43.90 Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia na viacerých miestach chrbtice
M43.91 Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M43.92 Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia krčnej oblasti
M43.93 Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia krčnohrudníkovej oblasti
M43.94 Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia hrudníkovej oblasti
M43.95 Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia hrudníkovodriekovej oblasti
M43.96 Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia driekovej oblasti
M43.97 Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia driekovokrížovej oblasti
M43.98 Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M43.99 Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia bližšie neurčenej oblasti
M45.00 Ankylozujúca spondylitída na viacerých miestach chrbtice
M45.01 Ankylozujúca spondylitída okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M45.02 Ankylozujúca spondylitída krčnej oblasti
M45.03 Ankylozujúca spondylitída krčnohrudníkovej oblasti
M45.04 Ankylozujúca spondylitída hrudníkovej oblasti
M45.05 Ankylozujúca spondylitída hrudníkovodriekovej oblasti
M45.06 Ankylozujúca spondylitída driekovej oblasti
M45.07 Ankylozujúca spondylitída driekovokrížovej oblasti
M45.08 Ankylozujúca spondylitída krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M45.09 Ankylozujúca spondylitída bližšie neurčenej oblasti
M46.00 Spinálna entezopatia na viacerých miestach chrbtice
M46.01 Spinálna entezopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M46.02 Spinálna entezopatia krčnej oblasti
M46.03 Spinálna entezopatia krčnohrudníkovej oblasti
M46.04 Spinálna entezopatia hrudníkovej oblasti
M46.05 Spinálna entezopatia hrudníkovodriekovej oblasti
M46.06 Spinálna entezopatia driekovej oblasti
M46.07 Spinálna entezopatia driekovokrížovej oblasti
M46.08 Spinálna entezopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M46.09 Spinálna entezopatia bližšie neurčenej oblasti
M46.1 Sakroilitída, nezatriedená inde
M46.20 Osteomyelitída stavca na viacerých miestach chrbtice
M46.21 Osteomyelitída stavca v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M46.22 Osteomyelitída stavca v krčnej oblasti
M46.23 Osteomyelitída stavca v krčnohrudníkovej oblasti
M46.24 Osteomyelitída stavca v hrudníkovej oblasti
M46.25 Osteomyelitída stavca v hrudníkovodriekovej oblasti
M46.26 Osteomyelitída stavca v driekovej oblasti
M46.27 Osteomyelitída stavca v driekovokrížovej oblasti
M46.28 Osteomyelitída stavca v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M46.29 Osteomyelitída stavca v bližšie neurčenej oblasti
M46.30 Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) na viacerých miestach chrbtice
M46.31 Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M46.32 Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v krčnej oblasti
M46.33 Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v krčnohrudníkovej oblasti
M46.34 Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v hrudníkovej oblasti
M46.35 Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v hrudníkovodriekovej oblasti
M46.36 Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v driekovej oblasti
M46.37 Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v driekovokrížovej oblasti
M46.38 Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M46.39 Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v bližšie neurčenej oblasti
M46.40 Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky na viacerých miestach chrbtice
M46.41 Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M46.42 Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v krčnej oblasti
M46.43 Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v krčnohrudníkovej oblasti
M46.44 Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v hrudníkovej oblasti
M46.45 Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v hrudníkovodriekovej oblasti
M46.46 Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v driekovej oblasti
M46.47 Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v driekovokrížovej oblasti
M46.48 Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M46.49 Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v bližšie neurčenej oblasti
M46.50 Iná infekčná spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M46.51 Iná infekčná spondylopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M46.52 Iná infekčná spondylopatia krčnej oblasti
M46.53 Iná infekčná spondylopatia krčnohrudníkovej oblasti
M46.54 Iná infekčná spondylopatia hrudníkovej oblasti
M46.55 Iná infekčná spondylopatia hrudníkovodriekovej oblasti
M46.56 Iná infekčná spondylopatia driekovej oblasti
M46.57 Iná infekčná spondylopatia driekovokrížovej oblasti
M46.58 Iná infekčná spondylopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M46.59 Iná infekčná spondylopatia bližšie neurčenej oblasti
M46.80 Iná bližšie určená zápalová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M46.81 Iná bližšie určená zápalová spondylopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M46.82 Iná bližšie určená zápalová spondylopatia krčnej oblasti
M46.83 Iná bližšie určená zápalová spondylopatia krčnohrudníkovej oblasti
M46.84 Iná bližšie určená zápalová spondylopatia hrudníkovej oblasti
M46.85 Iná bližšie určená zápalová spondylopatia hrudníkovodriekovej oblasti
M46.86 Iná bližšie určená zápalová spondylopatia driekovej oblasti
M46.87 Iná bližšie určená zápalová spondylopatia driekovokrížovej oblasti
M46.88 Iná bližšie určená zápalová spondylopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M46.89 Iná bližšie určená zápalová spondylopatia bližšie neurčenej oblasti
M46.90 Bližšie neurčená zápalová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M46.91 Bližšie neurčená zápalová spondylopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M46.92 Bližšie neurčená zápalová spondylopatia krčnej oblasti
M46.93 Bližšie neurčená zápalová spondylopatia krčnohrudníkovej oblasti
M46.94 Bližšie neurčená zápalová spondylopatia hrudníkovej oblasti
M46.95 Bližšie neurčená zápalová spondylopatia hrudníkovodriekovej oblasti
M46.96 Bližšie neurčená zápalová spondylopatia driekovej oblasti
M46.97 Bližšie neurčená zápalová spondylopatia driekovokrížovej oblasti
M46.98 Bližšie neurčená zápalová spondylopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M46.99 Bližšie neurčená zápalová spondylopatia bližšie neurčenej oblasti
M47.00 Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis na viacerých miestach chrbtice
M47.01 Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M47.02 Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v krčnej oblasti
M47.03 Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v krčnohrudníkovej oblasti
M47.04 Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v hrudníkovej oblasti
M47.05 Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v hrudníkovodriekovej oblasti
M47.06 Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v driekovej oblasti
M47.07 Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v driekovokrížovej oblasti
M47.08 Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M47.09 Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v bližšie neurčenej oblasti
M47.10 Iná spondylóza s myelopatiou na viacerých miestach chrbtice
M47.11 Iná spondylóza s myelopatiou v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M47.12 Iná spondylóza s myelopatiou v krčnej oblasti
M47.13 Iná spondylóza s myelopatiou v krčnohrudníkovej oblasti
M47.14 Iná spondylóza s myelopatiou v hrudníkovej oblasti
M47.15 Iná spondylóza s myelopatiou v hrudníkovodriekovej oblasti
M47.16 Iná spondylóza s myelopatiou v driekovej oblasti
M47.17 Iná spondylóza s myelopatiou v driekovokrížovej oblasti
M47.18 Iná spondylóza s myelopatiou v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M47.19 Iná spondylóza s myelopatiou v bližšie neurčenej oblasti
M47.20 Iná spondylóza s radikulopatiou na viacerých miestach chrbtice
M47.21 Iná spondylóza s radikulopatiou v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M47.22 Iná spondylóza s radikulopatiou v krčnej oblasti
M47.23 Iná spondylóza s radikulopatiou v krčnohrudníkovej oblasti
M47.24 Iná spondylóza s radikulopatiou v hrudníkovej oblasti
M47.25 Iná spondylóza s radikulopatiou v hrudníkovodriekovej oblasti
M47.26 Iná spondylóza s radikulopatiou v driekovej oblasti
M47.27 Iná spondylóza s radikulopatiou v driekovokrížovej oblasti
M47.28 Iná spondylóza s radikulopatiou v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M47.29 Iná spondylóza s radikulopatiou v bližšie neurčenej oblasti
M47.80 Iná spondylóza na viacerých miestach chrbtice
M47.81 Iná spondylóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M47.82 Iná spondylóza krčnej oblasti
M47.83 Iná spondylóza krčnohrudníkovej oblasti
M47.84 Iná spondylóza hrudníkovej oblasti
M47.85 Iná spondylóza hrudníkovodriekovej oblasti
M47.86 Iná spondylóza driekovej oblasti
M47.87 Iná spondylóza driekovokrížovej oblasti
M47.88 Iná spondylóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M47.89 Iná spondylóza bližšie neurčenej oblasti
M47.90 Bližšie neurčená spondylóza na viacerých miestach chrbtice
M47.91 Bližšie neurčená spondylóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M47.92 Bližšie neurčená spondylóza krčnej oblasti
M47.93 Bližšie neurčená spondylóza krčnohrudníkovej oblasti
M47.94 Bližšie neurčená spondylóza hrudníkovej oblasti
M47.95 Bližšie neurčená spondylóza hrudníkovodriekovej oblasti
M47.96 Bližšie neurčená spondylóza driekovej oblasti
M47.97 Bližšie neurčená spondylóza driekovokrížovej oblasti
M47.98 Bližšie neurčená spondylóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M47.99 Bližšie neurčená spondylóza bližšie neurčenej oblasti
M48.00 Stenóza spinálneho kanála na viacerých miestach chrbtice
M48.01 Stenóza spinálneho kanála v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M48.02 Stenóza spinálneho kanála v krčnej oblasti
M48.03 Stenóza spinálneho kanála v krčnohrudníkovej oblasti
M48.04 Stenóza spinálneho kanála v hrudníkovej oblasti
M48.05 Stenóza spinálneho kanála v hrudníkovodriekovej oblasti
M48.06 Stenóza spinálneho kanála v driekovej oblasti
M48.07 Stenóza spinálneho kanála v driekovokrížovej oblasti
M48.08 Stenóza spinálneho kanála v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M48.09 Stenóza spinálneho kanála v bližšie neurčenej oblasti
M48.10 Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) na viacerých miestach chrbtice
M48.11 Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M48.12 Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v krčnej oblasti
M48.13 Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v krčnohrudníkovej oblasti
M48.14 Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v hrudníkovej oblasti
M48.15 Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v hrudníkovodriekovej oblasti
M48.16 Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v driekovej oblasti
M48.17 Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v driekovokrížovej oblasti
M48.18 Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M48.19 Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v bližšie neurčenej oblasti
M48.20 Baastrupov syndróm na viacerých miestach chrbtice
M48.21 Baastrupov syndróm v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M48.22 Baastrupov syndróm v krčnej oblasti
M48.23 Baastrupov syndróm v krčnohrudníkovej oblasti
M48.24 Baastrupov syndróm v hrudníkovej oblasti
M48.25 Baastrupov syndróm v hrudníkovodriekovej oblasti
M48.26 Baastrupov syndróm v driekovej oblasti
M48.27 Baastrupov syndróm v driekovokrížovej oblasti
M48.28 Baastrupov syndróm v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M48.29 Baastrupov syndróm v bližšie neurčenej oblasti
M48.30 Traumatická spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M48.31 Traumatická spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M48.32 Traumatická spondylopatia v krčnej oblasti
M48.33 Traumatická spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti
M48.34 Traumatická spondylopatia v hrudníkovej oblasti
M48.35 Traumatická spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti
M48.36 Traumatická spondylopatia v driekovej oblasti
M48.37 Traumatická spondylopatia v driekovokrížovej oblasti
M48.38 Traumatická spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M48.39 Traumatická spondylopatia v bližšie neurčenej oblasti
M48.40 Únavová zlomenina stavca na viacerých miestach chrbtice
M48.41 Únavová zlomenina stavca v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M48.42 Únavová zlomenina stavca v krčnej oblasti
M48.43 Únavová zlomenina stavca v krčnohrudníkovej oblasti
M48.44 Únavová zlomenina stavca v hrudníkovej oblasti
M48.45 Únavová zlomenina stavca v hrudníkovodriekovej oblasti
M48.46 Únavová zlomenina stavca v driekovej oblasti
M48.47 Únavová zlomenina stavca v driekovokrížovej oblasti
M48.48 Únavová zlomenina stavca v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M48.49 Únavová zlomenina stavca v bližšie neurčenej oblasti
M48.50 Kompresia (zrútenie) tela stavca na viacerých miestach chrbtice, nezatriedená inde
M48.51 Kompresia (zrútenie) tela stavca v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti, nezatriedená inde
M48.52 Kompresia (zrútenie) tela stavca v krčnej oblasti, nezatriedená inde
M48.53 Kompresia (zrútenie) tela stavca v krčnohrudníkovej oblasti, nezatriedená inde
M48.54 Kompresia (zrútenie) tela stavca v hrudníkovej oblasti, nezatriedená inde
M48.55 Kompresia (zrútenie) tela stavca v hrudníkovodriekovej oblasti, nezatriedená inde
M48.56 Kompresia (zrútenie) tela stavca v driekovej oblasti, nezatriedená inde
M48.57 Kompresia (zrútenie) tela stavca v driekovokrížovej oblasti, nezatriedená inde
M48.58 Kompresia (zrútenie) tela stavca v krížovej a krížovokostrčovej oblasti, nezatriedená inde
M48.59 Kompresia (zrútenie) tela stavca v bližšie neurčenej oblasti, nezatriedená inde
M48.80 Iná bližšie určená spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M48.81 Iná bližšie určená spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M48.82 Iná bližšie určená spondylopatia v krčnej oblasti
M48.83 Iná bližšie určená spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti
M48.84 Iná bližšie určená spondylopatia v hrudníkovej oblasti
M48.85 Iná bližšie určená spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti
M48.86 Iná bližšie určená spondylopatia v driekovej oblasti
M48.87 Iná bližšie určená spondylopatia v driekovokrížovej oblasti
M48.88 Iná bližšie určená spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M48.89 Iná bližšie určená spondylopatia v bližšie neurčenej oblasti
M48.90 Bližšie neurčená spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M48.91 Bližšie neurčená spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M48.92 Bližšie neurčená spondylopatia v krčnej oblasti, bližšie neurčená
M48.93 Bližšie neurčená spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti
M48.94 Bližšie neurčená spondylopatia v hrudníkovej oblasti
M48.95 Bližšie neurčená spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti
M48.96 Bližšie neurčená spondylopatia v driekovej oblasti
M48.97 Bližšie neurčená spondylopatia v driekovokrížovej oblasti
M48.98 Bližšie neurčená spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M48.99 Bližšie neurčená spondylopatia v bližšie neurčenej oblasti
M49.00 Tuberkulóza chrbtice na viacerých miestach
M49.01 Tuberkulóza chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti (A18.0†)
M49.02 Tuberkulóza chrbtice v krčnej oblasti (A18.0†)
M49.03 Tuberkulóza chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti (A18.0†)
M49.04 Tuberkulóza chrbtice v hrudníkovej oblasti (A18.0†)
M49.05 Tuberkulóza chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti (A18.0†)
M49.06 Tuberkulóza chrbtice v driekovej oblasti (A18.0†)
M49.07 Tuberkulóza chrbtice v driekovokrížovej oblasti (A18.0†)
M49.08 Tuberkulóza chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti (A18.0†)
M49.09 Tuberkulóza v neurčenej oblasti chrbtice (A18.0†)
M49.10 Brucelová spondylitída na viacerých miestach chrbtice (A23.-†)
M49.11 Brucelová spondylitída v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti (A23.-†)
M49.12 Brucelová spondylitída v krčnej oblasti (A23.-†)
M49.13 Brucelová spondylitída v krčnohrudníkovej oblasti (A23.-†)
M49.14 Brucelová spondylitída v hrudníkovej oblasti (A23.-†)
M49.15 Brucelová spondylitída v hrudníkovodriekovej oblasti (A23.-†)
M49.16 Brucelová spondylitída v driekovej oblasti (A23.-†)
M49.17 Brucelová spondylitída v driekovokrížovej oblasti (A23.-†)
M49.18 Brucelová spondylitída v krížovej a krížovokostrčovej oblasti (A23.-†)
M49.19 Brucelová spondylitída v bližšie neurčenej oblasti (A23.-†)
M49.20 Enterobaktériová spondylitída na viacerých miestach chrbtice (A01-A04†)
M49.21 Enterobaktériová spondylitída v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti (A01-A04†)
M49.22 Enterobaktériová spondylitída v krčnej oblasti (A01-A04†)
M49.23 Enterobaktériová spondylitída v krčnohrudníkovej oblasti (A01-A04†)
M49.24 Enterobaktériová spondylitída v hrudníkovej oblasti (A01-A04†)
M49.25 Enterobaktériová spondylitída v hrudníkovodriekovej oblasti (A01-A04†)
M49.26 Enterobaktériová spondylitída v driekovej oblasti (A01-A04†)
M49.27 Enterobaktériová spondylitída v driekovokrížovej oblasti (A01-A04†)
M49.28 Enterobaktériová spondylitída v krížovej a krížovokostrčovej oblasti (A01-A04†)
M49.29 Enterobaktériová spondylitída v neurčenej oblasti (A01-A04†)
M49.30 Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach chrbtice
M49.31 Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M49.32 Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe, zatriedenej inde, v krčnej oblasti
M49.33 Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v krčnohrudníkovej oblasti
M49.34 Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovej oblasti
M49.35 Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovodriekovej oblasti
M49.36 Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v driekovej oblasti
M49.37 Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v driekovokrížovej oblasti
M49.38 Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M49.39 Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v bližšie neurčenej oblasti
M49.40 Neuropatická spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M49.41 Neuropatická spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M49.42 Neuropatická spondylopatia v krčnej oblasti
M49.43 Neuropatická spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti
M49.44 Neuropatická spondylopatia v hrudníkovej oblasti
M49.45 Neuropatická spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti
M49.46 Neuropatická spondylopatia v driekovej oblasti
M49.47 Neuropatická spondylopatia v driekovokrížovej oblasti
M49.48 Neuropatická spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M49.49 Neuropatická spondylopatia v neurčenej oblasti chrbtice
M49.50 Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach chrbtice
M49.51 Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M49.52 Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v krčnej oblasti
M49.53 Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v krčnohrudníkovej oblasti
M49.54 Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovej oblasti
M49.55 Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovodriekovej oblasti
M49.56 Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v driekovej oblasti
M49.57 Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v driekovokrížovej oblasti
M49.58 Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M49.59 Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v bližšie neurčenej oblasti
M49.80 Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach chrbtice
M49.81 Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M49.82 Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v krčnej oblasti
M49.83 Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v krčnohrudníkovej oblasti
M49.84 Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovej oblasti
M49.85 Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovodriekovej oblasti
M49.86 Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v driekovej oblasti
M49.87 Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v driekovokrížovej oblasti
M49.88 Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M49.89 Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v neurčenej oblasti
M50.0 Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky s myelopatiou
M50.1 Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky s radikulopatiou
M50.2 Iná dislokácia krčnej medzistavcovej platničky
M50.3 Iná degenerácia krčnej medzistavcovej platničky
M50.8 Iné poškodenie krčnej medzistavcovej platničky
M50.9 Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky, bližšie neurčené
M51.0 Poškodenie driekových a iných medzistavcových platničiek s myelopatiou (G99.2*)
M51.1 Poškodenie driekových a iných medzistavcových platničiek s radikulopatiou (G55.1*)
M51.2 Iná dislokácia medzistavcovej platničky, bližšie určená
M51.3 Iná degenerácia medzistavcovej platničky, bližšie určená
M51.4 Schmorlove uzly
M51.8 Iné poškodenie medzistavcovej platničky, bližšie určené
M51.9 Poškodenie medzistavcovej platničky, bližšie neurčené
M53.0 Cervikokraniálny syndróm
M53.1 Cervikobrachiálny syndróm
M53.20 Instabilita chrbtice na viacerých miestach
M53.21 Instabilita chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M53.22 Instabilita chrbtice v krčnej oblasti
M53.23 Instabilita chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti
M53.24 Instabilita chrbtice v hrudníkovej oblasti
M53.25 Instabilita chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti
M53.26 Instabilita chrbtice v driekovej oblasti
M53.27 Instabilita chrbtice v driekovokrížovej oblasti
M53.28 Instabilita chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M53.29 Instabilita chrbtice v bližšie neurčenej oblasti
M53.3 Choroba krížovokostrčovej oblasti, nezatriedená inde
M53.80 Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta na viacerých miestach chrbtice
M53.81 Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M53.82 Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v krčnej oblasti
M53.83 Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v krčnohrudníkovej oblasti
M53.84 Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v hrudníkovej oblasti
M53.85 Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti
M53.86 Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v driekovej oblasti
M53.87 Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v driekovokrížovej oblasti
M53.88 Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M53.89 Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v neurčenej oblasti
M53.90 Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta na viacerých miestach chrbtice
M53.91 Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M53.92 Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v krčnej oblasti
M53.93 Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v krčnohrudníkovej oblasti
M53.94 Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v hrudníkovej oblasti
M53.95 Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti
M53.96 Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v driekovej oblasti
M53.97 Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v driekovokrížovej oblasti
M53.98 Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M53.99 Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v bližšie neurčenej oblasti
M54.00 Panikulitída krku a chrbta na viacerých miestach
M54.01 Panikulitída krku a chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M54.02 Panikulitída krku a chrbta v krčnej oblasti
M54.03 Panikulitída krku a chrbta v krčnohrudníkovej oblasti
M54.04 Panikulitída krku a chrbta v hrudníkovej oblasti
M54.05 Panikulitída krku a chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti
M54.06 Panikulitída krku a chrbta v driekovej oblasti
M54.07 Panikulitída krku a chrbta v driekovokrížovej oblasti
M54.08 Panikulitída krku a chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M54.09 Panikulitída krku a chrbta v bližšie neurčenej oblasti
M54.10 Radikulopatia na viacerých miestach chrbtice
M54.11 Radikulopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M54.12 Radikulopatia v krčnej oblasti
M54.13 Radikulopatia v krčnohrudníkovej oblasti
M54.14 Radikulopatia v hrudníkovej oblasti
M54.15 Radikulopatia v hrudníkovodriekovej oblasti
M54.16 Radikulopatia v driekovej oblasti
M54.17 Radikulopatia v driekovokrížovej oblasti
M54.18 Radikulopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M54.19 Radikulopatia v bližšie neurčenej oblasti
M54.2 Cervikalgia
M54.3 Ischialgia
M54.4 Lumboischialgia
M54.5 Bolesť v krížoch
M54.6 Bolesť v oblasti hrudníkovej chrbtice
M54.80 Iná bolesť chrbta na viacerých miestach chrbtice
M54.81 Iná bolesť chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M54.82 Iná bolesť chrbta v krčnej oblasti
M54.83 Iná bolesť chrbta v krčnohrudníkovej oblasti
M54.84 Iná bolesť chrbta v hrudníkovej oblasti
M54.85 Iná bolesť chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti
M54.86 Iná bolesť chrbta v driekovej oblasti
M54.87 Iná bolesť chrbta v driekovokrížovej oblasti
M54.88 Iná bolesť chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M54.89 Iná bolesť chrbta v bližšie neurčenej oblasti
M54.90 Bližšie neurčená bolesť chrbta na viacerých miestach chrbtice
M54.91 Bližšie neurčená bolesť chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M54.92 Bližšie neurčená bolesť chrbta v krčnej oblasti
M54.93 Bližšie neurčená bolesť chrbta v krčnohrudníkovej oblasti
M54.94 Bližšie neurčená bolesť chrbta v hrudníkovej oblasti
M54.95 Bližšie neurčená bolesť chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti
M54.96 Bližšie neurčená bolesť chrbta v driekovej oblasti
M54.97 Bližšie neurčená bolesť chrbta v driekovokrížovej oblasti
M54.98 Bližšie neurčená bolesť chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M54.99 Bližšie neurčená bolesť chrbta v bližšie neurčenej oblasti
M60.00 Infekčná myozitída na viacerých miestach
M60.01 Infekčná myozitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M60.02 Infekčná myozitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M60.03 Infekčná myozitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M60.04 Infekčná myozitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M60.05 Infekčná myozitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M60.06 Infekčná myozitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M60.07 Infekčná myozitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M60.08 Infekčná myozitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M60.09 Infekčná myozitída na neurčenom mieste
M60.10 Intersticiálna myozitída na viacerých miestach
M60.11 Intersticiálna myozitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M60.12 Intersticiálna myozitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M60.13 Intersticiálna myozitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M60.14 Intersticiálna myozitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M60.15 Intersticiálna myozitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M60.16 Intersticiálna myozitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M60.17 Intersticiálna myozitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M60.18 Intersticiálna myozitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M60.19 Intersticiálna myozitída na neurčenom mieste
M60.20 Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach
M60.21 Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M60.22 Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M60.23 Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M60.24 Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M60.25 Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M60.26 Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M60.27 Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M60.28 Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M60.29 Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na neurčenom mieste
M60.80 Iná myozitída na viacerých miestach
M60.81 Iná myozitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M60.82 Iná myozitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M60.83 Iná myozitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M60.84 Iná myozitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M60.85 Iná myozitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M60.86 Iná myozitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M60.87 Iná myozitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M60.88 Iná myozitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M60.89 Iná myozitída na neurčenom mieste
M60.90 Bližšie neurčená myozitída na viacerých miestach
M60.91 Bližšie neurčená myozitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M60.92 Bližšie neurčená myozitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M60.93 Bližšie neurčená myozitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M60.94 Bližšie neurčená myozitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M60.95 Bližšie neurčená myozitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M60.96 Bližšie neurčená myozitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M60.97 Bližšie neurčená myozitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M60.98 Bližšie neurčená myozitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M60.99 Bližšie neurčená myozitída na neurčenom mieste
M61.00 Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach
M61.01 Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M61.02 Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M61.03 Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M61.04 Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M61.05 Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M61.06 Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M61.07 Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M61.08 Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M61.09 Myositis ossificans traumatica na neurčenom mieste
M61.10 Myositis ossificans progressiva na viacerých miestach
M61.11 Myositis ossificans progressiva v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M61.12 Myositis ossificans progressiva nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M61.13 Myositis ossificans progressiva predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M61.14 Myositis ossificans progressiva ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M61.15 Myositis ossificans progressiva panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M61.16 Myositis ossificans progressiva predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M61.17 Myositis ossificans progressiva členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M61.18 Myositis ossificans progressiva na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M61.19 Myositis ossificans progressiva na neurčenom mieste
M61.20 Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí na viacerých miestach
M61.21 Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M61.22 Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M61.23 Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M61.24 Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M61.25 Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M61.26 Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M61.27 Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M61.28 Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M61.29 Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí na neurčenom mieste
M61.30 Vápenatenie a kostnatenie svalov na viacerých miestach pri popáleninách
M61.31 Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M61.32 Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M61.33 Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M61.34 Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M61.35 Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M61.36 Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M61.37 Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M61.38 Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M61.39 Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách na neurčenom mieste
M61.40 Iné vápenatenie svalu na viacerých miestach
M61.41 Iné vápenatenie svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M61.42 Iné vápenatenie svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M61.43 Iné vápenatenie svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M61.44 Iné vápenatenie svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M61.45 Iné vápenatenie svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M61.46 Iné vápenatenie svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M61.47 Iné vápenatenie svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M61.48 Iná vápenatenie svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M61.49 Iné vápenatenie svalu na neurčenom mieste
M61.50 Iné kostnatenie svalu na viacerých miestach
M61.51 Iné kostnatenie svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M61.52 Iné kostnatenie svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M61.53 Iné kostnatenie svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M61.54 Iné kostnatenie svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M61.55 Iné kostnatenie svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M61.56 Iné kostnatenie svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M61.57 Iné kostnatenie svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M61.58 Iné kostnatenie svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M61.59 Iné kostnatenie svalu na neurčenom mieste
M61.90 Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu na viacerých miestach
M61.91 Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M61.92 Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M61.93 Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M61.94 Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M61.95 Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M61.96 Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M61.97 Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M61.98 Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M61.99 Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu na neurčenom mieste
M62.00 Diastáza svalu na viacerých miestach
M62.01 Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.02 Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.03 Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.04 Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.05 Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.06 Diastáza svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.07 Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.08 Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.09 Diastáza svalu na neurčenom mieste
M62.10 Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) na viacerých miestach
M62.11 Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.12 Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.13 Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.14 Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.15 Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.16 Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.17 Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.18 Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.19 Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) na neurčenom mieste
M62.20 Ischemický infarkt svalu na viacerých miestach
M62.21 Ischemický infarkt svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.22 Ischemický infarkt svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.23 Ischemický infarkt svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.24 Ischemický infarkt svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.25 Ischemický infarkt svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.26 Ischemický infarkt svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.27 Ischemický infarkt svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.28 Ischemický infarkt svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.29 Ischemický infarkt svalu na neurčenom mieste
M62.30 Syndróm nehybnosti (paraplegický) na viacerých miestach
M62.31 Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.32 Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.33 Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.34 Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.35 Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.36 Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.37 Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.38 Syndróm nehybnosti (paraplegický) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.39 Syndróm nehybnosti (paraplegický) na neurčenom mieste
M62.40 Kontraktúra svalu na viacerých miestach
M62.41 Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.42 Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.43 Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.44 Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.45 Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.46 Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.47 Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.48 Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.49 Kontraktúra svalu na neurčenom mieste
M62.50 Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach
M62.51 Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.52 Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.53 Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.54 Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.55 Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.56 Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.57 Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.58 Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.59 Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M62.60 Poškodenie svalu z preťaženia na viacerých miestach
M62.61 Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.62 Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.63 Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.64 Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.65 Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.66 Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.67 Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.68 Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.69 Poškodenie svalu z preťaženia na neurčenom mieste
M62.80 Iná bližšie určená choroba svalu na viacerých miestach
M62.81 Iná bližšie určená choroba svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.82 Iná bližšie určená choroba svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.83 Iná bližšie určená choroba svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.84 Iná bližšie určená choroba svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.85 Iná bližšie určená choroba svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.86 Iná bližšie určená choroba svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.87 Iná bližšie určená choroba svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.88 Iná bližšie určená choroba svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.89 Iná bližšie určená choroba svalu na neurčenom mieste
M62.90 Bližšie neurčená choroba svalu na viacerých miestach
M62.91 Bližšie neurčená choroba svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.92 Bližšie neurčená choroba svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.93 Bližšie neurčená choroba svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.94 Bližšie neurčená choroba svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.95 Bližšie neurčená choroba svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.96 Bližšie neurčená choroba svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.97 Bližšie neurčená choroba svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.98 Bližšie neurčená choroba svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.99 Bližšie neurčená choroba svalu na neurčenom mieste
M63.00 Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M63.01 Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M63.02 Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M63.03 Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M63.04 Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M63.05 Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M63.06 Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M63.07 Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M63.08 Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M63.09 Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M63.10 Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, na viacerých miestach
M63.11 Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M63.12 Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M63.13 Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M63.14 Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M63.15 Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M63.16 Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M63.17 Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M63.18 Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M63.19 Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M63.20 Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M63.21 Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M63.22 Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M63.23 Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M63.24 Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M63.25 Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M63.26 Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M63.27 Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M63.28 Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M63.29 Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M63.30 Myozitída pri sarkoidóze na viacerých miestach (D86.8†)
M63.31 Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (D86.8†)
M63.32 Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (D86.8†)
M63.33 Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (D86.8†)
M63.34 Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (D86.8†)
M63.35 Myozitída pri sarkoidóze, v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (D86.8†)
M63.36 Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (D86.8†)
M63.37 Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (D86.8†)
M63.38 Myozitída pri sarkoidóze, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (D86.8†)
M63.39 Myozitída pri sarkoidóze, na neurčenom mieste (D86.8†)
M63.80 Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M63.81 Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M63.82 Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M63.83 Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M63.84 Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M63.85 Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M63.86 Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M63.87 Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M63.88 Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M63.89 Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M65.00 Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach
M65.01 Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M65.02 Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M65.03 Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M65.04 Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M65.05 Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M65.06 Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M65.07 Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M65.08 Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M65.09 Absces šľachovej pošvy na neurčenom mieste
M65.10 Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach
M65.11 Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M65.12 Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M65.13 Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M65.14 Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M65.15 Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M65.16 Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M65.17 Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M65.18 Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M65.19 Iná infekčná (tendo)synovitída na neurčenom mieste
M65.20 Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach
M65.22 Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M65.23 Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M65.24 Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M65.25 Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M65.26 Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M65.27 Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) )
M65.28 Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M65.29 Vápenatejúca tendinitída na neurčenom mieste
M65.3 Skákavý (lúpavý) prst (digitus recellens)
M65.4 Styloradiálna tendosynovitída (de Quervainova)
M65.80 Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach
M65.81 Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M65.82 Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M65.83 Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M65.84 Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M65.85 Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M65.86 Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M65.87 Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M65.88 Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M65.89 Iná synovitída a tendosynovitída na neurčenom mieste
M65.90 Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach
M65.91 Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M65.92 Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M65.93 Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M65.94 Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M65.95 Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M65.96 Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M65.97 Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M65.98 Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M65.99 Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída na neurčenom mieste
M66.0 Puknutie popliteálnej cysty
M66.10 Roztrhnutie synoviálnej membrány na viacerých miestach
M66.11 Roztrhnutie synoviálnej membrány v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M66.12 Roztrhnutie synoviálnej membrány nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M66.13 Roztrhnutie synoviálnej membrány predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M66.14 Roztrhnutie synoviálnej membrány ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M66.15 Roztrhnutie synoviálnej membrány panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M66.16 Roztrhnutie synoviálnej membrány predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M66.17 Roztrhnutie synoviálnej membrány členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M66.18 Roztrhnutie synoviálnej membrány na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M66.19 Roztrhnutie synoviálnej membrány na neurčenom mieste
M66.20 Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov na viacerých miestach
M66.21 Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M66.22 Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M66.23 Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M66.24 Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M66.25 Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M66.26 Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M66.27 Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M66.28 Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M66.29 Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov na neurčenom mieste
M66.30 Spontánne roztrhnutie šliach flexorov na viacerých miestach
M66.31 Spontánne roztrhnutie šliach flexorov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M66.32 Spontánne roztrhnutie šliach flexorov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M66.33 Spontánne roztrhnutie šliach flexorov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M66.34 Spontánne roztrhnutie šliach flexorov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M66.35 Spontánne roztrhnutie šliach flexorov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M66.36 Spontánne roztrhnutie šliach flexorov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M66.37 Spontánne roztrhnutie šliach flexorov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M66.38 Spontánne roztrhnutie šliach flexorov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M66.39 Spontánne roztrhnutie šliach flexorov na neurčenom mieste
M66.40 Spontánne roztrhnutie iných šliach na viacerých miestach
M66.41 Spontánne roztrhnutie iných šliach v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M66.42 Spontánne roztrhnutie iných šliach nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M66.43 Spontánne roztrhnutie iných šliach predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M66.44 Spontánne roztrhnutie iných šliach ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M66.45 Spontánne roztrhnutie iných šliach panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M66.46 Spontánne roztrhnutie iných šliach predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M66.47 Spontánne roztrhnutie iných šliach členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M66.48 Spontánne roztrhnutie iných šliach na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M66.49 Spontánne roztrhnutie iných šliach na neurčenom mieste
M66.50 Spontánne roztrhnutie neurčených šliach na viacerých miestach
M66.51 Spontánne roztrhnutie neurčených šliach v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M66.52 Spontánne roztrhnutie neurčených šliach nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M66.53 Spontánne roztrhnutie neurčených šliach predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M66.54 Spontánne roztrhnutie neurčených šliach ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M66.55 Spontánne roztrhnutie neurčených šliach panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M66.56 Spontánne roztrhnutie neurčených šliach predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M66.57 Spontánne roztrhnutie neurčených šliach členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M66.58 Spontánne roztrhnutie neurčených šliach na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M66.59 Spontánne roztrhnutie neurčených šliach na neurčenom mieste
M67.0 Krátka Achillova šľacha (získaná)
M67.10 Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach
M67.11 Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M67.12 Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M67.13 Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M67.14 Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M67.15 Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M67.16 Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M67.17 Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M67.18 Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M67.19 Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na neurčenom mieste
M67.20 Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach
M67.21 Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M67.22 Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M67.23 Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M67.24 Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M67.25 Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M67.26 Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M67.27 Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M67.28 Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M67.29 Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M67.30 Prechodná synovitída na viacerých miestach
M67.31 Prechodná synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M67.32 Prechodná synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M67.33 Prechodná synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M67.34 Prechodná synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M67.35 Prechodná synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M67.36 Prechodná synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M67.37 Prechodná synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M67.38 Prechodná synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M67.39 Prechodná synovitída na neurčenom mieste
M67.40 Ganglion na viacerých miestach
M67.41 Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M67.42 Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M67.43 Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M67.44 Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M67.45 Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M67.46 Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M67.47 Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M67.48 Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M67.49 Ganglion na neurčenom mieste
M67.80 Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach na viacerých miestach
M67.81 Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M67.82 Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M67.83 Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M67.84 Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M67.85 Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M67.86 Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M67.87 Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M67.88 Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M67.89 Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach
M67.90 Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach na viacerých miestach
M67.91 Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M67.92 Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M67.93 Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M67.94 Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M67.95 Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M67.96 Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M67.97 Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M67.98 Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M67.99 Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach na neurčenom mieste
M68.00 Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach
M68.01 Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M68.02 Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M68.03 Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách, zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M68.04 Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M68.05 Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M68.06 Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M68.07 Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M68.08 Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M68.09 Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, na neurčenom mieste
M68.80 Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach
M68.81 Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M68.82 Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M68.83 Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M68.84 Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M68.85 Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M68.86 Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M68.87 Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M68.88 Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v inej oblasti (lebka, hlava, krk, rebrá, trup, chrbtica)
M68.89 Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, na neurčenom mieste
M70.0 Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia
M70.1 Burzitída ruky
M70.2 Burzitída olekranu (banícky lakeť)
M70.3 Iná burzitída lakťa
M70.4 Prepatelárna burzitída
M70.5 Iná burzitída kolena
M70.6 Trochanterická burzitída
M70.7 Iná burzitída bedra
M70.8 Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom
M70.9 Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená
M71.00 Absces burzy na viacerých miestach
M71.01 Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M71.02 Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M71.03 Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M71.04 Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M71.05 Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M71.06 Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M71.07 Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M71.08 Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M71.09 Absces burzy na neurčenom mieste
M71.10 Iná infekčná burzitída na viacerých miestach
M71.11 Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M71.12 Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M71.13 Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M71.14 Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M71.15 Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M71.16 Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M71.17 Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M71.18 Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M71.19 Iná infekčná burzitída na neurčenom mieste
M71.2 Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti (Bakerova cysta)
M71.30 Iná cysta burzy na viacerých miestach
M71.31 Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M71.32 Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M71.33 Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M71.34 Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M71.35 Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M71.36 Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M71.37 Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M71.38 Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M71.39 Iná cysta burzy na neurčenom mieste
M71.40 Ukladanie vápnika v burze na viacerých miestach
M71.42 Ukladanie vápnika v burze nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M71.43 Ukladanie vápnika v burze predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M71.44 Ukladanie vápnika v burze ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M71.45 Ukladanie vápnika v burze panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M71.46 Ukladanie vápnika v burze predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M71.47 Ukladanie vápnika v burze členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M71.48 Ukladanie vápnika v burze na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M71.49 Ukladanie vápnika v burze na neurčenom mieste
M71.50 Iná burzitída na viacerých miestach, nezatriedená inde
M71.52 Iná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb), nezatriedená inde
M71.53 Iná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb), nezatriedená inde
M71.54 Iná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami), nezatriedená inde
M71.55 Iná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb), nezatriedená inde
M71.56 Iná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), nezatriedená inde
M71.57 Iná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy), nezatriedená inde
M71.58 Iná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica), nezatriedená inde
M71.59 Iná burzitída na neurčenom mieste, nezatriedená inde
M71.80 Iná bližšie určená burzopatia na viacerých miestach
M71.81 Iná bližšie určená burzopatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M71.82 Iná bližšie určená burzopatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M71.83 Iná bližšie určená burzopatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M71.84 Iná bližšie určená burzopatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M71.85 Iná bližšie určená burzopatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M71.86 Iná bližšie určená burzopatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M71.87 Iná bližšie určená burzopatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M71.88 Iná bližšie určená burzopatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M71.89 Iná bližšie určená burzopatia na neurčenom mieste
M71.90 Bližšie neurčená burzopatia na viacerých miestach
M71.91 Bližšie neurčená burzopatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M71.92 Bližšie neurčená burzopatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M71.93 Bližšie neurčená burzopatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M71.94 Bližšie neurčená burzopatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M71.95 Bližšie neurčená burzopatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M71.96 Bližšie neurčená burzopatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M71.97 Bližšie neurčená burzopatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M71.98 Bližšie neurčená burzopatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M71.99 Bližšie neurčená burzopatia na neurčenom mieste
M72.0 Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)
M72.1 Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk
M72.2 Fibromatóza plantárnej aponeurózy
M72.3 Fasciitis nodularis
M72.40 Pseudosarkómová fibromatóza na viacerých miestach
M72.41 Pseudosarkómová fibromatóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M72.42 Pseudosarkómová fibromatóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M72.43 Pseudosarkómová fibromatóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M72.44 Pseudosarkómová fibromatóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M72.45 Pseudosarkómová fibromatóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M72.46 Pseudosarkómová fibromatóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M72.47 Pseudosarkómová fibromatóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M72.48 Pseudosarkómová fibromatóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M72.49 Pseudosarkómová fibromatóza na neurčenom mieste
M72.5 Fasciitída nezatriedená inde
M72.60 Nekrotizujúca fasciitída na viacerých miestach
M72.61 Nekrotizujúca fasciitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M72.62 Nekrotizujúca fasciitída v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M72.63 Nekrotizujúca fasciitída v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M72.64 Nekrotizujúca fasciitída v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M72.65 Nekrotizujúca fasciitída v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M72.66 Nekrotizujúca fasciitída v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M72.67 Nekrotizujúca fasciitída v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M72.68 Nekrotizujúca fasciitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M72.69 Nekrotizujúca fasciitída na neurčenom mieste
M72.80 Iná fibromatóza na viacerých miestach
M72.81 Iná fibromatóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M72.82 Iná fibromatóza v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M72.83 Iná fibromatóza v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M72.84 Iná fibromatóza v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M72.85 Iná fibromatóza v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M72.86 Iná fibromatóza v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M72.87 Iná fibromatóza v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M72.88 Iná fibromatóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M72.89 Iná fibromatóza na neurčenom mieste
M72.90 Bližšie neurčená fibromatóza na viacerých miestach
M72.91 Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M72.92 Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M72.93 Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M72.94 Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M72.95 Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M72.96 Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M72.97 Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M72.98 Bližšie neurčená fibromatóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M72.99 Bližšie neurčená fibromatóza na neurčenom mieste
M73.00 Gonokoková burzitída na viacerých miestach (A54.4†)
M73.01 Gonokoková burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (A54.4†)
M73.02 Gonokoková burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (A54.4†)
M73.03 Gonokoková burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (A54.4†)
M73.04 Gonokoková burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (A54.4†)
M73.05 Gonokoková burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (A54.4†)
M73.06 Gonokoková burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (A54.4†)
M73.07 Gonokoková burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (A54.4†)
M73.08 Gonokoková burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (A54.4†)
M73.09 Gonokoková burzitída na neurčenom mieste (A54.4†)
M73.10 Syfilitická burzitída na viacerých miestach (A52.7†)
M73.11 Syfilitická burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (A52.7†)
M73.12 Syfilitická burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (A52.7†)
M73.13 Syfilitická burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (A52.7†)
M73.14 Syfilitická burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (A52.7†)
M73.15 Syfilitická burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (A52.7†)
M73.16 Syfilitická burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (A52.7†)
M73.17 Syfilitická burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (A52.7†)
M73.18 Syfilitická burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (A52.7†)
M73.19 Syfilitická burzitída na neurčenom mieste (A52.7†)
M73.80 Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M73.81 Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M73.82 Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M73.83 Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M73.84 Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M73.85 Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M73.86 Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M73.87 Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M73.88 Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M73.89 Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M75.0 Adhezívna kapsulitída pleca
M75.1 Syndróm manžety rotátorov
M75.2 Tendinitída m. biceps brachii
M75.3 Vápenatejúca tendinitída pleca
M75.4 Syndróm narazeného ramena
M75.5 Burzitída pleca
M75.8 Iné poškodenie pleca
M75.9 Poškodenie pleca, bližšie neurčené
M76.0 Gluteálna tendinitída
M76.1 Tendinítída m. psoas
M76.2 Ostroha na crista iliaca
M76.3 Syndróm iliotibiálneho traktu
M76.4 Osifikujúca burzitída tibiálneho mediálneho kolaterálneho väzu (tibiálna kolaterálna burzitída)
M76.5 Tendinitída šľachy pately
M76.6 Tendinitída Achillovej šľachy
M76.7 Tendinitída peroneálnych svalov
M76.8 Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy
M76.9 Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená
M77.0 Mediálna epikondylitída
M77.1 Laterálna epikondylitída
M77.2 Periartritída zápästia
M77.3 Ostroha pätovej kosti (kohútia ostroha)
M77.4 Metatarzalgia
M77.5 Iná entezopatia nohy
M77.8 Iná entezopatia, nezatriedená inde
M77.9 Entezopatia, bližšie neurčená
M79.00 Bližšie neurčený reumatizmus na viacerých miestach
M79.01 Bližšie neurčený reumatizmus v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M79.02 Bližšie neurčený reumatizmus nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M79.03 Bližšie neurčený reumatizmus predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M79.04 Bližšie neurčený reumatizmus ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M79.05 Bližšie neurčený reumatizmus panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M79.06 Bližšie neurčený reumatizmus predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.07 Bližšie neurčený reumatizmus členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M79.08 Bližšie neurčený reumatizmus na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M79.09 Bližšie neurčený reumatizmus na neurčenom mieste
M79.10 Myalgia na viacerých miestach
M79.11 Myalgia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M79.12 Myalgia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M79.13 Myalgia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M79.14 Myalgia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M79.15 Myalgia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M79.16 Myalgia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.17 Myalgia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M79.18 Myalgia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M79.19 Myalgia na neurčenom mieste
M79.20 Bližšie neurčená neuralgia a neuritída na viacerých miestach
M79.21 Bližšie neurčená neuralgia a neuritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M79.22 Bližšie neurčená neuralgia a neuritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M79.23 Bližšie neurčená neuralgia a neuritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M79.24 Bližšie neurčená neuralgia a neuritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M79.25 Bližšie neurčená neuralgia a neuritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M79.26 Bližšie neurčená neuralgia a neuritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.27 Bližšie neurčená neuralgia a neuritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M79.28 Bližšie neurčená neuralgia a neuritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M79.29 Bližšie neurčená neuralgia a neuritída na neurčenom mieste
M79.30 Bližšie neurčená panikulitída na viacerých miestach
M79.31 Bližšie neurčená panikulitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M79.32 Bližšie neurčená panikulitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M79.33 Bližšie neurčená panikulitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M79.34 Bližšie neurčená panikulitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M79.35 Bližšie neurčená panikulitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M79.36 Bližšie neurčená panikulitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.37 Bližšie neurčená panikulitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M79.38 Bližšie neurčená panikulitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M79.39 Bližšie neurčená panikulitída na neurčenom mieste
M79.46 Hypertrofia (infrapatelárneho) tukového vankúša (Hoffov-Kastertov syndróm) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.50 Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach
M79.51 Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M79.52 Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M79.53 Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M79.54 Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M79.55 Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M79.56 Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.57 Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M79.58 Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M79.59 Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na neurčenom mieste
M79.60 Bolesť v končatine na viacerých miestach
M79.61 Bolesť v končatine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M79.62 Bolesť v končatine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M79.63 Bolesť v končatine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M79.64 Bolesť v končatine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M79.65 Bolesť v končatine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M79.66 Bolesť v končatine predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.67 Bolesť v končatine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M79.69 Bolesť v končatine na neurčenom mieste
M79.70 Fibromyalgia na viacerých miestach
M79.80 Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva na viacerých miestach
M79.81 Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
Kód Názov choroby
M79.82 Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M79.83 Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M79.84 Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M79.85 Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M79.86 Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.87 Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M79.88 Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M79.89 Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva na neurčenom mieste
M79.90 Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva na viacerých miestach
M79.91 Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M79.92 Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M79.93 Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M79.94 Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M79.95 Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M79.96 Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.97 Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M79.98 Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M79.99 Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva na neurčenom mieste
M80.00 Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou na viacerých miestach
M80.01 Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M80.02 Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M80.03 Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M80.04 Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M80.05 Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M80.06 Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M80.07 Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M80.08 Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M80.09 Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.10 Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou na viacerých miestach
M80.11 Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M80.12 Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M80.13 Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M80.14 Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M80.15 Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M80.16 Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M80.17 Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M80.18 Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M80.19 Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.20 Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou na viacerých miestach
M80.21 Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M80.22 Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M80.23 Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M80.24 Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M80.25 Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M80.26 Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M80.27 Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M80.28 Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M80.29 Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.30 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou na viacerých miestach
M80.31 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M80.32 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M80.33 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M80.34 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M80.35 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M80.36 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M80.37 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M80.38 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M80.39 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.40 Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou na viacerých miestach
M80.41 Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M80.42 Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M80.43 Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M80.44 Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M80.45 Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M80.46 Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M80.47 Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M80.48 Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M80.49 Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.50 Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou na viacerých miestach
M80.51 Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M80.52 Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M80.53 Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M80.54 Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M80.55 Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M80.56 Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M80.57 Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M80.58 Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M80.59 Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.80 Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou na viacerých miestach
M80.81 Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M80.82 Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M80.83 Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M80.84 Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M80.85 Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M80.86 Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M80.87 Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M80.88 Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M80.89 Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.90 Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou na viacerých miestach
M80.91 Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M80.92 Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M80.93 Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M80.94 Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M80.95 Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M80.96 Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M80.97 Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M80.98 Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M80.99 Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M81.00 Postmenopauzálna osteoporóza na viacerých miestach
M81.01 Postmenopauzálna osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.02 Postmenopauzálna osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.03 Postmenopauzálna osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.04 Postmenopauzálna osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.05 Postmenopauzálna osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.06 Postmenopauzálna osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.07 Postmenopauzálna osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.08 Postmenopauzálna osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.09 Postmenopauzálna osteoporóza na neurčenom mieste
M81.10 Postovariektomická osteoporóza na viacerých miestach
M81.11 Postovariektomická osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.12 Postovariektomická osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.13 Postovariektomická osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.14 Postovariektomická osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.15 Postovariektomická osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.16 Postovariektomická osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.17 Postovariektomická osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.18 Postovariektomická osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.19 Postovariektomická osteoporóza na neurčenom mieste
M81.20 Osteoporóza z inaktivity na viacerých miestach
M81.21 Osteoporóza z inaktivity v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.22 Osteoporóza z inaktivity v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.23 Osteoporóza z inaktivity v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.24 Osteoporóza z inaktivity v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.25 Osteoporóza z inaktivity v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.26 Osteoporóza z inaktivity v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.27 Osteoporóza z inaktivity v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.28 Osteoporóza z inaktivity na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.29 Osteoporóza z inaktivity na neurčenom mieste
M81.30 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza na viacerých miestach
M81.31 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.32 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.33 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.34 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.35 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.36 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.37 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.38 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.39 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza na neurčenom mieste
M81.40 Lieková osteoporóza na viacerých miestach
M81.41 Lieková osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.42 Lieková osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.43 Lieková osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.44 Lieková osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.45 Lieková osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.46 Lieková osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.47 Lieková osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.48 Lieková osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.49 Lieková osteoporóza na neurčenom mieste
M81.50 Idiopatická osteoporóza na viacerých miestach
M81.51 Idiopatická osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.52 Idiopatická osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.53 Idiopatická osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.54 Idiopatická osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.55 Idiopatická osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.56 Idiopatická osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.57 Idiopatická osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.58 Idiopatická osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.59 Idiopatická osteoporóza na neurčenom mieste
M81.60 Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) na viacerých miestach
M81.61 Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.62 Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.63 Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.64 Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.65 Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.66 Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.67 Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.68 Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.69 Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) na neurčenom mieste
M81.80 Iná osteoporóza na viacerých miestach
M81.81 Iná osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.82 Iná osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.83 Iná osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.84 Iná osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.85 Iná osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.86 Iná osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.87 Iná osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.88 Iná osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.89 Iná osteoporóza na neurčenom mieste
M81.90 Bližšie neurčená osteoporóza na viacerých miestach
M81.91 Bližšie neurčená osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.92 Bližšie neurčená osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.93 Bližšie neurčená osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.94 Bližšie neurčená osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.95 Bližšie neurčená osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.96 Bližšie neurčená osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.97 Bližšie neurčená osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.98 Bližšie neurčená osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.99 Bližšie neurčená osteoporóza na neurčenom mieste
M82.00 Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) na viacerých miestach (C90.0-†)
M82.01 Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C90.0-†)
M82.02 Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C90.0-†)
M82.03 Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C90.0-†)
M82.04 Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C90.0-†)
M82.05 Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C90.0-†)
M82.06 Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (C90.0-†)
M82.07 Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C90.0-†)
M82.08 Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C90.0-†)
M82.09 Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) na neurčenom mieste (C90.0-†)
M82.10 Osteoporóza na viacerých miestach pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.11 Osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.12 Osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.13 Osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.14 Osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.15 Osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.16 Osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.17 Osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.18 Osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.19 Osteoporóza na neurčenom mieste pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.80 Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M82.81 Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M82.82 Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M82.83 Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M82.84 Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M82.85 Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M82.86 Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M82.87 Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M82.88 Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M82.89 Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M83.00 Osteomalácia v šestonedelí na viacerých miestach
M83.01 Osteomalácia v šestonedelí v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M83.02 Osteomalácia v šestonedelí v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M83.03 Osteomalácia v šestonedelí v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M83.04 Osteomalácia v šestonedelí v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M83.05 Osteomalácia v šestonedelí v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M83.06 Osteomalácia v šestonedelí v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M83.07 Osteomalácia v šestonedelí v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M83.08 Osteomalácia v šestonedelí na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M83.09 Osteomalácia v šestonedelí na neurčenom mieste
M83.10 Starecká osteomalácia na viacerých miestach
M83.11 Starecká osteomalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M83.12 Starecká osteomalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M83.13 Starecká osteomalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M83.14 Starecká osteomalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M83.15 Starecká osteomalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M83.16 Starecká osteomalácia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M83.17 Starecká osteomalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M83.18 Starecká osteomalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M83.19 Starecká osteomalácia na neurčenom mieste
M83.20 Malabsorpčná osteomalácia dospelých na viacerých miestach
M83.21 Malabsorpčná osteomalácia dospelých v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M83.22 Malabsorpčná osteomalácia dospelých v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M83.23 Malabsorpčná osteomalácia dospelých v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M83.24 Malabsorpčná osteomalácia dospelých v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M83.25 Malabsorpčná osteomalácia dospelých v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M83.26 Malabsorpčná osteomalácia dospelých v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M83.27 Malabsorpčná osteomalácia dospelých v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M83.28 Malabsorpčná osteomalácia dospelých na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M83.29 Malabsorpčná osteomalácia dospelých na neurčenom mieste
M83.30 Osteomalácia dospelých z podvýživy na viacerých miestach
M83.31 Osteomalácia dospelých z podvýživy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M83.32 Osteomalácia dospelých z podvýživy v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M83.33 Osteomalácia dospelých z podvýživy v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M83.34 Osteomalácia dospelých z podvýživy v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M83.35 Osteomalácia dospelých z podvýživy v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M83.36 Osteomalácia dospelých z podvýživy v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M83.37 Osteomalácia dospelých z podvýživy v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M83.38 Osteomalácia dospelých z podvýživy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M83.39 Osteomalácia dospelých z podvýživy na neurčenom mieste
M83.40 Hliníková kostná choroba na viacerých miestach
M83.41 Hliníková kostná choroba v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M83.42 Hliníková kostná choroba nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M83.43 Hliníková kostná choroba predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M83.44 Hliníková kostná choroba ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M83.45 Hliníková kostná choroba panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M83.46 Hliníková kostná choroba predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M83.47 Hliníková kostná choroba členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M83.48 Hliníková kostná choroba na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M83.49 Hliníková kostná choroba na neurčenom mieste
M83.50 Iná lieková osteomalácia dospelých na viacerých miestach
M83.51 Iná lieková osteomalácia dospelých v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M83.52 Iná lieková osteomalácia dospelých v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M83.53 Iná lieková osteomalácia dospelých v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M83.54 Iná lieková osteomalácia dospelých v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M83.55 Iná lieková osteomalácia dospelých v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M83.56 Iná lieková osteomalácia dospelých v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M83.57 Iná lieková osteomalácia dospelých v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M83.58 Iná lieková osteomalácia dospelých na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M83.59 Iná lieková osteomalácia dospelých na neurčenom mieste
M83.80 Iná osteomalácia dospelých na viacerých miestach
M83.81 Iná osteomalácia dospelých v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M83.82 Iná osteomalácia dospelých v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M83.83 Iná osteomalácia dospelých v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M83.84 Iná osteomalácia dospelých v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M83.85 Iná osteomalácia dospelých v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M83.86 Iná osteomalácia dospelých v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M83.87 Iná osteomalácia dospelých v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M83.88 Iná osteomalácia dospelých na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M83.89 Iná osteomalácia dospelých na neurčenom mieste
M83.90 Bližšie neurčená osteomalácia dospelých na viacerých miestach
M83.91 Bližšie neurčená osteomalácia dospelých v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M83.92 Bližšie neurčená osteomalácia dospelých v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M83.93 Bližšie neurčená osteomalácia dospelých v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M83.94 Bližšie neurčená osteomalácia dospelých v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M83.95 Bližšie neurčená osteomalácia dospelých v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M83.96 Bližšie neurčená osteomalácia dospelých v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M83.97 Bližšie neurčená osteomalácia dospelých v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M83.98 Bližšie neurčená osteomalácia dospelých na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M83.99 Bližšie neurčená osteomalácia dospelých na neurčenom mieste
M84.00 Zle zahojená fraktúra na viacerých miestach
M84.01 Zle zahojená fraktúra v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M84.02 Zle zahojená fraktúra nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M84.03 Zle zahojená fraktúra predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M84.04 Zle zahojená fraktúra ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M84.05 Zle zahojená fraktúra panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M84.06 Zle zahojená fraktúra predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M84.07 Zle zahojená fraktúra členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M84.08 Zle zahojená fraktúra na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M84.09 Zle zahojená fraktúra na neurčenom mieste
M84.10 Pseudoartróza na viacerých miestach
M84.11 Pseudoartróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M84.12 Pseudoartróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M84.13 Pseudoartróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M84.14 Pseudoartróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M84.15 Pseudoartróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M84.16 Pseudoartróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M84.17 Pseudoartróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M84.18 Pseudoartróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M84.19 Pseudoartróza na neurčenom mieste
M84.20 Oneskorené zahojenie zlomeniny na viacer