587/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2013 do 31.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

587
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Zriaďuje sa Environmentálny fond (ďalej len „fond") ako štátny fond1) na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „podpora“).
(2)
Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
§ 2
Správa a orgány fondu
(1)
Správu fondu vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Na čele fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(3)
Minister zriaďuje Radu Environmentálneho fondu (ďalej len „rada fondu“) ako svoj poradný orgán na poskytovanie a použitie finančných prostriedkov fondu (ďalej len „prostriedky fondu“).
(4)
Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu a rady fondu upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje a vydá minister a zverejní ministerstvo vo Vestníku ministerstva (ďalej len „vestník“).
§ 3
Zdroje fondu
Zdrojmi fondu sú
a)
pokuty uložené orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,2)
b)
úhrady za zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie,3)
c)
výnosy z verejných zbierok4) určených na starostlivosť o životné prostredie,
d)
odvody, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami fondu,5)
e)
poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a poplatky za odber podzemnej vody mimo odberu jednoduchými zariadeniami na odber vody,6)
f)
poplatky za znečisťovanie ovzdušia z veľkých zdrojov znečisťovania a stredných zdrojov znečisťovania,7)
g)
nenávratné podpory (ďalej len „dotácia“),
h)
výnosy z prostriedkov fondu uložených v Štátnej pokladnici s výnimkou výnosov z prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,
i)
dary a príspevky od domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
j)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok (§ 11 ods. 5),
k)
príjmy z výťažku pri výkone exekúcie veci, na ktorú bolo zriadené zmluvné záložné právo,
l)
zostatky prostriedkov fondu k 31. decembru predchádzajúceho rozpočtového roka s výnimkou zostatkov prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,
m)
príspevky poskytnuté z Fondu národného majetku Slovenskej republiky za podmienok ustanovených osobitným predpisom,8)
n)
finančné prostriedky vrátené pôvodcom havárie (§ 4 ods. 6),
o)
splátky návratnej podpory (ďalej len „úver“) poskytnutej z fondu,
p)
splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu,
r)
úhrada za nerasty vydobyté z výhradného ložiska, na ktoré bol dobývací priestor určený, a úhrada za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch8a) a úhrada za prieskumné územie,8b)
s)
peňažné prostriedky získané z predaja kvót skleníkových plynov alebo znečisťujúcich látok,9)
t)
finančné prostriedky Európskej únie,
u)
iné zdroje, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
§ 4
Poskytovanie prostriedkov fondu a spôsob ich použitia
(1)
Prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť na
a)
podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni,
b)
podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia,
c)
podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,
d)
podporu riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie, alebo riešenia odstraňovania environmentálnych záťaží,9a)
e)
podporu odstraňovania následkov havárie10) a mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd11) ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie (ďalej len „havária“),
f)
správu fondu (§ 2 ods. 1),
g)
odvod do príjmov štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku,
h)
úhradu nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom záujme na základe rozhodnutia ministra,
i)
podporu projektov zameraných na účely reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov,11a)
j)
financovanie výskumu a vývoja v oblasti energetickej účinnosti, čistých technológií a vývoja nízkouhlíkových technológií vrátane druhotných energetických zdrojov,
k)
modernizáciu zariadení s cieľom úspory energie na strane spotrebiteľa,
l)
zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania,
m)
pokrytie nákladov spojených s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov,
n)
podporu prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej dopravy k verejnej doprave,
o)
úhradu nákladov spojených so sledovaním správnosti výpočtu a s určovaním výšky poplatkov a s vyberaním poplatkov za odber podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd podľa osobitného predpisu,11b)
p)
nenávratné financovanie environmentálnych projektov pripravených Slovenskou republikou v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj na základe predchádzajúceho pokynu ministerstva,
q)
odstraňovanie následkov po banskej činnosti a zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel podľa osobitného predpisu,11c)
r)
podporu obhospodarovania lesov poškodených imisiami11d) s plochami s extrémnym emisným zaťažením alebo s vysokým emisným zaťažením,
s)
vykonanie opatrení na ochranu lesov pred šírením škodlivých činiteľov z území, v ktorých je vykonanie opatrení obmedzené z dôvodu ochrany prírody a krajiny.
(2)
Poskytovanie a použitie prostriedkov fondu musí byť v súlade s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky schválenej vládou Slovenskej republiky. Fond najneskôr do 30. júna kalendárneho roka zverejní na svojom webovom sídle špecifikáciu činností podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e) a i) až n), na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu v nasledujúcom roku. Na návrh rady fondu môže fond túto zverejnenú špecifikáciu činností rozšíriť o nové činnosti, ktoré fond do siedmich dní zverejní na svojom webovom sídle.
(3)
O poskytnutí prostriedkov fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. a) až e) a i) až n) rozhoduje minister na základe odporúčania rady fondu, a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí podpory. Odporúčanie rady fondu nie je potrebné pred rozhodnutím o poskytnutí podpory podľa odseku 1 písm. d) a e).
(4)
Návrh rozpočtu fondu s uvedením predpokladanej výšky zdrojov fondu a predpokladanej výšky poskytnutia a použitia prostriedkov fondu, ako aj zmeny v schválenom rozpočte fondu, ktoré majú vplyv na schodok alebo prebytok rozpočtu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu, schvaľuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministra.
(5)
Prostriedky na správu fondu okrem nákladov za vedenie účtov a bankové služby nesmú prekročiť 3 % z ročného príjmu fondu. Na odmeňovanie zamestnancov fondu sa vzťahuje osobitný predpis.12)
(6)
Prostriedky fondu na podporu podľa odseku 1 písm. e) nemožno poskytnúť, ak je známy pôvodca havárie. Ak sa pôvodca havárie zistí až po poskytnutí podpory a použití prostriedkov fondu žiadateľom o podporu (§ 6 ods. 2), pôvodca havárie je povinný vrátiť fondu finančné prostriedky vo výške podpory poskytnutej žiadateľovi o podporu. Na vymáhanie týchto finančných prostriedkov je oprávnený fond.
(7)
Prostriedky fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. d) sa každoročne poskytnú v nevyhnutnom rozsahu tak, aby nedošlo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo k poškodeniu životného prostredia.
(8)
Správca vodohospodársky významných vodných tokov na účely úhrady podľa odseku 1 písm. o) doručí ministrovi do 15. mája oznámenie o výške poplatkov za odbery podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré odvedie fondu podľa osobitného predpisu,12a) upravenej o ročné zúčtovanie nedoplatkov a preplatkov podľa osobitného predpisu.12b)
(9)
Minister písomným rozhodnutím určí výšku úhrady podľa odseku 1 písm. o) najviac vo výške 10 % zo sumy uvedenej v oznámení podľa odseku 8. Fond úhradu podľa odseku 1 písm. o) uhradí do 30 dní odo dňa doručenia písomného rozhodnutia ministra správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.
(10)
Prostriedky fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. p) sa určia na základe dohody ministerstva s Ministerstvom financií Slovenskej republiky najviac vo výške príjmu fondu z predaja priznaných jednotiek (AAU) podľa osobitného predpisu.12c)
(11)
O rozšírení špecifikácie činností na poskytnutie prostriedkov fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. q) rozhoduje minister po dohode s ministrom hospodárstva Slovenskej republiky.
(12)
O rozšírení špecifikácie činností na poskytnutie prostriedkov fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. r) a s) rozhoduje minister po dohode s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
§ 5
Hospodárenie s prostriedkami fondu
(1)
Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.
(2)
Po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu a po schválení štátneho záverečného účtu Národnou radou Slovenskej republiky sa zostatok prostriedkov fondu k 31. decembru príslušného roka prevádza do nasledujúceho rozpočtového roka.
(3)
Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá riaditeľ13).
(4)
Prostriedky fondu sú vedené na osobitných účtoch v Štátnej pokladnici.14)
(5)
Ministerstvo vyberie formou verejného obstarávania podľa osobitného predpisu15) banku na posudzovanie bonity žiadateľa o podporu formou úveru, bonity projektu žiadateľa a bonity zábezpeky pre rozhodovanie o poskytnutí podpory formou úveru.
(6)
Kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky.16)
(7)
Fond je oprávnený zisťovať okolnosti potrebné na rozhodnutie o poskytnutí podpory a kontrolovať použitie poskytnutých prostriedkov; pri použití prostriedkov fondu na podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) a i) až n) môže požiadať o spoluprácu orgány štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.2) Orgány štátnej správy, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby sú povinné poskytnúť fondu na tento účel informácie.
§ 6
Žiadateľ o podporu
(1)
Žiadateľom o podporu (ďalej len „žiadateľ “) podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a i) až n) môže byť
a)
fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem, alebo
b)
právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ17) so sídlom na území Slovenskej republiky.
(2)
Žiadateľom o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. e) na odstraňovanie následkov havárie je orgán štátnej správy odpadového hospodárstva10) a na odstraňovanie následkov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd je Slovenská inšpekcia životného prostredia.18)
§ 7
Druh podpory
Druhy podpory sú:
a)
úver,
b)
dotácia.
§ 8
Podmienky podpory
(1)
Žiadateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) môže žiadať o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) formou dotácie.
(2)
Žiadateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) môže požiadať o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a i) až n) formou úveru a podľa § 4 ods. 1 písm. b), c) a i) až n) formou dotácie, pričom podpora sa v týchto prípadoch považuje za štátnu pomoc podľa osobitného predpisu.19)
(3)
Žiadateľ, ak ním je právnická osoba, ktorá nepodniká, obec, samosprávny kraj, príspevková organizácia, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadácia, neinvestičný fond alebo nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním alebo cirkev a náboženská spoločnosť môže žiadať o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) a d) formou úveru alebo dotácie vrátane kombinácie týchto druhov podpory a podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c) len formou dotácie.
(4)
Žiadateľ podľa § 6 ods. 2 môže požiadať o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. e) formou dotácie.
(5)
Žiadateľovi, ktorým je právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva, sa poskytuje podpora na zabezpečovanie služieb vo verejnom záujme.
§ 9
Postup poskytovania podpory
(1)
Žiadateľ, ktorý žiada o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a i) až n), podáva písomnú žiadosť o podporu, ktorá obsahuje
a)
názov alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu a ak má, aj telefónne číslo a e-mailovú adresu, ak je žiadateľom právnická osoba,
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo a ak má, aj telefónne číslo a e-mailovú adresu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ, uvedie aj obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
c)
miesto a čas realizácie projektu s uvedením mesiaca a roka začatia a skončenia projektu a stručný opis projektu,
d)
výšku požadovaných prostriedkov,
e)
druh podpory,
f)
výšku celkových rozpočtovaných nákladov na projekt,
g)
výšku nákladov na projekt vynaložených ku dňu podania žiadosti,
h)
zdôvodnenie účelnosti projektu z hľadiska jej environmentálneho významu a súladu s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky,
i)
opis a prínosy projektu,
j)
opis financovania projektu,
k)
preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovanej podpory vo forme úveru,
l)
návrh na zabezpečenie záväzkov, ak ide o žiadosť o podporu vo forme úveru,
m)
prílohy podľa § 13 písm. b).
(2)
Žiadateľ, ktorý žiada o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. e), podáva písomnú žiadosť o podporu, ktorá obsahuje
a)
označenie žiadateľa,
b)
opis havárie s návrhom opatrení na odstránenie jej následkov,
c)
predbežné vyčíslenie škody a celkové náklady potrebné na realizáciu opatrení na odstránenie následkov havárie,
d)
výšku požadovanej podpory.
(3)
Žiadosť o podporu formou dotácie musí žiadateľ doručiť fondu najneskôr do 31. októbra predchádzajúceho rozpočtového roka okrem žiadosti o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. d) a e) a žiadosti o podporu novej činnosti doplnenej podľa poslednej vety § 4 ods. 2. Žiadosti o podporu formou úveru podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a i) až n) podáva žiadateľ fondu v priebehu kalendárneho roka.
(4)
Fond vedie evidenciu podaných žiadostí o podporu a vykoná kontrolu ich formálnej správnosti a úplnosti. Fond vedie evidenciu osobných údajov fyzických osôb len v rozsahu podľa odseku 1 písm. b) a len na účely poskytnutia podpory a uzavretia zmluvy o poskytnutí podpory podľa tohto zákona.
(5)
Ak žiadosť o podporu neobsahuje náležitosti podľa odseku 1 písm. a) až l), fond žiadosť o podporu nezaradí do zoznamu žiadostí o podporu. Ak žiadosť o podporu neobsahuje prílohy podľa odseku 1 písm. m), fond vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť o podporu doplnil. Žiadosť o podporu, ktorú žiadateľ v tejto lehote nedoplní, fond nezaradí do zoznamu žiadostí o podporu. Zoznam žiadostí o podporu obsahuje úplné, formálne a vecne správne žiadosti o podporu. Zoznam žiadostí o podporu je podkladom na rokovanie rady fondu a ministra.
(6)
Fond na základe písomného rozhodnutia ministra o poskytnutí podpory a po doručení dokladov podľa § 13 písm. b) a osobitných predpisov,19a) ktoré sú potrebné na uzavretie zmluvy o poskytnutí podpory, uzavrie so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí podpory.
(7)
Zoznam rozhodnutí o poskytnutí podpory zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle a vo vestníku a fond na svojom webovom sídle. Rozhodnutia o poskytnutí podpory pre fyzické osoby sa nezverejňujú, ale fond ich doručuje žiadateľovi.
(8)
Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.
(9)
Na postup poskytovania podpory a rozhodovanie o poskytnutí podpory sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.20)
(10)
Podpora sa neposkytne žiadateľovi, ktorý
a)
porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami fondu alebo
b)
je v likvidácii, alebo na ktorého bol právoplatne vyhlásený konkurz, alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo je v ozdravnom režime alebo v nútenej správe podľa osobitného predpisu,21) alebo
c)
nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie.
(11)
Postup podľa odseku 1 písm. i) až m) a odsekov 3 a 5 sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, a na účely podľa § 4 ods. 1 písm. h) aj na žiadateľa, ktorým je právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva.
§ 10
Zmluva
(1)
Zmluva musí obsahovať najmä
a)
označenie zmluvných strán,
b)
účel, výšku, druh a čerpanie poskytnutej podpory,
c)
spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
d)
spôsob kontroly plnenia zmluvných podmienok a dôsledky ich nedodržania,
e)
postup a spôsob vrátenia finančných prostriedkov pri nedodržaní podmienok zmluvy o poskytnutí podpory a nepoužitých finančných prostriedkov.
(2)
Zmluva o poskytnutí úveru musí okrem náležitostí uvedených v odseku 1 obsahovať
a)
výšku úrokovej sadzby,
b)
výšku jednotlivých splátok úveru a úrokov z úveru a lehoty a spôsob ich splácania a
c)
zábezpeky splácania úveru.
(3)
Zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie a úveru obsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 1 a 2.
§ 11
Kontrola
(1)
Ministerstvo vykonáva kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu podľa osobitných predpisov22) a kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona o podmienkach a postupe pri poskytovaní podpory.
(2)
Fond vykonáva následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou podporou a kontrolu dodržiavania podmienok zmluvy o poskytnutí podpory podľa osobitného predpisu.22a)
(3)
Ak žiadateľ pri použití poskytnutej podpory poruší finančnú disciplínu, fond postupuje podľa osobitného predpisu.22b)
(4)
Žiadateľ je povinný umožniť zamestnancom fondu, zamestnancom ministerstva a zamestnancom orgánu štátnej správy podľa odseku 5 vykonávať kontrolu použitia podpory.
(5)
Na základe žiadosti fondu vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky činnosťami podľa § 4 ods. 1 písm. a) a d) na celoštátnej a regionálnej úrovni Slovenská inšpekcia životného prostredia a na miestnej úrovni územne príslušný obvodný úrad životného prostredia.23)
§ 12
Informačný systém
(1)
Fond vytvára a vedie informačný systém, ktorý obsahuje najmä informácie o žiadostiach o podporu, žiadateľoch a o podporách poskytnutých podľa tohto zákona.
(2)
Používanie údajov z informačného systému fondu je výhradným právom fondu. Údaje, ktoré nepodliehajú ochrane osobných údajov pri prevádzke informačného systému podľa osobitného predpisu,25) fond poskytne ministerstvu.
(3)
Fond je povinný utvoriť také organizačné a technické podmienky na prevádzku informačného systému, aby sa zabránilo jeho zneužitiu.
§ 13
Splnomocňovacie ustanovenie
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a)
podmienkach poskytovania a použitia podpory,
b)
náležitostiach príloh žiadosti o podporu, spôsobe kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadosti o podporu a o dokladoch potrebných na uzavretie zmluvy o poskytnutí podpory.
§ 14
Prechodné ustanovenia
(1)
Pohľadávky a záväzky ministerstva týkajúce sa Programu realizácie environmentálnych opatrení sa dňom účinnosti tohto zákona stávajú pohľadávkami a záväzkami fondu podľa tohto zákona. Správa majetku štátu, ktorý slúžil na zabezpečenie Programu realizácie environmentálnych opatrení,26) ktorú k 30. júnu 2005 vykonáva ministerstvo, prechádza od 1. júla 2005 na fond.
(2)
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu na ministerstve, ako aj z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme na ministerstve, ktorí vykonávali činnosti spojené s programami ministerstva,26) prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona z ministerstva na fond.
(3)
Na štátneho zamestnanca ministerstva, ktorý prejde na fond, sa nevzťahuje skončenie štátnozamestnaneckého pomeru odvolaním podľa osobitného predpisu.27)
§ 15
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2007
Fond najneskôr do 31. augusta 2007 zverejní na svojej internetovej stránke špecifikáciu činností podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e), na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu na rok 2008.
§ 15a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. augusta 2012
Fond môže na základe rozhodnutia ministra poskytnúť pôžičku s úrokom 0,5 % ročne právnickej osobe podľa osobitného predpisu28) na zmiernenie alebo odstránenie následkov extrémnych poveternostných podmienok, najmä sucha, ako dôsledku klimatických zmien. Právnická osoba podľa osobitného predpisu28) je povinná vrátiť poskytnutú pôžičku vrátane úrokov do 31. decembra 2013.
§ 15b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2013
Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 9, ktorá bola podaná do 31. júla 2013, je žiadateľ povinný doplniť do 31. októbra 2013 podľa § 9 účinného od 1. augusta 2013.
Čl. II
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z. a zákona č. 203/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 32a ods. 6 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z. sa mení takto:
V § 42 ods. 3 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. V
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 478/2002 Z. z. a zákona č. 525/2003 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 6 ods. 3 sa slová „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Environmentálny fond (ďalej len “fond„)“.
2.
V § 7 ods. 1 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovom „fondu“.
3.
V § 8 ods. 5 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovom „fondu“.
Čl. VII
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z. a zákona č. 443/2004 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 79 ods. 6 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
2.
V § 80 ods. 5 písm. b) sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. VIII
Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z. a zákona č. 525/2003 Z. z. sa mení takto:
V § 40 ods. 3 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. IX
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmoch sa mení takto:
V § 29 ods. 5 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. X
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sa mení takto:
V § 74 ods. 4, § 77 ods. 5 písm. b) a § 79 ods. 6 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. XII
Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z. z. sa mení takto:
V § 29 ods. 8 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. XIII
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č. 364/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 39 ods. 11 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. XV
Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov sa mení takto:
V § 16 ods. 5 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. XVIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z. a zákona č. 364/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 6 ods. 1, § 58 ods. 3, § 91 ods. 11 a 13, § 92 ods. 9 a § 96 ods. 5 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. XX
Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. f) sa za slovo „organizácie“ vkladá čiarka a tieto slová: „ktorých riaditeľov vymenúva a odvoláva minister životného prostredia“.
2.
V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na miestnej úrovni akciami, na ktoré bola poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu.“.
3.
V § 6 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo iné organizačné útvary“.
4.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Pokuty uložené orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie sú príjmom Environmentálneho fondu.“.
5.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej úrovni a na regionálnej úrovni akciami, na ktoré bola poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu.“.
6.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Vykonávanie funkcií riaditeľov osobitných odborných organizácií [§ 2 ods. 1 písm. f)] sa od účinnosti tohto zákona považuje za vykonávanie funkcií vymenovaním.“.
Čl. XXI
Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 525/2003 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 7 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. XXII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 1 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 61 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
5)
§ 31 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.
6)
§ 79 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
7)
§ 7 a § 8 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
8)
§ 32 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
8a)
§ 32a ods. 6 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
8b)
§ 26 ods. 4 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).
9)
§ 10 ods. 10, § 16 ods. 8 a § 18 ods. 7 a 9 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9a)
§ 3 ods. 2 a 3 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
§ 21 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
11a)
§ 2 písm. d) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11b)
§ 14 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.
11c)
§ 35 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
12a)
§ 79 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z.
16)
§ 3a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.
17)
Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
18)
§ 9 zákona č. 525/2003 Z. z.
19)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
19a)
Napríklad § 409 až 470 a § 536 až 565 Obchodného zákonníka, § 588 až 627 a § 631 až 656 Občianskeho zákonníka, § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
21)
§ 11 a § 108 až 165 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22a)
§ 11 a 12 zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22b)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
26)
§ 3 a 5 zákona č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27)
§ 40 ods. 2 písm. b) zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28)
§ 6 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.