624/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

624
ZÁKON
z 27. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z. a zákona č. 533/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slová „autorizovaných architektov“ vkladá čiarka a slová „autorizovaných krajinných architektov“.
2.
Nadpis druhej časti znie:
„Autorizované osoby“.
3.
V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Autorizovaným krajinným architektom (ďalej len „krajinný architekt") je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných krajinných architektov.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
4.
V § 3 ods. 7 písm. b) sa slová „spoločník, konateľ alebo ako spolupracujúca osoba4a)“ nahrádzajú slovami „spoločník alebo konateľ“.
5.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Krajinní architekti
Krajinný architekt je oprávnený na
a)
vykonávanie predprojektovej činnosti, najmä na spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích prieskumov a rozborov, na spracúvanie podkladov, prieskumov a rozborov na architektonické štúdie a urbanistické štúdie a na spracúvanie krajinoekologických plánov,
b)
spoluprácu na tvorbe územnoplánovacej dokumentácie v rámci tvorby krajiny a sídelnej zelene v obci,
c)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a projektovej dokumentácie diel záhradnej a krajinnej architektúry a projektovej dokumentácie obnovy a úpravy pamiatok záhradného umenia v pamiatkovej zóne a v jej ochrannom pásme a na navrhovanie rekonštrukcie historických parkov, záhrad, špeciálnych plôch zelene a verejných priestorov,
d)
navrhovanie začlenenia stavieb do prostredia s cieľom minimalizovať negatívne dopady stavieb na urbánne prostredie a navrhovanie tvorby obrazu sídla a krajiny,
e)
výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním diel záhradnej a krajinnej architektúry podľa dokumentácie územného rozhodnutia a podľa schválenej projektovej dokumentácie,
f)
poskytovanie súvisiacich služieb, najmä na poskytovanie odborného poradenstva investorom a vlastníkom pozemkov, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní diel záhradnej a krajinnej architektúry,
g)
grafické spracúvanie a modelovanie diel krajinnej a záhradnej architektúry vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie,
h)
vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní týkajúcich sa diel záhradnej a krajinnej architektúry.“.
6.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Inžinieri
(1)
Inžinier môže byť autorizovaný na vykonávanie
a)
komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva alebo
b)
odborných činnosti vo výstavbe v niektorej z týchto kategórií:
1.
inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb,
2.
inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb,
3.
inžinier pre statiku stavieb,
4.
inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.
(2)
Inžinier podľa odseku 1 písm. a) je oprávnený na
a)
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií,
b)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok,
c)
spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
d)
vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie,
e)
zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,
f)
vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie,
g)
vykonávanie stavebného dozoru.
(3)
Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb a inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb je oprávnený na vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných a inžinierskych stavieb.
(4)
Inžinier pre statiku stavieb je oprávnený na vykonávanie odborných činností vo výstavbe vyhradených statikovi stavby podľa všeobecných predpisov, najmä na
a)
vyhotovovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb,
b)
overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb,
c)
vykonávanie prieskumov, stavebných meraní a stavebnej diagnostiky a
d)
technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb.
(5)
Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb je oprávnený na
a)
vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb,
b)
spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
c)
vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie a
d)
poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb.
(6)
Inžinieri podľa odsekov 3 až 5 ďalej
a)
vypracúvajú odborné posudky a odhady,
b)
vykonávajú odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.“.
7.
V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Architekti, krajinní architekti a inžinieri sú povinní pri vykonávaní odborných činností vo výstavbe napomáhať realizáciu ústavného práva fyzických osôb na priaznivé životné prostredie a na ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva a dbať, aby vytvorené diela nepoškodzovali ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonmi.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „§ 39 a 40 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a o právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).“.
9.
Odkaz 9 a poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťajú.
10.
V § 11 sa vypúšťa odsek 3.
11.
V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu v prospech svojich členov zapísaných v zozname vedenom komorou. Člen je povinný platiť poistné podľa hromadnej poistnej zmluvy komore, inak jeho povinnosť podľa odseku 2 naďalej trvá.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
12.
V § 13 ods. 2 text za bodkočiarkou znie: „na iný účel ich možno použiť iba so súhlasom ich autora podľa osobitných predpisov.12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
§ 18 ods. 2, § 20 ods. 6 a § 40 zákona č. 618/2003 Z. z.“.
13.
V § 14 ods. 2 druhej vete sa za slová „„autorizovaný architekt", buď“ vkladajú slová „„autorizovaný krajinný architekt" alebo“.
14.
V § 14a ods. 1 a v § 14c ods. 2 sa slová „§ 6 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 a 3“ a slová „§ 12 ods. 2 a 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 2 až 4“.
15.
Za § 14c sa vkladá § 14d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14d
Práva a povinnosti krajinných architektov
Na práva a povinnosti krajinných architektov sa vzťahujú § 6 až 14b.“.
16.
V § 15 ods. 1 a 3 sa slová „§ 3 ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 1 až 3“.
17.
V § 15a ods. 1 sa slová „§ 3 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 6“.
18.
V § 15b ods. 4 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 3“.
19.
§ 16 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:
„(10)
Na zapísanie do zoznamu autorizovaných krajinných architektov podľa § 15 ods. 1 písm. d) sa vyžaduje
a)
doklad o vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa v študijných odboroch záhradná a krajinná architektúra, krajinná tvorba alebo krajinné plánovanie a
b)
odborná prax vykonávaná po ukončení vzdelania v rozsahu najmenej troch rokov.
(11)
Za vzdelanie podľa odseku 10 písm. a) môže komora uznať aj iné vzdelanie v príbuzných odboroch architektonického, prírodovedného, lesníckeho alebo poľnohospodárskeho zamerania, ak ide o osobu, ktorá svojou najmenej sedemročnou odbornou praxou v záhradnej a krajinnej architektúre dostatočne preukázala potrebnú tvorivú schopnosť a technickú spôsobilosť.
(12)
Za odbornú prax podľa odseku 10 písm. b) sa považuje osobne vykonávaná odborná činnosť v záhradnej a krajinnej architektúre v Slovenskej republike alebo v zahraničí. Obsah a priebeh odbornej praxe sa zaznamenáva v knižke odbornej praxe.“.
20.
V § 17 ods. 1 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) až j), ktoré znejú:
„h)
je v omeškaní so zaplatením príspevku na činnosť orgánov komory o viac ako šesť mesiacov a nezaplatil ho ani do jedného mesiaca po tom, čo ho na to komora písomne vyzvala spolu s poučením o následkoch nezaplatenia,
i)
nie je poistený zo zodpovednosti za škodu,
j)
bol zapísaný do zoznamu na základe nesprávnych, neplatných alebo neúplných údajov,“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno k).
21.
V § 17 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo kto je v konkurze alebo v likvidácii, alebo proti komu bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.“.
22.
V § 17a sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) až l), ktoré znejú:
„j)
prestal byť poistený,
k)
podľa dodatočného zistenia v čase zapisovania do registra nespĺňal požiadavky na zapísanie,
l)
je v konkurze alebo v likvidácii, alebo proti nemu bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v štáte, v ktorom je usadený.“.
23.
V § 18a ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a iný osobný identifikačný údaj podľa práva štátu, v ktorom je usadený“.
24.
V § 21 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Autorizačná skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti; písomná časť sa vykonáva formou testu a ústna časť formou verejnej rozpravy. Obsahom testu je preverenie vedomostí uchádzača z právnych predpisov a technických noriem vzťahujúcich sa na vykonávanie odborných činností vo výstavbe. Obsahom verejnej rozpravy je obhajoba vlastných diel zhotovených počas odbornej praxe a zaznamenaných v knižke odbornej praxe a preverenie schopností uchádzača samostatne vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe.
(3)
Obsah písomnej časti autorizačnej skúšky určuje ministerstvo. Verejná rozprava sa koná po úspešnom ukončení písomnej časti.“.
25.
V § 21 odsek 5 znie:
„(5)
Uchádzač, ktorý na autorizačnej skúške neuspel, môže ju opakovať najskôr po šiestich mesiacoch.“.
26.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Uchádzač, ktorý na autorizačnej skúške neuspel, má právo vykonať odvolaciu autorizačnú skúšku, ak podá skúšobnej komisii písomné odvolanie proti výroku skúšobnej komisie v lehote do 15 dní od oznámenia výsledku skúšky. Odvolaciu autorizačnú skúšku uchádzač vykoná v najbližšom termíne podľa odseku 1 pred skúšobnou komisiou v inom zložení skúšobného senátu; zloženie odvolacieho senátu určí minister výstavby a regionálneho rozvoja tak, aby v ňom autorizované osoby tvorili menšinu. Odvolacia autorizačná skúška, ktorú vykonáva uchádzač na základe odvolania proti výroku skúšobnej komisie, sa nepovažuje za opakovanie skúšky podľa odseku 5.“.
27.
V § 22 ods. 1 sa na konci vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „členov skúšobnej komisie pre krajinných architektov na návrh ministra životného prostredia.“.
28.
V § 24 ods. 2 písm. b) sa slová „architektov, zapisovať do neho a vyčiarkúvať z neho architektov“ nahrádzajú slovami „architektov a zoznam krajinných architektov, zapisovať do nich a vyčiarkúvať z nich architektov a krajinných architektov“.
29.
V § 24 ods. 2 písmeno j) znie:
„j)
overovať súťažné podmienky v súťažných podkladoch architektonických a urbanistických súťaží a poskytovať vyhlasovateľom súťaží a obstarávateľom odbornú pomoc pri organizovaní a vyhodnocovaní súťaží,“.
30.
V § 24 ods. 3 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a všetci krajinní architekti zapísaní v zozname krajinných architektov (§ 3 ods. 2).“.
31.
V § 28 ods. 2 sa v prvej vete slovo „trinásť“ nahrádza slovom „jedenásť“ a druhá veta sa vypúšťa.
32.
V § 29 odsek 1 znie:
„(1)
Autorizačná komisia je výkonným orgánom Slovenskej komory architektov pre veci týkajúce sa autorizácie a výkonu povolania architekta a povolania krajinného architekta. Podrobnosti o činnosti autorizačnej komisie určí štatút komory.“.
33.
V § 29 ods. 2 prvej vete sa číslo „12“ nahrádza slovom „osem“.
34.
V § 30 ods. 2 sa vypúšťajú slová „počet podpredsedov a zastúpenie jednotlivých kategórií architektov“.
35.
V § 31 ods. 2 písmeno i) znie:
„i)
overovať súťažné podmienky v súťažných podkladoch súťaží pre inžinierov a poskytovať vyhlasovateľom súťaží a obstarávateľom odbornú pomoc pri organizovaní a vyhodnocovaní súťaží,“.
36.
V § 31 ods. 2 písm. j) sa slová „odborné skúšky“ nahrádzajú slovami „skúšky odbornej spôsobilosti“.
37.
V § 31 ods. 2 písm. j) sa vypúšťajú slová „o živnostenské oprávnenie“.
38.
V § 31 ods. 2 písm. k) sa vypúšťajú slová „uchádzačom o živnostenské oprávnenie“.
39.
V § 31 ods. 4 sa slová „odbornej skúšky“ nahrádzajú slovami „skúšky odbornej spôsobilosti“.
40.
V § 31 odsek 5 znie:
„(5)
Právo vykonať skúšku odbornej spôsobilosti má uchádzač, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 15 ods. 1 písm. b) až e) a
a)
má vysokoškolské vzdelanie najmenej I. stupňa elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania a tri roky odbornej praxe projektovania technického, technologického a energetického vybavenia stavieb alebo
b)
má vysokoškolské vzdelanie najmenej I. stupňa technického zamerania a päť rokov odbornej praxe alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania a päť rokov odbornej praxe vo výkone činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru.“.
41.
V § 36 ods. 2 sa slovo „pätnásť“ nahrádza slovom „jedenásť“.
42.
§ 37 vrátane nadpisu znie:
㤠37
Autorizačná komisia
Autorizačná komisia je výkonným orgánom Slovenskej komory stavebných inžinierov pre veci týkajúce sa autorizácie a výkonu povolania inžiniera. Podrobnosti o činnosti autorizačnej komisie určí štatút komory.“.
43.
V § 39 ods. 9 sa vypúšťa druhá veta.
44.
V § 41 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „odbornej“.
45.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „§ 20 ods. 1 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve. Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch.“ nahrádza citáciou „§ 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.“.
46.
Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠41a
Konanie
Na konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.19a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
§ 1 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.“.
47.
Za § 43c sa vkladá § 43d, ktorý znie:
㤠43d
Slovenská komora architektov zapíše do zoznamu autorizovaných krajinných architektov osoby, ktoré boli zapísané pred 1. januárom 2004 v zozname autorizovaných architektov ako architekti pre krajinné plánovanie a tvorbu krajiny alebo ako architekti pre záhradnú architektúru, ak v deň zapísania spĺňajú požiadavky podľa § 15 ods. 1 písm. a) až c) a nie je prekážka zapísania podľa § 17 ods. 1 a 2.“.
48.
Slovo „pracovník“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „zamestnanec“ v príslušnom tvare.
49.
Slová „odborná skúška“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „autorizačná skúška“ v príslušnom tvare.
50.
Príloha č. 1 sa dopĺňa bodom 6, ktorý znie:
„6.
Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, príloha II bod 2.C.IV. Architektúra (Príloha k oznámeniu Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 185/2004 Z. z.).“.
51.
V prílohe č. 2 bode 27.94 sa vypúšťajú slová „bez uvedenia odboru alebo v odbore „pozemné stavby" alebo „územné plánovanie",“.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z. a zákona č. 544/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. c) sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
„8.
autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov,9b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
„9b)
§ 4, 4a a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší bod 8 a 9 sa označuje ako bod 9 a 10.
2.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno n).
Doterajšie písmená o) až zl) sa označujú ako písmená n) až zk).
3.
V prílohe č. 2 Viazané činnosti v bode 15 sa slová „odbornej skúšky“ nahrádzajú slovami „skúšky odbornej spôsobilosti“ a slová „zákona č. 236/2000 Z. z.“ sa nahrádzajú slovami „neskorších predpisov“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 236/2000 Z. z., zákonom č. 554/2001 Z. z., zákonom č. 533/2003 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.