622/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2004 do 31.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

622
ZÁKON
z 26. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 511/2003 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 511/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 písm. d) sa za slovo „podnikateľ11)“ vkladá čiarka a slová „alebo štátna rozpočtová organizácia, alebo štátna príspevková organizácia“ sa nahrádzajú slovami „rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, verejná vysoká škola, alebo nezisková organizácia, poskytujúca všeobecne prospešné služby11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.“.
2.
V § 6 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky17) sa financujú výdavky na hospodársku mobilizáciu prostredníctvom rozpočtových kapitol18) subjektov hospodárskej mobilizácie, ktoré sú ústrednými orgánmi štátnej správy.
(2)
Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu pre Národnú banku Slovenska, Slovenský rozhlas a pre Slovenskú televíziu sa určujú v rozpočtovej kapitole Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").“.
3.
V § 8 písm. c) sa slová „§ 30 ods. 5 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 30d ods. 3 a 4“.
4.
V § 9 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
predkladajú ministerstvu návrh na predaj alebo likvidáciu majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie podľa § 30d ods. 3 a 4,“.
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).
5.
V § 10 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
predkladá vláde návrh na predaj alebo likvidáciu majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie podľa § 30d ods. 3 a 4,“.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).
6.
V § 14 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
koordinuje s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky prípravu štruktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu,“.
7.
V § 28 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 30“ nahrádzajú slovami „§ 30a až 30c“.
8.
§ 30 vrátane nadpisu znie:
„Nakladanie s majetkom určeným na účely hospodárskej mobilizácie
§ 30
(1)
Správu majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie vykonáva subjekt hospodárskej mobilizácie uvedený v § 4 písm. a) (ďalej len „správca majetku štátu").
(2)
Majetok určený na účely hospodárskej mobilizácie, ktorý bol sčasti alebo úplne obstaraný z prostriedkov štátneho rozpočtu a je vo vlastníctve podnikateľa,11) alebo neziskovej organizácie,11a) ktorí sú určenými subjektmi, alebo je vo vlastníctve subjektu hospodárskej mobilizácie uvedeného v § 4 písm. c), e) a f) (ďalej len „vlastník"), je vlastník povinný využívať na účely hospodárskej mobilizácie.
(3)
Na obstaranie majetku podľa odseku 2 možno poskytnúť príspevok zo štátneho rozpočtu;30a) podmienky poskytnutia príspevku a jeho rozsah je potrebné písomne dohodnúť medzi poskytovateľom príspevku a vlastníkom. Písomná dohoda musí obsahovať
a)
označenie účastníkov dohody,
b)
vymedzenie majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie, na ktorého obstaranie sa poskytuje príspevok zo štátneho rozpočtu,
c)
výšku poskytovaného príspevku zo štátneho rozpočtu vrátane rozloženia jeho poskytnutia na obdobie jednotlivých rozpočtových rokov,
d)
spôsob využívania majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie, na ktorého obstaranie bol poskytnutý príspevok zo štátneho majetku,
e)
lehotu vrátenia poskytnutého príspevku zo štátneho rozpočtu podľa odseku 4,
f)
zmluvnú pokutu.
(4)
Ak vlastník majetku podľa ods. 2 prestane byť subjektom hospodárskej mobilizácie alebo majetok neslúži na účely hospodárskej mobilizácie v dobe kratšej ako 15 rokov od poskytnutia príspevku na nehnuteľný majetok a 7 rokov od poskytnutia príspevku na hnuteľný majetok určený na účely hospodárskej mobilizácie, na ktorého obstaranie bol poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu, je povinný príspevok vrátiť v plnej výške tomu, kto príspevok poskytol, v lehote dohodnutej podľa odseku 3 písm. e). Skutočnosť, že majetok neslúži na účely hospodárskej mobilizácie, určí vlastník so súhlasom toho, kto príspevok poskytol.
(5)
Príspevok, ktorý je vrátený podľa odseku 4, je príjmom štátneho rozpočtu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
„30a)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
9.
Za § 30 sa vkladajú § 30a až § 30e, ktoré znejú:
㤠30a
(1)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie okrem hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku podľa osobitného predpisu13) môže správca majetku štátu prenechať subjektu hospodárskej mobilizácie do nájmu31) alebo do výpožičky32) alebo môže spoločne užívať majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie so subjektom hospodárskej mobilizácie alebo s inou právnickou osobou alebo s inou fyzickou osobou na základe písomnej dohody o spoločnom užívaní majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie.
(2)
Dohoda o spoločnom užívaní podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
označenie účastníkov dohody o spoločnom užívaní,
b)
vymedzenie majetku štátu, ktorý je predmetom spoločného užívania,
c)
spôsob a rozsah spoločného užívania majetku štátu vrátane ustanovenia o prednostnom užívaní majetku štátu v prípade vzniku krízovej situácie,
d)
podiel zúčastnených strán na uhrádzaní výdavkov spojených s prevádzkou, údržbou, servisom alebo technickým zhodnotením spoločne užívaného majetku štátu,
e)
dobu spoločného užívania majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie
f)
zmluvnú pokutu.
(3)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie s výnimkou hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku podľa osobitného predpisu13) môže nájomca alebo vypožičiavateľ prenechať ďalej do nájmu31) alebo do výpožičky32) len na účely hospodárskej mobilizácie a len so súhlasom správcu majetku štátu.
(4)
Ak majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu z dôvodu svojho úplného opotrebenia, poškodenia, zrejmej zastaranosti alebo nehospodárnosti v prevádzke alebo z iného závažného dôvodu, je majetkom štátu neupotrebiteľným a nakladá sa s ním podľa osobitného predpisu.32a)
§ 30b
(1)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie v správe správcu majetku štátu, ktorý mu neslúži na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie, je majetkom prebytočným.
(2)
Správca majetku štátu písomne určí prebytočný majetok štátu podľa odseku 1.
(3)
Správca majetku štátu je povinný písomne ponúknuť prebytočný majetok štátu podľa odseku 1 ostatným správcom majetku štátu, ktorým by tento majetok štátu mohol účelne slúžiť na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie.
(4)
Ak o písomnú ponuku podľa odseku 3 neprejaví záujem žiadny správca majetku štátu, a ani sám ho nemôže využiť na plnenie iných úloh vo svojej pôsobnosti, je správca majetku štátu povinný naložiť s ním podľa osobitného predpisu.32a)
§ 30c
(1)
Na prevod správy majetku štátu podľa § 30b ods. 3 sa vzťahujú ustanovenia zákona o správe majetku štátu,32a) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Prevod správy majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie je vždy bezodplatný.
§ 30d
(1)
Vlastník majetku na základe písomnej zmluvy môže majetok určený na účely hospodárskej mobilizácie, na ktorý bol poskytnutý príspevok podľa § 30 ods. 2 so súhlasom toho, kto príspevok poskytol, prenechať tento do
a)
nájmu,31)
b)
výpožičky, alebo
c)
ho môže so súhlasom toho, kto príspevok poskytol, spoločne užívať s iným subjektom hospodárskej mobilizácie alebo s inou právnickou osobou alebo s inou fyzickou osobou.
(2)
Na dohodu o spoločnom užívaní podľa odseku 1 sa vzťahuje ustanovenie § 30a ods. 2.
(3)
Majetok určený na účely hospodárskej mobilizácie, ktorý je vo vlastníctve podľa § 30 ods. 2, pri ktorom uplynula lehota na vrátenie príspevku na jeho obstaranie podľa § 30 ods. 4, môže vlastník na návrh toho, kto príspevok poskytol a so súhlasom vlády predať.
(4)
Ak nemožno s majetkom určeným na účely hospodárskej mobilizácie naložiť podľa odseku 3, môže ho vlastník na návrh toho, kto príspevok poskytol a so súhlasom vlády zlikvidovať.
(5)
Na prevod vlastníctva podľa odseku 3 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.32a)
§ 30e
Iný spôsob nakladania s majetkom štátu určeným na účely hospodárskej mobilizácie
(1)
Iný spôsob nakladania s majetkom štátu určeným na účely hospodárskej mobilizácie sa vzťahuje na taký majetok štátu v správe správcu majetku štátu, ktorý je ako celok alebo jeho časť technicky alebo technologicky uspôsobený tak, že prevodom inému správcovi majetku štátu, zmenou vypožičiavateľa alebo nájomcu alebo predajom celku, alebo jeho časti by stratil spôsobilosť na užívanie na účely hospodárskej mobilizácie.
(2)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie podľa odseku 1 sa ponúkne do vlastníctva doterajšiemu vypožičiavateľovi, nájomcovi alebo tomu, s kým je uzatvorená dohoda o spoločnom užívaní podľa § 30a ods. 1, ak oň prejaví záujem.
(3)
Ak sa s majetkom štátu určeným na účely hospodárskej mobilizácie nenaloží podľa odseku 2, potom spôsob naloženia s ním písomne určí správca majetku štátu, kde uvedie aj skutočnosti vedúce k záveru, že určený spôsob nakladania s dotknutým majetkom štátu je pre správcu majetku štátu najvýhodnejší.
(4)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie alebo majetok podľa § 30 ods. 2 nemožno postihnúť exekúciou ani výkonom rozhodnutia.
(5)
Na majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie alebo na majetok podľa § 30 ods. 2 nemožno zriadiť záložné právo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
„32a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie poznámky pod čiarou k odkazom 33 a 34 sa vypúšťajú.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.