59/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.02.2004

59
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 9 ods. 7 zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh
výnos zo 4. novembra 2003 č. 2915/2003-100 o normách strát liehu prípustných pri prevádzkovaní liehovarníckeho závodu a iných spracovateľov liehu, použití noriem strát liehu a alkoholometrických tabuľkách.
Výnosom sa upravujú normy strát liehu a základ na výpočet noriem strát liehu prípustných pri prevádzkovaní liehovarníckeho závodu a pre iných spracovateľov liehu, použitie noriem strát liehu a alkoholometrické tabuľky.
Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
Výnos je uverejnený v čiastke 4/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.