585/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

585
ZÁKON
z 21. októbra 2004,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z. a zákona č. 405/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Rada hospodárskeho partnerstva a sociálneho partnerstva Slovenskej republiky“.
2.
Za § 41a sa vkladá § 41b, ktorý znie:
㤠41b
Zrušuje sa zákon č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite).“.
Čl. II
Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z., zákona č. 209/2001 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z. a zákona č. 553/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") môže ustanoviť právnym predpisom, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná aj pre zamestnávateľa, ktorý nie je členom organizácie zamestnávateľov, ktorá túto zmluvu uzavrela, len ak tento zamestnávateľ s rozšírením kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa súhlasí.“.
2.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Postup pri uzavieraní kolektívnych zmlúv
(1)
Kolektívne vyjednávanie sa začne predložením písomného návrhu na uzavretie kolektívnej zmluvy jednou zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.
(2)
Zmluvná strana je povinná na návrh písomne odpovedať najneskôr do 30 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, a v odpovedi sa vyjadriť k tým častiam, ktoré neboli prijaté.
(3)
Zmluvné strany sú povinné spolu rokovať a poskytovať si ďalšiu požadovanú súčinnosť, ak nebude v rozpore s ich oprávnenými záujmami.
(4)
Zmluvné strany sú povinné začať rokovanie o uzavretí novej kolektívnej zmluvy najmenej 60 dní pred skončením platnosti uzavretej kolektívnej zmluvy.
(5)
Zmluvné strany môžu v kolektívnej zmluve dohodnúť možnosť zmeny kolektívnej zmluvy a jej rozsah; pri tejto zmene sa postupuje ako pri uzavieraní kolektívnej zmluvy.“.
Čl. III
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z. a zákona č. 365/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 49 ods. 2 druhej vete sa vypúšťa slovo „preukázaných“.
2.
V § 49 ods. 7 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
3.
V § 49 ods. 9 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže byť zaradený odo dňa nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti“.
4.
V § 49 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Občan, ktorý skončil prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti pred uplynutím dvoch rokov zo zdravotných dôvodov, môže byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.“.
5.
V § 57 ods. 1 prvej vete sa za slovami „príspevok na úhradu“ vypúšťa slovo „preukázaných“ a za slovami „dodatočných nákladov“ sa vypúšťajú slová „v porovnaní s preukázanými nákladmi na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačom o zamestnanie, ktorý nie je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a)“.
6.
V § 57 ods. 5 písmeno d) znie:
„d)
platbami za prenájom motorového vozidla formou lízingu najviac počas dvoch rokov.“.
7.
V § 57 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 9.
8.
V § 57 ods. 8 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže byť zaradený odo dňa nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku“.
9.
V § 57 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý skončil prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku pred uplynutím dvoch rokov zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19, môže byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.“.
10.
V § 57 ods. 9 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „na úhradu preukázaných dodatočných nákladov“.
11.
§ 57 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku podľa odseku 9 je absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, ktorú uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), zabezpečí úrad.“.
12.
§ 72 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Podľa tohto zákona sa postupuje aj vtedy, ak dohoda o poskytnutí príspevku podľa § 49 a 57 bola uzatvorená pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.
Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.