614/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.11.2004 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

614
ZÁKON
z 28. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z. a zákona č. 365/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 34 ods. 2 sa v písmene h) slovo „alebo“ nahrádza čiarkou, v písmene i) sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“ a dopĺňa sa písmenom j), ktoré znie:
„j)
právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní predčasného starobného dôchodku, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní predčasného starobného dôchodku.“.
2.
V § 36 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré vrátane poznámky pod čiarou znie:
„l)
požiadania o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu požiadania o predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,41a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:
„41a)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).
3.
V § 64 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie týchto občanov v rozsahu podľa odseku 2, ktorú preukázateľne bude realizovať občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a).
(2)
Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím podľa odseku 1 je potrebné zadať zákazku vo výške trojnásobku mesačnej minimálnej mzdy platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom sa odvod za nesplnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím odvádza.“.
Čl. II
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z. a zákona č. 453/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 5 ods. 4 písmeno g) znie:
„g)
25 % vdovského alebo vdoveckého dôchodku,8d) ak vdova alebo vdovec dovŕšil dôchodkový vek,“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.