592/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.11.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

592
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 4 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 12. októbra 2004 č. 3/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien vo vodohospodárskych činnostiach pri prevádzkovaní verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
Výnos upravuje detaily postupu pri regulácii cien za dodávku pitnej vody alebo odvedenie odpadovej vody a pri určovaní ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.
Výnos nadobúda účinnosť 15. novembra 2004.
Výnos je uverejnený v čiastke 38/2004 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.