600/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.11.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

600
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. februára 2004 bola v Haagu podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Organizáciou pre zákaz chemických zbraní o výsadách a imunitách OPCW.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 1042 z 23. júna 2004 a súčasne rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 16. augusta 2004. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho riaditeľa organizácie, depozitára dohovoru, 13. septembra 2004.
Dohoda nadobudla platnosť 13. októbra 2004 na základe článku 12 ods. 1.
K oznámeniu č. 600/2004 Z. z.
DOHODA
medzi Slovenskou republikou a Organizáciou pre zákaz chemických zbraní o výsadách a imunitách OPCW
S prihliadnutím na skutočnosť, že článok VIII ods. 48 Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení ustanovuje, že organizácia bude na území a na akomkoľvek inom mieste, ktoré sa nachádza pod jurisdikciou alebo pod kontrolou štátu, zmluvnej strany, požívať takú právnu spôsobilosť a také výsady a imunity, ktoré sú potrebné na vykonávanie jej funkcií;
s prihliadnutím na skutočnosť, že článok VIII ods. 49 Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení ustanovuje, že delegáti štátov, zmluvných strán, spolu so svojimi zástupcami a poradcami, predstaviteľmi vymenovanými do Výkonnej rady spolu s ich zástupcami a poradcami, generálnym riaditeľom a pracovníkmi organizácie budú požívať také výsady a imunity, ktoré sú potrebné na nezávislé vykonávanie ich funkcií v spojitosti s organizáciou;
s prihliadnutím na skutočnosť, že nezávisle od článku VIII ods. 48 a 49 Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení generálny riaditeľ a personál Sekretariátu počas vykonávania verifikačných činností požívajú výsady a imunity ustanovené v časti II oddiele B verifikačnej prílohy;
s prihliadnutím na skutočnosť, že článok VIII ods. 50 Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení určuje, že takáto právna spôsobilosť, výsady a imunity sa majú definovať v dohodách medzi organizáciou a štátmi, zmluvnými stranami,
Slovenská republika a Organizácia pre zákaz chemických zbraní sa dohodli takto:
Článok 1
Definície pojmov
Na účely tejto dohody pojem
a)
„dohovor“ znamená Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení prijatý v Paríži 13. januára 1993;
b)
„organizácia“ znamená Organizáciu pre zákaz chemických zbraní založenú na základe článku VIII ods. 1 dohovoru;
c)
„generálny riaditeľ“ znamená generálneho riaditeľa uvedeného v článku VIII ods. 41 dohovoru alebo v prípade jeho neprítomnosti povereného generálneho riaditeľa;
d)
„úradníci organizácie“ znamená generálneho riaditeľa a všetkých pracovníkov Sekretariátu organizácie;
e)
„štáty, zmluvné strany“ znamená štáty, zmluvné strany dohovoru;
f)
„zástupcovia štátov, zmluvných strán“ znamená akreditovaných vedúcich delegácií štátov, zmluvných strán, v Konferencii štátov, zmluvných strán, alebo vo Výkonnej rade, alebo delegátov na iných zasadnutiach organizácie;
g)
„experti“ znamená osoby, ktoré ako súkromné osoby vykonávajú misie autorizované organizáciou, slúžia v orgánoch organizácie alebo ktoré akýmkoľvek spôsobom poskytujú konzultácie organizácii;
h)
„zasadnutia zvolávané organizáciou“ znamená akékoľvek zasadnutia orgánov alebo podriadených orgánov organizácie alebo akékoľvek medzinárodné konferencie, alebo iné stretnutia zvolávané organizáciou;
i)
„majetok“ znamená všetok majetok, aktíva a peňažné prostriedky, ktoré patria organizácii alebo ktoré sú v držbe, či v správe organizácie pri plnení jej funkcií na základe dohovoru, a všetky príjmy organizácie;
j)
„archívy organizácie“ znamená všetku evidenciu a záznamy, korešpondenciu, dokumenty, rukopisy, počítačové a multimediálne dáta, fotografie, filmy, obrazové alebo zvukové nahrávky, ktoré patria organizácii alebo ktoré má v držbe organizácia, alebo ktoríkoľvek úradníci organizácie v ich úradnej funkcii a akékoľvek iné materiály, o ktorých sa generálny riaditeľ so Slovenskou republikou dohodne ako na materiáloch tvoriacich súčasť archívov organizácie;
k)
„objekty organizácie“ sú budovy alebo časti budov, prípadne podľa konkrétnych okolností spolu s pozemkami k nim pridruženými, používané na účely organizácie vrátane tých, ktoré sú uvedené v časti II podods. 11(b) verifikačnej prílohy k dohovoru.
Článok 2
Právna subjektivita
Organizácia má úplnú právnu subjektivitu. Má právnu spôsobilosť najmä na tieto úkony:
a)
uzatvárať zmluvy;
b)
nadobúdať a scudzovať hnuteľný majetok a nadobúdať a scudzovať nehnuteľný majetok potrebný na účely výkonu jej činnosti podľa dohovoru na území Slovenskej republiky;
c)
vystupovať pred súdmi.
Článok 3
Výsady a imunity organizácie
1.
Organizácia a jej majetok nachádzajúci sa kdekoľvek a v držbe kohokoľvek, používaný na úradné potreby organizácie, požívajú imunitu proti všetkým formám právneho konania okrem prípadov, keď sa organizácia v každom osobitnom prípade výslovne vzdala imunity. Rozumie sa však, že vzdanie sa imunity sa nevzťahuje na žiadne exekučné opatrenie.
2.
Objekty organizácie sú nedotknuteľné. Majetok organizácie nachádzajúci sa kdekoľvek a v držbe kohokoľvek, používaný na úradné potreby organizácie, požíva imunitu proti prehliadke, rekvizícii, konfiškácii, vyvlastneniu a proti akejkoľvek inej forme zasahovania, či už vo výkonnej, správnej, súdnej alebo legislatívnej forme činnosti.
3.
Archívy organizácie sú nedotknuteľné, kdekoľvek sa nachádzajú.
4.
Nepodliehajúc finančným kontrolám, finančným predpisom ani finančným moratóriám akéhokoľvek druhu
a)
organizácia môže držať peňažné prostriedky, zlato alebo obeživo akéhokoľvek druhu a viesť účet v ľubovoľnej mene;
b)
organizácia môže slobodne prevádzať svoje peňažné prostriedky, cenné papiere, zlato a obeživo do Slovenskej republiky alebo zo Slovenskej republiky, do ktorejkoľvek inej krajiny alebo z ktorejkoľvek inej krajiny alebo v rámci Slovenskej republiky a môže zamieňať akúkoľvek menu, ktorú drží, na akúkoľvek inú menu.
5.
Organizácia bude pri výkone svojich práv podľa ods. 4 tohto článku primerane prihliadať na všetky pripomienky vlády Slovenskej republiky v takom rozsahu, v akom uzná, že vyhovieť týmto pripomienkam možno bez ujmy na záujmoch organizácie.
6.
Organizácia a jej majetok budú
a)
oslobodené od všetkých druhov priamych daní; pritom sa však rozumie, že organizácia sa nebude domáhať oslobodenia od takých daní, ktoré sú v podstate len náhradou za verejné služby;
b)
oslobodené od cla a platieb s rovnakým účinkom ako clo, zákazov a obmedzení na dovoz a vývoz predmetov dovážaných alebo vyvážaných organizáciou na úradné potreby; pritom sa však rozumie, že predmety dovezené s týmto oslobodením sa nepredajú v Slovenskej republike, iba ak za podmienok dohodnutých so Slovenskou republikou;
c)
oslobodené od cla a platieb s rovnakým účinkom ako clo, zákazov a obmedzení na dovoz a vývoz, ak ide o jej publikácie.
7.
Organizácia sa spravidla nebude domáhať oslobodenia od spotrebných daní a daní z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku tvoriacich súčasť ceny, ktorá sa má zaplatiť. Slovenská republika napriek tomu urobí vždy, ak to bude možné, vhodné správne opatrenia s cieľom odpustiť alebo vrátiť čiastky poplatku alebo dane, ak organizácia uskutočňuje dôležité nákupy majetku pre úradnú potrebu, na ktoré také poplatky a dane boli alebo majú byť uvalené, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Článok 4
Výhody a imunity v súvislosti s komunikáciou a publikovaním
1.
Organizácia bude pre svoju úradnú komunikáciu požívať na území Slovenskej republiky a v rozsahu, v akom je to zlučiteľné s akýmikoľvek medzinárodnými dohovormi, predpismi a dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zaobchádzanie nie menej výhodné, ako je zaobchádzanie poskytované vládou Slovenskej republiky ktorejkoľvek inej vláde vrátane diplomatickej misie tejto vlády, ak ide o prednostné práva, sadzby a poplatky za poštové a telekomunikačné služby a tlačové sadzby za informácie pre masovokomunikačné prostriedky.
2.
Úradná korešpondencia a ostatná úradná komunikácia organizácie nepodliehajú cenzúre.
Organizácia má právo používať šifry a odosielať a prijímať korešpondenciu a ostatné úradné správy prostredníctvom kuriéra alebo v zapečatenej batožine, ktoré majú tie isté výsady a imunity ako diplomatickí kuriéri a diplomatická batožina.
Nič v tomto odseku sa nebude vykladať tak, že by vylučovalo prijatie vhodných bezpečnostných opatrení určených na základe dohody medzi Slovenskou republikou a organizáciou.
3.
Slovenská republika uznáva právo organizácie na slobodnú vydavateľskú činnosť a vysielanie na území Slovenskej republiky na účely určené v dohovore.
4.
Všetky úradné správy posielané organizácii a všetky odchádzajúce úradné správy organizácie, prenášané akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek podobe, sú nedotknuteľné. Táto nedotknuteľnosť sa vzťahuje okrem iného na publikácie, obrázky všetkých druhov, videozáznamy, filmy, zvukové nahrávky a softvér.
Článok 5
Zástupcovia štátov, zmluvných strán
1.
Zástupcovia štátov, zmluvných strán spolu s náhradníkmi, poradcami, technickými expertmi a tajomníkmi svojich delegácií požívajú na zasadnutiach zvolávaných organizáciou, pri vykonávaní svojich funkcií a cestou na miesto zasadnutia a z tohto miesta tieto výsady a imunity bez ujmy na akýchkoľvek iných výsadách a imunitách, ktoré inak môžu požívať:
a)
imunitu proti zatknutiu alebo zadržaniu;
b)
imunitu z právneho konania akéhokoľvek druhu za ich ústne alebo písomné výroky a za všetky činy súvisiace s výkonom ich úradnej funkcie; taká imunita sa bude poskytovať aj v čase, keď dotknuté osoby tieto funkcie už nebudú vykonávať;
c)
nedotknuteľnosť všetkých listín, dokumentov a úradných materiálov;
d)
právo používať šifry a odosielať a prijímať písomnosti, korešpondenciu alebo úradné materiály prostredníctvom kuriéra alebo v zapečatenej batožine;
e)
pre seba a pre svojich manželských partnerov vyňatie z prisťahovaleckých obmedzení, registrácie cudzincov alebo z povinností vyplývajúcich zo štátnej služby, ak prichádzajú alebo prechádzajú cez Slovenskú republiku pri výkone svojej funkcie;
f)
tie isté výhody, ak ide o devízové alebo menové obmedzenia, aké sa poskytujú zástupcom zahraničných vlád na dočasných úradných misiách;
g)
tie isté imunity a výhody, ak ide o ich osobnú batožinu, aké sa poskytujú členom diplomatických misií porovnateľného postavenia.
2.
Tam, kde daňová povinnosť akéhokoľvek druhu závisí od pobytu, sa za obdobie pobytu nepovažujú tie obdobia, počas ktorých sa osoby určené v ods. 1 tohto článku zdržiavajú na území Slovenskej republiky pri plnení svojich povinností.
3.
Výsady a imunity sa poskytujú osobám určeným v ods. 1 tohto článku na zabezpečenie nezávislého vykonávania ich funkcií súvisiacich s organizáciou, a nie na ich osobný prospech. Je povinnosťou všetkých osôb požívajúcich takéto výsady a imunity, aby inak dodržiavali vnútroštátne právne predpisy Slovenskej republiky.
4.
Ustanovenia ods. 1 a 2 tohto článku sa nepoužijú na osobu, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky.
Článok 6
Úradníci organizácie
1.
Generálny riaditeľ a pracovníci Sekretariátu vrátane kvalifikovaných expertov počas vykonávania verifikačných úloh pri vyšetrovaní údajného použitia chemických zbraní, ktoré sa uvádza v časti XI ods. 7 a 8 verifikačnej prílohy k dohovoru, požívajú v súlade s článkom VIII ods. 51 dohovoru výsady a imunity ustanovené v časti II oddiele B verifikačnej prílohy k dohovoru a pri prechode cez územie štátov, zmluvných strán, kde sa neuskutočňuje inšpekcia, výsady a imunity uvedené v časti II ods. 12 tej istej prílohy.
2.
Úradníci organizácie pre ostatné činnosti súvisiace s cieľom a účelom dohovoru
a)
požívajú imunitu proti zatknutiu alebo zadržaniu a proti zaisteniu ich osobnej batožiny;
b)
požívajú imunitu z právneho konania za ich ústne alebo písomné výroky a všetky činy, ktoré urobia pri vykonávaní ich úradných funkcií;
c)
požívajú nedotknuteľnosť pre všetky písomnosti, dokumenty a úradné materiály v súlade s ustanoveniami dohovoru;
d)
požívajú rovnaké oslobodenie zo zdanenia platov a požitkov, ktoré im platí organizácia, a za tých istých podmienok, ktoré požívajú úradníci Organizácie Spojených národov;
e)
sú oslobodení spolu so svojimi manželskými partnermi od prisťahovaleckých obmedzení a registrácie cudzincov;
f)
dostanú spolu so svojimi manželskými partnermi rovnaké repatriačné výhody v čase medzinárodných kríz ako úradníci diplomatických misií porovnateľného postavenia;
g)
dostanú rovnaké výsady, ak ide o devízové výhody, aké sa poskytujú členom diplomatických misií porovnateľného postavenia.
3.
Úradníci organizácie budú oslobodení od povinností štátnej služby, pričom v prípade štátnych občanov Slovenskej republiky bude sa toto oslobodenie týkať iba tých úradníkov organizácie, ktorých mená boli v súvislosti s ich poslaním zaradené do zoznamu zostaveného generálnym riaditeľom organizácie a schváleného Slovenskou republikou. Ak by iní úradníci organizácie mali byť povolaní Slovenskou republikou do štátnej služby, Slovenská republika poskytne na žiadosť organizácie taký dočasný odklad povolania takých úradníkov, aký je potrebný na to, aby sa zabránilo prerušeniu dôležitej práce.
4.
Okrem výsad a imunít uvedených v ods. 1, 2 a 3 tohto článku generálnemu riaditeľovi organizácie spolu s jeho manželským partnerom sa poskytnú výsady a imunity, oslobodenia a výhody poskytované diplomatickým zástupcom spolu s ich manželskými partnermi v súlade s medzinárodným právom. Rovnaké výsady, imunity, oslobodenia a výhody sa poskytnú tiež vedúcemu úradníkovi organizácie konajúcemu v mene generálneho riaditeľa.
5.
Výsady a imunity sa poskytujú úradníkom organizácie v záujme organizácie, a nie na ich osobný prospech. Je povinnosťou všetkých osôb požívajúcich takéto výsady a imunity, aby inak dodržiavali vnútroštátne právne predpisy Slovenskej republiky. Organizácia má právo a povinnosť vzdať sa imunity vo vzťahu ku každému úradníkovi organizácie v každom prípade, keď by podľa jej názoru imunita prekážala výkonu spravodlivosti, a keď sa jej možno vzdať bez ujmy záujmov organizácie.
6.
Organizácia bude vždy spolupracovať s príslušnými orgánmi Slovenskej republiky, aby uľahčila riadny výkon spravodlivosti a zabezpečila dodržiavanie právnych predpisov Slovenskej republiky a zabránila každému zneužitiu výsad, imunít a výhod uvedených v tomto článku.
Článok 7
Experti
1.
Expertom sa poskytujú nasledujúce výsady a imunity v takom rozsahu, v akom sú potrebné na efektívny výkon ich funkcie vrátane času stráveného na cestách v spojitosti s týmito funkciami:
a)
imunita proti zatknutiu alebo zadržaniu a zaisteniu osobnej batožiny;
b)
imunita z právneho konania akéhokoľvek druhu za ich ústne alebo písomné výroky a všetky činy, ktoré urobia pri vykonávaní ich úradných funkcií; takáto imunita sa poskytne aj v čase, keď dotknuté osoby úradné funkcie pre organizáciu už nebudú vykonávať;
c)
nedotknuteľnosť všetkých listín, dokumentov a úradných materiálov;
d)
právo používať šifry a prijímať písomnosti, korešpondenciu alebo úradné materiály prostredníctvom kuriéra alebo v zapečatenej batožine na účely spojenia s organizáciou;
e)
tie isté výhody, ak ide o devízové alebo menové obmedzenia, aké sa poskytujú zástupcom zahraničných vlád na dočasných úradných misiách;
f)
tie isté imunity a výhody, ak ide o ich osobnú batožinu, aké sa poskytujú členom diplomatických misií porovnateľného postavenia.
2.
Výsady a imunity sa poskytujú expertom v záujme organizácie, a nie na ich osobný prospech. Je povinnosťou všetkých osôb požívajúcich takéto výsady a imunity, aby inak dodržiavali vnútroštátne právne predpisy Slovenskej republiky. Organizácia má právo a povinnosť vzdať sa imunity vo vzťahu ku každému expertovi organizácie v každom prípade, keď by podľa jej názoru imunita prekážala výkonu spravodlivosti, a keď sa jej možno vzdať bez ujmy záujmov organizácie.
Článok 8
Zneužitie výsady
1.
Ak Slovenská republika dospeje k záveru, že došlo k zneužitiu výsady alebo imunity udelenej na základe tejto dohody, uskutočnia sa medzi Slovenskou republikou a organizáciou konzultácie s cieľom zistiť, či k nemu došlo a v kladnom prípade s cieľom zabezpečiť, aby sa neopakovalo. Ak konzultácie nepovedú k uspokojivému výsledku pre Slovenskú republiku a organizáciu, vyrieši sa otázka, či došlo k zneužitiu výsady, alebo imunity postupom podľa článku 10.
2.
Orgány Slovenskej republiky nesmú požiadať osoby zaradené do jednej z kategórií na základe článkov 6 a 7, aby opustili územie Slovenskej republiky v súvislosti s akoukoľvek činnosťou v ich úradnej funkcii. V prípade zneužitia výsad, ktorého sa taká osoba dopustila pri svojej činnosti mimo rámca svojich úradných funkcií, môže však Slovenská republika požiadať takú osobu, aby opustila územie pod podmienkou, že príkaz na opustenie krajiny bude vydaný so súhlasom ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky. Taký súhlas možno vysloviť len po konzultácii s generálnym riaditeľom organizácie. Ak sa proti osobe začne konanie o vyhostenie, generálny riaditeľ organizácie má právo zúčastniť sa na takomto konaní v mene osoby, proti ktorej bolo začaté.
Článok 9
Cestovné dokumenty a víza
1.
Slovenská republika uznáva a akceptuje ako platný cestovný doklad priepustku (laissez-passer) Organizácie Spojených národov vydanú úradníkom organizácie v súlade s osobitnými predpismi organizácie na účely vykonávania ich úloh súvisiacich s dohovorom. Generálny riaditeľ bude informovať Slovenskú republiku o príslušných predpisoch organizácie.
2.
Slovenská republika urobí všetky potrebné opatrenia na pomoc osobám zaradeným do jednej z kategórií na základe článkov 5, 6 a 7 pri vstupe na jej územie a počas pobytu na ňom a nebude týmto osobám nezávisle od ich štátnej príslušnosti klásť žiadne prekážky pri odchode z jej územia a zabezpečí, že sa nebudú klásť žiadne prekážky pri ich prechode na miesto výkonu ich úradných povinností alebo záležitostí a pri prechode im poskytne všetku potrebnú ochranu.
3.
Žiadosti o víza a tranzitné víza, ak sa vyžadujú od osôb zaradených do jednej z kategórií na základe článkov 5, 6 a 7, ak k nim bude priložené potvrdenie o tom, že cestujú v úradnej funkcii, budú sa vybavovať čo najrýchlejšie, aby sa týmto osobám umožnilo efektívne vykonávať ich funkcie. Vízum sa udeľuje na dobu potrebnú na plnenie ich povinností, v prípade tranzitného víza na dobu potrebnú na uskutočnenie prechodu. Okrem toho sa týmto osobám uľahčí rýchle cestovanie.
4.
Potvrdenie podľa ods. 3 tohto článku vydá generálny riaditeľ.
5.
Generálnemu riaditeľovi, zástupcovi generálneho riaditeľa a ostatným úradníkom organizácie cestujúcim v úradnej funkcii sa poskytnú tie isté cestovné výhody, aké sa poskytujú členom diplomatických misií s porovnateľným postavením.
6.
Na uskutočnenie verifikácie sa vydávajú verifikačné víza v súlade s časťou II oddielom B ods. 10 verifikačnej prílohy k dohovoru.
Článok 10
Riešenie sporov
1.
Organizácia urobí opatrenia na vhodné riešenia
a)
sporov vzniknutých zo zmlúv alebo iných sporov súkromnoprávnej povahy, v ktorých je organizácia stranou;
b)
sporov, v ktorých sa zúčastňuje ktorýkoľvek úradník organizácie alebo expert, ktorý pre svoje úradné postavenie požíva imunitu, ak nedošlo k vzdaniu sa imunity podľa článku 6 ods. 5 alebo článku 7 ods. 2 tejto dohody.
2.
Všetky spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody, ktoré sa nevyriešia vzájomným rokovaním, predložia sa na žiadosť ktorejkoľvek zo strán sporu na konečné rozhodnutie rozhodcovskému tribunálu zloženému z troch rozhodcov. Každá strana vymenuje jedného rozhodcu. Tretieho rozhodcu, ktorý bude predsedom tribunálu, vyberú prví dvaja rozhodcovia.
3.
Ak niektorá zo strán tejto dohody nevymenuje rozhodcu a nepodnikne kroky na jeho vymenovanie v dvojmesačnej lehote potom, ako ju o takéto vymenovanie požiadala druhá strana, táto druhá strana môže požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby vykonal toto vymenovanie.
4.
V prípade, že sa prví dvaja rozhodcovia nedohodnú na treťom rozhodcovi v dvojmesačnej lehote od svojho vymenovania, každá zo strán má právo požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby vykonal toto vymenovanie.
5.
Rozhodcovský tribunál uskutoční procesné konanie v súlade s Opčnými pravidlami Stáleho arbitrážneho dvora pre arbitrážne konania s účasťou medzinárodných organizácií a štátov, ktoré sú platné ku dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody.
6.
Rozhodcovský tribunál prijíma rozhodnutie väčšinou hlasov. Toto rozhodnutie bude pre strany sporu konečné a záväzné.
Článok 11
Výklad
1.
Ustanovenia tejto dohody sa vykladajú v súlade s úlohami, ktorými dohovor poveruje organizáciu.
2.
Ustanovenia tejto dohody žiadnym spôsobom neobmedzujú ani nie sú na ujmu výsad a imunít poskytovaných členom inšpekčných skupín podľa časti II oddielu B verifikačnej prílohy k dohovoru, ani na ujmu výsad a imunít poskytovaných generálnemu riaditeľovi a pracovníkom Sekretariátu organizácie na základe článku VIII ods. 51 dohovoru. Ustanovenia tejto dohody nerušia ani neobmedzujú žiadne ustanovenia dohovoru, ani žiadne práva či povinnosti, ktoré organizácia môže inak mať, získať alebo prevziať.
Článok 12
Záverečné ustanovenia
1.
Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym dňom po dni uloženia ratifikačnej listiny Slovenskej republiky u generálneho riaditeľa organizácie. Pritom sa rozumie, že pri uložení ratifikačnej listiny Slovenskej republiky je Slovenská republika podľa vnútroštátnych právnych predpisov schopná zabezpečiť účinné vykonávanie tejto dohody.
2.
Táto dohoda zostáva v platnosti dovtedy, kým Slovenská republika zostáva štátom, zmluvnou stranou, dohovoru.
3.
Organizácia a Slovenská republika môžu uzavrieť také dodatočné dohody, ktoré budú potrebné.
4.
Konzultácie v súvislosti so zmenou alebo doplnením tejto dohody sa uskutočnia na žiadosť organizácie alebo Slovenskej republiky. Akákoľvek takáto zmena alebo doplnenie si vyžaduje vzájomný súhlas vyjadrený formou dohody uzavretej medzi organizáciou a Slovenskou republikou.
Dané v Haagu 12. februára 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.
Za Slovenskú republiku:

J. E. Ján Kuderjavý v. r.

Za Organizáciu pre zákaz chemických zbraní:

Rogelio Pfirter v. r.