605/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.11.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

605
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
opatrenie z 12. novembra 2004 č. 9/2004, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia pre banku a zahraničnú banku na vykonávanie bankových činností prostredníctvom jej pobočky na území Slovenskej republiky.
Národná banka Slovenska vydala podľa § 7 ods. 9 a § 8 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Týmto opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia pre banku a zahraničnú banku na vykonávanie činností prostredníctvom jej pobočky na území Slovenskej republiky.
Týmto opatrením sa ustanovujú aj podrobnosti o podmienkach, spôsobe preukazovania a dokladovania splnenia podmienok a o náležitostiach žiadostí o udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky.
Týmto opatrením sa zrušujú:
1.
opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2001 č. 12/2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia pre banku (oznámenie č. 589/2001 Z. z.),
2.
opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2001 č. 13/2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia pre zahraničnú banku na vykonávanie bankových činností prostredníctvom jej pobočky na území Slovenskej republiky (oznámenie č. 590/2001 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 42/2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.