613/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006 do 30.06.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

613
ZÁKON
z 28. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdy poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 371/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z. a zákona č. 428/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 278 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 70 % základnej sumy určenej podľa odseku 1.“.
2.
V § 299 odsek 1 znie:
„(1)
Ustanovenia o výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy sa použijú i na výkon rozhodnutia zrážkami z príjmov, ktoré povinnému nahrádzajú mzdu, najmä z náhrady mzdy, náhrady na pracovnú pohotovosť, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, z dávky sociálneho poistenia, z dávky sociálneho zabezpečenia, a ak ide o výkon rozhodnutia na vymoženie výživného pre maloleté dieťa, aj z dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z. a zákona č. 589/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 70 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 70 % základnej sumy určenej podľa odseku 1.“.
2.
V § 111 ods. 2 sa slová „peňažné dávky sociálnej starostlivosti,“ nahrádzajú slovami „dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi okrem výživného pre maloleté dieťa,“.
Čl. IV
Zákon č. 452/2004 Z. z. o náhradnom výživnom sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „počas najmenej troch mesiacov,“.
2.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
3.
V § 3 ods. 2 sa slová „zrážkami zo mzdy a tieto sa nerealizujú alebo sa ich realizácia skončila z dôvodu straty zamestnania povinnej osoby“ nahrádzajú slovami „a tento nie je možné nariadiť alebo nariadený výkon rozhodnutia nie je možné realizovať“.
4.
V § 3 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
5.
V § 3 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak oprávnená osoba ešte nedosiahla vek povinnej školskej dochádzky“.
6.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa za slovo „rozhodnutia“ vkladajú slová „najmenej tri mesiace“ a vypúšťajú sa slová „a to najneskôr v deň podania žiadosti o náhradné výživné“.
7.
V § 6 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 3 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 3“.
8.
V § 7 ods. 3 sa slová „1 až 5“ nahrádzajú slovami „1 až 4“.
9.
V § 8 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tak už neurobil oprávnený alebo žiadateľ.“.
10.
V § 9 ods. 3 prvá veta znie:
„Príslušný orgán vypláca žiadateľovi náhradné výživné najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiadateľovi vznikol nárok na náhradné výživné; na žiadosť žiadateľa vypláca náhradné výživné na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky,9) ktorá má povolenie pôsobiť ako banka na území Slovenskej republiky.“.
11.
V § 9 ods. 5 druhá veta znie:
„Príslušný orgán môže na žiadosť povinného odpustiť zaplatenie penále za obdobie, počas ktorého sa povinná osoba preukázateľne nachádzala v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.3)“.
Čl. V
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z. a zákona č. 453/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 2 sa za slová „výživné podľa osobitného predpisu,15)“ vkladajú slová „náhradné výživné podľa osobitného predpisu,15a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
Zákon č. 452/2004 Z. z. o náhradnom výživnom v znení zákona č. 613/2004 Z. z.“.
2.
§ 18 sa vypúšťa.
3.
V § 23 písm. a) sa vypúšťa piaty bod a šiesty bod.
Doterajší siedmy bod až dvanásty bod sa označuje ako piaty bod až desiaty bod.
4.
V § 27 ods. 1 sa za slová „konanie o výživnom“ vkladá čiarka a slová „konanie o náhradnom výživnom“.
5.
V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Dávka a príspevky s výnimkou aktivačného príspevku podľa § 12 ods. 9 a 10 sa môžu priznať preddavkovo aj vtedy, ak sa nezačalo konanie o náhradnom výživnom, ale bol podaný návrh na výkon súdneho rozhodnutia na vymoženie výživného maloletého dieťaťa27) na účely začatia konania o náhradnom výživnom.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
6.
V § 27 ods. 3 sa za slová „výšku výživného,“ vkladajú slová „výšku náhradného výživného,“.
7.
Za § 33b sa vkladá § 33c, ktorý znie:
㤠33c
(1)
O žiadostiach o posúdenie hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami podaných občanom, ktorý sa na účely hmotnej núdze spoločne posudzuje s nezaopatreným dieťaťom, voči ktorému si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť určenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. decembra 2004, rozhoduje sa podľa predpisu účinného od 1. januára 2005.
(2)
Úrad z vlastného podnetu vyzve do 31. januára 2005 občana, ktorému sa dávka a príspevky poskytujú z dôvodu, že si povinná osoba neplní voči nezaopatrenému dieťaťu, s ktorým je spoločne posudzovaný, vyživovaciu povinnosť určenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, aby osvedčil najneskôr do 30. apríla 2005 skutočnosti na poskytovanie dávky a príspevkov podľa predpisu účinného od 1. januára 2005. Úrad prehodnotí osvedčené skutočnosti a rozhodne o hmotnej núdzi, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami podľa predpisu účinného od 1. januára 2005 a zároveň odníme a zastaví poskytovanie dávky a príspevkov podľa doterajších predpisov od prvého dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý prvýkrát priznal dávku a príspevky podľa predpisu účinného od 1. januára 2005. Ak občan na základe výzvy úradu neosvedčí najneskôr do 30. apríla 2005 skutočnosti podľa predpisu účinného od 1. januára 2005, poskytovanie dávky a príspevku sa najneskôr k 30. aprílu 2005 zastaví.
(3)
Pri nárokoch štátu a povinnostiach občana, za ktorého štát alebo obec plnili povinnosť čiastočne alebo úplne, vzniknutých podľa doterajších predpisov poskytovaním dávky a príspevkov občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú s nezaopatreným dieťaťom, ktorí sú v hmotnej núdzi z dôvodu, že si povinná osoba neplní voči nezaopatrenému dieťaťu vyživovaciu povinnosť určenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou podľa doterajších predpisov, sa vzťahujú doterajšie predpisy.“.
Čl. VI
Zákon č. 245/2002 Z. z. o náhradnom výživnom a Fonde náhradného výživného a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 638/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najdlhšie do 31. marca 2005.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.