606/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.11.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

606
ZÁKON
z 26. októbra 2004,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 416/2004 Z. z. o Úradnom vestníku Európskej únie
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 416/2004 Z. z. o Úradnom vestníku Európskej únie sa dopĺňa takto:
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa novým písmenom a), ktoré znie:
a)
prezidenta Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená a) až e) sa označujú ako písmená b) až f).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.