590/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

590
OPATRENIE
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 10. mája 2004
o zaradení výrobkov medzi určené výrobky
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 7 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a zákona č. 254/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“) po prerokovaní s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
Výrobky uvedené v prílohe sa zaraďujú medzi určené výrobky a na ich posudzovanie zhody sa uplatní postup ustanovený v prílohe; iný postup posudzovania zhody sa môže dohodnúť s autorizovanou osobou podľa § 11 zákona.
§ 2
Požiadavky ustanovené v prílohe sa neuplatnia na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte Európskej únie, Turecku alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou európskeho hospodárskeho priestoru. Uvedené platí za predpokladu, že taký výrobok zodpovedá
a)
technickým predpisom, ktoré sú záväzné, ak ide o výrobu alebo o uvedenie na trh, alebo o používanie tohto výrobku v niektorom z týchto štátov,
b)
technickým normám alebo kódexu správnej praxe, ktoré vydal národný normalizačný orgán alebo subjekt jemu na roveň postavený v súlade s právnymi predpismi a požiadavkami štátu, ktorý je zmluvnou stranou európskeho hospodárskeho priestoru,
c)
medzinárodným technickým normám, ktoré sa oprávnene používajú v niektorom z týchto štátov, alebo
d)
tradičným či inovačným výrobným postupom používaným v niektorom z týchto štátov v súlade s jeho právnymi predpismi, na ktoré existuje dostatočne podrobná technická dokumentácia zabezpečujúca, že tento výrobok sa môže na daný účel použitia posúdiť v prípade potreby aj na základe dopĺňajúcich, nie však zhodných skúšok výrobku, a za predpokladu, že tieto predpisy, technické normy, kódexy správnej praxe alebo postupy zaručujúce mieru ochrany právom chráneného záujmu zodpovedajú miere tejto ochrany v Slovenskej republike.
§ 3
Vyhlásenie o zhode musí obsahovať
a)
identifikačné údaje výrobcu, dovozcu alebo jeho splnomocnenca (obchodné meno, sídlo, IČO),
b)
opis a účel použitia výrobku,
c)
ak je to potrebné, tak odkaz na certifikát typu a autorizovanú osobu, ktorá certifikát vydala,
d)
odkaz na použité slovenské technické normy,
e)
ak je to vhodné, odkazy na technické špecifikácie, súlad s ktorými sa deklaruje,
f)
identifikáciu a podpis zodpovedného zástupcu, ktorý vyhlasuje zhodu.
§ 4
Toto opatrenie bolo prijaté v súlade s príslušným právnym aktom Európskych spoločenstiev1) pod číslom notifikácie 2004/0208/SK.
§ 5
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005 a stráca účinnosť 31. decembra 2005.
Dušan Podhorský v. r.
Príloha k opatreniu č. 590/2004 Z. z.
OSTATNÉ URČENÉ VÝROBKY
P.
č.
Číselný kód
colného sa-
dzobníka
Názov položky Postup
posudzovania
zhody podľa
§ 12 ods. 3
písm.
Posudzované vlastnosti
1. 3917 10
3925 10
ex 3920
ex 3921
ex 3923
Obaly z plastov a materiálov
kombinovaných s plastmi, určené
na styk s požívatinami a liečivami
b) + c) - mechanická odolnosť,
- zdravotná nezávadnosť
2. ex 4009
8468
Hadice gumové zváračské.Hadicové poistky, bezpečnostné
predlohy
b) + c) - pevnosť, tesnosť,
- odolnosť voči médiám,
- odolnosť proti nízkej teplote,
- odolnosť proti tlaku,
- plynotesnosť,
- odolnosť materiálov,
- odolnosť proti spätnému vniknu-
tiu plameňa
3. ex 4011 50
ex 4013
Gumové duše, plášte pre bicykle b) + c) - bezpečnosť v cestnej premávke,
- technické požiadavky na duše
do plášťov,
- pevnosť konštrukcie
4. ex 4202 11
ex 4202 12
ex 4202 19
ex 4202 30
Kufre, tašky a podobné výrobky
z rôzneho materiálu. Z toho len
aktovky školské
b) + c) - bezpečnosť v cestnej premávke,
- ochrana zdravia ľudí
5. ex 4203 29 Odevné doplnky vyrobené
z prírodnej alebo kompozitnej usne.
Z toho len rukavice vychádzkové
z usni
a) - obsah formaldehydu, pentachlór-
fenolu, šesťmocného Cr, azofar-
bív atď.1)
6. ex 4415 20 Obyčajné palety, skriňové palety
a iné nakladacie plošiny z dreva.
Z toho len palety vratné a EUR
b) + c) mechanické požiadavky:
- mechanická pevnosť konštrukcie,
- odolnosť proti roztrhnutiu,
- uhlopriečna tuhosť
7. 5109
5207
5406
5511
Priadze z prírodných materiálov
a chemických a syntetických
vlákien určené na ručné pletenie
pletených výrobkov
b) + c) - obsah aromatických amínov po-
chádzajúcich z azofarbív,
- prítomnosť formaldehydu,1)
- obsah pesticídov a ťažkých kovov
extrahovateľných do potu,
- zdravotná nezávadnosť
8. 5701
5702
5703
5704
5705
Koberce a iné textilné podlahové
krytiny okrem kúpeľňových
predložiek, kúpeľňových
súprav, textilných rohožiek
a domácky ručne tkaných
kobercov zo zvyškov textílií
a) - obsah formaldehydu,1)
- zdravotná nezávadnosť
9. 5909 Textilné výrobky na technické
účely. Z toho len požiarne hadice
b) + c) - vlastnosti pri pôsobení tlaku,
- mechanická odolnosť (proti sepa-
rácii vrstiev, starnutiu, oderú, níz-
kej teplote, horúcemu povrchu,
pôsobeniu ozónu)
10. ex 6101
ex 6102
ex 6103
ex 6104
ex 6110
ex 6116
ex 6505
6111
ex 6201
ex 6202
ex 6203
ex 6204
6209
ex 6210
ex 6213
ex 6214
ex 6216
ex 6217
ex 6503
ex 6504
ex 6506
Pletené alebo háčkované odevy,
odevné doplnky a ostatné vrchné
ošatenie a doplnky z tkanín
a netkaných textílií (vrátane
plienok) pre dojčatá a deti do troch
rokov
b) + c) - obsah aromatických amínov po-
chádzajúcich z azofarbív,
- prítomnosť formaldehydu,1)
- obsah pesticídov a ťažkých kovov
extrahovateľných do potu,
- zdravotná nezávadnosť
11. 6107
6108
6109
6111
Pletené a háčkované tričká,
osobná a nočná bielizeň
b) + c) - obsah aromatických amínov po-
chádzajúcich z azofarbív,
- prítomnosť formaldehydu,1)
- obsah pesticídov a ťažkých kovov
extrahovateľných do potu,
- zdravotná nezávadnosť
12. 6111
ex 6112
ex 6114
ex 6211
Tepláky, lyžiarske odevy, plavky
a ostatné odevy na voľný čas
a šport, pletené alebo háčkované
a iné ako pletené a háčkované pre
deti do troch rokov
b) + c) - obsah aromatických amínov po-
chádzajúcich z azofarbív,
- prítomnosť formaldehydu,1)
- obsah pesticídov a ťažkých kovov
extrahovateľných do potu,
- zdravotná nezávadnosť
13. 6115 Pančuchové nohavice, pančuchy,
podkolienky, ponožky, elastické
nohavice a iné podobné výrobky
pletené alebo háčkované
b) + c) - obsah aromatických amínov po-
chádzajúcich z azofarbív,
- prítomnosť formaldehydu,1)
- obsah pesticídov a ťažkých kovov
extrahovateľných do potu,
- zdravotná nezávadnosť
14. 6205
6206
6207
6208
6212
Osobná, nočná, korzetová bielizeň
a košele z tkanín
b) + c) - obsah aromatických amínov po-
chádzajúcich z azofarbív,
- prítomnosť formaldehydu,1)
- obsah pesticídov a ťažkých kovov
extrahovateľných do potu,
- zdravotná nezávadnosť
15. ex 6301
ex 6302 10
ex 6302 21
ex 6302 22
ex 6302 29
ex 6302 31
ex 6302 32
ex 6302 39
ex 6302 60
ex 6302 91
ex 6302 92
ex 6302 93
ex 6302 99
Posteľná bielizeň z plošných textílií
okrem prešívaných prikrývok
a súprav a toaletná bielizeň
(uteráky, osušky a pod.), prikrývky
pre deti do troch rokov (s rozmermi
max. 100 x 150 cm)
b) + c) - obsah aromatických amínov po-
chádzajúcich z azofarbív,
- prítomnosť formaldehydu,1)
- obsah pesticídov a ťažkých kovov
extrahovateľných do potu,
- zdravotná nezávadnosť
16. ex 6401
ex 6402
ex 6403
ex 6404
ex 6405
Obuv pre deti s dĺžkou chodidla do
165 mm
a) - prítomnosť ťažkých kovov a škod-
livých látok,1)
- hygienické vlastnosti
17. ex 6911 Kuchynský a stolový riad, ostatné
predmety pre domácnosť, toaletné
potreby z porcelánu. Z toho len
porcelán úžitkový prichádzajúci do
styku s požívatinami alebo ústami
b) + c) - zdravotná nezávadnosť,
- prítomnosť ťažkých kovov
18. ex 7010 Obalové sklo. Z toho len sklenené
fľaše nápojové a sklené fľaše
na požívatiny, konzervové poháre
a poháre na zaváranie
b) + c) - zdravotná nezávadnosť,
- mechanická bezpečnosť
19. ex 7012 Sklené vložky do termosiek a iných
izolačných nádob. Z toho len
prichádzajúce do styku
s požívatinami alebo ústami
b) + c) - zdravotná nezávadnosť,
- mechanická bezpečnosť
20. ex 7013 Nápojové sklo, iné než sklo
keramické. Stolové kuchynské sklo
a sklo pre domácnosť. Z toho len
sklo prichádzajúce do styku
s požívatinami alebo ústami
b) + c) - zdravotná nezávadnosť,
- mechanická bezpečnosť
21. 7205
7504
ex 8112
Prášky kovové (naváracie) b) + c) - od vlastností prídavných materiá-
lov závisí bezpečnosť strojných
častí určených pre spracovanie
abrazívnvch materiálov
22. 7308
ex 7610
Ostatné konštrukcie a časti
konštrukcií, dosky, tyče, prúty,
uholníky, tvarovky, profily a pod.
zo železa, z ocele alebo hliníka.
Z toho len- lešenie rúrkové a dielcové,
- rúrky rúrkových lešení,
- spojovacie a doplnkové časti lešení
b) + c) - pevnosť konštrukcie,
- odolnosť pri kombinácii zaťaže-
nia,
- stabilita pri zaťažení
23. 7106
7407
7408
7604
8311
Spájky tvrdé; okrem stavebných
výrobkov
b) + c) - pevnosť a tesnosť spojov potrubí
pre vedenie vody, plynov a ďalších
výrobkov
24. 7803
8003
8311
Spájky mäkké; okrem stavebných
výrobkov
b) + c) - pevnosť a tesnosť spojov potrubí
pre vedenie vody, plynov a elek-
tronických výrobkov
25. 8309 10 00 Kovové uzávery na fľaše,
korunkové uzávery
b) + c) - mechanická pevnosť,
- tesnosť,
- zdravotná bezchybnosť
26. ex 8421 21 Prístroje na filtrovanie alebo
čistenie kvapalín. Z toho len
zariadenia na úpravu vody (okrem
civilných lietadiel), ak nie sú
pripojené na sieť a nemajú
pohyblivé časti
b) + c) - zdravotná a hygienická nezávad-
nosť,
- mechanická bezpečnosť (tesnosť
a pevnosť)
27. ex 8424 Prenosné alebo pojazdné hasiace
prístroje na hasenie požiarov
triedy A, B, C alebo D, armatúry
pre hasiace prístroje, stabilné
a polostabilné hasiace zariadenia,
hydranty a kompletné hydrantové
skrine okrem tlakových nádob
a bezpečnostného príslušenstva
hasiacich prístrojov;2) okrem
stavebných výrobkov
b) + c) - hasiaca účinnosť,
- prevádzková spoľahlivosť
28. 8506
8507 10
8507 30
8507 20
8507 40
8507 80
Galvanické články a batérie.
Olovené akumulátory.
Nikelkadmiové a feroniklové
akumulátory a iné elektrické
akumulátory.2)Z hľadiska úniku látok škodlivých
na životné prostredie (skúša sa na
tesnosť, odolnosť voči explózii
a deformáciám)
b) + c) - požiadavky bezpečnosti,
- ekologické požiadavky: tesnosť,
odolnosť proti explózii a deformá-
cii, únik elektrolytu, obsah ne-
bezpečných prvkov
29. 8531 Elektrické akustické alebo
vizuálne signalizačné prístroje
vrátane poplachových zariadení na
ochranu proti požiaru uvedených
v podpoložke 853110; okrem
stavebných výrobkov
b) + c) - funkčné vlastnosti,
- svetelné parametre
30. ex 8712 Bicykle a iné kolesové vozidlá na
vlastný pohon. Z toho len bicykle
okrem bicyklov špeciálnych
b) + c) - funkčnosť bŕzd,
- skúmanie výskytu deformácií
a trhlín na ráme a vidlici bicyklov
31. ex 8715 Kočíky pre deti a ich časti
a súčasti. Z toho len kočíky.
b) + c) - stabilita kočíkov
32. 9005
9013
Binokulárne i monokulárne
ďalekohľady a ostatné optické
teleskopy, lasery2)
a) -všeobecné ohrozenie poškodenia
zraku,
-justáž optických systémov a op-
tická charakteristika
33. ex 7308
ex 7610 90
ex 9403 20
Zariadenia pre sklady a obchody
s kusovým tovarom. Z toho len
kovové nepremiestniteľné,
premiestniteľné a spádové regály
do výšky 6 m
b) + c) - mechanická bezpečnosť,
- bezpečnosť pri používaní
34. ex 9608
ex 9609
Guľôčkové perá, poplsovače,
značkovače alebo zvýrazňovače
s plsteným alebo iným pórovitým
hrotom, patentné ceruzky. Z toho
len značkovače, fixky a patentné
ceruzky, z toho len výrobky
s charakterom školských potrieb.Súbory písacích potrieb, násadky
na perá, držadlá na ceruzky
a podobné výrobky, ich časti alebo
súčasti. Z toho len časti a súčasti
výrobkov, násadky na perá, náplne
do guľôčkových pier atď., z toho len
výrobky s charakterom školských
potrieb.Plniace perá s perom, iné plniace
perá na rysovanie tušom a iné
perá, rysovadlá a rydlá. Z toho len
grafické perá, z toho len výrobky
s charakterom školských potrieb.Ceruzky, tuhy, pastely, kresliace
uhle, písacie alebo kresliace kriedy
a krajčírske kriedy. Z toho len
obyčajné ceruzky a pastelky, tuhy
do patentných ceruziek, pastely,
uhle, kriedy na písanie, z toho len
výrobky s charakterom školských
potrieb
a) - obsah ťažkých kovov

1) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 180/2003 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 275/2004 Z. z. 2) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 176/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 310/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 245/2004 Z. z. o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility.
1)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 204, 21/07/98).