601/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

601
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. októbra 1970 bola v Bruseli podpísaná Dohoda NATO o poskytovaní technických informácií na obranné účely.
Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky podpísal listinu o schválení dohody 11. augusta 2004. Listina o schválení bola uložená u vlády Spojených štátov amerických, depozitára dohody, 13. septembra 2004.
Dohoda nadobudla platnosť 19. októbra 1970 na základe článku VIII ods. A a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 13. októbra 2004 na základe článku VIII ods. A.
K oznámeniu č. 601/2004 Z. z.
DOHODA
NATO o poskytovaní technických informácií na obranné účely
Vlády Belgicka, Kanady, Dánska, Francúzska, Spolkovej republiky Nemecko, Grécka, Talianska, Luxemburska, Holandska, Nórska, Portugalska, Turecka, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických,
zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy podpísanej vo Washingtone 4. apríla 1949,
berúc do úvahy, že článok III Severoatlantickej zmluvy ustanovuje, že zmluvné strany budú udržiavať a rozvíjať svoju individuálnu a kolektívnu schopnosť odolávať ozbrojenému útoku vlastnými prostriedkami a prostriedkami vzájomnej pomoci,
berúc do úvahy, že takéto schopnosti by sa mohli rozvíjať aj poskytovaním technických informácií súvisiacich s majetkovými právami medzi vládami a organizáciami NATO na pomoc pri obrannom výskume, vývoji a výrobe vojenskej výzbroje, techniky a materiálu,
berúc do úvahy, že práva majiteľov takto poskytovaných chránených technických informácií majú byť uznávané a chránené,
dohodli sa na týchto ustanoveniach:
Článok I
Na účely tejto dohody
a)
pojem „na obranné účely“ znamená na posilnenie individuálnych alebo kolektívnych obranných spôsobilostí zmluvných strán Severoatlantickej zmluvy v rámci národných, bilaterálnych alebo multilaterálnych programov alebo pri implementácii výskumných, vývojových, výrobných alebo logistických projektov NATO,
b)
pojem „technické informácie súvisiace s majetkovými právami“ znamená informácie, ktoré majú technický charakter, sú dostatočne explicitné na využitie, využívajú sa v priemysle a sú známe majiteľovi a osobám, ktoré sú s ním v spoločenstve, a preto nie sú k dispozícii verejnosti. Technické informácie súvisiace s majetkovými právami môžu zahŕňať napríklad vynálezy, výkresy, know-how a údaje,
c)
pojem „organizácia NATO“ znamená Severoatlantickú radu a akýkoľvek pomocný civilný alebo vojenský orgán vrátane Medzinárodného vojenského veliteľstva, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia Dohody o statuse Organizácie Severoatlantickej zmluvy, predstaviteľov štátov a medzinárodného personálu, podpísanej v Ottawe 20. septembra 1951 alebo ustanovenia Protokolu o statuse medzinárodných vojenských veliteľstiev zriadených podľa Severoatlantickej zmluvy, podpísaného v Paríži 28. augusta 1952,
d)
pojem „vláda alebo organizácia pôvodu“ znamená vládu, ktorá je zmluvnou stranou tejto dohody, alebo organizáciu NATO, ktorá prvá poskytla technické informácie súvisiace s majetkovými právami,
e)
pojem „príjemca“ znamená vládu, ktorá je zmluvnou stranou tejto dohody, alebo organizáciu NATO, ktorá dostala technické informácie súvisiace s majetkovými právami priamo od vlády, od organizácie pôvodu alebo prostredníctvom iného príjemcu,
f)
pojem „dôverné sprístupnenie“ znamená sprístupnenie technických informácií obmedzenému počtu osôb, ktoré sa zaručia ďalej nesprístupňovať informácie, s výnimkou prípadov, keď sa tak stane za podmienok určených vládou alebo organizáciou pôvodu,
g)
pojem „neoprávnené sprístupnenie“ znamená odovzdanie patentovaných technických informácií súvisiacich s majetkovými právami, ktoré nie je v súlade s podmienkami, za ktorých boli informácie odovzdané príjemcovi,
h)
pojem „neoprávnené využitie“ znamená využitie technických informácií súvisiacich s majetkovými právami bez predchádzajúceho schválenia alebo také využitie, ktoré nie je v súlade s podmienkami, za ktorých boli informácie odovzdané príjemcovi.
Článok II
A. Ak vláda alebo organizácia pôvodu odovzdá technické informácie na obranné účely jednému alebo niekoľkým príjemcom ako technické informácie súvisiace s majetkovými právami, bude každý príjemca zodpovedný podľa ustanovení odseku B tohto článku za ochranu týchto informácií ako technických informácií súvisiacich s majetkovými právami, ktoré boli dôverne sprístupnené. Príjemca bude s takými technickými informáciami zaobchádzať v súlade s ustanovenými podmienkami a vykoná opatrenia zlučiteľné s týmito podmienkami, aby zabránil tomu, že takéto informácie budú niekomu odovzdané, publikované alebo využité bez povolenia alebo sa s nimi bude zaobchádzať iným spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť majiteľovi škodu. Ak príjemca bude požadovať zmenu predpísaných podmienok, o akúkoľvek zmenu požiada vládu alebo organizáciu pôvodu, od ktorej boli prijaté technické informácie súvisiace s majetkovými právami, ak sa nedohodlo inak.
B. Ak príjemca zistí, že niektorá časť technických informácií poskytnutých ako technické informácie súvisiace s majetkovými právami bola v čase odovzdania už jeho majetkom alebo už mu bola dostupná alebo v tom čase, alebo kedykoľvek neskôr sa stala verejne prístupnou, oznámi túto skutočnosť čo najskôr a v rozsahu, v akom to dovoľujú bezpečnostné požiadavky, vláde alebo organizácii pôvodu, a ak to bude nutné, vykoná spolu s vládou alebo organizáciou pôvodu všetko potrebné, aby bola zachovaná dôvernosť informácií, obranná bezpečnosť a aby sa zaistilo vrátenie dokumentov.
C. Žiadne ustanovenie tejto dohody nebude posudzované ako obmedzenie dostupnej ochrany príjemcu pri akejkoľvek nezhode vyplývajúcej z odovzdávania technických informácií.
Článok III
A. Ak majiteľ technických informácií súvisiacich s majetkovými právami, ktoré boli odovzdané na obranné účely, utrpí škodu v dôsledku neoprávneného sprístupnenia alebo využívania informácií príjemcom alebo ktoroukoľvek inou osobou, ktorej príjemca odovzdal informácie, takýto príjemca majiteľa odškodní
- v súlade s vnútroštátnym právom takého príjemcu, ak je to vláda,
- v súlade s právom krajiny, v ktorej sa nachádza veliteľstvo organizácie NATO, ak je to táto organizácia a ak sa príslušné zmluvné strany nedohodli inak.
Takéto odškodnenie sa poskytne priamo majiteľovi alebo vláde, alebo organizácii pôvodu, ak táto vláda alebo organizácia pôvodu odškodní majiteľa. Ak vláda alebo organizácia pôvodu odškodní majiteľa, na sumu, ktorú im vypláca príjemca, nebude mať vplyv výška odškodnenia vyplateného majiteľovi vládou alebo organizáciou pôvodu, ak sa nedohodlo inak.
B. Príjemcovia a vláda alebo organizácia pôvodu si budú v rozsahu, v ktorom to umožňujú ich platné bezpečnostné opatrenia, vzájomne poskytovať dostupné dôkazy a informácie, ako aj ďalšiu primeranú pomoc na určenie škody a kompenzácie.
C. Na žiadosť vlády, ktorá je zmluvnou stranou tejto dohody alebo príslušnej organizácie NATO, môže byť zriadený poradný výbor zložený výhradne z predstaviteľov vlád alebo organizácií NATO zapojených do tejto transakcie, ktorý sa bude zameriavať na prešetrenie a preskúmanie dôkazov a na informovanie príslušných strán o pôvode, charaktere a rozsahu akejkoľvek škody. Tento výbor môže požiadať generálneho tajomníka Organizácie Severoatlantickej zmluvy o určenie jedného príslušníka medzinárodného štábu za člena tohto výboru ako pozorovateľa alebo zástupcu generálneho tajomníka.
D. Žiadne ustanovenie tohto článku neobmedzí práva poškodeného majiteľa, ktoré môže mať voči ktorejkoľvek vláde alebo organizácii NATO.
Článok IV
Vlády zmluvných strán tejto dohody vypracujú v rámci Severoatlantickej rady postupy na vykonanie tejto dohody. Tieto postupy budú obsahovať predovšetkým ustanovenia, ktoré upravujú
a)
odovzdávanie, prijímanie a využívanie technických informácií súvisiacich s majetkovými právami podľa tejto dohody,
b)
účasť organizácií NATO na odovzdávaní, prijímaní a využívaní technických informácií súvisiacich s majetkovými právami,
c)
zriadenie a činnosť poradného výboru ustanoveného v článku III ods. C,
d)
požiadavky na zmenu podmienok ustanovených na odovzdávanie technických informácií súvisiacich s majetkovými právami podľa článku II ods. A.
Článok V
1.
Žiadne ustanovenie tejto dohody sa nebude vykladať tak, aby sa dotklo bezpečnostných záväzkov medzi dvoma alebo viacerými vládami, ktoré sú zmluvnými stranami tejto dohody.
2.
Každý príjemca poskytne technickým informáciám súvisiacim s majetkovými právami, ktoré dostal k dispozícii na základe tejto dohody, najmenej rovnaký stupeň ochrany, aký im poskytuje vláda alebo organizácia pôvodu.
Článok VI
1.
Žiadne ustanovenie tejto dohody nebude brániť trvaniu existujúcich zmlúv uzatvorených s rovnakým cieľom medzi vládami zmluvných strán ani nebude brániť uzatváraniu nových dohôd medzi nimi.
2.
Žiadne ustanovenie tejto dohody sa nebude vykladať tak, aby zasahovalo do ustanovení Dohody NATO o vzájomnom zabezpečení utajenia vynálezov týkajúcich sa obrany, na ktoré bola podaná žiadosť o udelenie patentu, podpísanej v Paríži 21. septembra 1960.
Článok VII
Žiadne ustanovenie tejto dohody sa nevzťahuje na odovzdávanie alebo využívanie technických informácií týkajúcich sa atómovej energie.
Článok VIII
A. Ratifikačné listiny alebo listiny o schválení tejto dohody budú uložené čo najskôr u vlády Spojených štátov amerických, ktorá bude informovať každú signatársku vládu a generálneho tajomníka NATO o dátume uloženia každej takejto listiny.
Táto dohoda nadobudne platnosť 30 dní po tom, ako dve signatárske strany uložia svoje ratifikačné listiny alebo schvaľovacie listiny. Pre každú inú signatársku stranu nadobudne dohoda platnosť 30 dní po uložení jej ratifikačných listín alebo schvaľovacích listín.
B. Severoatlantická rada určí začiatok alebo koniec uplatňovania tejto dohody pre organizácie NATO.
Článok IX
Každá strana môže skončiť platnosť tejto dohody jeden rok po tom, keď oznámila vypovedanie zmluvy vláde Spojených štátov amerických, ktorá upovedomí ostatné signatárske vlády a generálneho tajomníka Organizácie Severoatlantickej zmluvy o uložení každého oznámenia o vypovedaní. Vypovedanie však neovplyvní už existujúce záväzky, práva a výsady, ktoré zmluvné strany dohody nadobudli na základe jej ustanovení.
Na dôkaz toho podpísaní zástupcovia, riadne splnomocnení, podpísali túto dohodu.
Dané v Bruseli 19. októbra 1970 v anglickom jazyku a vo francúzskom jazyku. Obidva texty sú rovnako autentické, každý v jednom vyhotovení, ktoré bude uložené v archíve vlády Spojených štátov amerických, ktorá zašle overené odpisy vládam ostatných signatárov a generálnemu tajomníkovi Organizácie Severoatlantickej zmluvy.