604/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.11.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

604
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 442/2003 Z. z. vydalo
výnos z 15. novembra 2004 č. 2424/M-2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Výnos ustanovuje možnosť poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva na účely informatizácie spoločnosti.
Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.
Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 5/2004.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.