591/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

591
Vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 21. októbra 2004,
ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt ST-1 s názvom Grácia v obci Hrnčiarska Ves, časť Maštinec za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody sa vyhlasuje podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom1) prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt ST-1 s názvom Grácia v obci Hrnčiarska Ves, časť Maštinec, v katastrálnom území Pondelok.
(2)
Prírodný zdroj minerálnej stolovej vody podľa odseku 1 je prírodná minerálna voda veľmi slabo mineralizovaná, hydrogénuhličitanovo-chloridová, sodno-vápenatá, kyslá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 157 mg.l-1, s teplotou 10,1 oC, s obsahom plynu CO2 770,36 mg.l-1 a s výdatnosťou 0,6 l. s-1.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2004.
Rudolf Zajac v. r.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 263/2004 Z. z. o podmienkach uznania prírodných minerálnych vôd.