623/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

623
ZÁKON
z 26. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z. a zákona č. 214/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa za slovo „politikou“ vkladajú slová „a v súlade s medzinárodnými záväzkami, ktorými je viazaná“.
2.
§ 2 znie:
㤠2
Eximbanka nie je bankou, poisťovňou ani zaisťovňou podľa osobitných predpisov.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 4 písmeno i) znie:
„i)
komerčným rizikom riziko nezaplatenia pohľadávky vývozcu súvisiace s vývozom vzniknuté v krajine zahraničného odberateľa, v tretej krajine alebo v Slovenskej republike, najmä z dôvodu platobnej neschopnosti,“.
4.
V § 4 sa za písmeno i) vkladajú nové písmená j) a k), ktoré znejú:
„j)
obchodovateľným rizikom komerčné riziko alebo politické riziko, ktoré možno zaisťovať na medzinárodnom zaisťovateľskom trhu súkromného úverového zaistenia za podmienok bežných na medzinárodnom zaisťovateľskom trhu,
k)
neobchodovateľným rizikom komerčné riziko alebo politické riziko, ktoré nemožno zaisťovať na trhu súkromného úverového zaistenia za podmienok bežných na medzinárodnom zaisťovateľskom trhu,“.
Doterajšie písmená j) a k) sa označujú ako písmená l) a m).
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 6 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
schvaľuje pravidlá tvorby a použitia rezerv,“.
7.
V § 6 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a po dohode s ministerstvom schvaľuje podmienky úverového poistenia Eximbanky“.
8.
V § 7 odsek 6 znie:
„(6)
Uvoľnením funkcie generálneho riaditeľa, námestníkov generálneho riaditeľa a ďalších členov Rady banky pred skončením funkčného obdobia sa skončí ich funkčné obdobie. Vymenovaním generálneho riaditeľa, námestníkov generálneho riaditeľa a ďalších členov Rady banky do funkcie začína plynúť nové funkčné obdobie.“.
9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:
„3)
§ 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z.
4)
§ 2 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z.“.
10.
V § 18 sa vypúšťa odsek 4.
11.
V § 22 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „po dohode s ministerstvom“.
12.
V § 23 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Eximbanka môže v súlade so zaisťovateľskými metódami
a)
dať sa pri poisťovaní zaistiť zaisťovateľmi na tuzemskom a medzinárodnom zaisťovateľskom trhu,
b)
zaisťovať obchodné aktivity vývozcov súvisiace s vývozom.
(2)
Pri činnostiach podľa odseku 1 písm. a) vstupuje Eximbanka do zmluvných vzťahov s právnickou osobou vykonávajúcou zaistenie alebo poistenie na účely delenia rizík vzniknutých v súvislosti s vykonávaním poistenia a zaistenia podľa tohto zákona.“.
13.
V § 23 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „po dohode s ministerstvom“.
14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 3 ods. 1 písm. b) prvý bod zákona č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve.“.
15.
V § 24 ods. 5 písm. d) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu“ vrátane odkazu 11 a poznámky pod čiarou k odkazu 11.
16.
V § 24 ods. 5 písm. e) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu“ vrátane odkazu 12 a poznámky pod čiarou k odkazu 12.
17.
§ 25 znie:
㤠25
Eximbanka je povinná dodržiavať pravidlá obozretného podnikania Eximbanky, ktoré určí ministerstvo.“.
18.
V § 30 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
fond na krytie obchodovateľných rizík,“.
19.
V § 30 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
fond na krytie neobchodovateľných rizík,“.
20.
Za § 30 sa vkladajú § 30a a 30b, ktoré vrátane nadpisu nad § 30a znejú:
„Rezervy
§ 30a
(1)
Eximbanka tvorí
a)
rezervy z poisťovacích činností
1.
technickú rezervu na poistné budúcich období,
2.
technickú rezervu na poistné plnenie,
3.
technickú rezervu na vyrovnávanie mimoriadnych rizík,
4.
ďalšie technické rezervy,
b)
ostatné rezervy.
(2)
Technické rezervy podľa odseku 1 písm. a) sa používajú na úhradu záväzkov Eximbanky voči poisteným, ak nie sú uspokojené zo zaistenia.
(3)
Ďalšie technické rezervy podľa odseku 1 písm. a) štvrtého bodu môže Eximbanka vytvárať, ak záväzky voči poisteným nie je možné uhradiť z rezervy podľa odseku 1 písm. a) prvého až tretieho bodu.
§ 30b
(1)
Technická rezerva na poistné budúcich období sa tvorí z tej časti predpísaného poistného, ktorá sa vzťahuje na budúce účtovné obdobie. Jej výška sa určuje ako súhrn technických rezerv vypočítaných podľa jednotlivých poistných zmlúv.
(2)
Technická rezerva na poistné plnenie je určená na poistné plnenie z poistných udalostí
a)
nahlásených do konca bežného účtovného obdobia, ktoré neboli v tomto účtovnom období vybavené,
b)
vzniknutých a nenahlásených v bežnom účtovnom období.
(3)
Výška technickej rezervy na poistné plnenie sa určuje ako súhrn technických rezerv na poistné plnenie vypočítaných pre jednotlivé poistné udalosti. Ak výšku technickej rezervy na poistné plnenie nemožno určiť uvedeným spôsobom, použijú sa matematickoštatistické metódy.
(4)
Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík sa tvorí z tej časti poistného, ktorá je určená na vyrovnávanie výkyvov vo výplatách poistných plnení budúcich rokov. Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík sa určuje metódou kvalifikovaného odhadu, a to podľa objemu poistného a poistného rizika, vyplývajúceho z uzavretých poistných zmlúv a spôsobu ich zaistenia.
(5)
Podrobnosti tvorby a použitia rezerv určujú pravidlá tvorby a použitia rezerv Eximbanky schválené Radou banky.“.
21.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.“.
22.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 36 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 11.
24.
V § 37 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Tieto informácie je Eximbanka povinná chrániť pred zneužitím, vyzradením, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením. Tieto informácie môže Eximbanka poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutého klienta alebo na jeho písomný pokyn. Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje poskytovanie informácií v súhrnnej podobe, z ktorých nie je zrejmý názov banky, poisťovne, zaisťovne, meno a priezvisko klienta.“.
25.
V § 37 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje poskytnutie informácií o klientoch Eximbanky na písomné vyžiadanie najmä bánk alebo poisťovní, s ktorými má Eximbanka uzatvorené zmluvy týkajúce sa bankových činností a poisťovacích činností a požadované informácie sú nevyhnutné na realizáciu týchto zmlúv.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
26.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17 a 18 znejú:
„17)
§ 91 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z.
18)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z.“.
27.
Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý znie:
㤠41a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
28.
Za § 42a sa vkladá § 42b, ktorý znie:
㤠42b
(1)
Osoby, ktoré podľa doterajších predpisov vykonávajú funkciu guvernéra, viceguvernéra alebo ďalšieho člena Rady banky, sa od účinnosti tohto zákona považujú za generálneho riaditeľa, námestníka generálneho riaditeľa a ďalšieho člena Rady banky podľa tohto zákona.
(2)
Podmienky úverového poistenia Eximbanky vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za podmienky vydané v súlade s týmto zákonom.
(3)
Pri tvorbe a použití rezerv v roku 2004 sa postupuje v súlade s § 30a.“.
29.
Slová „guvernér“ a „viceguvernér“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „generálny riaditeľ“ a „námestník generálneho riaditeľa“ v príslušnom tvare.
30.
Príloha k zákonu znie:
„Príloha k zákonu č. 80/1997 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 84/568/EHS z 27. novembra 1984, ktorá sa týka vzájomných povinností exportných úverových poisťovní členských štátov pôsobiacich v záujme štátu alebo s jeho podporou alebo štátnych orgánov pôsobiacich v mieste týchto organizácií, v prípade spoločných záruk na kontrakt zahrňujúci jednu alebo viac subdodávateľských zmlúv v jednom alebo viacerých členských štátoch Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 314, 04. 12. 1984).
2. Smernica Rady 98/29/ES zo 7. mája 1998 o harmonizácii základných ustanovení, ktoré sa týkajú poistenia vývozných úverov pre transakcie so strednodobým a dlhodobým krytím (Ú. v. ES L 148, 19. 05. 1998) v znení nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 05. 2003).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.