593/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.08.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

593
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. mája 2001 bol v Štokholme prijatý Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach.
V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný 23. mája 2001.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 2110 zo 16. mája 2002.
Prezident Slovenskej republiky dohovor ratifikoval 4. júla 2002. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov v New Yorku, depozitára dohovoru, 5. augusta 2002.
Dohovor nadobudol platnosť 17. mája 2004 na základe čl. 26 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň.
Slovenská republika uplatnila pri uložení ratifikačnej listiny toto vyhlásenie:
„Podľa článku 25 ods. 4 každý dodatok k prílohe A, B alebo C nadobudne pre Slovenskú republiku platnosť iba na základe uloženia listiny o prijatí dodatku.“
K oznameniu č. 593/2004 Z. z.
ŠTOKHOLMSKÝ DOHOVOR
O PERZISTENTNÝCH ORGANICKÝCH LÁTKACH
Strany tohto dohovoru,
uznávajúc, že perzistentné organické látky majú toxické vlastnosti, odolávajú degradácii, akumulujú sa v živých organizmoch a sú prenášané ovzduším, vodou a migrujúcimi druhmi cez medzinárodné hranice a usádzajú sa ďaleko od miesta ich úniku a tam sa akumulujú v terestriálnych a vodných ekosystémoch,
obávajúc sa o zdravie, najmä v rozvojových krajinách, vychádzjúc z miestnej expozície perzistentným organickým látkam, ktorou sú ohrozené najmä ženy a prostredníctvom nich budúce generácie,
pripúšťajúc, že arktické ekosystémy a ich domorodé obyvateľstvo sú mimoriadne ohrozené kumuláciou perzistentných organických látok v živých organizmoch a že kontaminácia ich tradičnej stravy je otázkou verejného zdravia,
súc si vedomé potreby globálnej aktivity zameranej na perzistentné organické látky,
majúc na pamäti rozhodnutie Výkonnej Rady Environmentálneho programu OSN 19/13 C zo 7. februára 1997 o iniciovaní medzinárodnej aktivity na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia prostredníctvom opatrení, ktoré znížia a/alebo vylúčia emisie a uvoľňovanie perzistentných organických látok,
odvolávajúc sa na platné opatrenia príslušných medzinárodných environmentálnych dohovorov, najmä Rotterdamského dohovoru o predbežnom súhlase po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemické látky a pesticídy v medzinárodnom obchode a Bazilejského dohovoru o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a o ich zneškodňovaní vrátane regionálnych dohôd vypracovaných v rámci článku 11 Bazilejského dohovoru,
odvolávajúc sa aj na platné ustanovenia Deklarácie o životnom prostredí a rozvoji z Ria a Agendy 21,
vyhlasujúc, že obavy všetkých strán vedie predbežná opatrnosť a je zapracovaná do tohto dohovoru,
vedomé si toho, že tento dohovor a iné medzinárodné dohody v oblasti obchodu a životného prostredia sa navzájom podporujú,
opätovne zdôrazňujúc, že štáty majú v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov a princípmi medzinárodného práva zvrchované právo využívať vlastné zdroje podľa vlastných environmentálnych a rozvojových stratégií a majú zodpovednosť zabezpečiť, aby činnosti v rámci ich pôsobnosti alebo kontroly nespôsobili škodu životnému prostrediu iných štátov alebo oblastiam mimo ich národnej pôsobnosti,
berúc do úvahy okolnosti a osobitné požiadavky rozvojových krajín a z nich najmä najmenej rozvinutých a krajín s transformujúcou sa ekonomikou, najmä potrebu posilniť národné kapacity na riadenie chemických látok vrátane riadenia prostredníctvom transferu technológií, poskytovania finančnej a technickej pomoci a podpory spolupráce medzi stranami,
berúc plne na vedomie Program udržateľného rozvoja malých ostrovných rozvojových štátov prijatý na Barbadose 6. mája 1994,
berúc na vedomie príslušné možnosti rozvinutých a rozvojových krajín, rovnako ako spoločnú, ale diferencovanú zodpovednosť štátov, ako je uvedené v princípe 7 Deklarácie o životnom prostredí a rozvoji z Ria,
uznávajúc významný príspevok, ktorý môže mať súkromný sektor a mimovládne organizácie na dosiahnutie zníženia a/alebo eliminácie emisií a uvoľňovania perzistentných organických látok,
zdôrazňujúc dôležitosť prebratia zodpovednosti výrobcov perzistentných organických látok za zníženie škodlivých vplyvov spôsobených ich výrobkami a za poskytovanie informácií o nebezpečných vlastnostiach týchto chemických látok užívateľom, vládam a verejnosti,
súc si vedomé potreby prijať preventívne opatrenia na predchádzanie škodlivým účinkom spôsobeným perzistentnými organickými látkami na všetkých stupňoch ich životného cyklu,
opätovne zdôrazňujúc princíp 16 Deklarácie o životnom prostredí a rozvoji z Ria, ktorý uvádza, že štátne orgány by sa mali usilovať o podporu internalizácie environmentálnych nákladov a o využívanie ekonomických nástrojov, berúc do úvahy princíp, podľa ktorého náklady súvisiace so znečistením má v zásade niesť znečisťovateľ, pričom by sa mal brať ohľad na verejný záujem a nemali by byť porušované medzinárodné obchodné vzťahy a investičné aktivity,
podporujúc strany, ktoré nemajú regulačné a hodnotiace schémy pre pesticídy a priemyselné chemické látky, v ich úsilí o vypracovanie takýchto schém,
uznávajúc význam vývoja a používania dostupných náhradných chemických látok a procesov prijateľných pre životné prostredie,
rozhodnuté chrániť ľudské zdravie a životné prostredie pred škodlivými vplyvmi perzistentných organických látok,
dohodli sa takto:
Článok 1
Cieľ
Majúc na pamäti uplatňovanie prístupu k predbežnej opatrnosti, ako je uvedené v princípe 15 Deklarácie o životnom prostredí a rozvoji z Ria, cieľom tohto dohovoru je chrániť ľudské zdravie a životné prostredie pred perzistentnými organickými látkami.
Článok 2
Definície
Na účely tohto dohovoru
a)
„strana“ znamená štát alebo regionálnu hospodársku integračnú organizáciu, ktorá súhlasila so záväzkami podľa tohto dohovoru a pre ktorú dohovor nadobudol platnosť,
b)
„regionálna hospodárska integračná organizácia“ znamená organizáciu vytvorenú suverénnymi štátmi danej oblasti, ktorej členské štáty zverili kompetencie v záležitostiach upravovaných týmto dohovorom a ktorá je riadne oprávnená v súlade s jej vnútornými predpismi podpísať, ratifikovať, prijať alebo schváliť tento dohovor alebo k nemu pristúpiť,
c)
„strany prítomné a hlasujúce“ znamená strany, ktoré sú prítomné a odovzdali svoj súhlasný alebo odmietavý hlas.
Článok 3
Opatrenia na zníženie alebo vylúčenie uvoľňovania zo zámernej výroby a používania
1.
Každá strana
a)
zakáže a/alebo prijme legislatívne a administratívne opatrenia potrebné na vylúčenie
i)
výroby a používania chemických látok uvedených v prílohe A, ktoré podliehajú ustanoveniam tejto prílohy,
ii)
dovozu a vývozu chemických látok uvedených v prílohe A v súlade s ustanoveniami odseku 2,
b)
obmedzí výrobu a používanie chemických látok uvedených v prílohe B v súlade s ustanoveniami tejto prílohy.
2.
Každá strana prijme opatrenia, ktoré zabezpečia,
a)
že chemická látka uvedená v prílohe A alebo B sa dováža iba
i)
na účely zneškodnenia environmentálne prijateľným spôsobom, ako je uvedené v článku 6 ods. 1 písm. d), alebo
ii)
na použitie alebo účel, ktorý je strane povolený podľa prílohy A alebo B,
b)
že chemická látka uvedená v prílohe A, na ktorej výrobu alebo používanie platí osobitná výnimka, alebo chemická látka uvedená v prílohe B, na ktorej výrobu alebo používanie platí osobitná výnimka alebo ktorej používanie je prijateľné, berúc do úvahy všetky súvisiace ustanovenia v jestvujúcich medzinárodných dohodách o predchádzajúcom súhlase, je vyvážaná iba
i)
na účely zneškodnenia environmentálne prijateľným spôsobom, ako je uvedené v článku 6 ods. 1 písm. d),
ii)
do strany, ktorej je povolené používanie tejto chemickej látky podľa prílohy A alebo B, alebo
iii)
do štátu, ktorý nie je stranou tohto dohovoru a ktorý poskytol ročný certifikát vyvážajúcej strane. Takýto certifikát bude presne uvádzať zamýšľané použitie chemickej látky a bude pre danú chemickú látku obsahovať vyhlásenie, že dovážajúca strana sa zaväzuje
a.
chrániť ľudské zdravie a životné prostredie prijatím potrebných opatrení na minimalizovanie uvoľnovania alebo predchádzanie uvoľňovaniu tejto látky,
b.
plniť opatrenia podľa článku 6 ods. 1,
c.
v prípade, ak je to vhodné, plniť opatrenia podľa prílohy B ods. 2 II. časti.
Certifikát bude obsahovať aj akúkoľvek vhodnú podpornú dokumentáciu, ako je platná legislatíva, regulačné nástroje alebo administratívne alebo strategické smernice. Vyvážajúca strana predloží certifikát sekretariátu do 60 dní od jeho prijatia;
c)
že chemickú látku uvedenú v prílohe A, na ktorej výrobu a používanie už neplatia osobitné výnimky pre danú stranu, táto strana nevyváža na iné účely, ako je environmentálne prijateľné zneškodnenie, ako je uvedené v článku 6 ods. 1 písm. d),
d)
že na účely tohto odseku termín „štát, ktorý nie je stranou tohto dohovoru“ bude zahŕňať s prihliadnutím na príslušnú chemickú látku štát alebo regionálnu hospodársku integračnú organizáciu, ktorý nesúhlasil so záväzkami podľa tohto dohovoru týkajúcimi sa danej chemickej látky.
3.
Každá strana, ktorá má jednu regulačnú a hodnotiacu schému alebo viac regulačných a hodnotiacich schém pre nové pesticídy alebo nové priemyselné chemické látky, prijme regulačné opatrenia s cieľom zabrániť výrobe a používaniu nových pesticídov alebo nových priemyselných chemických látok, ktoré – berúc do úvahy kritériá podľa prílohy D ods. 1 – preukazujú vlastnosti perzistentných organických látok.
4.
Každá strana, ktorá má jednu regulačnú a hodnotiacu schému alebo viac regulačných a hodnotiacich schém pre pesticídy alebo priemyselné chemické látky, bude tam, kde je to vhodné, pri hodnotení súčasne používaných pesticídov alebo priemyselných chemických látok zvažovať v rámci týchto schém kritériá podľa prílohy D ods. 1.
5.
Ak tento dohovor neuvádza inak, odseky 1 a 2 sa nebudú vzťahovať na množstvá chemickej látky používanej na výskumné účely v laboratórnom rozsahu alebo ako referenčný štandard.
6.
Každá strana, ktorá má osobitnú výnimku podľa prílohy A alebo osobitnú výnimku alebo prijateľné používanie podľa prílohy B, prijme príslušné opatrenia, aby zabezpečila, že akákoľvek výroba alebo používanie podľa tejto výnimky alebo na tento účel sa bude realizovať spôsobom, ktorý predchádza expozícii ľudí týmito látkami a ich uvoľňovaniu do životného prostredia alebo ich minimalizuje. Pre osobitné výnimky alebo prijateľné účely, ktoré zahŕňajú zámerné vypúšťanie do životného prostredia za podmienok bežného používania, bude takéto vypúšťanie realizované v nevyhnutnom minimálnom rozsahu, berúc do úvahy všetky normy a smernice vzťahujúce sa na takéto vypúšťanie.
Článok 4
Register osobitných výnimiek
1.
Týmto sa ustanovuje register na účely identifikácie strán, ktoré majú osobitné výnimky podľa prílohy A alebo B. Tento register nebude obsahovať strany využívajúce ustanovenia prílohy A alebo B, ktoré môžu uplatňovať všetky strany. Register bude viesť sekretariát a bude verejne prístupný.
2.
Register bude obsahovať
a)
zoznam typov osobitných výnimiek podľa prílohy A a B,
b)
zoznam strán, ktoré majú osobitnú výnimku uvedenú v prílohe A alebo B,
c)
zoznam termínov ukončenia platnosti pre každú registrovanú osobitnú výnimku.
3.
Každý štát, ktorý sa stáva stranou dohovoru, môže prostredníctvom písomného oznámenia sekretariátu zaregistrovať jeden typ alebo viacero typov osobitných výnimiek podľa prílohy A alebo B.
4.
Ak strana neuvedie v registri skorší dátum ukončenia platnosti výnimky alebo ak je udelené predĺženie podľa odseku 7, platnosť všetkých registrovaných osobitných výnimiek bude ukončená po piatich rokoch od nadobudnutia platnosti tohto dohovoru pre danú chemickú látku.
5.
Konferencia strán na svojom prvom stretnutí rozhodne o postupe preverovania zápisov v registri.
6.
Pred uskutočnením previerky zápisu v registri daná strana predloží sekretariátu správu zdôvodňujúcu pokračujúcu potrebu registrácie tejto výnimky. Sekretariát oboznámi so správou všetky strany. Previerka registrácie sa uskutoční na základe všetkých dostupných informácií. Ak to konferencia strán potom bude považovať za oprávnené, môže pre danú stranu vydať odporúčanie.
7.
Konferencia strán môže na základe požiadania danej strany rozhodnúť o predĺžení doby platnosti osobitnej výnimky na ďalšie obdobie až do piatich rokov. Pri tomto rozhodnutí bude konferencia strán dôsledne prihliadať na osobitné okolnosti strán, ktoré sú rozvojovými krajinami, a strán, ktoré sú krajinami s transformujúcou sa ekonomikou.
8.
Strana môže písomným oznámením sekretariátu kedykoľvek zrušiť zápis osobitnej výnimky v registri. Zrušenie nadobudne platnosť v deň uvedený v oznámení o zrušení.
9.
Ak v registri už nebude zápis žiadnej strany pre daný typ osobitnej výnimky, nebude možné pre tento typ zaregistrovať nové výnimky.
Článok 5
Opatrenia na zníženie alebo vylúčenie uvoľňovania z neúmyselnej výroby
Každá strana prijme minimálne nasledujúce opatrenia na zníženie celkového množstva každej z chemických látok uvoľňovaných z antropogénnych zdrojov uvedených v prílohe C s cieľom ich sústavnej minimalizácie, a ak je to možné, ich úplného vylúčenia:
a)
do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tohto dohovoru pre danú stranu vypracovať akčný plán alebo, ak je to vhodné, regionálny alebo subregionálny akčný plán a následne ho realizovať ako súčasť svojho realizačného plánu podľa článku 7 zameraného na identifikáciu, charakterizáciu a riešenie uvoľňovania chemických látok uvedených v prílohe C a na uľahčenie realizácie písmen b) až e). Tento akčný plán bude obsahovať tieto prvky:
i)
vyhodnotenie súčasných a predpokladaných vypúšťaných množstiev vrátane prípravy a udržiavania inventúry zdrojov a stanovenia uvoľňovaných množstiev, berúc do úvahy kategórie zdrojov uvedené v prílohe C,
ii)
vyhodnotenie účinnosti zákonov a stratégií danej strany vzťahujúcich sa na riadenie tohto uvoľňovania,
iii)
stratégie zamerané na plnenie povinností podľa tohto odseku, berúc do úvahy vyhodnotenie podľa písmen i) a ii),
iv)
kroky podporujúce vzdelávanie a školenie na zvyšovanie informovanosti o týchto stratégiách,
v)
každých päť rokov preverenie týchto stratégií a ich úspešnosti pri plnení povinností podľa tohto odseku. Toto preverenie bude súčasťou správ predložených podľa článku 15,
vi)
harmonogram realizácie akčného plánu vrátane realizácie stratégií a opatrení tam uvedených,
b)
podporovať používanie dostupných, vhodných a praktických opatrení, ktorými sa môže rýchlo dosiahnuť reálna a zmysluplná úroveň zníženia uvoľňovania látok alebo odstránenie zdroja,
c)
podporovať rozvoj, a ak je to vhodné, vyžadovať používanie náhradných alebo modifikovaných materiálov, výrobkov a procesov na predchádzanie vzniku a uvoľňovaniu chemických látok uvedených v prílohe C, berúc do úvahy všeobecné usmernenie o opatreniach na predchádzanie uvoľnovaniu a znižovanie uvoľňovania chemických látok uvedených v prílohe C a smernice, ktoré budú prijaté rozhodnutím konferencie strán,
d)
podporovať a v súlade s harmonogramom realizácie akčného plánu vyžadovať použitie najlepších dostupných techník pre kategórie nových zdrojov, pre ktoré strana takúto aktivitu uviedla vo svojom akčnom pláne v počiatočnej fáze s dôrazom na kategórie zdrojov uvedených v prílohe C II. časti. V každom prípade budú požiadavky na zavedenie najlepších dostupných techník pre nové zdroje v kategóriách uvedených v II. časti tejto prílohy rozdelené do jednotlivých fáz podľa praktických možností čo najskôr, ale nie neskôr ako štyri roky od nadobudnutia platnosti tohto dohovoru pre danú stranu. Pre uvedené kategórie budú strany podporovať používanie najlepších environmentálnych postupov. Pri uplatňovaní najlepších dostupných techník a najlepších environmentálnych postupov by strany mali brať do úvahy všeobecné usmernenie o opatreniach na predchádzanie uvoľňovaniu a jeho znižovanie v prílohe C a smernice o najlepších dostupných technikách a najlepších environmentálnych postupoch, ktoré budú prijaté rozhodnutím konferencie strán,
e)
v súlade so svojím akčným plánom podporovať používanie najlepších dostupných techník a najlepších environmentálnych postupov
i)
pre jestvujúce zdroje v kategóriách zdrojov uvedených v prílohe C II. časti a v kategóriách zdrojov podľa III. časti tejto prílohy,
ii)
pre nové zdroje v kategóriách zdrojov uvedených v prílohe C III. časti, pre ktoré strana neuplatnila písmeno d);
pri uplatňovaní najlepších dostupných techník a najlepších environmentálnych postupov by strany mali brať do úvahy všeobecné usmernenie o opatreniach na predchádzanie uvoľňovaniu a jeho znižovanie uvedených v prílohe C a smernice o najlepších dostupných technikách a najlepších environmentálnych postupoch, ktoré budú prijaté rozhodnutím konferencie strán;
f)
na účely tohto odseku a prílohy C
i)
„najlepšie dostupné techniky“ znamená najúčinnejší a najmodernejší stupeň vývoja činností a metód prevádzky, ktoré preukazujú praktickú vhodnosť určitých postupov na poskytovanie základu na obmedzovanie uvoľňovania, navrhnutý na zabránenie, a ak to nie je prakticky možné, vo všeobecnosti na zníženie uvoľňovania chemických látok uvedených v prílohe C I. časti a ich vplyvov na životné prostredie ako celok. V tomto zmysle
ii)
„techniky“ zahŕňajú používanú technológiu a spôsob, akým je zariadenie navrhnuté, skonštruované, udržiavané, prevádzkované a odstavené,
iii)
„dostupné“ techniky znamená tie techniky, ktoré sú prístupné prevádzkovateľovi a ktoré sú navrhnuté v rozsahu umožňujúcom jeho použitie v príslušnom priemyselnom sektore za ekonomicky a technicky prijateľných podmienok, berúc do úvahy náklady a výhody,
iv)
„najlepšie“ znamená najúčinnejšie pri dosahovaní vysokej všeobecnej úrovne ochrany životného prostredia ako celku,
v)
„najlepšie environmentálne postupy“ znamená uplatňovanie najvhodnejšej kombinácie opatrení a stratégií na ochranu životného prostredia,
vi)
„nový zdroj“ znamená akýkoľvek zdroj, ktorého stavba alebo podstatná zmena sa začala minimálne jeden rok od
a.
nadobudnutia platnosti tohto dohovoru pre danú stranu alebo
b.
nadobudnutia platnosti dodatku k prílohe C pre danú stranu, podľa ktorého sa zdroj stáva predmetom ustanovení tohto dohovoru iba na základe tohto dodatku;
g)
strana môže na účely plnenia záväzkov pre najlepšie dostupné techniky podľa tohto odseku použiť limity uvoľňovania alebo prevádzkové normy.
Článok 6
Opatrenia na zníženie alebo vylúčenie uvoľňovania zo zásob a odpadov
1.
S cieľom zabezpečiť, že so zásobami pozostávajúcimi z chemických látok alebo obsahujúcimi chemické látky uvedené v prílohe A alebo B a s odpadmi vrátane výrobkov a tovarov, ktoré sa stanú odpadmi pozostávajúcimi z chemických látok, obsahujúcimi chemické látky alebo znečistenými chemickými látkami uvedenými v prílohe A, B alebo C, sa nakladá spôsobom chrániacim ľudské zdravie a životné prostredie, každá strana
a)
pripraví vhodné stratégie na zistenie
i)
zásob pozostávajúcich z chemických látok alebo obsahujúcich chemické látky uvedené v prílohe A alebo B,
ii)
používaných výrobkov a tovarov a odpadov pozostávajúcich z chemických látok, obsahujúcich chemické látky alebo znečistených chemickými látkami uvedenými v prílohe A, B alebo C,
b)
v možnom praktickom rozsahu zistí na základe stratégií podľa písmena a) tohto odseku zásoby pozostávajúce z chemických látok alebo obsahujúce chemické látky uvedené v prílohe A alebo B,
c)
tam, kde je to možné, bude nakladať so zásobami bezpečným, účinným a environmentálne prijateľným spôsobom. Zásoby chemických látok uvedených v prílohe A alebo B, ktoré sa podľa osobitnej výnimky uvedenej v prílohe A alebo inej osobitnej výnimky nemôžu viac používať alebo ktoré sa používajú na prijateľné účely podľa prílohy B, okrem zásob, ktoré možno vyvážať podľa článku 3 ods. 2, sa budú považovať za odpady a bude sa s nimi nakladať podľa písmena d),
d)
prijme príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia, že takéto odpady vrátane výrobkov a tovarov, ktoré sa stanú odpadmi,
i)
sa zberajú, skladujú, prepravujú a nakladá sa s nimi environmentálne prijateľným spôsobom,
ii)
sa zneškodňujú takým spôsobom, že obsah perzistentnej organickej látky je rozložený alebo nevratne transformovaný tak, že už nepreukazuje vlastnosti perzistentných organických látok alebo je inak zneškodnený environmentálne prijateľným spôsobom, ak rozloženie alebo nevratná transformácia nie je z hľadiska ochrany životného prostredia uprednostňovaným spôsobom alebo ak je obsah perzistentnej organickej látky nízky, berúc do úvahy medzinárodné pravidlá, normy a smernice vrátane tých, ktoré môžu byť pripravené podľa odseku 2, ako aj príslušný globálny a regionálny režim nakladania s nebezpečným odpadom,
iii)
nebude udelené povolenie na ich zneškodňovanie, ktoré môže viesť k opätovnému využitiu, recyklácii, opätovnému získavaniu, priamemu alebo inému použitiu perzistentných organických látok,
iv)
nie sú prepravované cez medzinárodné hranice bez dodržania príslušných medzinárodných pravidiel, noriem a smerníc,
e)
bude sa usilovať o prípravu vhodných stratégií zistenia lokalít kontaminovaných chemickými látkami uvedenými v prílohe A, B alebo C. Ak sa vykonáva obnova týchto miest, musí sa vykonať environmentálne prijateľným spôsobom.
2.
Konferencia strán bude úzko spolupracovať s príslušnými orgánmi Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a o ich zneškodňovaní, okrem iného pri
a)
určovaní úrovní rozloženia alebo nevratnej transformácie potrebných na zabezpečenie stavu, keď látky už nepreukazujú vlastnosti perzistentných organických látok, ako sú uvedené v prílohe D ods. 1,
b)
rozhodovaní o tom, čo sa považuje za metódy environmentálne prijateľného zneškodnenia podľa predchádzajúceho textu,
c)
určovaní úrovní koncentrácií chemických látok uvedených v prílohách A, B a C, tam, kde je to vhodné, aby sa definoval nízky obsah perzistentnej organickej látky podľa odseku 1 písm. d) pododseku ii).
Článok 7
Realizačné plány
1.
Každá strana
a)
pripraví realizačný plán a bude sa usilovať o realizáciu plnenia svojich povinností podľa tohto dohovoru,
b)
do dvoch rokov odo dňa, keď dohovor nadobudne pre danú stranu platnosť, predloží svoj realizačný plán konferencii strán,
c)
tam, kde je to vhodné, bude pravidelne primerane revidovať a aktualizovať svoj realizačný plán spôsobom, ktorý bude určený rozhodnutím konferencie strán.
2.
V záujme zlepšenia prípravy, realizácie a aktualizácie realizačných plánov budú strany tam, kde je to vhodné, primerane spolupracovať priamo alebo prostredníctvom globálnych, regionálnych a subregionálnych organizácií, ako aj zainteresovaných subjektov na národnej úrovni vrátane ženských skupín a skupín zaoberajúcich sa zdravím detí.
3.
Tam, kde je to možné, sa strany budú usilovať o využívanie a v prípade potreby o vytvorenie prostriedkov integrovania národných realizačných plánov pre perzistentné organické látky do stratégie udržateľného rozvoja.
Článok 8
Zaradenie látok do zoznamu v prílohách A, B a C
1.
Strana môže predložiť sekretariátu návrh na zaradenie látky do zoznamu v prílohe A, B a/alebo C. Návrh bude obsahovať informácie podľa prílohy D. Pri príprave návrhu môžu strane pomáhať iné strany a/alebo sekretariát.
2.
Sekretariát preverí, či návrh obsahuje informácie podľa prílohy D. Ak sekretariát zistí, že návrh tieto informácie obsahuje, postúpi ho Posudzovaciemu výboru pre perzistentné organické látky.
3.
Výbor preskúma návrh a uplatní výberové kritériá podľa prílohy D flexibilným a transparentným spôsobom, berúc do úvahy všetky poskytnuté informácie integrovaným a vyváženým spôsobom.
4.
Ak výbor rozhodne, že
a)
boli splnené výberové kritériá, prostredníctvom sekretariátu predloží návrh a hodnotenie výboru všetkým stranám a pozorovateľom a vyzve ich na predkladanie informácií podľa prílohy E, alebo
b)
výberové kritériá neboli splnené, prostredníctvom sekretariátu bude o tom informovať všetky strany a predloží návrh a hodnotenie výboru všetkým stranám a pozorovateľom a návrh bude odložený.
5.
Každá strana môže výboru opätovne predložiť návrh, ktorý už bol výborom odložený podľa odseku 4. Opätovné predloženie môže obsahovať akékoľvek záujmy tejto strany spolu so zdôvodnením na ďalšie posúdenie výborom. Ak na základe tohto postupu výbor opäť návrh odloží, strana môže napadnúť rozhodnutie výboru a konferencia strán na nasledujúcom stretnutí túto záležitosť posúdi. Konferencia strán môže na základe výberových kritérií podľa prílohy D, berúc do úvahy hodnotenie výboru a všetky doplňujúce informácie poskytnuté ktoroukoľvek stranou alebo pozorovateľom, rozhodnúť, že návrh sa má ďalej spracovať.
6.
Ak výbor rozhodne, že výberové kritériá boli splnené, alebo ak konferencia strán rozhodne, že návrh sa má ďalej spracovať, výbor návrh ďalej posúdi, berúc do úvahy akékoľvek príslušné doplňujúce informácie, a pripraví návrh prehľadu rizík podľa prílohy E. Prostredníctvom sekretariátu sprístupní návrh prehľadu rizík všetkým stranám a pozorovateľom a bude zhromažďovať ich technické pripomienky. Potom výbor dokončí prehľad rizík, berúc tieto pripomienky do úvahy.
7.
Ak na základe prehľadu rizík pripraveného podľa prílohy E výbor rozhodne,
a)
že chemická látka v dôsledku diaľkového prenosu v životnom prostredí pravdepodobne spôsobuje významné negatívne vplyvy na ľudské zdravie a/alebo životné prostredie, v dôsledku čoho je globálna aktivita oprávnená, bude sa pokračovať v spracovaní návrhu. Nedostatok úplnej vedeckej istoty nebude prekážkou ďalšieho spracovania návrhu. Výbor prostredníctvom sekretariátu vyzve strany a pozorovateľov na poskytnutie informácií týkajúcich sa skutočností podľa prílohy F. Potom výbor pripraví hodnotenie riadenia rizika, ktoré bude zahŕňať analýzu možných kontrolných opatrení pre látku podľa prílohy F, alebo
b)
že návrh sa nebude ďalej spracovávať, prostredníctvom sekretariátu sprístupní prehľad rizík všetkým stranám a pozorovateľom a návrh odloží.
8.
Pre každý návrh odložený podľa odseku 7 písm. b) môže strana požiadať konferenciu strán, aby zvážila možnosť vyzvať výbor, aby požiadal navrhujúcu stranu a iné strany o poskytnutie ďalších informácií v období nepresahujúcom jeden rok. Po uplynutí tejto doby a na základe poskytnutých informácií výbor opäť posúdi návrh podľa odseku 6 podľa priority, ktorú svojím rozhodnutím určí konferencia strán. Ak podľa tohto postupu výbor návrh opäť odloží, strana môže napadnúť rozhodnutie výboru a konferencia strán na nasledujúcom stretnutí túto záležitosť posúdi. Na základe prehľadu rizík pripraveného podľa prílohy E, berúc do úvahy hodnotenie výboru a všetky doplňujúce informácie poskytnuté stranou alebo pozorovateľom, môže konferencia strán rozhodnúť o pokračovaní spracovania návrhu. Ak konferencia rozhodne, že spracovanie návrhu má pokračovať, výbor potom pripraví hodnotenie riadenia rizika.
9.
Na základe prehľadu rizík podľa odseku 6 a hodnotenia riadenia rizika podľa odseku 7 písm. a) alebo odseku 8 výbor odporučí konferencii strán, či má rozhodovať o zaradení chemickej látky do zoznamu prílohy A, B a/alebo C. Konferencia strán s prihliadnutím na odporúčania výboru vrátane prihliadnutia na akúkoľvek vedeckú neistotu rozhodne na základe predbežnej opatrnosti, či bude látka zaradená do zoznamu prílohy A, B a/alebo C, a určí príslušné kontrolné opatrenia.
Článok 9
Výmena informácií
1.
Každá strana bude uľahčovať alebo realizovať výmenu informácií týkajúcich sa
a)
zníženia alebo vylúčenia výroby, používania a uvoľňovania perzistentných organických látok,
b)
náhrad za perzistentné organické látky vrátane informácií o ich rizikách a ekonomických a sociálnych nákladoch.
2.
Výmena informácií medzi stranami podľa odseku 1 tohto článku sa bude realizovať priamo alebo prostredníctvom sekretariátu.
3.
Každá strana určí svoj národný kontaktný bod pre výmenu týchto informácií.
4.
Sekretariát bude slúžiť ako stredisko na výmenu informácií o perzistentných organických látkach vrátane informácií, ktoré poskytnú strany tohto dohovoru, medzivládne organizácie a mimovládne organizácie.
5.
Na účely tohto dohovoru sa informácie týkajúce sa ľudského zdravia a bezpečnosti a životného prostredia nebudú považovať za dôverné. Strany, ktoré si vymieňajú ďalšie informácie podľa tohto dohovoru, budú chrániť akúkoľvek dôvernú informáciu podľa vzájomnej dohody.
Článok 10
Informovanie, vzdelávanie a zvyšovanie povedomia verejnosti
1.
Každá strana bude podľa svojich možností podporovať a uľahčovať
a)
zvyšovanie povedomia osôb zodpovedných za rozhodovanie a prípravu stratégií o perzistentných organických látkach,
b)
poskytovanie všetkých dostupných informácií o perzistentných organických látkach verejnosti, berúc do úvahy článok 9 ods. 5,
c)
prípravu a realizáciu vzdelávacích programov o perzistentných organických látkach a ich vplyvoch na ľudské zdravie a životné prostredie a o náhradách týchto látok s prednostným zameraním najmä na ženy, deti a ľudí s najnižším vzdelaním,
d)
účasť verejnosti na riešení problémov perzistentných organických látok a ich vplyvov na ľudské zdravie a životné prostredie a na príprave primeraných opatrení vrátane možností vstupu na národnej úrovni vo vzťahu k realizácii tohto dohovoru,
e)
školenie robotníkov, vedeckého, vzdelávacieho, technického a riadiaceho personálu,
f)
prípravu a výmenu vzdelávacích materiálov na národnej a medzinárodnej úrovni,
g)
prípravu a realizáciu vzdelávacích a školiacich programov na národnej a medzinárodnej úrovni.
2.
Každá strana v rámci svojich možností zabezpečí prístup verejnosti k informáciám podľa odseku 1 tohto článku a ich aktuálnosť.
3.
Každá strana v rámci svojich možností bude podporovať priemysel a profesionálnych užívateľov pri podpore a uľahčovaní zabezpečovania informácií podľa odseku 1 tohto článku na národnej úrovni a podľa okolností na subregionálnej, regionálnej a globálnej úrovni.
4.
Pri poskytovaní informácií o perzistentných organických látkach a ich náhradách môžu strany používať karty bezpečnostných údajov, správy, masmédiá a iné komunikačné prostriedky a môžu založiť informačné centrá na národnej a regionálnej úrovni.
5.
Každá strana bude venovať patričnú pozornosť rozvojovým mechanizmom, ako sú registre uvoľňovania znečisťujúcich chemických látok a ich prenosov, na zhromažďovanie a šírenie informácií o stanovených národných množstvách látok uvedených v prílohe A, B alebo C, ktoré sa vypúšťajú alebo zneškodňujú.
Článok 11
Výskum, vývoj a monitorovanie
1.
Strany budú podľa svojich možností na národnej a medzinárodnej úrovni podporovať a/alebo realizovať primeraný výskum, vývoj, monitorovanie a spoluprácu súvisiacu s perzistentnými organickými látkami a podľa okolností s ich náhradami a potenciálnymi perzistentnými organickými látkami vrátane aktivít týkajúcich sa
a)
zdrojov a uvoľňovania do životného prostredia,
b)
prítomnosti, úrovní v ľudskom organizme a v životnom prostredí a ich trendov,
c)
prenosu životným prostredím, stavu látok a ich premeny,
d)
vplyvov na ľudské zdravie a životné prostredie,
e)
sociálno-ekonomických a kultúrnych vplyvov,
f)
znižovania a/alebo vylúčenia uvoľňovania,
g)
harmonizovaných metodík na inventúry zdrojov znečisťovania a analytických techník na meranie uvoľňovania.
2.
Pri realizácii aktivít podľa odseku 1 tohto článku strany budú v rámci svojich možností
a)
podporovať a primerane ďalej rozvíjať medzinárodné programy, siete a organizácie zamerané na definovanie, realizovanie, hodnotenie a financovanie výskumu, zberu dát a monitorovania, berúc do úvahy potrebu minimalizácie duplicity úsilia,
b)
podporovať národné a medzinárodné úsilie o posilňovanie národných vedeckých a technických výskumných možností, najmä v rozvojových krajinách a v krajinách s transformujúcou sa ekonomikou a podporovať prístup k údajom a analýzam a ich výmenu,
c)
brať do úvahy potreby a záujmy rozvojových krajín a krajín s transformujúcou sa ekonomikou, najmä v oblasti finančných a technických zdrojov a budú spolupracovať pri zlepšovaní ich možnosti zúčastňovať sa na snahách podľa písmen a) a b),
d)
realizovať výskum smerujúci k zníženiu vplyvov perzistentných organických látok na reprodukčné zdravie,
e)
včas a pravidelne sprístupňovať verejnosti výsledky výskumných, vývojových a monitorovacích aktivít podľa tohto článku,
f)
podporovať a/alebo realizovať spoluprácu pri zabezpečovaní, uchovávaní a dopĺňaní informácií získaných výskumom, vývojom a monitorovaním.
Článok 12
Technická pomoc
1.
Strany uznávajú, že na úspešnú realizáciu tohto dohovoru je nevyhnutné poskytovať primeranú a včasnú technickú pomoc ako odpoveď na požiadavky rozvojových krajín a krajín s transformujúcou sa ekonomikou.
2.
Strany tohto dohovoru budú spolupracovať s rozvojovými krajinami a krajinami s transformujúcou sa ekonomikou pri poskytovaní včasnej a primeranej technickej pomoci zameranej na rozvoj a posilnenie ich kapacít na realizáciu povinností podľa tohto dohovoru, berúc do úvahy ich špecifické potreby.
3.
Technická pomoc poskytovaná stranou, ktorá je rozvinutou krajinou, a inými stranami v súlade s ich možnosťami bude preto podľa okolností a na základe vzájomnej dohody zahŕňať technickú pomoc pri budovaní kapacít vo vzťahu k realizácii povinností podľa tohto dohovoru. Ďalšie usmernenie poskytne konferencia strán.
4.
Strany podľa okolností vytvoria podmienky na poskytovanie technickej pomoci a na podporu transferu technológií súvisiacich s realizáciou tohto dohovoru do rozvojových krajín a krajín s transformujúcou sa ekonomikou. Tieto podmienky budú zahŕňať regionálne a subregionálne centrá na budovanie kapacít a transfer technológií na pomoc rozvojovým krajinám a krajinám s transformujúcou sa ekonomikou na plnenie povinností podľa tohto dohovoru. Ďalšie usmernenie poskytne konferencia strán dohovoru.
5.
Strany budú v zmysle tohto článku pri svojich aktivitách týkajúcich sa technickej pomoci brať plne do úvahy špecifické potreby a osobitnú situáciu najmenej rozvinutých krajín a malých ostrovných rozvojových krajín.
Článok 13
Finančné zdroje a mechanizmy
1.
Každá strana sa zaväzuje poskytovať v súlade so svojimi možnosťami a v súlade s národnými plánmi, prioritami a programami finančnú pomoc a nástroje pre tie národné aktivity, ktoré sú zamerané na dosiahnutie cieľov tohto dohovoru.
2.
Strany, ktoré sú rozvinutými krajinami, budú poskytovať rozvojovým krajinám a krajinám s transformujúcou sa ekonomikou nové a dodatočné finančné zdroje, aby mohli tieto strany financovať odsúhlasené dodatočné prírastkové náklady pri uplatňovaní opatrení, ktorými sa plnia povinnosti podľa tohto dohovoru, v zmysle dohody medzi prijímajúcou krajinou a subjektom podieľajúcim sa na mechanizme podľa odseku 6. Iné strany môžu na dobrovoľnom základe a v súlade s ich možnosťami tiež poskytovať také finančné zdroje. Taktiež sú vítané príspevky z iných zdrojov. Realizácia týchto záväzkov sa bude vykonávať vzhľadom na potrebu primeranosti, predvídateľnosti, včasného poskytnutia zdrojov a významu zdieľania zaťaženia medzi prispievajúcimi stranami.
3.
Strany, ktoré sú rozvinutými krajinami, a iné strany podľa svojich možností môžu taktiež v súlade s národnými plánmi, prioritami a programami poskytnúť pomoc a strany, ktoré sú rozvojovými krajinami a krajinami s transformujúcou sa ekonomikou, môžu prijať finančné zdroje v súvislosti s realizáciou dohovoru prostredníctvom iných dvojstranných, regionálnych a iných mnohostranných zdrojov alebo kanálov.
4.
Rozsah, v akom budú strany, ktoré sú rozvojovými krajinami, účinne plniť svoje záväzky podľa tohto dohovoru, bude závisieť od účinnej realizácie záväzkov podľa tohto dohovoru týkajúcich sa finančných zdrojov, technickej pomoci a transferu technológie rozvinutými krajinami. Skutočnosť, že udržateľný ekonomický a sociálny rozvoj a potlačenie chudoby je prvoradou a najvyššou prioritou strán, ktoré sú rozvojovými krajinami, bude sa brať plne do úvahy, pričom sa bude prihliadať na potrebu ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.
5.
Strany budú brať plne do úvahy špecifické potreby a osobitnú situáciu najmenej rozvinutých krajín a malých ostrovných rozvojových štátov pri ich aktivitách týkajúcich sa financovania.
6.
Týmto sa ustanovuje mechanizmus poskytovania primeraných a udržateľných finančných zdrojov stranám, ktoré sú rozvojovými krajinami a krajinami s transformujúcou sa ekonomikou, na báze grantu alebo na báze finančných úľav na účely pomoci pri účinnej realizácii tohto dohovoru. Tento mechanizmus sa bude realizovať pod primeraným dohľadom a usmernením konferencie strán, ktorej sa bude aj zodpovedať na účely tohto dohovoru. Výkon tohto mechanizmu bude zverený jednému alebo viacerým subjektom vrátane jestvujúcich medzinárodných subjektov, o čom môže rozhodnúť konferencia strán. Mechanizmus môže taktiež zahŕňať iné subjekty poskytujúce viacstrannú, regionálnu a bilaterálnu finančnú a technickú pomoc. Príspevky do mechanizmu budú navyše oproti iným finančným transferom stranám, ktoré sú rozvojovými krajinami alebo krajinami s transformujúcou sa ekonomikou, v súlade s odsekom 2.
7.
Sledujúc ciele tohto dohovoru a odseku 6, konferencia strán na svojom prvom stretnutí prijme primerané usmernenie pre tento mechanizmus a dohodne sa so subjektom alebo so subjektmi, ktoré sa budú zúčastňovať na finančnom mechanizme podľa podmienok vytvorených na tieto účely. Usmernenie sa okrem iného bude týkať
a)
určenia politiky, stratégie a programových priorít a tiež jasných a podrobných kritérií a smerníc na oprávnenosť na prístup a využívanie finančných zdrojov vrátane pravidelného monitorovania a hodnotenia takéhoto využívania,
b)
poskytovania pravidelných správ subjektom alebo subjektmi konferencii strán o primeranosti a udržateľnosti financovania aktivít vzťahujúcich sa na plnenie záväzkov tohto dohovoru,
c)
podpory prístupu, mechanizmu a podmienok financovania z viacerých zdrojov,
d)
prostriedkov na určovanie predvídateľného a rozpoznateľného spôsobu množstva financií potrebného a dostupného na realizáciu tohto dohovoru a podmienok, podľa ktorých sa bude toto množstvo pravidelne preverovať, majúc na pamäti, že postupné vylúčenie perzistentných organických látok môže vyžadovať dlhodobé financovanie, ako aj podmienky, za ktorých sa toto množstvo bude pravidelne preverovať,
e)
prostriedkov na zabezpečenie pomoci zainteresovaným stranám pri hodnotení potrieb, informácií o dostupných zdrojoch a schémach financovania na účely uľahčenia koordinácie medzi nimi.
8.
Konferencia strán na svojom druhom stretnutí a potom podľa určených pravidiel posúdi účinnosť finančného mechanizmu podľa tohto článku, jeho možnosti riešiť meniace sa potreby strán, ktoré sú rozvojovými krajinami a krajinami s transformujúcou sa ekonomikou, kritériá a smernice podľa odseku 7, úroveň a účinnosť aktivít inštitucionálnych subjektov poverených výkonom finančného mechanizmu. Na základe takého posúdenia prijme v prípade potreby primerané opatrenia na zlepšenie účinnosti mechanizmu vrátane odporúčaní a usmernení o opatreniach na zabezpečenie primeraného a udržateľného financovania potrieb strán.
Článok 14
Dočasné finančné usporiadanie
Hlavným subjektom dočasne povereným výkonom finančného mechanizmu podľa článku 13 bude inštitucionálna štruktúra Globálneho fondu životného prostredia, pracujúca podľa Nástroja na založenie reštrukturovaného globálneho fondu životného prostredia. Globálny fond životného prostredia bude túto funkciu vykonávať odo dňa nadobudnutia platnosti tohto dohovoru do prvého stretnutia konferencie strán alebo dovtedy, kým konferencia strán nerozhodne, ktorá inštitucionálna štruktúra bude týmto poverená podľa článku 13. Inštitucionálna štruktúra Globálneho fondu životného prostredia by mala plniť túto funkciu prostredníctvom operačných opatrení vzťahujúcich sa výlučne na perzistentné organické látky, berúc do úvahy skutočnosť, že táto oblasť môže vyžadovať nové usporiadanie.
Článok 15
Podávanie správ
1.
Každá strana bude podávať konferencii strán správu o opatreniach prijatých na realizáciu požiadaviek tohto dohovoru a o účinnosti týchto opatrení pri plnení cieľov dohovoru.
2.
Každá strana predloží sekretariátu
a)
štatistické údaje alebo zdôvodnené odhady celkového množstva každej vyrobenej, dovezenej a vyvezenej chemickej látky uvedenej v prílohách A a B,
b)
zoznam štátov, z ktorých doviezla každú takúto látku, a zoznam štátov, do ktorých bola takáto látka vyvezená.
3.
Správy sa budú podávať v pravidelných intervaloch a spôsobom, o ktorom rozhodne konferencia strán na svojom prvom stretnutí.
Článok 16
Hodnotenie účinnosti
1.
Po štyroch rokoch odo dňa nadobudnutia platnosti tohto dohovoru a potom pravidelne v intervaloch, o ktorých rozhodne konferencia strán, bude konferencia hodnotiť účinnosť tohto dohovoru.
2.
Na účely uľahčenia tohto hodnotenia bude konferencia strán na svojom prvom stretnutí iniciovať ustanovenie podmienok na získanie porovnateľných údajov z monitorovania prítomnosti chemických látok uvedených v prílohách A, B a C a tiež údaje o ich regionálnom a globálnom prenose. Tieto podmienky
a)
by mali strany podľa okolností realizovať na regionálnom základe, v súlade s ich technickými a finančnými možnosťami, využívajúc v čo najväčšom možnom rozsahu jestvujúce programy a mechanizmy monitorovania a podporujúc harmonizovanie prístupov,
b)
môžu sa v prípade potreby doplniť, berúc do úvahy rozdiely medzi jednotlivými regiónmi a ich možnosťami realizovať monitorovacie aktivity,
c)
budú obsiahnuté v správach o výsledkoch monitorovania na regionálnom a globálnom základe predkladaných konferencii strán v intervaloch určených konferenciou strán.
3.
Hodnotenie podľa odseku 1 sa vykoná na základe dostupných vedeckých, environmentálnych, technických a ekonomických informácií vrátane
a)
správ a iných informácií o monitorovaní poskytnutých podľa odseku 2,
b)
národných správ predložených podľa článku 15,
c)
informácií o neplnení dohovoru poskytnutých v súlade s postupom podľa článku 17.
Článok 17
Neplnenie dohovoru
Konferencia strán v čo najkratšom možnom čase vypracuje a schváli postupy a inštitucionálne mechanizmy zisťovania neplnenia záväzkov tohto dohovoru a zaobchádzania so stranami, o ktorých sa zistilo, že neplnia svoje záväzky.
Článok 18
Riešenie sporov
1.
Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo uplatňovania tohto dohovoru urovnajú strany vyjednávaním alebo akýmkoľvek iným pokojným spôsobom podľa vlastného výberu.
2.
Pri ratifikácii, prijatí, schválení alebo pri prístupe k dohovoru alebo kedykoľvek potom strana, ktorá nie je regionálnou hospodárskou integračnou organizáciou, môže v písomnom vyjadrení predloženom depozitárovi uviesť, že v prípade sporu týkajúceho sa výkladu alebo uplatňovania tohto dohovoru uznáva jeden alebo obidva nasledujúce prostriedky urovnávania sporu ako povinné vo vzťahu ku ktorejkoľvek strane prijímajúcej rovnaké povinnosti, a to
a)
arbitráž v súlade s postupmi čo najskôr prijatými konferenciou strán vo forme prílohy,
b)
predloženie sporu Medzinárodnému súdnemu dvoru.
3.
Strana, ktorá je regionálnou hospodárskou integračnou organizáciou, môže predložiť vyhlásenie s podobným účinkom vo vzťahu k arbitráži podľa odseku 2 písm. a).
4.
Vyhlásenie podľa tohto článku ods. 2 alebo 3 bude platné až dovtedy, kým sa neskončí jeho platnosť v súlade s jeho podmienkami, alebo po uplynutí troch mesiacov odo dňa uloženia písomného oznámenia o jeho zrušení u depozitára.
5.
Nové vyhlásenie, oznámenie o jeho zrušení alebo skončenie platnosti vyhlásenia nijako neovplyvní procesy predložené arbitrážnej porote alebo Medzinárodnému súdnemu dvoru, ak sa strany sporu nedohodnú inak.
6.
Ak strany sporu neprijali žiadne alebo rovnaké postupy podľa tohto článku ods. 2 a ak po uplynutí dvanástich mesiacov od oznámenia jednej strany druhej strane o existencii sporu medzi nimi dotknuté strany nedokázali svoj spor urovnať, spor bude na požiadanie ktorejkoľvek strany sporu predložený zmierovacej komisii. Zmierovacia komisia vydá správu spolu s odporúčaniami riešenia. Ďalšie postupy týkajúce sa zmierovacej komisie budú zahrnuté v prílohe prijatej konferenciou strán najneskôr na jej druhom stretnutí.
Článok 19
Konferencia strán
1.
Týmto sa ustanovuje konferencia strán.
2.
Prvé stretnutie konferencie strán zvolá výkonný riaditeľ Programu pre životné prostredie Organizácie Spojených národov najneskôr do jedného roka, odkedy tento dohovor nadobudne platnosť. Po tomto stretnutí sa riadne stretnutia konferencie strán budú uskutočňovať v pravidelných intervaloch určených konferenciou.
3.
Mimoriadne stretnutia konferencie strán sa uskutočnia v čase mimo riadneho stretnutia, ak to bude konferencia považovať za potrebné, alebo na základe písomnej žiadosti ktorejkoľvek strany, ak bude túto žiadosť podporovať najmenej jedna tretina strán dohovoru.
4.
Konferencia strán na svojom prvom stretnutí konsenzom rozhodne a prijme rokovací poriadok a finančné pravidlá pre konferenciu a pre jej podporné orgány, ako aj finančné opatrenia potrebné na výkon funkcie sekretariátu.
5.
Konferencia strán bude nepretržite preverovať a hodnotiť plnenie tohto dohovoru. Konferencia bude vykonávať funkcie určené na tento účel dohovorom, a to:
a)
ustanovovať podľa požiadaviek odseku 6 také podporné orgány, ktoré považuje za potrebné z hľadiska plnenia tohto dohovoru,
b)
podľa potreby spolupracovať s príslušnými medzinárodnými organizáciami a medzivládnymi a mimovládnymi orgánmi,
c)
pravidelne preverovať všetky informácie poskytnuté stranami podľa článku 15 vrátane posúdenia účinnosti článku 3 ods. 2 písm. b) pododseku iii),
d)
posudzovať a realizovať akékoľvek dodatočné aktivity, ktoré sa môžu požadovať na dosiahnutie cieľov tohto dohovoru.
6.
Konferencia strán na svojom prvom stretnutí ustanoví podporný orgán, ktorý sa bude nazývať Výbor na posudzovanie perzistentných organických látok, na účely vykonávania funkcií určených dohovorom tomuto výboru. V tejto súvislosti
a)
členovia Výboru na posudzovanie perzistentných organických látok budú vymenovaní konferenciou strán. Členmi tohto výboru budú vládami nominovaní experti na posudzovanie alebo riadenie chemických látok. Členovia výboru budú nominovaní na báze rovnomerného geografického rozdelenia,
b)
konferencia strán rozhodne o podmienkach, organizácii a činnosti výboru,
c)
výbor bude vyvíjať maximálne úsilie, aby prijímal svoje odporúčania konsenzom. Ak všetky takéto snahy budú vyčerpané bez dosiahnutia konsenzu, ako posledné východisko budú odporúčania prijaté dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných a hlasujúcich členov.
7.
Konferencia strán na svojom treťom stretnutí vyhodnotí pokračujúcu potrebu na postup podľa článku 3 ods. 2 b) vrátane posúdenia jeho účinnosti.
8.
Organizácia Spojených národov, jej odborné agentúry a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, rovnako ako ktorýkoľvek štát, ktorý nie je stranou tohto dohovoru, môžu byť prítomní na stretnutiach konferencie strán ako pozorovatelia. Akýkoľvek orgán alebo agentúra, či už národná, alebo medzinárodná, vládna, alebo mimovládna, so skúsenosťami vo veciach, ktorých sa týka tento dohovor, a ktorá informovala sekretariát o svojom želaní byť zastúpená na stretnutí konferencie strán dohovoru ako pozorovateľ, môže sa zúčastniť na stretnutí, len ak proti tomu namieta menej ako jedna tretina prítomných strán. Povolenie účasti pozorovateľov bude predmetom rokovacieho poriadku prijatého konferenciou strán.
Článok 20
Sekretariát
1.
Týmto sa ustanovuje sekretariát.
2.
Funkcie sekretariátu budú
a)
organizovať stretnutia konferencie strán a jej podporných orgánov a poskytovať im služby podľa požiadaviek,
b)
na požiadanie uľahčovať pomoc stranám, najmä stranám, ktoré sú rozvojovými krajinami a krajinami s transformujúcou sa ekonomikou, pri realizácii tohto dohovoru,
c)
zabezpečovať potrebnú koordináciu so sekretariátmi ďalších súvisiacich medzinárodných orgánov,
d)
na základe informácií získaných podľa článku 15 pripravovať pravidelné správy a stranám sprístupňovať tieto správy spolu s inými dostupnými informáciami,
e)
podľa usmernení konferencie strán vstupovať do takých administratívnych a kontraktačných dohôd, ktoré môžu byť požadované na účinné vykonávanie funkcií sekretariátu,
f)
vykonávať ďalšie úlohy sekretariátu špecifikované v tomto dohovore a iné činnosti, ktoré môžu byť určené konferenciou strán.
3.
Funkcie sekretariátu tohto dohovoru bude vykonávať výkonný riaditeľ Programu pre životné prostredie Organizácie Spojených národov, ak konferencia strán trojštvrtinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich strán nerozhodne, že poverí funkciami sekretariátu jednu alebo viacero iných medzinárodných organizácií.
Článok 21
Dodatky k dohovoru
1.
Každá strana môže navrhnúť dodatky k tomuto dohovoru.
2.
Dodatky k tomuto dohovoru budú prijaté na stretnutí konferencie strán. Text každého navrhnutého dodatku sekretariát doručí stranám najneskôr šesť mesiacov pred stretnutím, na ktorom bude dodatok navrhnutý na prijatie. Sekretariát taktiež doručí návrhy dodatkov signatárom tohto dohovoru a pre informáciu aj depozitárovi.
3.
Strany vyvinú maximálne úsilie na dosiahnutie dohody konsenzom o každom navrhnutom dodatku k tomuto dohovoru. Ak sa nedosiahne dohoda, poslednou možnosťou bude dodatok prijatý trojštvrtinovou väčšinou hlasov prítomných a hlasujúcich strán.
4.
Dodatok predloží depozitár všetkým stranám na ratifikáciu, prijatie alebo schválenie.
5.
Ratifikácia, prijatie alebo schválenie dodatku bude písomne oznámené depozitárovi. Dodatok prijatý podľa tohto článku ods. 3 nadobudne platnosť pre stranu, ktorá ho prijala, deväťdesiatym dňom odo dňa uloženia ratifikačných listín, listín o prijatí alebo schválení najmenej troch štvrtín strán dohovoru. Po tomto dni nadobudne dodatok platnosť pre každú ďalšiu stranu deväťdesiatym dňom odo dňa, keď strana uložila svoju ratifikačnú listinu, listinu o prijatí alebo schválení dodatku.
Článok 22
Prijatie dodatkov k prílohám
1.
Prílohy tohto dohovoru tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť, a ak nie je výslovne uvedené inak, každé odvolanie sa na tento dohovor znamená zároveň aj odvolanie sa na každú jeho prílohu.
2.
Každá dodatočná príloha sa bude zaoberať výhradne procedurálnymi, vedeckými, technickými alebo administratívnymi záležitosťami.
3.
Pri predkladaní a prijímaní ďalších dodatočných príloh k tomuto dohovoru a pri nadobudnutí ich platnosti sa bude uplatňovať nasledujúci postup:
a)
dodatočné prílohy budú predložené a prijaté podľa postupov uvedených v článku 21 ods. 1 až 3,
b)
každá strana, ktorá nemôže prijať dodatočnú prílohu, písomne to oznámi depozitárovi do jedného roku odo dňa, keď depozitár doručil strane návrh na prijatie dodatočnej prílohy. O prijatí každého takého oznámenia depozitár bezodkladne oboznámi všetky strany. Strana môže kedykoľvek od predchádzajúceho oznámenia o neprijatí dodatočnej prílohy odstúpiť a táto príloha potom nadobudne pre túto stranu platnosť podľa tohto odseku písm. c),
c)
po uplynutí jedného roku odo dňa, keď oznámenie o prijatí dodatočnej prílohy depozitár doručil, príloha nadobudne platnosť pre všetky strany, ktoré nepredložili oznámenie podľa ustanovení tohto odseku písm. b).
4.
Návrh, prijatie a nadobudnutie platnosti dodatkov k prílohám A, B alebo C budú predmetom rovnakého postupu, ako je postup pre návrh, prijatie a nadobudnutie platnosti dodatočných príloh k tomuto dohovoru, okrem toho dodatku k prílohám A, B alebo C, ktorý nenadobudne platnosť pre danú stranu, ktorá predložila vyhlásenie týkajúce sa dodatku k týmto prílohám podľa článku 25 ods. 4 . V tomto prípade každý taký dodatok nadobudne pre danú stranu platnosť deväťdesiatym dňom odo dňa, keď strana uložila u depozitára svoju ratifikačnú listinu, listinu o prijatí, schválení alebo o prístupe k tomuto dodatku.
5.
Pri predkladaní, prijatí a nadobudnutí platnosti dodatkov k prílohám D, E alebo F sa bude uplatňovať nasledujúci postup:
a)
dodatky budú predložené podľa postupov v článku 21 ods. 1 a 2,
b)
strany rozhodnú o prijatí dodatku k prílohám D, E alebo F konsenzom,
c)
depozitár potom oboznámi strany s rozhodnutím o prijatí dodatku k prílohám D, E alebo F. Dodatok nadobudne platnosť pre všetky strany odo dňa uvedeného v rozhodnutí.
6.
Ak sa ďalšia príloha alebo dodatok k prílohe vzťahuje na dodatok k tomuto dohovoru, táto ďalšia príloha alebo dodatok nenadobudne platnosť, kým nenadobudne platnosť dodatok k tomuto dohovoru.
Článok 23
Hlasovacie právo
1.
Každá strana tohto dohovoru má jeden hlas, ak tento článok ods. 2 neurčuje inak.
2.
Regionálna hospodárska integračná organizácia v záležitostiach v rámci svojej kompetencie bude uplatňovať svoje právo hlasovať počtom hlasov rovnajúcim sa počtu jej členských štátov, ktoré sú stranami tohto dohovoru. Táto organizácia nebude uplatňovať svoje hlasovacie právo, ak ktorýkoľvek z jej členských štátov bude uplatňovať svoje hlasovacie právo, a naopak.
Článok 24
Podpis
Tento dohovor bude otvorený na podpis pre všetky štáty a pre regionálne hospodárske integračné organizácie v Štokholme 23. mája 2001, potom v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku od 24. mája 2001 do 22. mája 2002.
Článok 25
Ratifikácia, prijatie, schválenie alebo prístup
1.
Tento dohovor bude predmetom ratifikácie, prijatia alebo schválenia štátmi a regionálnymi hospodárskymi integračnými organizáciami. Bude otvorený na prístup pre štáty a regionálne hospodárske integračné organizácie odo dňa, keď bude uzavretý na podpis. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o prístupe budú uložené u depozitára.
2.
Akákoľvek regionálna hospodárska integračná organizácia, ktorá sa stane stranou dohovoru, pričom niektorý jej členský štát nie je stranou tohto dohovoru, bude viazaná všetkými povinnosťami podľa tohto dohovoru. Ak jeden alebo viacero členov takejto regionálnej hospodárskej integračnej organizácie sú stranami tohto dohovoru, organizácia a jej členské štáty rozhodnú o príslušnej zodpovednosti za plnenie ich povinností vyplývajúcich z tohto dohovoru. V takom prípade organizácia a členské štáty nie sú oprávnené vykonávať svoje práva v rámci tohto dohovoru zároveň.
3.
Vo svojej ratifikačnej listine, listine o prijatí, schválení alebo o prístupe regionálna hospodárska integračná organizácia uvedie rozsah svojej zodpovednosti v záležitostiach, ktorými sa zaoberá tento dohovor. Každá takáto organizácia bude taktiež informovať depozitára o podstatných zmenách v rozsahu jej zodpovednosti a depozitár bude ďalej informovať ostatné strany.
4.
Vo svojej ratifikačnej listine, listine o prijatí, schválení alebo o prístupe môže strana uviesť, že každý dodatok k prílohám A, B alebo C nadobudne pre danú stranu platnosť iba na základe uloženia jej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí a schválení tohto dodatku alebo o prístupe k nemu.
Článok 26
Nadobudnutie platnosti
1.
Tento dohovor nadobudne platnosť deväťdesiatym dňom odo dňa, keď bude u depozitára uložená päťdesiata ratifikačná listina, listina o jeho prijatí, schválení alebo o prístupe k nemu.
2.
Pre každý štát alebo regionálnu hospodársku integračnú organizáciu, ktorá ratifikuje, prijme alebo schváli tento dohovor alebo k nemu pristúpi po uložení päťdesiatej ratifikačnej listiny, listiny o jeho prijatí, schválení alebo o prístupe k nemu, dohovor nadobudne platnosť deväťdesiatym dňom odo dňa, keď tento štát alebo regionálna hospodárska integračná organizácia uloží svoju ratifikačnú listinu, listinu o jeho prijatí, schválení alebo o prístupe k nemu.
3.
Na účely odsekov 1 a 2 sa nebudú započítavať listiny uložené regionálnou hospodárskou integračnou organizáciou ako dodatočné k listinám uloženým členskými štátmi tejto organizácie.
Článok 27
Výhrady
Proti tomuto dohovoru nemožno vzniesť žiadne výhrady.
Článok 28
Vypovedanie platnosti
1.
Kedykoľvek po uplynutí troch rokov odo dňa, keď dohovor nadobudol platnosť pre danú stranu, táto strana môže vypovedať dohovor doručením písomného oznámenia o vypovedaní dohovoru depozitárovi.
2.
Každé takéto vypovedanie dohovoru nadobudne účinnosť po uplynutí jedného roku odo dňa prijatia takéhoto oznámenia depozitárom alebo kedykoľvek neskôr, podľa uvedenia takejto skutočnosti v oznámení o vypovedaní dohovoru.
Článok 29
Depozitár
Depozitárom tohto dohovoru bude generálny tajomník Organizácie Spojených národov.
Článok 30
Autentické texty
Originál tohto dohovoru, ktorého anglický, arabský, čínsky, francúzsky, ruský a španielsky text sú autentické, bude uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení podpísali tento dohovor.
Dané v Štokholme 22. mája 2001.
PRÍLOHA A
VYLÚČENIE
I. časť
Chemická látka Aktivita Špecifická výnimka
Aldrin*
CAS No.: 309-00-2
výroba žiadna
použitie miestny ektoparaziticíd
insekticíd
Chlórdan*
CAS No.: 57-74-9
výroba podľa povolenia pre strany uvedené v registri
použitie miestny ektoparaziticíd
insekticíd
termitocíd
termitocíd v budovách a priehradách
termitocíd pre cesty
aditívum do preglejkových lepidiel
Dieldrin*
CAS No.: 60-57-1
výroba žiadna
použitie pre poľnohospodárske činnosti
Endrin*
CAS No.: 72-20-8
výroba žiadna
použitie žiadna
Heptachlór*
CAS No.: 76-44-8
výroba žiadna
použitie termitocíd
termitocíd v domových konštrukciách
termitocíd (podzemný)
ošetrenie dreva
použitie v podzemných káblových rozvodniach
Hexachlórbenzén
CAS No.: 118-74-1
výroba podľa povolenia pre strany uvedené v registri
použitie medziprodukt
rozpúšťadlo v pesticídochmedziprodukt v miestnych uzatvorených
systémoch
Mirex*
CAS No.: 2385-85-5
výroba podľa povolenia pre strany uvedené v registri
použitie termitocíd
Toxafén*
CAS No.: 8001-35-2
výroba žiadna
použitie žiadna
 
Polychlórované bifenyly (PCB)* výroba žiadna
použitie používané výrobky v súlade s ustanoveniami
v tejto prílohe druhej časti
Alfa-hexachlórcyklohexán
CAS č. 319-84-6
Výroba Žiadna
Použitie Žiadna
Beta-hexachlórcyklohexán*
CAS č. 319-85-7
Výroba Žiadna
Použitie Žiadna
Chlórdekon*
CAS č. 143-50-0
Výroba Žiadna
Použitie Žiadna
Hexabrómbifenyl*
CAS č. 36355-01-8
Výroba Žiadna
Použitie Žiadna
Hexabrómdifenyléter*
a heptabrómdifenyléter*
Výroba Žiadna
Použitie Výrobky v súlade s ustanoveniami časti IV tejto prílohy
Lindán*
CAS č. 58-89-9
Výroba Žiadna
Použitie Farmaceutický prípravok druhej línie proti vlasovým všiam a svrabu
Pentachlórbenzén*
CAS č. 608-93-5
Výroba Žiadna
Použitie Žiadna
Tetrabrómdifenyléter*
a pentabrómdifenyléter*
Výroba Žiadna
Použitie Výrobky v súlade s ustanoveniami časti IV tejto prílohy
Technický endosulfán* (CAS No: 115-29-7)
a jeho súvisiace izoméry* (CAS No: 959-98-8 a CAS No: 33213-65-9)
Výroba Ako je povolené pre strany uvedené v registri
Použitie Komplexy plodina-škodca uvedené v súlade s ustanoveniami časti VI tejto prílohy
Poznámky:
i) Ak sa v tomto dohovore neuvádza inak, množstvo chemickej látky vyskytujúcej sa ako neúmyselné stopové znečistenie vo výrobkoch a tovaroch sa nebude považovať za zahrnuté do zoznamu tejto prílohy.
ii) Táto poznámka sa nebude chápať ako osobitná výnimka pre výrobu a používanie na účely podľa článku 3 ods. 2. Množstvá látok vyskytujúcich sa ako zložky tovarov už vyrobených alebo používaných, alebo vyrobených, alebo používaných pred nadobudnutím platnosti príslušného ustanovenia týkajúceho sa danej látky sa nebudú považovať za zahrnuté do zoznamu tejto prílohy, ak strana oznámila sekretariátu, že daný typ tovaru sa bude v danej strane ďalej používať. Takéto oznámenie sekretariát zverejní.
iii) Táto poznámka, ktorá sa nevzťahuje na chemické látky označené v stĺpci „Chemická látka“ v tabuľke v I. časti tejto prílohy za názvom hviezdičkou, nebude sa chápať ako osobitná výnimka pre výrobu a používanie na účely podľa článku 3 ods. 2. Ak žiadne významné množstvá danej chemickej látky nezasiahnu ľudské zdravie alebo životné prostredie počas výroby a používania ako medziproduktu v miestnom uzatvorenom systéme, môže strana na základe oznámenia sekretariátu povoliť výrobu a používanie takýchto množstiev chemickej látky uvedenej v zozname v tejto prílohe ako medziprodukt v miestnom uzatvorenom systéme, ak je chemická látka v procese výroby iných chemických látok transformovaná tak, že – berúc do úvahy kritériá podľa prílohy D ods. 1 – nemá vlastnosti perzistentných organických látok. Takéto oznámenie bude obsahovať informácie o celkovej výrobe a použití tejto látky alebo zdôvodnené odhady týchto údajov a informácie o povahe uzatvoreného miestneho výrobného systému vrátane množstva východiskovej perzistentnej organickej látky, ktorá nebola v procese transformovaná a vyskytuje sa ako stopové znečistenie vo výslednom výrobku. Tento postup sa uplatňuje vždy, ak sa v tejto prílohe neuvádza inak. Sekretariát takéto oznámenie poskytne konferencii strán a verejnosti. Takáto výroba alebo používanie sa nebude považovať za výrobu alebo použitie podľa osobitnej výnimky. Takáto výroba alebo používanie bude ukončené do desiatich rokov, ak daná strana nepredloží sekretariátu nové oznámenie. V takom prípade sa toto obdobie predĺži na ďalších desať rokov, ak konferencia strán po posúdení výroby a používania nerozhodne inak. Proces oznámenia možno zopakovať.
iv) Všetky osobitné výnimky v tejto prílohe sú platné pre strany, ktoré si tieto výnimky zaregistrovali podľa článku 4 s výnimkou používania polychlórovaných bifenylov v používaných výrobkoch podľa ustanovení tejto prílohy v druhej časti a používanie hexabrómdifenyléteru, heptabrómdifenyléteru, tetrabrómdifenyléteru a pentabrómdifenyléteru v súlade s ustanoveniami časti IV tejto prílohy, čo môžu uplatňovať všetky strany.
v) Technický endosulfán (CAS No: 115-29-7), jeho súvisiace izoméry (CAS No: 959-98-8 a CAS No: 33213-65-9) a endosulfán sulfát (CAS No: 1031-07-8) boli posúdené a identifikované ako perzistentné organické látky.
II. časť
POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY
Každá strana
a) v súvislosti s vylúčením používania polychlórovaných bifenylov v zariadeniach (napr. transformátory, kondenzátory alebo iné schránky obsahujúce zásobu kvapalín) do roku 2025, ktoré bude predmetom opätovného posúdenia konferenciou strán, bude realizovať opatrenia podľa nasledujúcich priorít:
i) vyvinúť maximálne úsilie zamerané na identifikáciu, označenie a vylúčenie z používania zariadení obsahujúcich viac ako 10 percent polychlórovaných bifenylov a s objemom väčším ako 5 litrov,
ii) vyvinúť maximálne úsilie zamerané na identifikáciu, označenie a vylúčenie z používania zariadení obsahujúcich viac ako 0,05 percenta polychlórovaných bifenylov a s objemom väčším ako 5 litrov,
iii) snažiť sa o identifikáciu, označenie a vylúčenie z používania zariadení obsahujúcich viac ako 0,005 percenta polychlórovaných bifenylov a s objemom väčším ako 0,05 litra,
b) v súlade s prioritami podľa písmena a) podporovať nasledujúce opatrenia na zníženie expozície a rizika na účely obmedzenia používania polychlórovaných bifenylov:
i) používať iba neporušené a nepriepustné zariadenia a iba v oblastiach, kde môže byť riziko z uvoľnenia do životného prostredia minimalizované a okamžite odstránené,
ii) nepoužívať v zariadeniach v oblastiach, v ktorých sa vyrábajú alebo spracúvajú potraviny alebo krmivá,
iii) pri používaní v husto osídlených oblastiach vrátane škôl a nemocníc prijať všetky reálne opatrenia na zabránenie elektrickým poruchám, ktoré môžu viesť k požiaru, a pravidelne kontrolovať tieto zariadenia, či nedochádza k úniku kvapaliny,
c) bez ohľadu na článok 3 ods. 2 zabezpečiť, že zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly, ako je uvedené v písmene a), sa nebudú vyvážať alebo dovážať na iné účely, ako je environmentálne prijateľné nakladanie s odpadom,
d) nepovoliť regeneráciu kvapalín obsahujúcich viac ako 0,005 percenta polychlórovaných bifenylov na opätovné použitie v zariadeniach okrem činností spojených s údržbou a servisom,
e) čo najskôr, ale najneskôr do roku 2028 podľa posúdenia konferenciou strán vyvinúť maximálne úsilie zamerané na environmentálne prijateľné nakladanie s odpadom kvapalín a zariadení kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi s obsahom viac ako 0,005 percenta polychlórovaných bifenylov podľa článku 6 ods. 1,
f) namiesto aktivity podľa poznámky ii) v I. časti tejto prílohy sa bude snažiť identifikovať iné výrobky obsahujúce viac ako 0,005 percenta polychlórovaných bifenylov (napr. káblové plášte, vytvrdzované, utesňované a natierané predmety) a nakladať s nimi podľa článku 6 ods. 1,
g) každých päť rokov podľa článku 15 predkladať konferencii strán správy o postupe vylúčenia polychlórovaných bifenylov,
h) správy podľa písmena g) bude podľa okolností posudzovať konferencia strán v procese previerok týkajúcich sa polychlórovaných bifenylov. Konferencia strán posúdi pokrok dosiahnutý pri vylúčení polychlórovaných bifenylov v päťročných alebo iných vhodných intervaloch, berúc tieto správy do úvahy.
III. Časť
Definície
Hexabrómdifenyléter a heptabrómdifenyléter“ znamenajú 2,2',4,4',5,5'-hexabrómdifenyléter (BDE-153, CAS č.: 68631-49-2), 2,2',4,4',5,6'-hexabrómdifenyléter (BDE-154, CAS č.: 207122-15-4), 2,2',3,3',4,5',6 heptabrómdifenyléter (BDE-175, CAS č.: 446255-22-7), 2,2',3,4,4',5',6-heptabrómdifenyléter (BDE-183, CAS č.: 207122-16-5) a ďalšie hexabrómdifenylétery a heptabrómdifenylétery prítomné v komerčnom oktabrómdifenyléteri.
Tetrabrómdifenyléter a pentabrómdifenyléter“ znamenajú 2,2',4,4'-tetrabrómdifenyléter (BDE-47, CAS No: 40088-47-9) a 2,2',4,4',5-pentabrómdifenyléter (BDE-99, CAS No: 32534-81-9) a ďalšie tetrabrómdifenylétery a pentabrómdifenylétery prítomné v komerčnom pentabrómdifenyléteri.
Časť IV
Hexabrómdifenyléter a heptabrómdifenyléter
1. Zmluvná strana môže povoliť recykláciu výrobkov, ktoré obsahujú alebo môžu obsahovať hexabrómdifenyléter a heptabrómdifenyléter, a používanie a konečné zneškodnenie výrobkov vyrobených z recyklovaných materiálov, ktoré obsahujú alebo môžu obsahovať hexabrómdifenyléter a heptabrómdifenyléter, za predpokladu, že:
(a) recyklácia a konečné zneškodnenie sa vykonáva environmentálne správnym spôsobom a nevedie k opätovnému získaniu hexabrómdifenyléteru a heptabrómdifenyléteru na účel ich opätovného využitia,
(b) zmluvná strana podnikne kroky na zabránenie exportu takých výrobkov, ktoré obsahujú hladinu/koncentráciu hexabrómdifenyléteru a heptabrómdifenyléteru prekračujúcu úroveň povolenú pre predaj, používanie, dovoz alebo výrobu takých výrobkov na území zmluvnej strany,
(c) zmluvná strana oznámila Sekretariátu svoj zámer využiť túto výnimku.
2. Na svojom šiestom riadnom stretnutí a na každom druhom nasledujúcom riadnom stretnutí Konferencia zmluvných strán zhodnotí pokrok, ktoré zmluvné strany urobia v dosahovaní konečného cieľa eliminácie hexabrómdifenyléteru a heptabrómdifenyléteru obsiahnutého vo výrobkoch, a posúdi ďalšiu potrebu tejto výnimky. Špecifická výnimka v každom prípade uplynie najneskôr v roku 2030.
Časť V
Tetrabrómdifenyléter a pentabrómdifenyléter
1. Zmluvná strana môže povoliť recykláciu výrobkov, ktoré obsahujú alebo môžu obsahovať tetrabrómdifenyléter a pentabrómdifenyléter, a používanie a konečné zneškodnenie výrobkov vyrobených z recyklovaných materiálov, ktoré obsahujú alebo môžu obsahovať tetrabrómdifenyléter a pentabrómdifenyléter za predpokladu, že:
(a) recyklácia a konečné zneškodnenie sa vykonáva environmentálne správnym spôsobom a nevedie k opätovnému získaniu tetrabrómdifenyléteru a pentabrómdifenyléteru na účel ich opätovného využitia,
(b) zmluvná strana nedovolí, aby táto výnimka viedla k vývozu výrobkov, ktoré obsahujú hladinu/koncentráciu tetrabrómdifenyléteru a pentabrómdifenyléteru prekračujúcu úroveň povolenú pre predaj na území zmluvnej strany,
(c) zmluvná strana oznámila Sekretariátu svoj zámer využiť túto výnimku.
2. Na svojom šiestom riadnom stretnutí a na každom druhom nasledujúcom riadnom stretnutí Konferencia zmluvných strán zhodnotí pokrok, ktoré zmluvné strany urobia v dosahovaní konečného cieľa eliminácie tetrabrómdifenyléteru a pentabrómdifenyléteru obsiahnutého vo výrobkoch a posúdi ďalšiu potrebu tejto špecifickej výnimky. Táto špecifická výnimka v každom prípade uplynie najneskôr v roku 2030.
Časť VI
Technický endosulfán a jeho súvisiace izoméry (endosulfán)
Výroba a používanie endosulfánu budú vylúčené s výnimkou strán, ktoré oznámili Sekretariátu svoj zámer vyrábať a/alebo používať ho v súlade s článkom 4 dohovoru. Špecifické výnimky možno udeliť na používanie endosulfánu v nasledujúcich komplexoch plodina-škodca:
Plodina Škodca
Jablko Vošky
Bob holubí (Cajanus cajan) Vošky, húsenice, Plusia Orichalcea, škodce toboliek strukovín
Fazuľa, vigna Vošky, mínerky, molice
Paprika čili, cibuľa, zemiaky Vošky, cikádočky (Cicadellidae)
Káva Stephanoderes hamperi, Teyporyza incertulas
Bavlna Vošky, mora bavlníková, cikádočky (Cicadellidae), Sylepta derogara Fb., Pectinophora gossypiella S., strapky, molice
Baklažán, okra Vošky, mlynárik kapustový, cikádočky (Cicadellidae), Scirpophaga nivelia F., Virachola isocrates F.,
Podzemnica olejná Vošky
Juta Diacrisia obliqua, roztoče
Kukurica Vošky, Teyporyza incertulas
Mango Dacus sp., skákavý hmyz
Horčica Vošky, hrčiarka
Ryža Hrčiarka, Dicladispa armigera, Teyporyza incertulas, cikádočky (Cicadellidae)
Čaj Vošky, húsenice, Lespeyrasia leucostoma, červce, menší skákavý hmyz, Ectropis obliqua, Helopeltis theivora, strapky
Tabak Vošky, Helicoverpa assulta
Paradajka Vošky, mlynárik kapustový, cikádočky (Cicadellidae), mínerky, Scirpophaga nivelia F., Virachola isocrates F., molice
Pšenica Vošky, Sesamia spp., termity
PRÍLOHA B
OBMEDZENIE
I. časť
Chemická látka Aktivita Akceptovateľný účel a špecifická výnimka
DDT
[1,1,1 -trichlór-2,2-bis(4-chlór-
-fenyl)etán]CAS No.: 50-29-3
Výroba Prijateľný účel:
prostriedok na zneškodňovanie
prenášačov chorôb podľa II. časti tejto prílohy
Osobitné výnimky:
medziprodukt pri výrobe dikofolu
medziprodukt
  Použitie Prijateľný účel:
používanie na zneškodňovanie
prenášačov chorôb podľa II. časti tejto prílohy
Osobitné výnimky:
výroba dikofolu
medziprodukt
Kyselina perfluóroktánsulfónová
(CAS č. 1763-23-1), jej solia) a perfluóroktánsulfónfluorid
(CAS č. 307-35-7)
 
a) Napríklad: perfluóroktánsulfonát draselný (CAS č. 2795-39-3); perfluóroktánsulfonát lítny
(CAS č. 29457-72-5); perfluóroktánsulfonát amónny

Výroba Akceptovateľný účel:
 
V súlade s časťou III tejto prílohy výroba ďalších chemických látok výlučne na ďalej uvedené použitie. Výroba na spôsoby použitia uvedené ďalej.
 
Špecifická výnimka:
 
Ako je dovolené pre zmluvné strany uvedené v registri.
     
(CAS č. 29081-56-9); perfluóroktánsulfonát dietanolamónny (CAS č. 70225-14-8); perfluóroktánsulfonát tetraetylamónny (CAS č. 56773-42-3); perfluóroktánsulfonát didecyldimetylamónny
(CAS č. 251099-16-8)
Použitie Akceptovateľný účel:
 
V súlade s časťou III tejto prílohy na nasledujúce akceptovateľné účely alebo ako medzičlánok pri výrobe chemických látok na nasledujúce akceptovateľné účely:
 
• zhotovovanie fotografických snímok
• fotorezistentné a antireflexné vrstvy pre polovodiče
• leptacie činidlo pre zložené polovodiče a keramické filtre
• hydraulické kvapaliny v letectve
• pokovovanie (tvrdé pokovovanie) len v systémoch uzavretých slueiek
• určité medicínske zariadenia (ako napríklad vrstvy etylén-tetrafluóretylén (ETFE) kopolyméru a výroba nepriepustného ETFE, in-vitro diagnostické medicínske zariadenia a CCD farebné filtre)
• protipožiarna pena
• návnady proti mravcom Atta spp. a Acromyrmes spp.
 
Špecifická výnimka:
Na nasledujúce špecifické použitie alebo ako medzičlánok vo výrobe chemických látok na nasledujúce špecifické použitie:
• fotošablóny v polovodičových a LCD technológiách
• pokovovanie (tvrdé pokovovanie)
• pokovovanie (dekoratívne pokovovanie)
• elektrické a elektronické časti niektorých farebných tlačiarní a farebných kopírok
• insekticídy na boj proti importovaným červeným mravcom a termitom
• produkcia nafty chemickou cestou
• koberce
• koža a odevy
• textil a čalúnenie
• papier a obaly
• nátery a aditíva do náterov
• guma a plasty
Poznámky:
i) Ak tento dohovor neuvádza inak, množstvo chemickej látky vyskytujúcej sa ako neúmyselné stopové znečistenie vo výrobkoch a tovaroch sa nebude považovať za zahrnuté do zoznamu tejto prílohy.
ii) Táto poznámka sa nechápe ako prijateľný účel alebo osobitná výnimka pre výrobu a používanie na účely podľa článku 3 ods. 2. Množstvá látok vyskytujúcich sa ako zložky tovarov už vyrobených alebo používaných alebo vyrobených alebo používaných pred nadobudnutím platnosti príslušného ustanovenia týkajúceho sa danej látky sa nebudú považovať za zahrnuté do zoznamu tejto prílohy za predpokladu, že strana oznámila sekretariátu, že daný typ tovaru sa bude v danej strane ďalej používať. Také oznámenie sekretariát zverejní.
iii) Táto poznámka sa nechápe ako zvláštna výnimka týkajúca sa výroby a používania na účely podľa článku 3 ods. 2. Za predpokladu, že žiadne významné množstvá danej chemickej látky neovplyvnia ľudské zdravie alebo životné prostredie počas výroby a používania ako medziproduktu v miestnom uzatvorenom systéme, môže strana na základe oznámenia sekretariátu povoliť výrobu a používanie takýchto množstiev chemickej látky uvedenej v zozname v tejto prílohe ako medziprodukt v miestnom uzatvorenom systéme, ak je chemická látka v procese výroby iných chemických látok transformovaná tak, že – berúc do úvahy kritériá podľa prílohy D ods. 1, nemá vlastnosti perzistentných organických látok. Také oznámenie bude obsahovať informácie o celkovej výrobe a použití tejto látky alebo zdôvodnené odhady týchto údajov a informácie o povahe uzatvoreného miestneho výrobného systému vrátane množstva východiskovej perzistentnej organickej látky, ktorá nebola v procese transformovaná a ktorá sa vyskytuje ako stopové znečistenie vo výslednom výrobku. Tento postup sa uplatňuje vždy, ak sa v tejto prílohe neuvádza inak. Sekretariát také oznámenia poskytne konferencii strán a verejnosti. Taká výroba alebo používanie sa nebude považovať za výrobu alebo použitie podľa osobitnej výnimky. Taká výroba alebo používanie sa skončí do desiatich rokov, ak daná strana nepredloží sekretariátu nové oznámenie. V takom prípade sa toto obdobie predĺži na ďalších desať rokov, ak konferencia strán po posúdení výroby a používania nerozhodne inak. Proces oznámenia možno opakovať.
iv) Všetky osobitné výnimky v tejto prílohe sú platné pre strany, ktoré si ich zaregistrovali podľa článku 4.
II. časť
DDT [1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlórfenyl)etán]
1. Výroba a použitie DDT bude vylúčené vo všetkých stranách okrem strán, ktoré oznámili sekretariátu úmysel vyrábať ho a/alebo používať. Týmto sa ustanovuje register DDT, ktorý bude prístupný verejnosti. Register DDT bude spravovať sekretariát.
2. Každá strana, ktorá vyrába a/alebo používa DDT, obmedzí jeho výrobu a/alebo použitie len na účely zneškodňovania prenášačov chorôb podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie a smerníc o používaní DDT a len v prípadoch, keď pre danú lokalitu nie sú danej strane dostupné bezpečné, účinné a ekonomicky prijateľné náhrady.
3. V prípade, ak strana, ktorá nie je uvedená v registri DDT, zistí, že potrebuje DDT na zneškodňovanie prenášačov chorôb, čo najskôr oznámi túto skutočnosť sekretariátu, aby sa jej meno doplnilo do registra DDT. Zároveň oznámi túto skutočnosť aj Svetovej zdravotníckej organizácii.
4. Strana, ktorá používa DDT, každé tri roky predloží sekretariátu a Svetovej zdravotníckej organizácii informácie o použitom množstve, podmienkach jeho použitia a jeho vzťah k stratégii riadenia chorôb danej strany. Správa sa predloží vo formáte, o ktorom rozhodne konferencia strán po konzultácii so Svetovou zdravotníckou organizáciou.
5. S cieľom znížiť a v konečnom dôsledku vylúčiť používanie DDT, konferencia strán podporí
a) prípravu a realizáciu akčného plánu ako súčasti plánu realizácie tohto dohovoru podľa článku 7 každou stranou používajúcou DDT. Akčný plán obsahuje
i) vypracovanie regulačných a iných mechanizmov na zabezpečenie toho, aby sa používanie DDT obmedzilo len na zneškodňovanie prenášačov chorôb.
ii) realizáciu vhodných náhradných výrobkov, metód a stratégií vrátane stratégií riadenia rezistencie na zabezpečenie trvalej účinnosti týchto náhrad,
iii) opatrenia na posilnenie starostlivosti o zdravie a na zníženie výskytu chorôb.
b) Strany v rámci svojich možností podporia výskum a vývoj bezpečných náhradných chemických látok a nechemických výrobkov, metódy a stratégie pre strany používajúce DDT, podstatné pre podmienky daných krajín, s cieľom znížiť ľudskú a ekonomickú záťaž chorôb. Pri faktoroch, ktoré sa budú podporovať pri posudzovaní náhradných látok alebo ich kombinácií, sa budú brať do úvahy riziká pre ľudské zdravie a výsledky pôsobenia týchto náhrad na životné prostredie. Vhodné náhrady DDT budú musieť znamenať menšie riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie, musia umožniť vhodnú rastlinnolekársku starostlivosť na základe podmienok v príslušnej krajine a musia ich podporovať údaje monitoringu.
6. Na svojom prvom stretnutí a potom minimálne každé tri roky bude konferencia strán po konzultácii so Svetovou zdravotníckou organizáciou na základe dostupných vedeckých, technických, environmentálnych a ekonomických informácií hodnotiť pretrvávajúcu potrebu DDT na zneškodňovanie prenášačov chorôb vrátane
a) výroby a používania DDT a podmienok ustanovených v odseku 2,
b) dostupnosti, vhodnosti a realizácie náhrad DDT,
c) pokroku pri posilňovaní kapacít jednotlivých krajín na účely bezpečného prechodu na závislosť od týchto náhrad.
7. Strana môže kedykoľvek na základe písomného oznámenia sekretariátu žiadať o výmaz svojho mena z registra DDT. Výmaz nadobudne účinnosť odo dňa uvedeného v oznámení.
Časť III
Kyselina perfluóroktánsulfónová, jej soli a perfluóroktánsulfónfluorid
1. Výroba a používanie kyseliny perfluoroktánsulfónovej (PFOS), jej solí a perfluóroktánsulfónfluoridu (PFOSF) budú eliminované všetkými zmluvnými stranami s výnimkou, podľa časti I tejto prílohy, zmluvných strán, ktoré oznámili Sekretariátu svoj zámer produkovať a/alebo používať tieto látky na akceptovateľné účely. Týmto sa vytvára a zverejňuje Register akceptovateľných účelov. Register akceptovateľných účelov bude udržiavať Sekretariát. V prípade, že zmluvná strana, ktorá nie je uvedená v registri, určí, že potrebuje použiť PFOS, jej soli alebo PFOSF na akceptovateľné účely uvedené v časti I tejto prílohy, čo najskôr o tom informuje Sekretariát, aby bolo možné bezodkladne zaradiť ju do registra.
2. Strany, ktoré vyrábajú a/alebo používajú tieto chemické látky, vezmú podľa možnosti do úvahy usmernenie, akým je napríklad usmernenie v príslušných častiach všeobecného usmernenia o najlepších dostupných technológiách a najlepších environmentálnych postupoch uvedených v časti V prílohy C k dohovoru.
3. Každé štyri roky každá zmluvná strana, ktorá používa a/alebo vyrába tieto chemické látky, predloží správu o pokroku dosiahnutom pri eliminácii PFOS, jej solí a PFOSF a predloží informáciu o tomto pokroku Konferencii zmluvných strán podľa článku 15 dohovoru a v rámci predkladania správ podľa tohto článku.
4. S cieľom znížiť a v konečnom dôsledku eliminovať výrobu a/alebo používanie týchto chemických látok Konferencia zmluvných strán povzbudí:
(a) každú zmluvnú stranu používajúcu tieto chemické látky, aby podnikla kroky na vyradenie ich používania, ak sú k dispozícii vhodné alternatívne látky alebo metódy,
(b) každú zmluvnú stranu používajúcu a/alebo vyrábajúcu tieto chemické látky, aby vypracovala a implementovala akčný plán ako súčasť implementačného plánu špecifikovaného v článku 7 dohovoru,
(c) zmluvné strany, aby v rámci svojich možností presadzovali výskum a vývoj bezpečných alternatívnych chemických a nechemických produktov a procesov, metód a stratégií pre zmluvné strany používajúce tieto chemické látky, relevantné k podmienkam v týchto zmluvných stranách. Pri zvažovaní alternatív alebo kombinácií alternatív bude potrebné presadzovať také faktory, akými sú riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie týchto alternatív.
5. Konferencia zmluvných strán zhodnotí ďalšiu potrebu týchto chemických látok na rôzne akceptovateľné účely a špecifické výnimky na základe dostupných vedeckých, technických, environmentálnych a ekonomických informácií vrátane:
(a) informácií poskytnutých v správach opísaných v odseku 3,
(b) informácií o výrobe a používaní týchto chemických látok,
(c) informácií o dostupnosti, vhodnosti a implementácii alternatív k týmto chemickým látkam,
(d) informácií o pokroku v budovaní kapacít krajín v oblasti bezpečného prechodu na používanie takých alternatív.
6. Hodnotenie uvedené v predchádzajúcom odseku sa uskutoční najneskôr v roku 2015 a potom každé štyri roky v súvislosti s pravidelným stretnutím Konferencie zmluvných strán.
7. Z dôvodu zložitosti a počtu sektorov spoločností zapojených do používania týchto chemických látok sa môžu vyskytnúť spôsoby používania týchto chemických látok, ktorých si zmluvná strana v súčasnosti nie je vedomá. Zmluvné strany, ktoré sa dozvedia o takýchto spôsoboch používania, sa vyzývajú, aby o tom čo najskôr informovali Sekretariát.
8. Zmluvná strana môže kedykoľvek stiahnuť svoj názov z Registra akceptovateľných účelov na základe písomného oznámenia Sekretariátu. Stiahnutie nadobudne účinnosť v deň špecifikovaný v takom oznámení.
9. Ustanovenia poznámky (iii) časti I prílohy B sa nebudú na tieto chemické látky vzťahovať.
PRÍLOHA C
NEÚMYSELNÁ VÝROBA
I. časť
Perzistentné organické látky podliehajúce požiadavkám podľa článku 5
Táto príloha sa vzťahuje na nasledujúce perzistentné organické látky, ak sa neúmyselne tvoria a uvoľňujú z antropogénnych zdrojov.
Chemická látka Aktivita Špecifická výnimka
Polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF)    
Pentachlórbenzén*
CAS č. 608-93-5
Výroba Žiadna
Použitie Žiadna
Hexachlórbenzén (HCB) (CAS No.: 118-74-1)    
Polychlórované bifenyly (PCB)    
II. časť
Kategórie zdrojov
Polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány, pentachlórbenzén, hexachlórbenzén a polychlórované bifenyly sa neúmyselne tvoria a uvoľňujú z termických procesov, v prítomnosti organických látok a chlóru, ako výsledok neúplného spaľovania alebo chemických reakcií. Nasledujúce priemyselné kategórie zdrojov sú možným zdrojom pomerne vysokej tvorby a uvoľňovania týchto látok do životného prostredia:
a) spaľovne odpadu vrátane spoločného spaľovania komunálneho, nebezpečného alebo nemocničného odpadu alebo splaškových kalov,
b) cementárenské pece spaľujúce nebezpečný odpad,
c) výroba celulózy, pri ktorej sa ako bieliace činidlo používa elementárny chlór alebo látky tvoriace elementárny chlór,
d) nasledujúce termické procesy v metalurgickom priemysle:
i) sekundárna výroba medi,
ii) spekacie zariadenia v železiarskom a oceliarskom priemysle,
iii) sekundárna výroba hliníka,
iv) sekundárna výroba zinku.
III. časť
Kategórie zdrojov
Polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány, pentachlórbenzén, hexachlórbenzén a polychlórované bifenyly sa môžu neúmyselne tvoriť a uvoľňovať aj z nasledujúcich kategórií zdrojov:
a) otvoreného horenia odpadu vrátane horenia skládok,
b) termických procesov v metalurgickom priemysle neuvedených v II. časti,
c) spaľovania v domácnostiach,
d) elektrární spaľujúcich fosílne palivá a priemyselných kotlov,
e) zariadení na spaľovanie dreva a inej biomasy,
f) osobitných chemických výrobných procesov uvoľňujúcich neúmyselne vytvorené perzistentné organické látky, najmä výroba chlórfenolov a chloranilu,
g) krematórií,
h) motorových vozidiel, najmä spaľujúcich olovnatý benzín,
i) likvidácie zvieracích mršín,
j) farbenia a vyčiňovania koží a textílií (chloranilom) a povrchovej úpravy (alkalická extrakcia),
k) vrakovísk na spracovanie starých vozidiel,
l) opaľovania medených káblov,
m) rafinérie odpadových olejov.
IV. časť
Definície
1. Na účely tejto prílohy
a) „polychlórované bifenyly“ sú aromatické zlúčeniny tvorené tak, že vodíkové atómy molekuly bifenylu (dve benzénové jadrá spojené jednoduchou väzbou uhlík – uhlík) môžu byť nahradené až desiatimi atómami chlóru,
b) „polychlórované dibenzo-p-dioxíny“ a „polychlórované dibenzofurány“ sú tricyklické aromatické zlúčeniny tvorené dvoma benzénovými jadrami spojenýma dvoma kyslíkovými atómami v polychlórovaných dibenzo-p-dioxínoch a jedným kyslíkovým atómom a jednou väzbou uhlík – uhlík v polychlórovaných dibenzofuránoch a vodíkovými atómami, ktoré môžu byť nahradené až ôsmimi atómami chlóru.
2. V tejto prílohe sa toxicita polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a dibenzofuránov vyjadruje prostredníctvom ekvivalentu toxicity, ktorý meria relatívnu dioxínovú toxickú aktivitu rôznych príbuzných polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a dibenzofuránov a koplanárnych polychlórovaných bifenylov v porovnaní s 2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-p-dioxínom. Hodnoty faktora ekvivalentu toxicity používané na účely tohto dohovoru budú v súlade s prijatými medzinárodnými normami, pričom najskôr sa budú uplatňovať hodnoty faktora ekvivalentu toxicity pre cicavce, ktoré vydala v roku 1998 Svetová zdravotnícka organizácia pre polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány a koplanárne polychlórované bifenyly. Koncentrácie sú vyjadrené v ekvivalentoch toxicity.
V. časť
Všeobecné usmernenie o najlepších dostupných technikách a najlepšej environmentálnej praxi
Táto časť poskytuje všeobecné usmernenie stranám pri predchádzaní únikom alebo pri znižovaní únikov chemických látok uvedených v I. časti.
A. Všeobecné preventívne opatrenia týkajúce sa najlepších dostupných techník a najlepšej environmentálnej praxe
V prvom rade treba zvážiť, aké prístupy zabránia tvorbe a uvoľňovaniu chemických látok uvedených v I. časti. Užitočnými opatreniami môže byť
a) využívanie nízkoodpadových technológií,
b) používanie menej nebezpečných látok,
c) podpora regenerácie a recyklácie odpadov a látok vznikajúcich a používaných v procese,
d) náhrada vstupných surovín, ktorými sú perzistentné organické látky alebo medzi ktorými je priama väzba medzi surovinou a uvoľňovaním perzistentných organických látok zo zdroja,
e) udržiavanie poriadku a preventívne údržbové programy,
f) zlepšenie odpadového hospodárstva s cieľom zabrániť otvorenému a inému nekontrolovateľnému horeniu odpadu vrátane horenia na skládkach. Pri posudzovaní návrhov na stavbu nového zariadenia na zneškodňovanie odpadu treba zvažovať aj alternatívne riešenia, ako je minimalizácia tvorby komunálneho a nemocničného odpadu vrátane regenerácie zdrojov, opätovného použitia, recyklácie, separácie odpadu a podpory výrobkov, ktoré tvoria menej odpadu; v rámci tohto prístupu treba starostlivo zvážiť aj otázky verejného zdravia,
g) minimalizácia chemických látok, ktoré sa nachádzajú vo výrobkoch ako kontaminanty,
h) pri bielení sa vyhýbať používaniu elementárneho chlóru alebo látok, ktoré tvoria elementárny chlór.
B. Najlepšie dostupné techniky
Koncepcia najlepších dostupných techník nemá za cieľ predpisovať konkrétnu techniku alebo technológiu, ale zohľadniť technické vlastnosti daného zariadenia, jeho geografické umiestnenie a miestne environmentálne podmienky. Vhodné techniky znižovania uvoľňovania látok uvedených v I. časti sú vo všeobecnosti rovnaké. Pri určovaní najlepšej dostupnej techniky, či už vo všeobecnosti, alebo pre konkrétny prípad, treba prihliadať na nasledujúce faktory, majúc na pamäti pravdepodobné náklady a prínosy daného opatrenia a zásadu predchádzania a prevencie:
a) všeobecné úvahy:
i) povaha, vplyvy a hmotnosť vypúšťanej látky: technika bude závisieť od veľkosti zdroja,
ii) dátum uvedenia do prevádzky pre jestvujúce alebo nové zariadenia,
iii) čas potrebný na zavedenie najlepšej dostupnej techniky,
iv) spotreba a charakter používaných surovín a energetická účinnosť,
v) potreba predchádzania riziku alebo maximálneho znižovania rizika a celkových vplyvov vypúšťania látky do životného prostredia,
vi) potreba predchádzania haváriám a minimalizácia ich dôsledkov na životné prostredie,
vii) potreba zabezpečiť pracovné zdravie a bezpečnosť pri práci,
viii) porovnateľné procesy, zariadenia alebo postupy prevádzky, ktoré sa úspešne vyskúšali v prevádzkovom meradle,
ix) technologický pokrok a zmeny vo vedeckom poznaní a chápaní,
b) všeobecné opatrenia na zníženie uvoľňovania: pri zvažovaní návrhov na stavbu nových zariadení alebo pri významných zmenách jestvujúcich zariadení používajúcich procesy, pri ktorých dochádza k uvoľňovaniu látok uvedených v tejto prílohe, treba prvoradú pozornosť venovať náhradným procesom, technikám a praxi, ktoré sú podobne užitočné, ale pri ktorých nedochádza k tvorbe a uvoľňovaniu týchto chemických látok. V prípade, že dôjde k stavbe alebo významnej zmene takého zariadenia, okrem preventívnych opatrení uvedených v V. časti ods. A, treba pri určovaní najlepších dostupných techník brať do úvahy aj nasledujúce opatrenia:
i) využitie zlepšených metód čistenia odpadového plynu, ako je katalytická oxidácia, prachové odlučovače a adsorpcia,
ii) termické spracovanie zvyškov, odpadovej vody, odpadov a kalov alebo ich prevedenie do inertného stavu, alebo ich spracovanie chemickým procesom, ktorým sa detoxikujú,
iii) zmeny procesu, ktoré povedú k zníženiu alebo vylúčeniu uvoľňovania, ako je napríklad prechod na uzatvorený systém,
iv) zmena celkového návrhu procesu na zlepšenie spaľovania a predchádzanie tvorbe chemických látok uvedených v tejto prílohe prostredníctvom kontroly parametrov, ako je teplota spaľovania alebo zdržný čas.
C. Najlepšia environmentálna prax
Konferencia strán môže pripraviť usmernenie týkajúce sa najlepšej environmentálnej praxe.
PRÍLOHA D
POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE A VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ
1. Strana predkladajúca návrh na zaradenie chemickej látky do príloh A, B a/alebo C identifikuje látku podľa písmena a) tohto odseku a poskytne informácie o chemickej látke a podľa potreby aj o jej transformačných produktoch podľa písmen b) až e).
a) Chemická identita:
i) Názov vrátane obchodného názvu alebo názvov a ich synoným, registračné číslo CAS (Chemical Abstracts Service), názov podľa IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry),
ii) štruktúra podľa okolností vrátane špecifikácie izomérov a štruktúra chemickej triedy.
b) Perzistencia:
i) Dôkaz, že polčas života chemickej látky vo vode je väčší ako dva mesiace alebo že polčas života v pôde je väčší ako šesť mesiacov, alebo že polčas života v sedimentoch je väčší ako šesť mesiacov, alebo
ii) dôkaz, že látka je inak dostatočne perzistentná, aby to oprávňovalo zvážiť jej zaradenie do rozsahu tohto dohovoru.
c) Bioakumulácia:
i) Dôkaz, že faktor biokoncentrácie alebo faktor bioakumulácie vo vodných druhoch pre danú chemickú látku je väčší ako 5 000, alebo v prípade nedostatku týchto údajov, že log Ko/w je väčší ako 5,
ii) dôkaz, že látka má iné vlastnosti, ktoré treba brať do úvahy, ako je vysoká bioakumulácia v iných druhoch, vysoká toxicita alebo ekotoxicita, alebo
iii) monitorované údaje v biote naznačujú, že bioakumulačný potenciál chemickej látky je dostatočný, aby to oprávňovalo zvážiť jej zaradenie do rozsahu tohto dohovoru.
d) Potenciál pre diaľkový prenos v životnom prostredí:
i) Namerané hladiny chemickej látky v lokalitách vzdialených od zdroja vypúšťania dotknutej chemickej látky sú potenciálne významné,
ii) údaje z monitorovania, ktoré dokazujú, že diaľkový prenos danej chemickej látky v životnom prostredí s možným prenosom do prijímateľského prostredia sa môže uskutočniť prostredníctvom ovzdušia, vody alebo migračných druhov, alebo
iii) vlastnosti danej chemickej látky v životnom prostredí a/alebo výsledky modelovania, ktoré dokazujú, že látka má potenciál na diaľkový prenos v životnom prostredí prostredníctvom ovzdušia, vody alebo migrujúcich druhov s možným prenosom do prijímateľského prostredia v lokalitách vzdialených od zdroja vypúšťania dotknutej látky; pre chemickú látku, ktorá sa vo významnej miere prenáša ovzduším, musí byť jej polčas života v ovzduší dlhší ako dva dni.
e) Negatívne vplyvy:
i) Dôkaz negatívnych vplyvov na ľudské zdravie alebo životné prostredie, ktorý oprávňuje zvážiť zaradenie danej chemickej látky do rozsahu tohto dohovoru,
ii) údaje o toxicite alebo ekotoxicite indikujúce potenciál poškodenia ľudského zdravia alebo životného prostredia.
2. Navrhujúca strana predloží vyhlásenie o dôvodoch posudzovania látky, ak je to možné, vrátane údajov porovnávajúcich toxicitu alebo ekotoxicitu so zistenými alebo predpokladanými úrovňami látky vyplývajúcimi alebo očakávanými z diaľkového prenosu v životnom prostredí a krátke vyhlásenie o potrebe globálnej kontroly.
3. Navrhujúca strana v maximálnom možnom rozsahu, berúc do úvahy svoje možnosti, poskytne ďalšie informácie na podporu posúdenia návrhu podľa článku 8 ods. 6. Pri príprave takého návrhu môže strana vychádzať z technických expertíz z akéhokoľvek zdroja.
PRÍLOHA E
POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE PRE PREHĽAD RIZÍK
Cieľom posúdenia je zhodnotiť, či daná chemická látka v dôsledku diaľkového prenosu v životnom prostredí môže mať také významné negatívne vplyvy na ľudské zdravie a/alebo životné prostredie, že je oprávnená globálna aktivita. Na tieto účely sa vypracuje rizikový profil, v ktorom sa budú ďalej spracovávať a hodnotiť informácie podľa prílohy D a podľa možnosti tiež informácie nasledujúceho typu:
a) Zdroje primerane zahrňujúce
i) údaje o výrobe vrátane množstva a lokality,
ii) používanie,
iii) uvoľňovanie, ako je vypúšťanie, straty a emisie.
b) Hodnotenie nebezpečenstva pre koncový bod alebo koncové body vrátane hodnotenia toxikologických interakcií za prítomnosti viacerých chemických látok.
c) Stav látky v životnom prostredí vrátane údajov a informácií o chemických a fyzikálnych vlastnostiach a o pretrvávaní chemickej látky a ich vzťahu k diaľkovému prenosu v životnom prostredí, prenosu medzi jednotlivými zložkami životného prostredia, degradáciou a transformáciou na iné chemické látky. Okrem prípadov, keď údaje z monitorovanie na tieto potreby postačujú, musí byť k dispozícii stanovenie biokoncentračného faktora alebo bioakumulačného faktora založené na nameraných hodnotách.
d) Údaje z monitorovania.
e) Expozícia v lokálnych oblastiach, najmä ako výsledok diaľkového prenosu v životnom prostredí vrátane informácií o biodostupnosti.
f) Národné alebo medzinárodné hodnotenie rizika a podľa okolností posúdenie alebo profil a informácie o označovaní a klasifikácii nebezpečnosti.
g) Štatút látky v rámci medzinárodných dohovorov.
PRÍLOHA F
SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ INFORMÁCIE
Pre látky podľa tohto dohovoru by sa malo vykonať vyhodnotenie týkajúce sa možných kontrolných opatrení vzťahujúcich sa na chemické látky s prihliadnutím na zaradenie do tohto dohovoru, zahŕňajúce celý rozsah možností vrátane riadenia a vylúčenia. Na tieto účely by sa mali poskytnúť dostatočné informácie týkajúce sa sociálno-ekonomických úvah v spojitosti s kontrolnými opatreniami, umožňujúce prijatie rozhodnutia konferenciou strán. Také informácie by mali brať primeraný ohľad na rôzne možnosti a podmienky strán a taktiež by mali zahŕňať úvahy podľa nasledujúceho indikatívneho zoznamu:
a) účinnosť a efektívnosť možných kontrolných opatrení na dosiahnutie cieľového zníženia rizika:
i) technickú uskutočniteľnosť,
ii) náklady vrátane environmentálnych a zdravotných nákladov,
b) náhrady (výrobky a procesy):
i) technickú uskutočniteľnosť,
ii) náklady vrátane environmentálnych a zdravotných nákladov,
iii) účinnosť,
iv) riziká,
v) dostupnosť,
vi) prístupnosť,
c) pozitívne a/alebo negatívne vplyvy realizácie kontrolných opatrení na spoločnosť:
i) zdravie vrátane verejného zdravia, pracovného zdravia a životného prostredia,
ii) poľnohospodárstvo vrátane vodného hospodárstva a lesníctva,
iii) biota (biodiverzita),
iv) ekonomické aspekty,
v) smerovanie k udržateľnému rozvoju,
vi) sociálne náklady,
d) odpad a skládkovanie (najmä staré zásoby pesticídov a dekontaminácia kontaminovaných miest):
i) technická uskutočniteľnosť,
ii) náklady,
e) prístup k informáciám a vzdelávanie verejnosti,
f) stav kontrolných a monitorovacích kapacít,
g) akékoľvek národné alebo regionálne aktivity zamerané na znižovanie uvoľňovania vrátane informácií o náhradách a iné primerané informácie o riadení rizika.