618/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

618
ZÁKON
z 26. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Napríklad zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 1 ods. 1 sa slová „verejnými prostriedkami a vlastnými prostriedkami 2)“ nahrádzajú slovami „verejnými prostriedkami 2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 1 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Tento zákon upravuje práva a povinnosti kontrolovaného subjektu a súčinnosť právnických osôb a fyzických osôb, ktoré ku kontrolovanému subjektu majú zmluvný vzťah dodávateľa výkonov alebo tovarov, alebo služieb (ďalej len „tretia osoba") pri vykonávaní následnej finančnej kontroly verejných prostriedkov v kontrolovanom subjekte.“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 2 ods. 1 sa odkaz 5 nad slovom „predpismi“ nahrádza odkazom 1.
7.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa nad slovo „prostriedkov“ dopĺňa odkaz 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z., zákon č. 583/2004 Z. z.“.
8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 znejú:
„6)
Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad § 9 Zákonníka práce, § 9 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, § 3 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 2 ods. 2 písmená b) a c) znejú:
„b)
verejnými prostriedkami prostriedky podľa osobitného predpisu7a) vrátane iných prostriedkov zo zahraničia na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c)
orgánom verejnej správy subjekt sektora verejnej správy podľa osobitného predpisu7b) a právnická osoba, ktorej prostredníctvom sa poskytujú prostriedky Európskej únie,7c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a až 7c znejú:
„7a)
§ 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z.
7b)
§ 3 zákona č. 523/2004 Z. z.
7c)
§ 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.“.
10.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9, 10 a 11 sa vypúšťajú.
11.
V § 2 ods. 2 písm. d) sa za slovo „rozpočtovaní“ vkladá slovo „použití,“ a vypúšťajú sa slová „a vlastných prostriedkov 2)“.
12.
V § 2 ods. 2 písm. e) sa za slovo „vykonáva“ vkladá slovo „následnú“.
13.
V § 2 ods. 2 písm. f) sa slová „organizačné jednotky,12)“ nahrádzajú slovami „organizačné útvary, preddavkové organizácie,12)“.
14.
V § 2 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
auditovaným subjektom orgán verejnej správy, ktorý spravuje kapitolu štátneho rozpočtu 8) (ďalej len „ústredný orgán"), jeho vnútorné organizačné útvary, rozpočtová organizácia, jej preddavkové organizácie 12) a príspevková organizácia, ku ktorým vykonáva ústredný orgán zriaďovateľskú funkciu, a štátny účelový fond, ktorý ústredný orgán spravuje, právnická osoba, ktorej prostredníctvom sa poskytujú prostriedky Európskej únie, a sociálna poisťovňa,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 12 znejú:
„8)
§ 9 zákona č. 523/2004 Z. z.
12)
§ 22 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.“.
15.
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
rizikom pravdepodobnosť výskytu nepriaznivého vplyvu udalosti alebo činnosti, alebo iných odchýlok od stanovených cieľov a zámerov na plnenie úloh orgánu verejnej správy.“.
16.
V § 3 písmená a) a b) znejú:
„a)
koordinuje vykonávanie následnej finančnej kontroly s inými kontrolnými orgánmi,
b)
vykonáva metodický dohľad a metodicky usmerňuje a harmonizuje vykonávanie finančnej kontroly a vnútorného auditu,“.
17.
V § 3 písm. d) sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
18.
V § 3 písm. f) sa za slovo „výsledkoch“ vkladá slovo „následnej“ a slová „§ 31 ods. 2 písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „§ 31a ods. 1 písm. b)“.
19.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
㤠3a
(1)
Ministerstvo vykonáva následnú finančnú kontrolu verejných prostriedkov a iných prostriedkov zo zahraničia na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, v ústredných orgánoch a štátnych účelových fondoch okrem rozpočtovej kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Kontrolu hospodárenia v Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky vykonáva Národná rada Slovenskej republiky alebo ňou poverený orgán.
(2)
Následnú finančnú kontrolu verejných prostriedkov v štátnych rozpočtových organizáciách a v štátnych príspevkových organizáciách, následnú finančnú kontrolu prostriedkov, ktoré tvoria príjmy rozpočtu obce a vyššieho územného celku podľa osobitného predpisu,12a) a následnú finančnú kontrolu verejných prostriedkov u právnických osôb a fyzických osôb vykonávajú správy finančnej kontroly.12b) V prípade potreby môže následnú finančnú kontrolu vykonať ministerstvo.
(3)
Orgán verejnej správy vykonáva následnú finančnú kontrolu verejných prostriedkov a iných prostriedkov zo zahraničia na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, v rámci svojho rozpočtu. Zároveň vykonáva následnú finančnú kontrolu prostriedkov štátnych účelových fondov, ktoré spravuje, vrátane prostriedkov poskytnutých z týchto fondov právnickým osobám a fyzickým osobám.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b znejú:
„12a)
§ 5 ods. 1 písm. g), h) a j) a § 6 ods. 1 písm. g), h) a j) zákona č. 583/2004 Z. z.
12b)
Zákon č. 440/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 6 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Následnú finančnú kontrolu vykonáva orgán verejnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov1) a oprávnení zamestnanci Európskej komisie alebo jej riadne vymenovaní zástupcovia podľa § 7.
(4)
Ústredné orgány a správy finančnej kontroly sú povinné vypracovať ročnú správu o výsledkoch následných finančných kontrol, v ktorej uvedú najmä údaje o počte nimi vykonaných následných finančných kontrol, kontrolných zisteniach a opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov a zaslať ju ministerstvu do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok.“.
21.
V § 6 ods. 5 sa za slová „o výsledkoch“ vkladá slovo „následných“.
22.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Oprávnení zamestnanci Európskej komisie alebo jej riadne vymenovaní zástupcovia môžu vykonať následnú finančnú kontrolu prostriedkov Európskej únie vrátane verejných prostriedkov súvisiacich s použitím prostriedkov Európskej únie v subjektoch, ktorým sa tieto prostriedky poskytli.“.
23.
V § 7 ods. 2 sa slová „Poskytovateľ prostriedkov Európskych spoločenstiev je oprávnený“ nahrádzajú slovami „Oprávnení zamestnanci Európskej komisie alebo jej riadne vymenovaní zástupcovia môžu“ a slová „poskytovateľ prostriedkov Európskych spoločenstiev“ sa nahrádzajú slovami „oprávnení zamestnanci Európskej komisie alebo jej riadne vymenovaní zástupcovia“.
24.
V § 7 ods. 3 sa v prvej a druhej vete slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“, v druhej vete sa vypúšťa slovo „je“ a za slovo „ministerstvo“ sa vkladajú slová „a ostatné kontrolné orgány sú“.
25.
V § 9 ods. 2 sa slová „alebo zamestnanec zodpovedný“ nahrádzajú slovami „a zamestnanci zodpovední“, za slovom „obstarávanie“ sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie“.
26.
V § 9 ods. 3 sa za slovo „podpisom“ vkladajú slová „a uvedením dátumu jej vykonania“.
27.
V § 9 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly sú osoby podľa odseku 2 povinné písomne oznámiť vedúcemu orgánu verejnej správy zistené závažné nedostatky, pre ktoré nemožno kontrolovanú finančnú operáciu vykonať alebo v jej príprave pokračovať.
(6)
Ustanovenie odseku 4 sa nepoužije pri plnení úloh integrovaného záchranného systému a pri plnení niektorých úloh Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, colnej správy, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže a spravodajských služieb, ak ich vykonanie neznesie odklad.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
Napríklad zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z., zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.“.
28.
V § 10 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
29.
V § 10 ods. 2 sa za slovom „súvisí“ vypúšťa čiarka a slová „alebo zamestnanec útvaru kontroly orgánu verejnej správy“.
30.
V § 10 ods. 3 sa za slovo „povinné“ vkladajú slová „vypracovať písomný záznam o zistených skutočnostiach a“, za slovo „zistené“ sa vkladá slovo „závažné“ a za slovo „nedostatky“ sa vkladá čiarka a slová „pre ktoré nemožno kontrolovanú finančnú operáciu vykonať alebo v jej príprave pokračovať“.
31.
V § 10 sa vypúšťa odsek 4.
32.
V § 13 ods. 1 písm. a) sa slovo „nevyhnuté“ nahrádza slovom „nevyhnutné“.
33.
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vyžadovať od tretej osoby predloženie dokladov, poskytnutie informácií a vysvetlení súvisiacich s následnou finančnou kontrolou v kontrolovanom subjekte a sú oprávnení odobrať doklady a iné materiály, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu a cieľa následnej finančnej kontroly.“.
34.
V § 13 ods. 2 písm. c) sa za slová „kontrolovanému subjektu“ vkladajú slová „a tretej osobe“ a za slová „kontrolovaného subjektu“ vkladajú slová „a tretej osoby“.
35.
V § 13 ods. 3 sa slová „písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „písm. a), b) a e)“.
36.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:
㤠13a
Zamestnanci vykonávajúci následnú finančnú kontrolu majú pri plnení úloh podľa tohto zákona postavenie verejných činiteľov.14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
§ 89 ods. 9 Trestného zákona.“.
37.
V § 14 ods. 2 písm. a) sa za slovo „jej“ vkladajú slová „začatie a“.
38.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
㤠14a
Tretia osoba je povinná poskytnúť kontrolnému orgánu súčinnosť v rozsahu podľa § 13 ods. 1 písm. e).“.
39.
V § 18 ods. 1 písm. c) sa za slovo „vykonáva“ vkladajú slová „vo viacerých kontrolovaných subjektoch alebo“.
40.
V § 20 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo vyšli najavo nové skutočnosti, ktoré v čase oboznamovania so správou neboli známe.“.
41.
V § 24 sa vypúšťa druhá veta.
42.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16 a 17 znejú:
„16)
Napríklad Zákonník práce, zákon č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
Napríklad zákon č. 283/2002 Z. z.“.
43.
§ 26 až 31 znejú:
㤠26
(1)
Vedúci ústredných orgánov s výnimkou tých, kde by to bolo vzhľadom na počet zamestnancov, objem rozpočtu verejných prostriedkov a organizačnú štruktúru ústredného orgánu zjavne nehospodárne, neefektívne a neúčinné, sú povinní zabezpečiť vykonávanie vnútorného auditu vlastným zamestnancom (ďalej len „vnútorný audítor"), prípadne nezávislou vnútornou organizačnou jednotkou zloženou z vnútorných audítorov (ďalej len „útvar vnútorného auditu"), funkčne a organizačne oddelených od riadiacich a kontrolných štruktúr. O výnimke z povinnosti zabezpečiť vykonávanie vnútorného auditu v ústrednom orgáne vlastným zamestnancom rozhodne minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií").
(2)
Cieľom vnútorného auditu je nezávislou, objektívnou, hodnotiacou a konzultačnou činnosťou zameranou na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov napomáhať plnenie úloh, cieľov a zámerov auditovaného subjektu a prinášať systematický metodický prístup k zlepšovaniu efektívnosti riadenia rizík vyplývajúcich z činnosti auditovaného subjektu.
§ 27
(1)
Vnútorný audit sa vykonáva v auditovanom subjekte.
(2)
Na základe žiadosti vedúceho ústredného orgánu vykoná vnútorný audit útvar vnútorného auditu ministerstva, ak je to odôvodnené skutočnosťou podľa § 28 ods. 6.
(3)
Pri vykonávaní vnútorného auditu podľa odseku 2 je vedúci ústredného orgánu, ktorý požiadal o vykonanie vnútorného auditu, oprávnený podávať vnútornému audítorovi návrhy na vykonanie vnútorného auditu.
(4)
Útvar vnútorného auditu ministerstva v súčinnosti s ústrednými orgánmi zainteresovanými na vnútornom audite príslušného programu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu môže v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie informácie pre Európsku komisiu17a) vykonať vnútorný audit v orgánoch a organizáciách zabezpečujúcich implementáciu prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Na ten účel koordinuje prípravu plánov vnútorných auditov a výkon jednotlivých audítorských akcií.
Postavenie vnútorného audítora
§ 28
(1)
Vnútorného audítora ministerstva vymenúva a odvoláva minister financií.
(2)
Vnútorného audítora iného ústredného orgánu vymenúva a odvoláva vedúci tohto ústredného orgánu po prerokovaní s ministrom financií. V prípade zániku štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 30 ods. 3 sa prerokovanie s ministrom financií nevyžaduje. Vymenovanie a odvolanie vnútorného audítora oznamuje vedúci ústredného orgánu ministerstvu.
(3)
Vnútorný audítor je pri výkone svojej činnosti viazaný len ústavou, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri svojej činnosti zohľadňuje medzinárodne uznávané štandardy pre profesionálnu prax vnútorného auditu a riadi sa etickým kódexom vnútorného audítora.
(4)
Vedúci auditovaného subjektu je povinný zabezpečiť, aby sa vylúčili akékoľvek zásahy smerujúce k ovplyvňovaniu vnútorného audítora pri vykonávaní vnútorného auditu.
(5)
Útvar vnútorného auditu a vnútorného audítora nemožno poverovať činnosťami, ktoré nesúvisia s vykonávaním vnútorného auditu alebo sú v rozpore s nezávislosťou plnenia úloh vnútorného auditu.
(6)
Vnútorný audítor nesmie vykonať vnútorný audit, ak so zreteľom na jeho vzťah k predmetu vnútorného auditu alebo k auditovanému subjektu možno mať pochybnosti o jeho nepredpojatosti. Ak sa vnútorný audítor dozvie o skutočnostiach, pre ktoré nesmie vykonať vnútorný audit, oznámi ich bez zbytočného odkladu vedúcemu ústredného orgánu, v ktorého služobnom úrade vykonáva štátnu službu.
§ 29
(1)
Za vnútorného audítora možno vymenovať len štátneho zamestnanca.17b)
(2)
Vedúceho útvaru vnútorného auditu, a ak nie je útvar zriadený, samostatného vnútorného audítora pri vykonávaní činností vnútorného auditu v súlade s týmto zákonom priamo riadi vedúci ústredného orgánu, ktorý súčasne zodpovedá za efektívne a účinné využitie výsledkov činnosti vnútorných audítorov pri skvalitňovaní systému finančného riadenia so zameraním na hospodárne, efektívne a účinné plnenie úloh ústredného orgánu.
§ 30
(1)
Vedúci ústredného orgánu odvolá vnútorného audítora z funkcie
a)
pri zmene štátnozamestnaneckého pomeru17c) s výnimkou, ak zmena štátnozamestnaneckého pomeru bude vykonaná v rámci útvaru vnútorného auditu,
b)
pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru podľa osobitného predpisu.17d)
(2)
Funkcia vnútorného audítora zaniká súčasne so zánikom štátnozamestnaneckého pomeru podľa osobitného predpisu.17e)
(3)
Funkcia vnútorného audítora, ak bol odvolaný podľa odseku 1, zaniká dňom uvedeným v písomnom oznámení, najneskôr však dňom nasledujúcim po dni jeho doručenia.
§ 31
(1)
Vnútorný audit sa vykonáva v súlade so strednodobým plánom vnútorného auditu (ďalej len „strednodobý plán"), s ročným plánom jednotlivých vnútorných auditov (ďalej len „ročný plán") a podľa programu jednotlivého vnútorného auditu (ďalej len „audítorská akcia").
(2)
Strednodobý plán obsahuje najmä priority určené na audit, čas potrebný na vykonanie auditov a frekvenciu auditov, potreby ústredného orgánu z hľadiska doterajších výsledkov jeho činnosti a predpokladaných zámerov a cieľov na viacročné obdobie, spravidla na tri roky.
(3)
Ročný plán spresňuje na základe strednodobého plánu rozsah, vecné zameranie a predmet vnútorných auditov, ich ciele, časové rozvrhnutie, personálne zabezpečenie a ďalšie činnosti, ktoré súvisia so zabezpečením vykonávania vnútorného auditu.
(4)
Program audítorskej akcie obsahuje najmä
a)
názov a sídlo ústredného orgánu, ktorého vnútorný audítor audítorskú akciu vykoná,
b)
názov a sídlo auditovaného subjektu,
c)
hodnotený úsek činnosti auditovaného subjektu,
d)
hlavné smery orientácie audítorskej akcie a jej ciele,
e)
obdobie, ktoré sa bude audítorskou akciou hodnotiť,
f)
začiatok a predpokladanú dobu vykonávania audítorskej akcie,
g)
ďalšie údaje, ktoré bližšie charakterizujú podmienky vykonania audítorskej akcie.
(5)
Strednodobý plán a ročný plán vypracúva útvar vnútorného auditu a samostatný vnútorný audítor na základe objektívneho hodnotenia rizík, ktoré vyplývajú zo stanovených úloh, cieľov a zámerov ústredného orgánu, s prihliadnutím na výsledky kontrol vykonaných v ústrednom orgáne a na zistenia vnútorného kontrolného systému. Vedúci útvaru vnútorného auditu, a ak nie je útvar zriadený, samostatný vnútorný audítor prerokuje prípravu plánov s príslušným vedúcim ústredného orgánu, ktorý tieto plány schvaľuje, pričom sú povinní zohľadniť jeho návrhy a odporúčania. Zmeny a doplnenie schváleného strednodobého plánu a ročného plánu na základe aktuálneho prehodnotenia rizík schvaľuje vedúci ústredného orgánu.
(6)
Program audítorskej akcie vypracúva vnútorný audítor, prípadne vedúci audítorskej skupiny určený vedúcim útvaru vnútorného auditu na každú audítorskú akciu a zasiela ho na schválenie vedúcemu ústredného orgánu.
(7)
Program audítorskej akcie, ktorú vykoná vnútorný audítor ministerstva na základe žiadosti vedúceho iného ústredného orgánu podľa § 27 ods. 2, sa predkladá na schválenie vedúcemu tohto ústredného orgánu a zasiela na vedomie ministrovi financií.
(8)
Vykonanie audítorskej akcie sa auditovanému subjektu oznámi pred jej začatím. Ak je podozrenie, že by sa tým zmarilo vykonanie audítorskej akcie, oznámi sa vykonanie audítorskej akcie v deň jej začatia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17a až 17e znejú:
„17a) Napríklad čl. 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 438/2001 zo dňa 2. marca 2001 ustanovujúceho podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999, pokiaľ ide o systémy riadenia a kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci štrukturálnych fondov (Ú. v. ES L 063, 03. 03. 2001) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 2355/2002 zo dňa 27. decembra 2002 (Ú. v. ES L 351, 28. 12. 2002); čl. 12 Nariadenia Komisie (ES) č. 1386/2002 zo dňa 29. júla 2002, ktorým sa ustanovujú presné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994 ohľadne riadiacich a kontrolných systémov v súvislosti s finančnou pomocou, ktorá sa poskytuje z Kohézneho fondu, a postupom pri vykonávaní finančných opráv (Ú. v. ES L 201, 31. 07. 2002).
17b)
Napríklad zákon č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 370/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17c)
Napríklad § 27 až 35a zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 35a zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17d)
Napríklad § 39 ods. 1 a 2, § 40 až 43 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 189 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 370/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17e)
Napríklad § 39 ods. 3 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
44.
Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:
㤠31a
(1)
Vedúci útvaru vnútorného auditu alebo samostatný vnútorný audítor je povinný
a)
zaslať ministerstvu a Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky schválené plány vnútorného auditu podľa § 31 ods. 2 a 3 najneskôr do 31. januára plánovacieho obdobia,
b)
vypracovať ročnú správu o činnosti útvaru vnútorného auditu a samostatný vnútorný audítor ročnú správu o svojej činnosti, ktorá obsahuje najmä údaje o počte vykonaných audítorských akcií a ich zameraní, analýzu výskytu zistení, ktoré nepriaznivo ovplyvnili činnosť ústredného orgánu, vrátane nedostatkov vnútorných kontrolných mechanizmov, odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov, a zaslať ju do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok vedúcemu orgánu verejnej správy a ministerstvu,
c)
zabezpečiť zhromažďovanie a vedenie príslušnej pracovnej dokumentácie ku každej audítorskej akcii.
(2)
Pri odvolaní vnútorného audítora podľa § 30 odvolaný vnútorný audítor je povinný vypracovať ročnú správu o svojej činnosti najneskôr ku dňu zániku funkcie vnútorného audítora a zaslať ju vedúcemu ústredného orgánu a ministerstvu.
(3)
Vedúci ústredného orgánu je oprávnený zaslať ministerstvu svoje stanovisko k ročnej správe o činnosti útvaru vnútorného auditu, prípadne k správe o činnosti samostatného vnútorného audítora.
(4)
Podrobnosti o obsahových náležitostiach ročnej správy o činnosti útvaru vnútorného auditu a o obsahových náležitostiach ročnej správy o činnosti samostatného vnútorného audítora ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
45.
Nadpis nad § 33 znie: „Postup pri vykonávaní vnútorného auditu“.
46.
V § 33 úvodná veta znie: „Pri vykonávaní vnútorného auditu môže vnútorný audítor podľa predmetu vnútorného auditu a druhu hodnotenej činnosti použiť najmä postupy pre“.
47.
§ 35 znie:
㤠35
(1)
Pri vykonávaní vnútorného auditu podľa programu audítorskej akcie vnútorný audítor zhromažďuje, analyzuje a vyhodnocuje informácie vzťahujúce sa na činnosť auditovaného subjektu so zameraním na dosiahnutie účelu a cieľa audítorskej akcie.
(2)
Na vykonanie audítorskej akcie môže byť prizvaný zamestnanec iného orgánu verejnej správy alebo právnickej osoby alebo fyzická osoba, ak je to na dosiahnutie účelu a cieľa vnútorného auditu vzhľadom na zložitosť a odborné zameranie auditovanej činnosti nevyhnutné.
(3)
O účasti prizvaných osôb na vykonávaní audítorskej akcie, ktoré sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme, rozhoduje vedúci ústredného orgánu.
(4)
Náklady vzniknuté v súvislosti s vykonávaním audítorskej akcie prizvanej osobe uhrádza ústredný orgán, v ktorom sa audítorská akcia vykonala. Za náklady sa považuje náhrada mzdy, prípadne platu vo výške priemerného zárobku16) a náhrady podľa osobitného predpisu.17)
(5)
V odôvodnených prípadoch, najmä pri podozrení na výskyt nepredvídaných rizík, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť činnosť ústredného orgánu, môže útvar vnútorného auditu alebo samostatný vnútorný audítor na základe rozhodnutia vedúceho ústredného orgánu alebo s jeho súhlasom vykonať audítorskú akciu, ktorá nebola v ročnom pláne.
(6)
Pri vykonávaní audítorskej akcie v auditovanom subjekte, ktorý poskytol verejné prostriedky inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, je vnútorný audítor oprávnený vyžadovať od týchto osôb súčinnosť v rozsahu oprávnení vnútorného audítora podľa § 32 ods. 1 a tieto osoby sú povinné súčinnosť poskytnúť.
(7)
Pri vykonávaní audítorskej akcie vnútorný audítor postupuje metódami zodpovedajúcimi predmetu a obsahu audítorskej akcie podľa programu audítorskej akcie. Vnútorný audítor pri vykonávaní audítorskej akcie môže navzájom kombinovať postupy pre vnútorné audity podľa § 33.
(8)
Po vyhodnotení informácií získaných podľa odseku 1 vnútorný audítor vypracuje správu o výsledku audítorskej akcie (ďalej len „audítorská správa"), ktorá obsahuje najmä predmet audítorskej akcie, nedostatky zistené audítorskou akciou a odporúčania pre auditovaný subjekt na nápravu zistených nedostatkov, odporúčania na zdokonalenie vnútorného kontrolného systému a na predchádzanie alebo zmiernenie rizík.
(9)
Ak vznikne neodkladná potreba upozorniť na hroziace riziko, ktoré môže negatívne ovplyvniť činnosť auditovaného subjektu, alebo ak boli zistené skutočnosti zakladajúce podozrenie z trestnej činnosti, vnútorný audítor ešte pred ukončením audítorskej akcie vypracuje čiastkovú správu o výsledku audítorskej akcie (ďalej len „čiastková audítorská správa"), ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou audítorskej správy. Čiastkovú audítorskú správu vnútorný audítor predkladá vedúcemu auditovaného subjektu a vedúcemu ústredného orgánu, v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu ju zasiela aj orgánom činným v trestnom konaní a v prípade podozrenia z neoprávneného použitia prostriedkov Európskej únie zasiela čiastkovú audítorskú správu aj právnickej osobe, ktorej prostredníctvom sa poskytujú prostriedky Európskej únie, a Centrálnemu kontaktnému útvaru Európskeho úradu pre boj proti podvodom pre Slovenskú republiku.
(10)
Vnútorný audítor odovzdá audítorskú správu vedúcemu auditovaného subjektu a príslušnému vedúcemu ústredného orgánu, ktorí sú zodpovední za to, že odporúčania vnútorného audítora sa zohľadnia pri náprave zistených nedostatkov. Vnútorný audítor je povinný sledovať zohľadnenie jeho odporúčaní auditovaným subjektom. Ak výsledkom audítorskej akcie sú skutočnosti, ktorých riešenie patrí do pôsobnosti orgánov príslušných podľa osobitných predpisov,14) odovzdá vnútorný audítor audítorskú správu aj orgánom príslušným podľa osobitných predpisov.14) V odôvodnených prípadoch na základe vyžiadania ministra financií zašle vedúci ústredného orgánu audítorskú správu ministerstvu.
(11)
Vedúci ústredného orgánu je oprávnený rozhodnúť o prístupe k obsahu audítorských správ v súlade s osobitným predpisom.18)
(12)
Podrobnosti o obsahových náležitostiach audítorskej správy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
48.
V § 36 ods. 1 sa vypúšťajú slová „pri vykonávaní následnej finančnej kontroly“, za slovo „subjektu“ sa vkladajú slová „a tretej osobe“ a slová „§ 14 ods. 2“ sa nahrádzajú slovami „tohto zákona“.
49.
V § 37 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
50.
V § 37 ods. 3 sa slová „1 až 3“ nahrádzajú slovami „1 a 2“.
51.
V § 39 ods. 1 druhej vete sa za slovo „pomeru“ vkladá čiarka a slová „vykonávania štátnej služby, vykonávania prác vo verejnom záujme“.
52.
V § 40 sa nad slovo „zmluva“ umiestňuje odkaz 18a, za slovo „viazaná,“ sa vkladajú slová „a rozvojové programy poľnohospodárstva a vidieka“ a na konci sa pripája táto veta: „Na vymenovanie vnútorného audítora sa vzťahuje § 28 ods. 2 obdobne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
Napríklad Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 130/2002 Z. z. o podpísaní Viacročnej finančnej dohody medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou a Ročnej finančnej dohody medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou.“.
53.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Vedúci útvaru vnútorného auditu alebo samostatný vnútorný audítor je povinný vypracovať a predložiť na schválenie vedúcemu ústredného orgánu Chartu vnútorného auditu príslušného ústredného orgánu v súlade s etickým kódexom vnútorného audítora, ktorá bude definovať ciele, aktivity, postavenie vnútorného auditu v ústrednom orgáne a jeho vzťahy s ostatnými organizačnými útvarmi a organizáciami v pôsobnosti ústredného orgánu, najneskôr do 31. decembra 2005.“.
54.
Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý znie:
㤠41a
Na finančné kontroly a vnútorné audity začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.“.
Čl. II
Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 150/2001 Z. z. a zákona č. 502/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa za slovom „výkone“ vypúšťa slovo „finančnej“.
2.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
㤠2a
Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch poveriť správy finančnej kontroly výkonom kontroly aj mimo ich územnej pôsobnosti.“.
3.
§ 3 znie:
㤠3
Správa finančnej kontroly
a)
vykonáva následnú finančnú kontrolu podľa osobitného predpisu,1)
b)
vykonáva cenovú kontrolu podľa osobitného predpisu,2)
c)
kontroluje správu a nakladanie s majetkom štátu podľa osobitného predpisu,3)
d)
rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny a cenovej disciplíny v rozsahu podľa osobitných predpisov,4)
e)
ukladá pokuty v rozsahu podľa osobitných predpisov,5)
f)
vymáha odvod, penále a pokutu podľa osobitného predpisu,6)
g)
spolupracuje s orgánmi Európskej únie v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,
h)
kontroluje vyberanie súdnych poplatkov podľa osobitného predpisu.7)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 7 znejú:
„1)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 502/2001 Z. z. v znení zákona č. 618/2004 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 523/2004 Z. z.
7)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.“.
4.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
㤠3a
Právna ochrana zamestnancov správ finančnej kontroly
Zamestnanci správ finančnej kontroly majú pri plnení úloh podľa tohto zákona postavenie verejných činiteľov.8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
§ 89 ods. 9 Trestného zákona.“.
Čl. III
Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z. a zákona č. 523/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 27 ods. 5 sa za slovom „organizáciou“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „ktorá je zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z. a zákona č. 512/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 znie:
㤠2
Majetok štátu
(1)
Na účely tohto zákona majetkom štátu sú veci vo vlastníctve Slovenskej republiky vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva Slovenskej republiky.
(2)
Slovenská republika ako právnická osoba vlastní majetok a nakladá s ním prostredníctvom správcov majetku štátu v súlade s týmto zákonom. Správca podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) nemôže nadobúdať majetok do svojho vlastníctva. Správca majetku štátu vykonáva právne úkony pri správe majetku štátu v mene štátu.“.
2.
V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
správy majetku štátu zo správy zriaďovateľa do správy správcu v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorému bude slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.“.
3.
V § 11 odsek 7 znie:
„(7)
Správca môže so súhlasom zriaďovateľa darovať hnuteľné veci vo vlastníctve štátu
a)
neziskovej organizácii13f) alebo inej právnickej osobe,13g) ktorá nie je podnikateľom, na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, ochrany a prezentácie kultúrnych hodnôt, vzdelávania a výchovy, ak preukázateľne počas najmenej jedného roka vykonáva tieto činnosti,
b)
obci alebo vyššiemu územnému celku na plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy alebo na výkon samosprávy,
c)
na účely humanitárnej pomoci v zahraničí, alebo ak to umožňuje všeobecne záväzný právny predpis;18b) na platnosť takej darovacej zmluvy sa nevyžaduje písomná forma ani súhlas zriaďovateľa.
Darovaciu zmluvu o prevode vlastníctva hnuteľných kultúrnych pamiatok17a) môže správca uzavrieť až po predchádzajúcom súhlase Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Na darovanie hnuteľných vecí vo vlastníctve štátu sa § 8 ods. 1 a 3 nepoužije.“.
4.
V § 13 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
právnická osoba alebo fyzická osoba poskytujúca správcovi služby, pri ktorých je správca povinný používať metódy verejného obstarávania.20c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20c znie:
„20c)
Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 13 odsek 13 znie:
„(13)
Správca, ktorým je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky,23a) môže
a)
so súhlasom ministerstva financií použiť majetok vo vlastníctve štátu v hodnote neprevyšujúcej 1 000 000 Sk ako vklad do základného imania právnickej osoby alebo ako vklad pri založení právnickej osoby,23ab) ktorej jediným zakladateľom je štát,
b)
so súhlasom vlády Slovenskej republiky použiť majetok vo vlastníctve štátu v hodnote prevyšujúcej 1 000 000 Sk ako vklad do základného imania právnickej osoby alebo ako vklad do majetku právnickej osoby,23ab) ktorej jediným zakladateľom je štát.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.
6.
Za § 18f sa vkladá § 18g, ktorý znie:
㤠18g
Vlastníctvo pohľadávky štátu voči zrušenej zdravotnej poisťovni27) v správe správcu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva") a vlastníctvo pohľadávky štátu v správe správcu v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva voči správcovi majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva možno previesť na tretiu osobu s písomným súhlasom ministerstva zdravotníctva a ministerstva financií.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
„27)
Zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.