625/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2004 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

625
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. novembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 319/2003 Z. z., ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat v znení nariadenia vlády č. 484/2003 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 a § 25 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 319/2003 Z. z., ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat v znení nariadenia vlády č. 484/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa slovo „transponuje“ nahrádza slovom „preberá“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „č. 1“.
2.
§ 3 a 4 znejú:
㤠3
Zakazuje sa uvádzať na trh4) látky uvedené
a)
v prílohe č. 2 v skupine A určené na podávanie zvieratám všetkých druhov,
b)
v prílohe č. 2 v skupine B určené na podávanie zvieratám, ktorých mäso a výrobky sú určené na ľudskú spotrebu, na iný účel, ako je uvedený v § 5 ods. 3 a § 6a.
§ 4
Zakazuje sa, ak ide o látky uvedené v prílohe č. 2, a dočasne sa zakazuje, ak ide o látky uvedené v prílohe č. 3,
a)
podávať tieto látky hospodárskym zvieratám alebo zvieratám z akvakultúry,
b)
držať zvieratá uvedené v písmene a) na farmách okrem tých, ktoré sú pod úradnou kontrolou, a uvádzať na trh alebo zabíjať hospodárske zvieratá na ľudskú spotrebu, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohách č. 2 a 3 alebo v ktorých bola dokázaná prítomnosť takýchto látok, len ak je dokázané, že zvieratá boli ošetrené podľa § 5, 6 alebo § 6a,
c)
uvádzať na trh zvieratá z akvakultúry a spracované produkty získané z takých zvierat, ktorým boli podávané látky uvedené v prílohách č. 2 a 3, na ľudskú spotrebu,
d)
uvádzať na trh mäso zo zvierat uvedených v písmene b),
e)
spracúvať mäso uvedené v písmene d).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) § 2 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.“.
3.
V § 5 ods. 1 sa slová „§ 3 a § 4 písm. a)“ nahrádzajú slovami „prílohách č. 2 a 3“ a vypúšťajú sa slová „17-beta-estradiol,“.
4.
V § 5 ods. 7 sa odkaz 4 nad slovom „predpisu“ nahrádza odkazom 7a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) Zákon č. 488/2002 Z. z.“.
5.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Zákaz podávania látok uvedených v § 4 písm. a) neplatí, ak sa hospodárskemu zvieraťu z dôvodov zootechnického ošetrenia podáva veterinárny liek s estrogénnym účinkom s výnimkou 17-beta-estradiolu a jeho esterových derivátov, s androgénnym alebo gestagénnym účinkom, povolený podľa osobitného predpisu.2)“.
6.
V § 6 ods. 6 sa odkaz 4 nad slovom „predpise“ nahrádza odkazom 7a.
7.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
㤠6a
(1)
Podávanie veterinárnych liekov obsahujúcich 17-beta-estradiol alebo jeho esterové deriváty je povolené hospodárskym zvieratám podľa osobitného predpisu2) na
a)
ošetrenie macerácie alebo mumifikácie plodu, ak ide o hovädzí dobytok, alebo
b)
ošetrenie pyometry, ak ide o hovädzí dobytok.
Ustanovenia § 3 a 12a nie sú dotknuté.
(2)
Podávanie veterinárnych liekov obsahujúcich 17-beta-estradiol alebo jeho esterové deriváty je povolené hospodárskym zvieratám podľa osobitného predpisu2) pri vyvolávaní estrálneho cyklu, ak ide o hovädzí dobytok, kone, ovce alebo kozy do 14. októbra 2006. Ustanovenie § 3 nie je dotknuté.
(3)
Ošetrenie podľa odsekov 1 a 2 musí vykonávať veterinárny lekár, ak ide o hospodárske zvieratá, ktoré sú jednoducho identifikovateľné. Toto ošetrenie musí byť zaregistrované veterinárnym lekárom zodpovedným za ošetrenie zvieraťa, ktorý je povinný zaznamenať do registra podľa osobitného predpisu7b) tieto údaje:
a)
druh podaného lieku,
b)
druh ošetrenia zvieraťa,
c)
dátum ošetrenia zvieraťa,
d)
identifikáciu ošetreného zvieraťa,
e)
dátum uplynutia ochrannej lehoty.
(4)
Register podľa odseku 3 musí byť na požiadanie prístupný príslušnému orgánu.7c)
(5)
Chovateľom dobytka sa zakazuje držať na farmách veterinárne lieky obsahujúce 17-beta-estradiol alebo jeho esterové deriváty.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7b a 7c znejú:
„7b)
§ 57 ods. 3 zákona č.140/1998 Z. z.
7c)
§ 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.“.
8.
V § 7 ods. 1 sa slová „§ 5 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 5 až 6a“.
9.
V § 8 ods. 1 sa slová „§ 5 alebo § 6“ nahrádzajú slovami „§ 5, 6 alebo § 6a“ a odkaz 5 nad slovom „trh“ sa nahrádza odkazom 4.
10.
V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 5 alebo § 6“ nahrádzajú slovami „§ 5, 6 alebo § 6a“.
11.
V § 8 ods. 3 sa odkaz 5 nad slovom „trh“ nahrádza odkazom 4.
12.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Dovážať, vyrábať, skladovať, distribuovať, predávať a používať látky uvedené v prílohách č. 2 a 3 môžu len osoby, ktoré majú na to osobitné oprávnenie podľa osobitných predpisov.9)“.
13.
V § 9 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 3“ nahrádzajú slovami „§ 3 a 4“.
14.
V § 9 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 5 alebo § 6“ nahrádzajú slovami „§ 5 až 6a“.
15.
V § 9 ods. 4 sa odkaz 4 nad slovom „predpisu“ nahrádza odkazom 7a.
16.
V § 12 ods. 2 písm. a) prvom bode sa slová „podľa § 3 písm. a)“ nahrádzajú slovami „uvedené v prílohe č. 2 skupine A“.
17.
V § 12 ods. 2 písm. a) druhý bod znie:
„2.
boli podané látky alebo ich lieky uvedené v prílohe č. 2 skupine B a v prílohe č. 3, ak tieto látky alebo lieky neboli podané v súlade s § 5, 6, 6a a 8 a ak neboli dodržané určené ochranné lehoty v súlade s odporúčaniami medzinárodných organizácií,“.
18.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
㤠12a
Na hospodárske zvieratá, ktorým bol podávaný 17-beta-estradiol alebo jeho esterové deriváty na účely liečebného ošetrenia alebo zootechnického ošetrenia pred 14. októbrom 2004, sa vzťahujú rovnaké ustanovenia ako na látky povolené podľa § 5 ods. 1 na účely liečebného ošetrenia a podľa § 6 na účely zootechnického ošetrenia.“.
19.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1.
Názov prílohy č. 1 znie: „Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie“, slová v zátvorke „Úradný vestník Európskych spoločenstiev“ sa nahrádzajú slovami „Ú. v. ES“, na konci sa vypúšťa bodka a vkladajú sa slová „v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/74/ES (Ú. v. EÚ L 262, 14. 10. 2003).“
20.
Za prílohu č. 1 sa dopĺňa príloha č. 2 a príloha č. 3, ktoré znejú:
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 319/2003 Z. z.
Zoznam zakázaných látok
Skupina A
1. tyreostatické látky
2. stilbény, stilbénové deriváty, ich soli a estery
Skupina B
1. 17-beta-estradiol a jeho esterové deriváty
2. beta-agonistické látky
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 319/2003 Z. z.
Zoznam dočasne zakázaných látok
Látky s estrogénnym účinkom s výnimkou 17-beta-estradiolu a jeho esterových derivátov, s androgénnym a gestagénnym účinkom.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.
Mikuláš Dzurinda v. r.